Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TINGKATAN 3
2018

BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN


MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

1 –3 MINGGU 1 1. Penghasilan Memahami proses, gubahan dan fungsi 1. Lukisan dengan pelbagai media Kemahiran
(3 minggu) 2-5 JAN Seni Visual Seni Visual serta berkornunikasi dalam dan teknik. Berfikir Kritis
2018 semua bidang seni berkaitan dan Kreatif
1.1 Asas Seni Reka 1. Idea dan proses : 2. Alat dan media:
MINGGU 2 diaplikasikan  mesej / kandungan  pensel Teori
8-12 JAN secara  pengwujudan idea  pensel warna Kecerdasan
2018 bersepadu  olahan idea  pen Pelbagai
dalam  dakwat
MINGGU 3 Penghasilan 2. Olahan karya :  arang Pembelajaran
15-19 JAN Seni Visual  Asas Seni Reka  krayon Masteri
2018  media  berus
1.2 Seni Halus  teknik penghasilan  pastel Pernbelajaran
 Lukisan  perisian komputer Kontekstual
Aras 1 :
1. Berkomunikasi melalui aktiviti 3. Teknik pelukisan
penghasilan karya.  garisan kontor
2. Menjalankan aktiviti secara spontan  titik titik
dan terancang.  Garisan silang pangkah
3. Menghargai keindahan, keharmonian
alam dan masyarakat serta berusaha 4. Apresiasi seni
memeliharanya.
5. Portfolio (pilihan berfokus)
Aras 2 :
1. Memilih maklumat berkaitan bidang
Seni Halus.
2. Membanding beza jenis Kornunikasi
Visual.
Aras 3 :
1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka
dalam aktiviti Seni Halus secara kritis
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

dan kreatif.
2. Memilih dan menggunakan
maklumat yang diperolehi dalarn
pembelajaran.
3. Mendokumentasi proses
pembelajaran secara terancang.

4-8 MINGGU 4 1. Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan fungsi 1. Catan dengan pelbagai media Kemahiran
(4 minggu) 22-26 JAN Halus Seni Visual serta dalam semua bidang dan teknik Berfikir Kritis
2018 seni berkaitan: dan Kreatif
1.2 Seni Halus 2. Media seperti:
MINGGU 5  Catan 1. Idea dan proses :  cat air Pembelajaran Hari
29 JAN – 2 FEB  mesej / kandungan  tempera Akses Kendiri Thaipusam
 pengwujudan idea  cat poster 31.1.2018
MINGGU 6  olahan idea  pastel Teori
5-9 FEB  media campuran Kecerdasan Tahun Baru
2018 2. Olahan karya : Pelbagai Cina
 Asas Seni Reka 3. Teknik: 16 .2,2018
MINGGU 7  media  basah atas basah Pembelajaran
12-16 FEB  teknik penghasilan  basah atas kering Masteri
2018  berus kering
Aras 1 :  kecatan (painterly) Pembelajaran
MINGGU 8 1. Berkomunikasi melalui aktiviti  media campuran Kontekstual
19-2 FEB penghasilan karya.
2018 2. Menjalankan aktiviti secara spontan 4. Apresiasi seni Pembelajaran
dan terancang. Konstruktivism
3. Menghargai keindahan, keharmonian 5. Portfolio (pilihan berfokus) e
alarn dan masyarakat serta berusaha
memeliharanya.

Aras 2 :
1. Memilih maklumat berkaitan bidang
Seni Halus.
2. Membandingbeza jenis Komunikasi
Visual.
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Aras 3 :
1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka
dalarn aktiviti Seni Halus secara kritis
dan kreatif.
2. Memelihara dan menggunakan
maklumat yang diperolehi dalam
pembelajaran.
3. Mendokumentasi proses
pembelajaran secara terancang.

