Anda di halaman 1dari 1

Do’a Selamat Dari Segala

Marabahaya

1. Dibaca Pada Pagi dan Sore Hari


Surat Al Ikhlas sebanyak 3 (tiga) kali;

ِ ‫ﻗُ ْﻞ ُﻫ َﻮ اﷲُ أَ َﺣ ٌﺪَ اﷲُ اﻟ ﱠ‬


ْ‫ﺼ َﻤ ُﺪَ َﱂْ ﻳَﻠ ْﺪ َوَﱂ‬
(x3) َ‫َﺣ ٌﺪ‬ َ ‫ﻳـُ ْﻮﻟَ ْﺪَ َوَﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪُ ُﻛ ُﻔ ًﻮا أ‬
“Dengan menyebut Nama Allah yang
Maha pengasih lagi Maha penyayang.”
Katakanlah: “Dialah Allah, Yang
Mahaesa. Allah adalah Tuhan yang bergantung
kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak
dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada
seorangpun yang setara dengan Dia.”

Kemudian diikuti dengan membaca Surat


Al Falaq se-banyak 3 (tiga) kali;

Kumpulan Do’a Sehari-hari I 99