Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN TAHUNAN ASAS MULTIMEDIA PENDIDIKAN KHAS TINGKATAN 1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH 2017

MINGG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


U (SK) (SP)

1
1.0 Pengenalan Kepada Asas 1.1 Mengenali asas multimedia 1.1.1. Menyatakan definisi multimedia 1. EMK
Multimedia dengan betul. 2. KBAT
1.1.2. Menyenaraikan elemen multimedia 3. Nilai-nilai murni
dengan betul. 4. Kemahiran Abad
1.1.3. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 ke-21
format fail bagi elemen multimedia.

2 1.0 Pengenalan Kepada Asas 1.1 Mengenali asas multimedia 1.1.4. Menyatakan kelebihan multimedia
Multimedia dalam kehidupan. 1. EMK
1.1.5. Menyatakan kepentingan amalan 2. KBAT
keselamatan dalam multimedia. 3. Nilai-nilai murni
4. Kemahiran Abad
ke-21
3 2.0 Pengenalan Kepada Asas 2.1 Mengenali asas visual 2.1.1 Menyatakan maksud visual dengan
Visual betul. 1. EMK
2.1.2 Menyenaraikan sekurang- 2. KBAT
kurangnya 2 perisian visual. 3. Nilai-nilai murni
4. Kemahiran Abad
ke-21

4 2.0 Pengenalan Kepada Asas 2.2 Menyunting teks 2.2.1 Memilih jenis fon yang sesuai.
Visual 2.2.2 Mengubah saiz teks mengikut 1. EMK
kesesuaian. 2. KBAT
2.2.3 Menukar warna teks mengikut 3. Nilai-nilai murni
kesesuaian 4. Kemahiran Abad
ke-21

5 2.0 Pengenalan Kepada Asas 2.2 Menyunting teks 2.2.4 Mengubah gaya teks mengikut
Visual kesesuaian. 1. EMK
2.2.5 Menggunakan kesan teks mengikut 2. KBAT
kesesuaian. 3. Nilai-nilai murni
2.2.6 Mengubah penjajaran teks 4. Kemahiran Abad
mengikut kesesuaian. ke-21

6 2.0 Pengenalan Kepada Asas 2.3 Menyunting imej 2.3.1 Memasukkan imej menggunakan
Visual perisian penyunting imej. 1. EMK
2.3.2 Mengubah imej mengikut saiz yang 2. KBAT
sesuai. 3. Nilai-nilai murni
4. Kemahiran Abad
ke-21
7-8 2.0 Pengenalan Kepada Asas 2.3 Menyunting imej 2.3.3 Memotong imej menggunakan fitur
Visual crop. 1. EMK
2.3.4 Mengubah imej mengikut resolusi 2. KBAT
yang sesuai. 3. Nilai-nilai murni
2.3.5 Mengubah imej mengikut mod 4. Kemahiran Abad
yang sesuai. ke-21
2.3.6 Mengubah kedudukan imej yang
sesuai.

9 - 10 2.0 Pengenalan Kepada Asas 2.4 Menghasilkan produk visual 2.4.1 Menggabungkan teks dan imej
Visual untuk menghasilkan satu karya yang 1. EMK
kreatif. 2. KBAT
2.4.2 Menyimpan hasil produk ke dalam 3. Nilai-nilai murni
satu folder. 4. Kemahiran Abad
ke-21

11 3.0 Pengenalan Kepada Asas 3.1 Mengenali asas animasi 3.1.1 Mengenali imej pegun dan animasi 1. EMK
Animasi 3.1.2 Membezakan imej pegun dan 2. KBAT
animasi. 3. Nilai-nilai murni
4. Kemahiran Abad
ke-21

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (18 - 26 MAC 2017)

