Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SAINS TINGKATAN 4 (2018)

MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

1.1
Menganalisa Murid dapat :
kaedah penyiasatan  menerangkan langkah-langkah dalam
saintifik. penyiasatan saintifik,
 menjalankan penyiasatan saintifik,
 menulis laporan penyiasatan saintifik,
1 TEMA:  menerangkan kepentingan penyiasatan
(1/1-5/1) PENGENALAN saintifik.
KEPADA SAINS
1.2
BAB 1: Menyedarikepentingan Murid dapat:
PENYIASATAN mengamalkansikap  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni
SAINTIFIK saintifik dannilai murni yang diamalkan oleh saintis,
semasa  menerangkan kepentingan mengamalkan
menjalankankaedah sikap saintifik dan nilai murni semasa
penyiasatansaintifik menjalankan penyiasatan saintifik,
 mengamalkan sikap saintifik dan nilai
murni semasa menjalankan penyiasatan
saintifik.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

2.1 Murid dapat:


Memahami  memerihalkan maksud koordinasi badan,
koordinasi badan  mengenal pasti sistem dalam badan yang
mengawal dan menyelaras koordinasi
 badan,
 menyatakan kepentingan koordinasi badan.

TEMA :
2 PENYELENGGARA
(8/1-12/1) AN DAN
KESINAMBUNGAN
HIDUP

BAB 2 : Murid dapat :


KOORDINASI  mengenal pasti bahagian dalam sistem
BADAN 2.2 saraf manusia,
Memahami sistem saraf  menyatakan fungsi setiap bahagian dalam
manusia sistem saraf,
 menyatakan maksud neuron,
 mengenal pasti bahagian neuron
 menyatakan fungsi bahagian dalam neuron,
 mengenal pasti perbezaan jenis neuron,
 menyatakan fungsi setiap jenis neuron,
 membandingkan dan membezakan jenis-
jenisneuron.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat :
 menyatakan maksud reseptor dan efektor,
3 2.3  menyatakan fungsi reseptor dan efektor,
(15/1-19/1) Menganalisa  menerangkan dengan contoh tindakan
koordinasi saraf refleks,
 memerihalkan tindakan refleks,
 mengilustrasikan pengaliran impuls dalam
arka refleks.

2.4
Memahami peranan Murid dapat:
4 proprioreseptor  menerangkan maksud proprioreseptor,
(22/1-26/1) dalam  menerangkan kepentingan proprioreseptor
mengekalkan
keseimbangan dan
koordinasi
*31/1(Rabu)- Hari
Murid dapat: Thaipusam
 mengenal pasti bahagian utama dalam otak *1/2(Khamis)-Hari
2.5 manusia, Wilayah
5 Memahami otak  menyatakan fungsi setiap bahagian dalam
(29/1-2/2) manusia dan otakmanusia,
kerencamannya.  menerangkan maksud tindakan terkawal,
 memberi contoh tindakan terkawal,
 menerangkan maksud tindakan luar kawal,
 menerangkan tindakan luar kawal,
 menerangkan kesan kecederaan pada
bahagiantertentu dalam otak manusia.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid dapat:
6 2.6  memerihalkan maksud hormon,
(5/2-9/2) Memahami  memerihalkan maksud kelenjar endokrin,
koordinasi kimia  mengenal pasti kelenjar endokrin utama
dalam badan dankedudukan masing-masing dalam tubuh
 menyatakan fungsi hormone yang
dirembeskan oleh kelenjar endokrin,
 memerihalkan kesan ketidakseimbangan
hormon ke atas kesihatan.

2.7 Murid dapat:


7 Menganalisa  membandingkan dan membezakan
(12/2-16/2) koordinasi antara koordinasi saraf dengan koordinasi kimia,
sistem saraf  menerangkan dengan contoh koordinasi di
dengan sistem antara sistem saraf dan sistem
endokrin endokrindalam gerak balas
terhadapsesuatu rangsangan.
 menerangkan kepentingan koordinasi
antara sistem saraf dengan sistem endokrin
dalam penyelarasan gerak balas terhadap
sesuaturangsangan.
CUTI TAHUN BARU CINA (15/2-19/2/2017)
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