9-11 MINGGU 9 1. Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan fungsi 1. Cetakan dengan menggunakan Kemahiran
(4 minggu) 26 FEB- 2 MAC Visual Seni Visual serta berkornunikasi dalam pelbagai media dan teknik Berfikir Kritis
2018 sernua bidang seni berkaitan dan Kreatif
1.2 Seni Halus 2. Media seperti :
MINGGU 10  Cetakan 1. Idea dan proses :  lino Teori
5 – 9 MAC  mesej / kandungan  syelek Kecerclasan
2018  pengwujudan idea  lekar Pelbagai
 olahan idea  media campuran
MINGGU 11 Pembelajaran
12 MAC – 16 2. Olahan karya : 3. Teknik seperti : Masted
MAC 2018  Asas Seni Reka  timbulan
UJIAN  media  kolagrafi Pembelajaran
KURIKULUM 1  teknik penghasilan  cetakan saring sutera Kontekstual
serigrafi
CUTI PENGGAL Aras 1 : Pernbelajaran
1 1. Berkomunikasi melalui aktiviti 4. Apresiasi seni Konstruktivism
17-25 MAC penghasilan karya. e
2018 2. Menjalankan aktiviti secara spontan 5. Portfolio (pilihan berfokus)
dan terancang.
3. Menghargai keindahan, keharmonian
alarn dan masyarakat serta berusaha
memeliharanya.

Aras 2 :
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

1. Memilih maklumat berkaitan bidang


Seni Halus.
2. Membandingbeza jenis Kornunikasi
Visual.

Aras 3 :
1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka
dalarn aktiviti Seni Halus secara kritis
dan kreatif.
2. Memilih dan menggunakan
maklumat yang diperolehi dalam
pembelajaran.
3. Mendokumentasi proses
pembelajaran secara terancang.

MINGGU 11
11MAC – 15MAC 2018
UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL SATU

CUTI PENGGAL 1
16-24 MAC 2018

12 MINGGU 12 Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan fungsi 1. Arca dengan menggunakan Kemahiran
(1 minggu) 25-29 MAC Visual Seni Visual serta berkomunikasi dalam pelbagai media dan teknik Berfikir Kritis
2018 semua bidang seni berkaitan dan Kreatif
1.2 Seni Halus 2. Media seperti :
 Arca 1. Idea dan proses :  plaster of Paris Teori
 mesej / kandungan  tanah liat Kecerdasan
 pengwujudan idea  sabun Pelbagai
 olahan idea  lilin
 polisterin Pembelajaran
2. Olahan karya :  kayu Masteri
 Asas Seni Reka  buluh
 media  rotan Pembelajaran
 teknik penghasilan Kontekstual
3. Teknik seperti:
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Aras 1 :  acuan Pembelajaran


1. Berkomunikasi melalui aktiviti  luakan Konstruktivism
penghasilan karya.  timbulan e
1. Menjalankan aktiviti secara spontan
dan terancang. Pembelajaran
2. Menghargai keindahan, keharmonian Akses Kendiri
alarn dan masyarakat serta berusaha
memeliharanya. ICT

13 - 15 MINGGU 13 Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan fungsi 1. Arca dengan menggunakan Kemahiran
(3 minggu) 2-6 APRIL Visual Seni Visual serta berkomunikasi dalam pelbagai media dan teknik Berfikir Kritis
2018 semua bidang seni berkaitan dan Kreatif
1.2 Seni Halus 2. Media seperti :
MINGGU 14  Arca 3. Idea dan proses :  plaster of Paris Teori
9-13 APRIL  mesej / kandungan  tanah liat Kecerdasan
2018  pengwujudan idea  sabun Pelbagai
 olahan idea  lilin
MINGGU 15  polisterin Pembelajaran
16-20 APRIL 4. Olahan karya :  kayu Masteri
2018  Asas Seni Reka  buluh
 media  rotan Pembelajaran
 teknik penghasilan Kontekstual
3. Teknik seperti:
Aras 2 :  acuan Pembelajaran
1. Memilih maklumat berkaitan bidang  luakan Konstruktivism
Seni Halus.  timbulan e
2. Membandingbeza jenis Komunikasi
Visual 4. Apresiasi Seni Pembelajaran
Akses Kendiri
Aras 3 : 5. Portfolio (pilillan berfokus)
1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka ICT
dalam aktiviti Seni Halus secara kritis
dan kreatif.
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

2. Memilih dan menggunakan


maklumat yang diperolehi dalam
pembelajaran.
3. Mendokumentasi proses
pembelajaran secara terancang.