12 3.0 Pengenalan Kepada Asas 3.1 Mengenali asas animasi 3.1.3 Menyenaraikan ciri-ciri asas 1. EMK
Animasi animasi dengan betul. 2. KBAT
3. Nilai-nilai murni
4. Kemahiran Abad
ke-21
13 - 14 3.0 Pengenalan Kepada Asas 3.1 Mengenali asas animasi 3.1.4 Menyatakan jenis-jenis animasi 1. EMK
Animasi dengan betul. 2. KBAT
3.1.5 Menamakan sekurang-kurangnya 2 3. Nilai-nilai murni
perisian animasi yang sesuai. 4. Kemahiran Abad
ke-21

15 - 16 3.0 Pengenalan Kepada Asas 3.2 Membina objek 2 dimensi (2D) 3.2.1 Melakar objek 2D menggunakan 1. EMK
Animasi perisian yang sesuai. 2. KBAT
3.2.2 Menyunting objek 2D yang dilakar 3. Nilai-nilai murni
menggunakan perisian yang sesuai. 4. Kemahiran Abad
ke-21

17 - 18 3.0 Pengenalan Kepada Asas 3.3 Membina objek 3 dimensi (3D) 3.3.1 Melakar objek 3D menggunakan 1. EMK
Animasi perisian yang sesuai. 2. KBAT
3.3.2 Menyunting objek 3D yang dilakar 3. Nilai-nilai murni
menggunakan perisian yang sesuai. 4. Kemahiran Abad
ke-21

19 - 20 3.0 Pengenalan Kepada Asas 3.4 Mengkategorikan objek 2 3.4.1 Mengenalpasti objek 2D dan 3D. 1. EMK
Animasi dimensi (2D) dan 3 dimensi (3D) 3.4.2 Menyimpan objek 2D dan 3D 2. KBAT
dengan betul. 3. Nilai-nilai murni
3.4.3 Memasukkan objek ke dalam folder 4. Kemahiran Abad
yang betul. ke-21

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (27 MEI - 11 JUN 2017)


21 4.0 Pengenalan Kepada Asas 4.1 Mengenali asas media audio 4.1.1 Menyatakan maksud audio dengan 1. EMK
Audio betul. 2. KBAT
4.1.2 Menyenaraikan perkakasan audio. 3. Nilai-nilai murni
4.1.3 Menyenaraikan sekurang- 4. Kemahiran Abad
kurangnya 2 perisian audio. ke-21

22 - 23 4.0 Pengenalan Kepada Asas 4.2 Menghasilkan fail audio 4.2.1 Merakamkan suara (bunyi) ke 1. EMK
Audio dalam komputer menggunakan 2. KBAT
perkakasan dan perisian yang sesuai. 3. Nilai-nilai murni
4.2.2 Merakamkan kesan bunyi ke dalam 4. Kemahiran Abad
komputer menggunakan perkakasan dan ke-21
perisian yang sesuai.

24 - 25 4.0 Pengenalan Kepada Asas 4.2 Menghasilkan fail audio 4.2.3 Menyunting hasil rakaman suara 1. EMK
Audio dan kesan bunyi dengan menggunakan 2. KBAT
perisian yang sesuai. 3. Nilai-nilai murni
4.2.4 Memain semula fail audio dengan 4. Kemahiran Abad
menggunakan perisian yang betul. ke-21

26 - 27 4.0 Pengenalan Kepada Asas 4.3 Memuat turun fail audio 4.3.1 Mencari fail audio dalam pelbagai 1. EMK
Audio format dengan menggunakan enjin 2. KBAT
carian. 3. Nilai-nilai murni
4.3.2 Memuat turun sekurang-kurangnya 4. Kemahiran Abad
2 fail audio yang berlainan format ke ke-21
dalam satu folder.
28 5.0 Pengenalan Kepada Asas 5.1 Mengenali asas media video 5.1.1 Menyatakan maksud video dengan 1. EMK
Video betul. 2. KBAT
5.1.2 Menyenaraikan perkakasan video. 3. Nilai-nilai murni
5.1.3 Menyenaraikan sekurang- 4. Kemahiran Abad
kurangnya 2 perisian video. ke-21