2.8 Murid dapat:


Menilai kesan  mentakrifkan maksud dadah,
penyalahgunaan  menyenaraikan contoh-contoh dadah,
dadah terhadap  menerangkan maksud penyalahgunaan
koordinasi badan dadah,
dan kesihatan  memerihalkan kesan penyalahgunaan
dadahterhadap koordinasi badan,
 memerihalkan kesan penyalahgunaan
8 dadah terhadap kesihatan.
(19/2-23/2)
Murid dapat:
2.9  menyenaraikan contohcontoh minuman
Menganalisa kesan beralkohol.
pengambilan  memerihalkan kesan pengambilan alkohol
alkohol berlebihan secara berlebihan terhadap koordinasi
terhadap koordinasi badan,
badan dan
 memerihalkan kesan pengambilan alkohol
kesihatan.
secara berlebihan terhadap kesihatan,
 mewajarkan kepentingan mengelakkan diri
daripada pengambilan alkohol secara
berlebihan.

Murid dapat:
 menyatakan maksud minda,mengenalpasti
2.10
faktor-faktoryang memberi kesan terhadap
Menyedari
minda,
kepentingan minda
 menerangkan bagaimana penyalahgunaan
yang sihat dan baik
bahan boleh memberi kesan terhadap
minda,mewajarkan kepentingan minda
yang sihat dan baik.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
3.1 Murid dapat:
Memahami proses  menyatakan maksud gen, asid
pembahagian sel deoksiribonukleik (DNA) dan kromosom,
9 TEMA :  memerihalkan hubungkait antara gen, DNA
26/2-2/3 PENYELENGGARA dankromosom,
AN DAN  menyatakan maksud mitosis,
KESINAMBUNGAN  memerihalkan proses mitosis,
HIDUP  menyatakan maksud meiosis,
BAB 3 :  memerihalkan proses meiosis,
KETURUNAN DAN  membanding dan membezakan
VARIASI antaramitosis dan meiosis,
 menerangkan kepentinganmitosis dan
meiosis.
MINGGU 10 - UJIAN 1 (5/3/2018-9/3/2018)
3.2 Murid dapat:
Memahami prinsip  menerangkan maksud gen dominan dan
11 dan mekanisme gen resesif,
12/3-16/3 pewarisan  mengenal pasti sifat-sifat dominan dan
resesif pada manusia,
 mengilustrasi mekanisme pewarisan sifat
 menggunakan rajah skema,
 meramalkan nisbah genotip dan fenotip bagi
 kacukan monohibrid.
MINGGU 12 - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1(19/3/2018-23/3/2018)
3.3 Murid dapat:
Memahami  menerangkan maksud kromosom seks,
13 penentuan seks  menerangkan mekanisme penentuan seks
26/3-30/3 anak dan kejadian anak,
kembar pada  menerangkan kejadian kembar seiras dan
manusia.  kembar tak seiras,
 membanding dan membezakan kembar
 seiras dengan kembar tak seiras,
 menerangkan mengenai kembar siam.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
3.4 Murid dapat:
Memahami mutasi  menyatakan maksud mutasi,
 menyatakan jenis mutasi,
 menyenaraikan contoh mutasi,
14  mengenalpasti faktor yang menyebabkan
2/4-6/4 mutasi,
 menyatakan kebaikan dankeburukan
mutasi.

Murid dapat:
3.5
 menyenaraikan sumbangan penyelidikan
Menilai kesan
genetik dalam pelbagai bidang,
penyelidikan
 menerangkan pembiakbakaan ke atas
genetik terhadap
tanaman dan ternakan,
kehidupan manusia
 menyatakan kepentingan pembiakbakaan
dalam tanaman dan ternakan,
 memerihalkan teknologi digunakan dalam
pembiakbakaan,
 mengemukakan hujah mengenai kebaikan
dankeburukan penyelidikan genetik.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat:
 menyatakan maksud variasi, Eksperimen (PEKA) :
3.6  menyenaraikan variasi dalam manusia, Variasi daun
Menganalisa  mengelaskan variasi kepada variasi selanjar
variasi dalam dan variasi tak selanjar,
hidupan.  membanding dan membezakan variasi
selanjar dan variasi tak selanjar,
15  mengenalpasti faktor-faktor yang
9/4 – 13/4 menyebabkanvariasi,
 menerangkan kepentingan variasi.

3.7 Murid dapat:


Menyedari  menerangkan penyalahgunaan ilmu
kepentingan  pengetahuan dalam bidang genetik boleh
mematuhi etika mengancam kehidupan
dalam penyelidikan  memerihalkan kepentingan mewujudkan
genetik danmematuhi etika dalam penyelidikan
saintifik untuk kebaikan manusia sejagat.