16 MINGGU 16 1. Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan Murid menghasilkan reka bentuk Kemahiran
(1 minggu) 23-27 APRIL Visual reka bentuk dalam grafik. dengan menggunakan pelbagai Berfikir Kritis
2018 media dan teknik berdasarkan idea dan Kreatif
1.3 Komunikasi Aras 1 : dan proses melalui:
Visual 1. Memahami prinsip Reka Bentuk 1. mengenalpasti masalah Teori
 Reka Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud (spesifikasi) Kecerdasan
Grafik kepekaan, keharmonian, keindahan 2. penyelidikan (idea) Pelbagai
 Simbol dan keselesaan dalam aktiviti 3. proses membuat
penghasilan. 4. penilaian semula Pembelajaran
Masteri
Aras 2 : 5. Alat dan media:
1. Membincangkan perkara yang  pensel Pembelajaran
berkaitan perkembangan Seni Grafik  pensel warna Kontekstual
dan kegunaannya dalam kehidupan  pen
seharian.  pen teknikal Pembelajaran
2. Menghasilkan lakaran reka bentuk  pen ruling Konstruktivism
keda grafik seperti logo, papan iklan  pen manuskrip e
atau risalah yang mudah.  cat air
 cat poster Pembelajaran
Aras 3 :  dakwat Akses Kendiri
1. Menghasilkan reka bentuk grafik  tempera
berasaskan bidang tertentu.  media campuran
2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual  berus
dalam bidang lain.  kornputer
3. Membuat kemasan dan ketelitian  perisian kornputer
hasil kerja.  set geometri
4. Membuat persembahan hasil kerja.
6. Teknik:
 lukisan
 kecatan (painterly)
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

 berbantukan komputer

1. Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan Murid menghasilkan reka bentuk Kemahiran
Visual reka bentuk dalam grafik. dengan menggunakan pelbagai Berfikir Kritis
Aras 1 : media dan teknik berdasarkan idea dan Kreatif
1.3 Komunikasi 1. Memahami prinsip Rekaan Bentuk dan proses melalui:
Visual Grafik yang menjelaskan maksud 1. mengenalpasti masalah Teod
 Reka Bentuk kepekaan, keharmonian, keindahan (spesifikasi) Kecerdasan
Grafik dan keselesaan dalam aktiviti 2. penyelidikan (idea) Pelbagai
 Logo penghasilan. 3. proses membuat
4. penilaian semula Pernbelajaran
Aras 2 : Masted
1. Membincangkan perkara yang 5. Alat dan media:
berkaitan perkembangan Seni Grafik  pensel Pembelajaran
dan kegunaannya dalam kehidupan  pensel warna Kontekstual
seharian.  pen
2. Menghasilkan lakaran reka bentuk  pen teknikal Pembelajaran
kerja grafik seperti logo, papan iklan  pen ruling Konstruktivism
atau risalah yang mudah.  pen manuskrip e
 cat air
Aras 3 :  cat poster Pembelajaran
1. Menghasilkan reka bentuk grafik  dakwat Akses Kendiri
berasaskan bidang tertentu.  tempera
2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual  media campuran
dalam bidang lain.  berus
3. Membuat kemasan dan ketelitian  komputer
hasil kerja.  perisian komputer
4. Membuat persembahan hasil kerja.  set geometri

6. Teknik :
 lukisan
 kecatan (painterly)
 berbantukan komputer

1. Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan Murid menghasilkan reka bentuk Kemahiran
Visual reka bentuk dalam grafik. dengan menggunakan pelbagai Berfikir Kritis
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

