Anda di halaman 1dari 1
‘SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 'SPPL) ami yang bertandatangan dl baa nt ‘Nama: PUTRIERITA SH ‘abotan Peni ‘Aamat J Belang lo No, 4488-01 RW. no. Tel 0812-56085772 ‘Seok penarggung jawab ataspengellaa ngungan dart ‘ens Ussh/Sfat Usaha" Gudang Penyimpanan Bahan Mekanon _ Alama Perushaan/Usaha: JL By Pass Keluahan Batpuh Panjang fecamatan oto Tanga ‘Dengan ini menyatatan baba: 1 Kami eran untuk menghinde dan menanggulang tras pencemsran dn/atou gangnuan ‘eshadapInghungan hip yang munghin timbulan oleh keatan kar antara i Pemantaval Samberbampak | Campa | parameter | Pengsinn [pe fassin aioen front veoetain ant_ [sr 7 oeasaat aie RS eye g [a TSR Hogue __[Reean |e fear ents con Tak wae Pengatranfpin nom |i in aap Nevoaratanetes [eae Jystcastsn | missense lua te ook mt a ene fae lemserun | congetugspue [use 5 Omeasoml ——ieanbouan—Tiowiea= | enprotsion esata bes Jnatecentn- | tejesetsioeseeho [ashe 2. Apa saya dak melatsanakanSPPLsebogaimana tercantum dalam bute mt tau ead penceraran dn/sta ersatan seta gangaian aba kegatan/usaa in sar bersela ‘kenaan sank ssual dengan pratoan perundang-undangan Yag beaks atau ‘menghentikan sementaa keaton opeasional sah sama dengan tangglanginys ‘Boncemaran dan(atau Keusakon srt gangguon esebut atau dlhentan sear pak oh Pererintah Kota Padang atau pihak yng berwerang. ‘emiban SPL int saya bat dengan bera, pba diskatanpengecstan dh apangan tidak benar dengan data tersebut dl ats, maka SPPL il natal dak beh, dan soyaberseda untuk ‘mengulang lporan yang sel dengan dokumen ighungsn yang sua angen Perrin it "Nos Tahun 2012, estan yang walb dlengap! dengan Aral atau Perwao 18 Tabun 2013 tentang SPPL dan Unghungan. Padang, Januari 2019 Mengetahu epala ins Unglangan Hip Kota Padang Ves feo (9 / puny [ue 209 MK) on Fa 5 PUTRIERITA 196506291997031008