Anda di halaman 1dari 16

SULIT

 
 
PERCUBAAN UPSR TAHUN 2018
Nama:............... .................................................................

Kelas:.........................

SAINS
TAHUN 6
Kertas 2
6
018/2
1 jam
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan atau


Untuk Kegunaan Pemeriksa
nombor sijil kelahiran dan angka
giliran kamu pada petak-petak yang
disediakan. Kod Pemeriksa:

Markah Markah
2 Jawapan kamu hendaklah ditulis pada Soalan
Penuh Diperoleh
ruang yang disediakan dalam kertas
soalan ini.
1 4
3. Kertas ini mengandungi 8 soalan.
2 4
4. Kamu dikehendaki menjawab semua
3 5
soalan.
4 5
5. Jika kamu hendak menukar jawapan,
padamkan jawapan yang telah dibuat.
5 5
Kemudian tulis jawapan yang baru.
6 5

7 6

8 6

Jumlah
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak


SULIT
 

1 Rajah 1 menunjukkan satu perbualan diantara Mei Kuan dan Akma di kantin
pada waktu rehat.

Mei Kuan Akma

Rajah 1

a) Apakah bentuk tenaga yang dikaji ?

………………………..……………………………………………………..
[ 1 Markah ]

b) Tangan Mei Kuan menjadi panas semasa memegang gelas tersebut.


Nyatakan inferens anda?

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…..
[ 1 Markah ]

c) Apakah yang akan berlaku kepada air dalam gelas tersebut jika Mei Kuan
meletakkannya ke dalam peti sejuk selama 30 minit?

……………………………………………………………..……………….

………………………………………………………………………………
.[ 1 Markah ]
 
 


SULIT
 

d)
Prinsip pengembangan dan pengecutan bahan dapat mengelakkan
kemalangan dan kerosakan.

Berdasarkan penyataan di atas, bagaimanakah wayar dipasang pada tiang


elektrik pada waktu siang hari untuk mengelakkannya daripada terputus?

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………...
[ 1 Markah ]

 
 
 
 
 
 
 
2 Gigi manusia terdiri daripada pelbagai jenis dan fungsi.

a) Padankan maklumat berikut dengan jenis giginya yang betul.

Maklumat Gigi

Saya merupakan sebatang


Kacip
gigi yang terdapat di
dalam mulut manusia.
Saya berfungsi untuk
memecah dan Taring
melumatkan makanan.
Siapakah saya?
Geraham

[ 1 markah ]
 
 


SULIT
 

b) Lengkapkan jadual perbandingan antara set gigi susu dan set gigi kekal
pada manusia dengan maklumat yang betul.

Jenis Set Gigi

Set Gigi Susu Set Gigi Kekal

Bilangan : 20 batang Bilangan : (i) ……... batang


Saiz : Kecil Saiz : Besar
Jangka Jangka
hayat : (ii) ……………… hayat : Panjang

[ 2 markah ]
             
c) Nyatakan satu amalan penjagaan gigi yang perlu dipraktikkan untuk
menjaga kesihatan gigi.

…………..….………………………………………………………………

………..….…………………………………………………………………
[ 1 markah ]
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


SULIT
 

3. Rajah 2 menunjukkan empat planet P, Q, R dan S beredar mengelilingi


Matahari.

 
 
 
 
  P Q
R S
 
 
 
X

Rajah 2
 
Jadual 1 menunjukkan masa yang diambil oleh planet-planet tersebut untuk
mengelilingi matahari.

Jarak planet dari Matahari Masa yang diambil untuk beredar


Planet
(juta km) mengelilingi Matahari (hari)
P 58 88
Q 108 225
R 150 365
S 230 687

Jadual 1 
 
a) X ialah laluan bagi setiap planet semasa beredar mengelilingi Matahari.  
Apakah X?
 
....................................................................................................................... 
[1 markah ]

b) Berdasarkan jadual 1, nyatakan corak perubahan masa yang diambil oleh  


planet-planet untuk mengelilingi Matahari.
    
....................................................................................................................... 
[1 markah ]

 
 


SULIT
 

c) Apakah yang boleh kamu katakan tentang hubungan antara jarak planet
dari Matahari dengan masa yang diambil untuk mengelilingi Matahari
dengan lengkap.
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
[ 1 markah ]
 

d) Maklumat berikut menunjukkan perbandingan suhu di empat buah planet J,


K,L dan M.

 Suhu planet J lebih rendah dari planet K


 Suhu planet L lebih tinggi dari planet J tetapi lebih rendah dari
planet K
 Suhu planet M lebih rendah dari planet J

Berdasarkan maklumat di atas, bina carta palang dalam ruang di bawah.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2 markah ]
 
 
 
 
 


SULIT
 

 
4. Aiman menjalankan suatu penyiasatan. Dua piring petri masing-masing diisi
dengan jus limau dan jus peria. Kertas litmus biru dan merah dicelupkan ke
dalam setiap piring petri seperti dalam rajah 3.

Rajah 3

a) Selain daripada kertas litmus, apakah kaedah lain yang boleh digunakan
untuk menentukan sifat kimia bahan?

........................................................................................................................

………………………………………………………………………………
[1 markah ]

b) Apakah perubahan warna kertas litmus yang dapat diperhatikan dalam


piring petri A?

.........................................................................................................................

……………………………………………………………………………….
[1 markah ]

c) Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi yang terlibat dalam penyiasatan ini.

.......................................................................................................................