1.3 Komunikasi media dan teknik berdasarkan idea dan Kreatif


Visual Aras 1 : dan proses melalui:
 Reka Bentuk 1. Memahami prinsip Rekaan Bentuk 1. mengenalpasti masalah Teori
Grafik Grafik yang menjelaskan maksud (spesifikasi) Kecerdasan
 Kaligrafi kepekaan, keharmonian, keindahan 2. penyelidikan (idea) Pelbagai
dan keselesaan dalam akfiviti 3. proses membuat Pembelajaran
penghasilan. 4. penilaian semula Kontekstual

Aras 2 : 5. Alat dan media: Pembelajaran


1. Membincangkan perkara yang  pensel Konstruktivism
berkaitan perkembangan Seni Grafik  pen manuskrip e
dan kegunaannya dalam kehidupan  buluh
seharian.  pen highlighter
2. Menghasilkan lakaran reka bentuk  cat air
keda grafik seperti logo, papan iklan  cat poster
atau risalah yang mudah.  dakwat
 media campuran
Aras 3 :  berus leper
1. Menghasilkan reka bentuk grafik  set geornetri
berasaskan bidang tertentu.
2. Menegaskan nilai tambah Seni Visual 6. Teknik:
dalam bidang lain.  lukisan
3. Membuat kemasan dan ketelitian
hasil kerja.
4. Membuat persembahan hasil kerja.

17 - 20 MINGGU 17 1. Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan Murid menghasilkan reka bentuk Kemahiran
( 4 minggu) 30 APRIL- 4 Visual reka bentuk dalam grafik. dengan menggunakan pelbagai Berfikir Kritis
MEI Aras 1 : media dan teknik berdasarkan idea dan Kreatif
2018 1.3 Komunikasi 1. Memahami prinsip Rekaan Bentuk dan proses melalui: Hari Pekerja
Visual Grafik yang menjelaskan maksud 1. mengenalpasti masalah Teod 1.5.2018
MINGGU 18  Reka Bentuk kepekaan, keharmonian, keindahan (spesifikasi) Kecerdasan
7 -11 MEI Grafik clan keselesaan dalam aktiviti 2. penyelidikan (idea) Pelbagai
2018  Pembungkus penghasilan. 3. proses membuat
an 4. penilaian semula Pembelajaran
Masteri
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

MINGGU 19 Aras 2 : 5. Alat dan media:


14-18 MEI 2. Membincangkan perkara yang  pensel Pembelajaran
2018 berkaitan perkembangan Seni Grafik  pensel warna Kontekstual
dan kegunaannya dalarn kehidupan  pen
seharian.  pen teknikal Pembelajaran
3. Menghasilkan lakaran reka bentuk  pen ruling Konstruktivism
kerja grafik seperti logo, papan iklan  pen manuskrip e
atau risalah yang mudah.  cat air
 cat poster Pembelajaran
 dakwat Akses Kendiri
Aras 3 :  tempera
1. Menghasilkan reka bentuk grafik  media campuran
berasaskan bidang tertentu.  berus
 Menegaskan nilai tambah Seni  kornputer
Visual/kaitan dalam bidang lain.  perisian komputer
 Membuat kemasan dan ketelitian  set geometri
hasil kerja.
 Membuat persembahan hasil
kerja.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018


MINGGU 19 Awal Ramadan
14-17 MEI 17. 5.2018
2018

20-21 MINGGU 20 1. Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan Murid menghasilkan reka bentuk Kemahiran
(1 minggu) 21-25 MEI Visual reka bentuk dalam grafik. dengan menggunakan pelbagai Berfikir Kritis
2018 Aras 1 : media dan teknik berdasarkan idea dan Kreatif
1.3 Komunikasi 1. Memahami prinsip rekaan Bentuk dan proses melalui:
MINGGU 21 Visual Grafik yang menjelaskan maksud 1. mengenalpasti masalah Teori
28-1 JUN  Reka Bentuk kepekaan, keharmonian, keindahan (spesifikasi) Kecerdasan
2018 Grafik dan keselesaan dalam aktiviti 2. penyelidikan (idea) Pelbagai Hari Wesak
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

