Anda di halaman 1dari 2

Sekolah Dasar Islam Tahfidzhul Qur’an

Abu Bakr Ash-Shiddiq (SDITQ ABA)


Kp. Pangodokan RT-04 RW-02 Kutabaru, Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Banten

K E PUTU SAN
KEPALA SDITQ ABU BAKR ASH-SHIDDIQ
Nomor : ………………………………………

Tentang
PENUNJUKAN TIM PERSIAPAN AKREDITASI SEKOLAH
SDITQ ABU BAKR ASH-SHIDDIQ TAHUN 2019

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan akreditasi SDITQ Abu Bakr Ash-
Shiddiq perlu membentuk Tim Persiapan Akreditasi Sekolah

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang BAN-S/M;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA SDITQ ABU BAKR ASH-SHIDDIQ KABUPATEN TANGERANG TENTANG


TIM PERSIAPAN AKREDITASI SDITQ ABU BAKR ASH-SHIDDIQ TAHUN 2019

Menetapkan

Pertama : Menunjuk nama tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Persiapan
Akreditasi SDITQ Abu Bakr Ash-Shiddiq Tahun 2019;

Kedua : Menugaskan kepada nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk
melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang telah ditentukan;

Ketiga : Masing-masing anggota Tim melaporkan tugas kepada koordinator untuk dilanjutkan
kepada Kepala Sekolah.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada
anggaran Sekolah.

Kelima : Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 02 Februari 2019
Kepala Sekolah

ERNI WAHDIANI, S.Si.


NIPY. 1602001
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SDITQ ABU BAKR ASH-SHIDDIQ
NOMOR : …………………………………………
TANGGAL : 02 Februari 2019

DAFTAR NAMA TIM PERSIAPAN AKREDITASI SEKOLAH


SDITQ ABU BAKR ASH-SHIDDIQ TANGERANG
TAHUN 2019

No JABATAN N A M A KETERANGAN
1. PENANGGUNG JAWAB Erni Wahdiani, S.Si. Kepala Sekolah

2. KETUA PELAKSANA Sofiah Anggraeni, S.Pd.,SD. Koordinator Kegiatan

3. SEKRETARIS Agus Setiawan, S.Pd.,SD. Koordinator Harian

Fuji Fatmawati, S.E. Tata Usaha


4. BENDAHARA
Putri Rahmawati Anggota
5. STANDAR ISI
Riska Widyastuti, S.Pd.I. Anggota
6. STANDAR PROSES
STANDAR KOMPETENSI Naufal Izzuddin Anggota
7.
KELULUSAN
STANDAR PENDIDIK DAN Dhea Nabilah Rahmadhanti Anggota
8.
TENAGA KEPENDIDIKAN
STANDAR SARANA DAN Muhammad Ichsan Wiranata, S.Pd.I. Anggota
9.
PRASARANA
Ulfa Indriyanti Anggota
10. STANDAR PENGELOLAAN
Nuriyanti, S.E. Anggota
11. STANDAR PEMBIAYAAN
Sofiah Anggraeni, S.Pd.,SD. Anggota
12. STANDAR PENILAIAN

Tangerang, 02 Februari 2019


Kepala Sekolah

ERNI WAHDIANI, S.Si.


NIPY. 1602001