29 - 30 5.0 Pengenalan Kepada Asas 5.2 Merakam video 5.2.1 Memasang peralatan penggambaran 1. EMK
Video mengikut prosedur. 2. KBAT
5.2.2 Merakam video menggunakan 3. Nilai-nilai murni
peralatan dengan betul. 4. Kemahiran Abad
ke-21

31 5.0 Pengenalan Kepada Asas 5.2 Merakam video 5.2.3 Memindah fail klip video yang 1. EMK
Video dirakam ke dalam satu folder. 2. KBAT
5.2.4 Memain semula klip video dengan 3. Nilai-nilai murni
menggunakan perisian yang betul. 4. Kemahiran Abad
ke-21

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (26 OGOS - 3 SEPTEMBER 2017)

32 -33 5.0 Pengenalan Kepada Asas 5.3 Memuat turun klip video 5.3.1 Mencari klip video dalam pelbagai 1. EMK
Video format dengan menggunakan enjin 2. KBAT
carian. 3. Nilai-nilai murni
5.3.2 Memuat turun sekurang-kurangnya 4. Kemahiran Abad
2 fail klip video ke dalam satu folder. ke-21
34 6.0 Pembangunan Persembahan 6.1 Membangunkan persembahan 6.1.1 Mengkategorikan format fail 1. EMK
Multimedia Menggunakan Alat multimedia menggunakan alat mengikut elemen multimedia dengan 2. KBAT
Pengarangan pengarangan betul. 3. Nilai-nilai murni
4. Kemahiran Abad
ke-21

35 - 36 6.0 Pembangunan Persembahan 6.1 Membangunkan persembahan 6.1.2 Membangunkan persembahan 1. EMK
Multimedia Menggunakan Alat multimedia menggunakan alat multimedia dengan menggunakan 2. KBAT
Pengarangan pengarangan perisian yang sesuai. 3. Nilai-nilai murni
6.1.3 Mengimport imej ke dalam 4. Kemahiran Abad
persembahan multimedia. ke-21

37 6.0 Pembangunan Persembahan 6.1 Membangunkan persembahan 6.1.4 Mengimport audio ke dalam 1. EMK
Multimedia Menggunakan Alat multimedia menggunakan alat persembahan multimedia. 2. KBAT
Pengarangan pengarangan 3. Nilai-nilai murni
4. Kemahiran Abad
ke-21

38 6.0 Pembangunan Persembahan 6.1 Membangunkan persembahan 6.1.5 Mengimport video ke dalam 1. EMK
Multimedia Menggunakan Alat multimedia menggunakan alat persembahan multimedia. 2. KBAT
Pengarangan pengarangan 3. Nilai-nilai murni
4. Kemahiran Abad
ke-21

39 6.0 Pembangunan Persembahan 6.1 Membangunkan persembahan 6.1.6 Mengimport objek 2D atau 3D ke 1. EMK
Multimedia Menggunakan Alat multimedia menggunakan alat dalam persembahan multimedia. 2. KBAT
Pengarangan pengarangan 3. Nilai-nilai murni
4. Kemahiran Abad
ke-21
40 - 41 6.0 Pembangunan Persembahan 6.1 Membangunkan persembahan 6.1.7 Mempersembahkan hasil kerja 1. EMK
Multimedia Menggunakan Alat multimedia menggunakan alat dengan yakin 2. KBAT
Pengarangan pengarangan 3. Nilai-nilai murni
4. Kemahiran Abad
ke-21

42 - 43 7.0 Kerjaya Dalam Bidang 7.1 Mengenal pasti peluang kerjaya 7.1.1 Mencari maklumat di Internet atau 1. EMK
Multimedia dalam bidang multimedia sumber lain mengenai pekerjaan dalam 2. KBAT
bidang multimedia. 3. Nilai-nilai murni
7.1.2 Menyenaraikan sekurang- 4. Kemahiran Abad
kurangnya 2 jenis pekerjaan yang boleh ke-21
diceburi dalam bidang multimedia.

CUTI AKHIR TAHUN (25 NOVEMBER 2017 - JANUARI 2018