 Risalah penghasilan. 3. proses membuat 29.5.2018


4. penilaian semula Pembelajaran
Masteri
Aras 2 : 5. Alat dan media:
1. Membincangkan perkara yang  pen teknikal Pembelajaran
berkaitan perkembangan Seni Grafik  pen ruling Kontekstual
dan kegunaannya dalam kehidupan  pen manuskrip
seharian.  cat air Pembelajaran
2. Menghasilkan lakaran reka bentuk  cat poster Konstruktivism
kerja grafik seperti logo, papan iklan  dakwat e
atau risalah yang mudah.  tempera
 media campuran Pembelajaran
 berus Akses Kendiri
 kornputer
 perisian komputer
 set geometri
6. Teknik :
 lukisan
 kecatan (painterly
berbantukan komputer)

22 MINGGU 22 2. Penghasilan Seni Aras 3 : Murid menghasilkan reka bentuk Kemahiran


(1 minggu) 4-8 JUN Visual 1. Menghasilkan reka bentuk grafik dengan menggunakan pelbagai Berfikir Kritis
2018 berasaskan bidang tertentu. media dan teknik berdasarkan idea dan Kreatif
2.3 Komunikasi 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dan proses melalui:
Visual dalam bidang lain. 1. mengenalpasti masalah Teori
 Reka Bentuk 3. Membuat kemasan dan ketelitian (spesifikasi) Kecerdasan
Grafik hasil kerja. 2. penyelidikan (idea) Pelbagai
 Risalah Membuat persembahan hasil kerja. 3. proses membuat penilaian
semula Pembelajaran
Masteri

Pembelajaran
Kontekstual
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
4 JUN- 23 JUN 2018
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

MINGGU 23 1. Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan Murid menghasilkan reka bentuk Kemahiran
23-24 25-29 JUN Visual . reka bentuk dalam grafik. dengan menggunakan pelbagai Berftkir Kritis
(2 minggu) 2018 media dan teknik berdasarkan idea dan Kreatif
1.3 Komunikasi dan proses melalui :
MINGGU 24 Visual Aras 1 : 1. mengenalpasti masalah Teori
2-6 JULAI  Reka Bentuk 1. Memahami prinsip Reka Bentuk (spesifikasi) Kecerdasan
2018 Grafik Grafik yang menjelaskan maksud 2. penyelidikan (idea) Pelbagai
 lklan kepekaan, keharmonian, keindahan 3. proses membuat
dan keselesaan dalam aktiviti 4. penilaian semula Pernbelajaran
penghasilan. Masteri
5. Alat dan media :
Aras 2 :  pensel Pembelajaran
1. Membincangkan perkara yang  pensel warna Kontekstual
berkaitan perkembangan Seni Grafik  pen
dan kegunaannya dalarn kehidupan  pen teknikal Pembelajaran
seharian.  pen ruling Konstruktivism
2. Menghasilkan lakaran reka bentuk  pen manuskrip e
keda grafik seperti logo, papan iklan  cat air
atau risalah yang mudah.  cat poster Pembelajaran
 dakwat Akses Kendiri
Aras 3 :  tempera
1. Menghasilkan reka bentuk grafik  media campuran
berasaskan bidang tertentu.  berus set geometri
2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual  kornputer
dalam bidang lain.  perisian komputer
3. Membuat kemasan dan ketelitian  set geometri
hasil kerja.
4. Membuat persembahan hasil kerja. 6. Teknik :
 lukisan
 kecatan (painterly)
 berbantukan komputer

2. Sejarah dan Mengetahui sejarah Seni Halus Malaysia 1. kajian maklumat persembahan Kemahiran
25 - 26 MINGGU 25 Apresiasi Seni selepas merdeka dari aspek tokoh dan 2. pameran Berfikir Kritis
(2 minggu) 9-13 JULAI Visual sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. 1. perbincangan dan Kreatif
2018 2.1 Perkembangan 2. dokumentasi maklumat
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Seni Visual di Aras 1 : 3. (portfolio berfokus) Teori