………………………………………………………………………………
[1 markah ]

 
 


SULIT
 

d) Apakah hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan penyiasatan di atas?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

e)
Jus limau dimasukkan ke dalam gelas yang berisi ais. Selepas seketika,
titisan air terbentuk di luar permukaan gelas itu.

Ramalkan keputusan yang akan diperoleh sekiranya titisan air di


permukaan luar gelas itu diuji dengan kertas litmus.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….
[ 1 markah ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SULIT
 

5. Rajah 4 menunjukkan organ yang terlibat dengan roses perkumuhan.

Rajah 4

a) Nyatakan satu hasil kumuh bagi organ yang berlabel Q

………….…...................................................................................................
[1 markah ]

b) Bagaimanakah hasil kumuh dari organ P dapat membantu manusia dalam


penjagaan kesihatan?

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….
[1 markah ]
c) Rajah 4 (i) menunjukkan gambar sinar X bagi dua individu yang berbeza.

Individu S Individu T
Rajah 4 (i)

(i) Berikan satu pemerhatian berdasarkan gambar sinar-X dalam


Rajah 4 (i) di atas.
………………………………………………………………………

..…………………………………………..…………………………
[ 1 markah ]
 


SULIT
 

(ii) Berikan satu inferens bagi jawapan kamu di 5 (c) (i)?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

d) “ DADAH MUSUH MASYARAKAT ”

Berikan satu alasan jika kamu setuju dengan cogankata yang dinyatakan
di atas.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….
[ 1 markah ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
SULIT
 

6. Terdapat pelbagai jenis bahan buangan. Rajah 5 menunjukkan satu jenis


bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan.

Rajah 5

a) Apakah maksud bahan buangan tidak terbiodegradasikan ?

....................................................................................................................…

....................…………………………………………………………………
[1 markah ]

b) Nyatakan satu kesan yang mungkin berlaku jika bahan buangan dalam
Rajah 5 tidak diuruskan secara berhemah ?

.....................................................................................................................…

....................…………………………………………………………………
[1 markah ]

c) Jadual 2 menunjukkan perbandingan jumlah bahan buangan yang tinggal


selepas 5 minggu penyiasatan dijalankan.

Jenis bahan buangan Jisim bahan buangan yang tinggal


Botol plastik 40 g
Sisa makanan 5g
Kertas 10g

Jadual 2

i) Nyatakan satu pemerhatian daripada penyiasatan di atas.

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….
[ 1 markah ]
 

11 
SULIT
 

(ii) Berdasarkan keputusan penyiasatan, nyatakan satu inferens tentang


jumlah botol plastik yang tinggal selepas 5 minggu.

…..………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

d) Sekumpulan murid ingin menjalankan eksperimen tentang satu masalah


yang dihadapi berkaitan dengan bahan buangan.

Penyataan masalah :

Pelupusan bahan buangan tidak dirancang memberi kesan kepada alam


sekitar.

Apakah pembolehubah dimanipulasikan yang boleh dikenalpasti


berdasarkan penyataan masalah di atas?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
SULIT
 

7. Rajah 6 menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan oleh beberapa murid


di dalam makmal sains.

 
Rajah 6
a) Lakarkan bayang – bayang tin yang terbentuk pada skrin di atas dalam
ruang yang disediakan di bawah.

[1 markah ]

b) Penyiasatan 1 dan 2 menunjukkan sumber cahaya di tuju ke arah


objek yang sama saiz.

Rajah 6 (i)

(i) Berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan pemboleh ubah yang


bergerakbalas.

.............................................................................................................

.........…………………………………………………………………
[1 markah ]
 

13 
SULIT
 

(ii) Apakah tujuan penyiasatan di atas?

…..…………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………
[ 1 markah ]

c) Sekiranya gelas kaca digunakan untuk menggantikan objek tersebut,


adakah bayang – bayang akan kelihatan di skrin ? Mengapa ?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]
d) Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan bayang-bayang ialah
orientasi objek.
Berdasarkan faktor tersebut, bina satu hipotesis supaya eksperimen
berkaitannya dapat dijalankan.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

e) Duit syiling dapat menghalang cahaya dan membentuk bayang-bayang


dengan jelas. Duit syiling boleh dikelaskan kepada sifat bahan berikut.

Tanda dalam kotak di bawah dengan betul.

Lutsinar

Lutcahaya

Legap
[ 1 markah ]

14 
SULIT
 

8. Tuas, takal dan satah condong adalah beberapa jenis mesin ringkas.

a) Apakah yang dimaksudkan dengan “mesin ringkas”

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
[1 markah ]

b) Gear merupakan sejenis mesin ringkas yang boleh membuatkan sebuah


jam berfungsi.
Lakarkan anak panah ( ) yang menunjukkan arah pergerakan
Gear 2 dan Gear 3 dalam Rajah 7 di bawah dengan betul.

  Gear 1 Gear 3  
  Gear 2

Rajah 7

[1 markah ]

c) Jarak antara fulkrum dengan beban boleh mempengaruhi daya yang  


diperlukan untuk mengangkat beban.

Berdasarkan penyataan di atas, binakan satu hipotesis.

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
[ 1 markah ]

15 
  16

d) Mengapakah ibu menggunakan mesin pengisar untuk menghancurkan cili ?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

e) Kamu dibekalkan dengan bahan-bahan yang diberi dalam Rajah 7(i) di


bawah.

      

       

Rajah 7 (i)

Lakar dan namakan mesin ringkas yang kamu cipta daripada bahan-bahan
tersebut dalam ruang yang disediakan di bawah.

[ 2 markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT

16