Murid dapat:
4.1  menerangkan teori kinetik jirim,
Menganalisa  menghubungkaitkan perubahan haba
perubahan dengan
TEMA : JIRIM keadaan jirim  perubahan tenaga kinetic zarah dalam jirim,
16 DALAM ALAM  menerangkan perubahan bagi ketiga-tiga
16/4 – 20/4 keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim.
BAB 4 :JIRIM
DAN BAHAN 4.2 Murid dapat:
Memahami  memerihalkan struktur atom,
struktur atom  mengenalpasti zarah-zarah subatom,
 membanding dan membezakan zarah-zarah
subatom
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid dapat:
 menyatakan tentang nombor proton,
 menyatakan tentang nombor nukleon,
4.3  menghubungkait bilangan proton, neutron
17 Mengaplikasi idea dan elektron bagi satu atom dengan nombor
23/4 -27/4 tentang nombor proton dan nombor nukleon,
proton dan nombor  membuat kesimpulan tentang bilangan
nukleon dalam proton,
unsur  elektron dan neutron dalam atom bagi
unsur-unsur yang berlainan,
 mengitlakkan bilangan proton dan elektron
dalam atom bagi unsur-unsur yang
berlainan,
 menyatakan tentang isotop,
 memberikan contoh-contoh isotop
1/5(Selasa)-Hari Pekerja
Murid dapat:
 memerihalkan tentang penyusunan unsur-
4.4 unsur dalam Jadual Berkala
Memahami  memerihalkan kumpulan dan kala dalam
18 pengelasan unsur Jadual Berkala
30/4 – 4/5 dalam Jadual  mengenal pasti kedudukan unsur-unsur
Berkala logam, bukan logam dan separa logam
dalam
 Jadual Berkala
 menyatakan kepentingan Jadual Berkala
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
4.5 Murid dapat:
Memahami sifat  memerihalkan atom, molekul dan ion
bahan  mengenalpasti zarah-zarah dalam bahan
berdasarkan zarah seperti atom, molekul dan ion,
yang terdapat di  menyatakan contoh bahan yang terdiri
19 dalamnya daripada atom, molekul dan ion,
7/5 – 11/5  membanding dan membezakan bahan-
bahanyang terdiri daripada atom, molekul
dan ion berdasarkan sifat fizikal bahan,
 menghubungkait sifat fizikal bahan yang
terdiridaripada atom, molekul dan ion
dengan susunanzarah dan daya tarikan di
antaranya.
MINGGU 20 - PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN( 14/5/2018 – 18/5/2018)
MINGGU 21 - PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN( 21/5/2018 – 25/5/2018)
MINGGU 22 - PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN( 28/5/2018 – 1/6/2018) *29/5(Selasa)-Hari Wesak
MINGGU 23 - PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN( 4/6/2018 – 8/6/2018)
MINGGU 24 - CUTI PERTENGAHAN TAHUN (11/6/2018 – 15/6/2018)
15-16/6- Hari Raya Aidilfitri
MINGGU 25 - CUTI PERTENGAHAN TAHUN (18/6/2018 – 22/6/2018)
4.6 Murid dapat:
Memahami  menyenaraikan contoh logam dan bukan
sifat-sifat dan logam,
26 kegunaan bahan  menyenaraikan sifat-sifat logam dan bukan
25/6 –29/6 logam dan bukan logam,
logam  menyenaraikan kegunaan logam dan bukan
logam dalam kehidupan harian,
 membanding dan membezakan logam
dan bukan logam berdasarkan sifat-sifat
fizikal,
 menghubungkaitkan sifat fizikal logam dan
bukanlogam dengan kegunaannya
dalamkehidupan harian.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat:
 menyatakan sifat-sifat bahan tulen, Ekpserimen:
 memerihalkan pelbagai kaedah penulenan - Kesan bendasing
4.7 bahan, terhadap takat didih
cecair tulen (PEKA)
27 Menganalisa  menghubung kait sifat-sifat bahan dengan
2/7-6/7 - Proses penghabluran
kaedah penulenan kaedah penulenan yang digunakan,
bahan  menerangkan menggunakan contoh
kaedah penulenan yang digunakan untuk
menghasilkan bahan kegunaan harian.