MINGGU 26 Malaysia 1. Mengumpul maklumat berkaitan 4. apresiasi Seni Visual Kecerdasan
16-20 JULAI  Seni Halus perkembangan Seni Visual dalam 5. lawatan Pelbagai
2018 kehidupan, budaya tempatan dan
budaya lain. Pembelajaran
2. Membuat pernyataan berkaitan Masteri
pengaruh Seni Islam, Barat dan
serantau. Pembelajaran
Kontekstual
Aras 2 :
1. Menginterpretasi dan mengaplikasi Pernbelajaran
maklumat secara jelas dan tepat. Konstruktivism
2. Membanding beza pengaruh Seni e
Islam, Barat dan serantau terhadap
Seni Halus. Pernbelajaran
Aras 3 : Akses Kendiri
1. Membuat pernyataan tentang seni
dalam kehidupan dan budaya. ICT
2. Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni
Visual sebagai warisan budaya.
3. Membincang cara memelihara,
mengekal dan memajukan hasil Seni
Visual.
4. menyatakan penghargaan serta
peranan Seni Visual dalam kehidupan
seharian.

27 - 30 MINGGU 27 1. Penghasilan Seni Mengenalpasti pelbagai motif dalam Menghasilkan barangan kraf Kemahiran
( 4 minggu) 23-27 JULAI Visual mereka corak dan membuat Kraf tradisional dengan menggunakan Berfikir Kritis
2018 Tradisional. alat, bahan dan teknik tertentu dan Kreatif
1.4 Kraf
MINGGU 28 Tradisional Aras 1 : 1. Batik Kajian : mengumpul Teori
30 JULAI – 3  Batik 1. Mengumpul maklumat sejarah batik maklumat Kecerdasan
OGOS tempatan dan serantau. Pelbagai Hari
2018 2. Menyenaraikan alat, bahan, teknik 2. Alat : Kebangsaan
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

dan proses penghasilan kraf batik.  berus Pembelajaran 31.8.2018


MINGGU 29 3. Menyenaraikan nama tokoh dan  canting Masteri
6-10 OGOS mencatatkan sumbangan serta hasil  pemidang
2018 karya mereka.  dapur Pernbelajaran
 arang Kontekstual
MINGGU 30 Aras 2 :
13-17 OGOS 1. Membuat lakaran reka corak batik 3. Bahan : Pembelajaran
2018 dengan memberi perhatian kepada  kain sutera Konstruktivism
fungsi, nilai budaya dan kemasan.  kain kapas e
2. Menyatakan penghargaan terhadap  rosin
hasil kraf tradisional setempat.  lilin Pernbelajaran
3. Mendokumentasikan  pewarna batik Akses Kendiri
perkembangan teknologi  sodium silikat
pembuatan batik tradisional.  serbuk soda (soda ash) Kajian Masa
Aras 3 : 4. Teknik: Depan
1. Menghasilkan barangan kraf batik  batik lukis
dengan menggunakan alat, bahan  batik blok ICT
dan teknik.
2. Mereka ganti alat, bahan dan teknik 5. Proses :
yang sesuai dalam penghasilan  melakar
barangan kraf batik.  melilin
3. Kekemasan kerja.  mewarna
4. Mengaitkan nilai tambah seni dengan  mengering
bidang lain seperti sains dan  mematikan warna
teknologi.  merebus
 mencuci
 kemasan

6. Apresiasi Seni

7. Portfolio (pilihan berfokus)

31 MINGGU 31 2. Sejarah dan Mengetahui sejarah Kraf batik dari aspek 1. kajian maklumat Kemahiran
(2 minggu) 27-31 OGOS Apresiasi Seni tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik 2. persembahan Berfikir Kritis
(Jurnal) 2018 Visual dan sosial. 3. pameran dan Kreatif
4. perbincangan
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

2.1 Perkembangan Aras 1 : 5. dokumentasi maklumat Teori


Seni Visual di 1. Mengumpul maklumat berkaitan 6. (portfolio berfokus) Kecerdasan
Malaysia perkembangan Seni Visual dalarn 7. apresiasi Seni Visual lawatan Pelbagai
 Kraf batik kehidupan, budaya tempatan dan
budaya lain. Pernbelajaran
2. Membuat pernyataan berkaitan Masteri
pengaruh Seni Islam, Barat dan
serantau. Pernbelajaran
Kontekstual
Aras 2 :
1. Menyenaraikan perkara berkaitan Pernbelajaran
perkembangan kraf batik dari Konstruktivism
2. aspek: e
 pengenalan
 tokoh Pembelajaran
 sumbangan Akses Kendiri
 Menginterpretasi dan
mengaplikasil maklumat secara Kajian Masa
jelas dan tepat. Depan
 Membanding beza pengaruh Seni
Islam, Barat clan serantau ICT
terhadap Kraf batik.

