Anda di halaman 1dari 1

Soal bcr ikrrt I'crlaltu rrrrlrrk no. 7 s.tl.

l0
Scbuah :;ilirxlcr
berat \\'.
dituniukkarr tlai:rnr
oiagrra:n.
Kocfbsian gcscl: ;,/
statis unluk scnlua ,'*lu
- -( -.t P-
perntttkairn = ll). .!,^1
Gaya yang
,i [l[r(
di.<enakan P = 2W.

b'
C.rritah.iaral; cl dilr,a'ra gaya P mulai mampu rnenggcrakkan sirindcr kearah
berlarva:ran clcngarr jartnrr janr. t-

/;\
lr,-l
Il /.1 . b. R/2 \x

' c'. tii'l d. 2Ri5


(lD ,nr:
.-u.:---I:.1::-12C Ca
-.-
8. Ga1,a reaksi .r,-rtikrl p:rd;r titik r\ adalalr
6\o.t
xla ti' t).0.-5 W
c. 0.S \\/ rl. O.') W
c. l.-s \\/

9- Gaya reaksi vcrtikal parla B adalah


ia.'l \\' );' ' (uitz., w
d.2.t w
c. 2.5 \\'

10. Gal'a rckn:;i lroriz-onl:rl tli titik A adalah

a. 1.5 W b.2.1 w
d. t.2 w
@o.tr w
c. l.S \V

t.j,

i
{t .- I ,. ? \,./" ., f.r'g