Murid dapat:
4.8  memerihalkan kegunaan kepelbagaian sifat
28 Menghargai dan keadaan bahan dalamkehidupan
9/7-13/7 kepelbagaian sifat manusia,
dan keadaan  mewajarkan kepentingan kepelbagaian sifat
bahan memberi dan keadaan bahan dalamkehidupan
manfaat kepada manusia.
manusia

Murid dapat:
TEMA : TENAGA  menerangkan maksud perubahan fizik,
DALAM  menerangkan maksud perubahan kimia
KEHIDUPAN 5.1  memberi contoh perubahan fizik dalam
29 BAB 5:TENAGA Memahami kehidupan harian,
16/7-20/7 DAN perubahan fizik dan  memberi contoh perubahan kimia dalam
PERUBAHAN kimia kehidupan harian,
KIMIA  membanding dan membezakan perubahan
fizik dan perubahan kimia
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat:
 menyatakan tindak balas kimia melibatkan
perubahan haba,
29  mengenal pasti tindak balas yang
16/7-20/7 5.2 melibatkanpembebasan haba Eksperimen (PEKA):
Menganalisa  mengenal pasti tindak balas yang Tindak balas eksotermik
perubahan haba melibatkanpenyerapan haba
dan endotermik
dalam tindak balas  menghubungkaitkan perubahan suhu
kimia bahantindak balas dengan tindak balas
eksotermik
 menghubungkaitkan perubahan suhu
bahantindak balas dengan tindak balas
endotermik
 menerangkan melalui contoh perubahan
habayang berlaku semasa tindak balas
kimia dalam industri.

Murid dapat:
 memerihalkan kecergasan tindak balas
logam dengan air, Eksperimen:
 memerihalkan kecergasan tindak balas - Tindak balas antara
logam dengan asid, logam dengan
30  memerihalkan kecergasan tindak balas air,asid,oksigen.
23/7-27/7 5.3 logam dengan oksigen, - Kedudukan karbon
Mensintesiskan siri  membanding dan membezakan kecergasan
kereaktifan logam dalam siri kereaktifan
tindak balas logam dengan air, asid dan
oksigen, logam
 membuat urutan kecergasan tindak balas
logam,
 membina siri kereaktifan logam berdasarkan
kecergasan tindak balas logam terhadap
oksigen,
 mengenal pasti kedudukan karbon dalam
sirikereaktifan logam.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat:
5.4  menghubungkaitkan kedudukan logam
Mengaplikasikan dalam siri kereaktifan logam dengan kaedah
30 siri kereaktifan pengekstrakan logam daripada bijihnya.
23/7-27/7 logam  menerangkan dengan contoh proses
pengekstrakan logam daripada bijihnya
denganmenggunakan karbon
 menyatakan kepentingan siri kereaktifan
logam

Murid dapat:
 menyatakan maksud elektrolisis
 menyatakan maksud anod, katod, anion, Eksperimen:
31 5.5 kation dan elektrolit - Proses elektrolisis
30/7-3/8 Memahami  memerihalkan proses elektrolisis suatu - Proses penyaduran
elektrolisis elektrolit menggunakan elektrodkarbon logam secara
 menerangkan penggunaanelektrolisis dalam elektrolisis
industri
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
5.6 Murid dapat:
Memahami  memerihalkan cara sel ringkas beroperasi,
penghasilan tenaga  menyenaraikan pelbagai jenis sel dan Eksperimen :
32 elektrik daripada kegunaannya, Sel ringkas
6/8-10/8 tindak balas kimia  menyatakan kelebihan dan kekurangan pelbagai
jenis sel.

Murid dapat:
5.7  memberi contoh tindak balas kimia yang
Memahami tindak memerlukan tenaga cahaya,
balas kimia yang  menerangkan kesan cahaya terhadap bahan kimia
berlaku dengan yang peka cahaya,
adanya cahaya  menerangkan mengapa bahan kimia
tertentudisimpan di dalam botol gelap

Murid dapat:
 memerihalkan bagaimana penggunaan
tenagadaripada tindak balas kimia secara
berkesan untuk mengelakkan pembaziran,
33 5.8  menerangkan bagaimana melupuskan alat yang
13/8-17/8 Menghargai menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber
sumbangan inovatif tenaga untuk mengurangkan pencemaran alam
kebijaksanaan sekitar,
manusia  memberi cadangan tentang cara baharu
memanfaatkan penggunaan tindak balas kimia dalamperalatan
tindak balas kimia sebagai sumber tenaga,
sebagai sumber  mempraktikkan tabiat baik dalam penggunaan dan
tenaga pelupusan alat yang menggunakan tindak balas
kimia sebagai sumber tenaga.