Aras 3 :
1. Membuat pernyataan tentang seni
dalam kehidupan dan budaya.
2. Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni
3. Visual sebagai warisan budaya.
4. Membincang cara memelihara,
mengekal dan memajukan hasil Seni
Visual.
5. menyatakan penghargaan serta
peranan Seni Visual dalam kehidupan
seharian.
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


18 OGOS -26 OGOS 2018

32 - 34 1. Penghasilan Seni Mengenalpasti pelbagai motif dalam Menghasilkan barangan kraf Kemahiran
(3 minggu) MINGGU 32 Visual mereka corak dan membuat Kraf tradisional dengan menggunakan Berfikir Kritis
3-7 SEPT Tradisional. alat, bahan dan teknik tertentu dan Kreatif Hari
2018 1. Tenunan Alat : Keputereaan
2.4 Kraf Aras 1 :  kek Teori DDP Agong
MINGGU 33 Tradisional 1. Mengumpul maklumat sejarah batik  bilah Kecerdasan 9.9.2018
10-14 SEPT  Tenunan tempatan dan serantau.  torak Pelbagai
2018 2. Menyenaraikan alat, bahan, teknik  rahak Pembelajaran AwalMuharam
dan proses penghasilan kraf tenunan.  peleting Masteri 11.9.2018
MINGGU 34 3. Menyenaraikan nama tokoh dan 2. Bahan:
17-21 SEPT mencatatkan sumbangan serta hasil  benang Pernbelajaran Hari Malysia
2018 karya mereka.  benang emas Kontekstual 16.9.2018

Aras 2 : 3. Teknik : Pernbelajaran


1. Membuat lakaran reka corak  songket Konstruktivism
tenunan dengan memberi perhatan  pua e
kepada fungsi, nilai budaya dan PT#
kemasan. 4. Proses: Pernbelajaran
2. Menyatakan penghargaan terhadap  membuat corak Akses Kendiri
hasil kraf tradisional setempat.  menganing Hari Hol Johor
3. Mendokumentasikan perkembangan  menenun Kajian Masa 15.10 2018
teknologi pembuatan tenunan  ikat dan celup (pua) Depan
tradisional dan tenunan pribumi.  kemasan

5. Apresiasi Seni
6. Portfolio (pilihan berfokus)
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

35 – 36 MINGGU 35 1. Penghasilan Seni Mengenalpasti pelbagai motif dalam 1. Proses: Kemahiran


(2 minggu) 24-28 SEPT Visual mereka corak dan membuat Kraf  membuat corak Berfikir Kritis
2018 Tradisional.  menganing dan Kreatif
2.5 Kraf  menenun
MINGGU 36 Tradisional Aras 3 :  ikat dan celup (pua) Teori
01 OKT - 5 OKT  Tenunan 1. Menghasilkan barangan kraf tenunan  kemasan Kecerdasan
2018 dengan menggunakan alat, bahan Pelbagai
dan teknik. 2. Apresiasi Seni Pembelajaran
2. Mereka ganti alat, bahan clan teknik Masteri
yang sesuai dalam penghasilan 3. Portfolio (pilihan berfokus)
barangan kraf tenunan. Pernbelajaran
3. Kekemasan kerja. Kontekstual
4. Mengaitkan nilai tambah seni dengan
bidang lain seperti sains dan Pernbelajaran
teknologi. Konstruktivism
e