MINGGU 34 - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (20/8/2018 – 24/8/2018)


22/8- Hari Raya Aidiladha
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat: 31/5(Jumaat)-Hari
6.1  menyatakan maksud radioaktif, Kebangsaan
35 TEMA:TENAGA Memahami bahan  memberi contoh bahan radioaktif,
27/8-31/8 DALAM radioaktif
KEHIDUPAN  memerihalkan proses pereputan radioaktif,
 menamakan tiga jenis sinaran radioaktif,
BAB 6:TENAGA  memerihalkan sifat setiap sinaran radioaktif,
NUKLEAR  membanding dan membezakan sinaran
radioaktif,
 menerangkan maksud radioisotop,
 memberi contoh radioisotop,
 menerangkan kegunaan bahanradioaktif.
Murid dapat:
6.2  memerihalkan penghasilan tenaga nuklear
Memahami melalui pembelahan nuklear
36 penggunaan tenaga
3/9-7/9  memerihalkan penghasilan tenaga nuklear
nuklear dan melalui pelakuran
kegunaanya  menyatakan kegunaan tenaga nuklear,
 memerihalkan penjanaan tenaga elektrik
daripada tenaga nuklear.

6.3 Murid dapat:


Menyedari keperluan
 menyatakan kesan radioaktif terhadap
Mengendalikan bahan
hidupan,
radioaktif dengan cara
 memerihalkan langkah yang betul dalam
yang betul
pengendalian bahan radioaktif dan sisa
bahanradioaktif.
 menerangkan keperluan mengendalikan
bahan radioaktif dan sisa radioaktif dengan
cara yang betul.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat:
7.1  menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh
TEMA:TENAGA Mensintesiskan cermin satah, Eksperimen:
DALAM pembentukan imej  menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh - ciri-ciri imej yang
36 KEHIDUPAN dibentuk oleh cermin
oleh cermin satah kantacembung,
3/9-7/9
dan kanta satah
 menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh
BAB 7:CAHAYA, - ciri-ciri imej yang
kantacekung,
WARNA, DAN dibentuk oleh kanta
 membanding dan membezakan imej yang
PENGLIHATAN cembung dan kanta
dibentuk oleh kanta cembung dengan imej
cekung
yang dibentuk oleh kanta cekung bagi objek
jauh,
 melukis dan melabel gambarajah sinar bagi
sinar cahaya yang melalui kanta cembung,
 melukis dan melabel gambarajah sinar
untukmenerangkan ciri-ciri imej yang
terbentuk olehkanta cembung,
 melukis gambarajah sinar untuk
menerangkanciri-ciri imej yang terbentuk
oleh kantacembung dipengaruhi oleh jarak
objek,
 menentukan jarak fokus kanta cembung.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat: 9/9(Ahad)-Hari
7.2  mengenal pasti bahagian alatan optik yang Keputeraan SPBYDP
37 Mensintesiskan terlibat dalam pembentukan imej, Agong
10/9-14/9 pembentukan imej  melukis gambarajah sinar bagi sinar 11/9(Selasa)-Awal
oleh alatan optik cahayayang melalui alatan optik, Muharram
 membanding dan membezakan mekanisme
memfokus dan mengawal jumlahcahaya
yang masuk ke dalam mata manusia dan
kamera,
 menerangkan struktur dan fungsi
bahagianmata menggunakan kamera
sebagai pembandingan.

7.3 Murid dapat: 16/9( Ahad )-Hari


Menganalisa  menyatakan maksud penyebaran cahaya, Malaysia
38 penyebaran cahaya  menerangkan melalui contoh penyebaran Eksperimen:
17/9-21/9 cahaya dalam fenomena alam Penyebaran cahaya

7.4 Murid dapat :


Menganalisia  menyatakan maksud penyerakan cahaya,
penyerakan cahaya  memberi contoh fenomena alam yang
berkaitan penyerakan cahaya,
 menerangkan melalui contoh penyerakan
cahaya dalam fenomena alam.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat:
7.5  mengenalpasti warna primer dan warna
39 Menganalisa sekunder, Eksperimen:
24/9 -28/9 penambahan dan  menerangkan percampuran warna primer Penolakan cahaya
penolakan cahaya menghasilkan warna sekunder, berwarna oleh penapis
berwarna  menerangkan penolakan cahaya berwarna warna
olehpenapis warna.
Murid dapat:
7.6  menerangkan penolakan cahaya berwarna
Mengaplikasikan prinsip olehobjek berwarna
39 penolakan cahaya  menerangkan penglihatan objek berwarna
24/9 -28/9 berwarna untuk dibawah cahaya putih,
menerangkan kehadiran  menerangkan penglihatan objek berwarna
objek berwarna. dibawah cahaya berwarna,
 menyatakan fungsi sel rod dan sel kon
padamata.
Murid dapat;
7.7  menyatakan maksud pigmen
Menganalisa kesan  menyenaraikan penggunaan pigmen Eksperimen:
40 pencampuran  membanding dan membezakan Percampuran pigmen
1/10-5/10 pigmen pencampuran pigmen dengan pencampuran
cahaya berwarna.
 menerangkan melalui contoh kesan pigmen
terhadap cahaya.
 membuat kesimpulan tentang pencampuran
pigmen.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat :
7.8  menyenaraikan kepentingan warna dalam
Menilai kepentingan kehidupan,
warna dalam  menyatakan dengan contoh kepentingan
kehidupan harian warna dalam kehidupan,
 mewajarkan kepentingan warna dalam
40
kehidupan.
1/10-5/10 7.9
Menghargai Murid dapat:
penciptaan pelbagai  menghubungkait penciptaan pelbagai
alatan optik dalam alatan optik yang dapat meningkatkan
memberi manfaat keupayaan deria penglihatan.
kepada manusia
Murid dapat:
8.1  menyatakan maksud aloi,
Memahami sifat  memberikan contoh aloi,
TEMA : sifat aloi dan  menerangkan bagaimana pengaloian boleh Eksperimen :
PERKEMBANGAN kegunaannya dalam mengubah sifat logam, - Kekerasan aloi
TEKNOLOGI DAN industri  menghubungkaitkan perubahan sifat logam berbanding logam tulen
41 INDUSTRI DALAM yang dijadikan aloi dengan susunan - Ketahanan aloi terhadap
8/10-12/10 MASYARAKAT zarahnya, kakisan
 menghubungkaitkan sifat aloi dengan
BAB 8:BAHAN kegunaannya dalam kehidupan harian,
KIMIA DALAM  memerihalkan kepentingan aloi dalam
PERINDUSTRIAN industri,
 menyatakan maksud aloi superkonduktor.
Murid dapat:
8.2
 menyenaraikan kegunaan ammonia dan
Menganalisa
sebatiannya dalam kehidupan harian,
penghasilan dan
 memerihalkan penghasilan ammonia secara
Penggunaan ammonia
industri,
dalam industri
 menyatakan faktor yang memberi kesan
terhadap penghasilan ammonia,
 mengenalpasti kegunaan ammonia dalam
industri
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
8.3 Murid dapat:
Menganalisa kesan  mengenal pasti aktiviti perkilangan yang
pembuangan bahan menjadi punca pencemaran,
sisa industri  menerangkan kesan pembuangan bahan
42 terhadap alam sisaindustri,
15/10-19/10 sekitar.  menghubungkaitkan kesan pembuangan
bahan sisa industri dengan kemandirian
hidupan,
 menyatakan dengan contoh kaedah
pengawalan pembuangan sisa industry
untuk menghindar pencemaran.

8.4 Murid dapat:


Menyedari kepentingan  memerihalkan kesan pelupusan sisa
pemeliharaan dan buanganindustri yang tidak terkawal dan
pemuliharaan alam tidak teratur,
sekitar dari pencemaran  menerangkan kepentingan mengamalkan
sikapbertanggungjawab dalam melupuskan
sisa buangan industri
sisa buangan industri.
untuk kepentingan
manusia sejagat
MINGGU 43 - PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN( 22/10/2018 – 26/10/2018)
MINGGU 44 - PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN( 29/10/2018 – 2/11/2018)
MINGGU 45 – CUTI HARI DEEPAVALI (5/10/2018-7/10/2018)
MINGGU 46 – PERBINCANGAN KERTAS (12/10/2018-16/10/2018)
MINGGU 47 - PERBINCANGAN KERTAS (19/10/2018 – 23/10/2018)
20/11- Maulidur Rasul
MINGGU 48 - 52 – CUTI AKHIR TAHUN (24/11/2018 – 1/1/2019)