Pernbelajaran
Akses Kendiri

Kajian Masa
Depan

37 - 38 MINGGU 37 2. Sejarah dan Mengetahui sejarah peralatan dan aspek 1. kajian maklumat persembahan Kemahiran
(2 minggu) 8-1 OKT Apresiasi Seni tokoh clan sumbangan, nilai nilai estetik 2. pameran Befflikir Kritis
2018 Visual dan sosial. 3. perbincangan dan Kreatif
4. dokumentasi maklumat
MINGGU 38 2.1 Perkembangan Aras 1 : 5. (portfolio berfokus) Teori
15-19 OKT Seni Visual di 1. Mengumpul maklumat berkaitan 6. apresiasi Seni Visual Kecerdasan
2018 Malaysia perkembangan Seni Visual dalam 7. lawatan Pelbagai
 Peralatan kehidupan, budaya tempatan dan
budaya lain. Pernbelajaran
2. Membuat pernyataan berkaitan Masteri
pengaruh Seni Islam, Barat dan
serantau. Pernbelajaran
Kontekstual
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Aras 2 :
1. Menginterpretasi dan mengaplikasi Pembelajaran
maklumat secara jelas dan tepat. Konstruktivism
2. Membanding beza pengaruh Seni e
Islam, Barat dan serantau terhadap
Peralatan. Pembelajaran
Akses Kendiri
Aras 3 :
1. Membuat pernyataan tentang seni Kajian Masa
dalam kehidupan dan budaya Depan
2. Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni ICT
Visual sebagai warisan budaya.
3. Membincang cara memelihara,
mengekal dan memajukan hasil Seni
Visual.
4. menyatakan penghargaan serta
peranan Seni Visual dalam kehidupan
seharian.

39 -40 MINGGU 39 2. Sejarah dan Mengetahui sejarah alat permainan dari 1. kajian maklumat Kemahiran
(2 minggu) 22-26 OKT Apresiasi Seni aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai 2. persembahan Berfikir Kritis
( Jurnal ) 2018 Visual estetik dan sosial. 3. pameran dan Kreatif
4. perbincangan
MINGGU 40 2.1 Perkembangan Aras 1 : 5. dokumentasi maklumat Teori
29 OKT- 2 NOV Seni Visual di 1. Mengumpul maklumat berkaitan 6. (portfolio berfokus) Kecerdasan
2018 Malaysia perkembangan Seni Visual dalam 7. apresiasi Seni Visual Pelbagai
 Alat kehidupan, budaya tempatan dan 8. lawatan
Permainan budaya lain. Pembelajaran
2. Membuat pernyataan berkaitan Masteri
pengaruh Seni Islam, Barat dan
serantau. Pembelajaran
Kontekstual
Aras 2 :
1. Menginterpretasi dan mengaplikasi Pembelajaran
maidumat secara jelas dan tepat. Konstruktivism
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

2. Membanding beza pengaruh Seni e


Islam, Barat clan serantau terhadap
Alat Permainan. Pembelajaran
Aras 3 : Akses Kendiri
1. Membuat pernyataan tentang seni
dalam kehidupan dan budaya. Kajian Masa
2. Menghasilkan portfolio yang Depan
mengemukakan bukti hasil Seni
Visual sebagai w arisan budaya. ICT
3. Membincang cara memelihara,
mengekal dan memajukan hasil Seni
Visual.
4. menyatakan penghargaan serta
peranan Seni Visual dalam kehidupan
seharian.

41 MINGGU 41 3. Sejarah dan Mengetahui sejarah Perhiasan Diri dari 1. kajian maklumat persembahan Kemahiran. Hari Deepavali
(1 minggu) 5-9 NOV Apresiasi Seni aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai 2. pameran Berfikir Kritis 6.11.2018
2018 Visual estetik dan sosial. 3. perbincangan dan Kreatif
4. dokumentasi maklumat
2.1 Perkembangan Aras 1 : 5. (portfolio berfokus) Teod
Seni Visual di 1. Mengumpul maklumat berkaitan 6. apresiasi Seni Visual Kecerdasan
Malaysia perkembangan Seni Visual dalam 7. lawatan Pelbagai
kehidupan, budaya tempatan dan
 Perhiasan budaya lain. Pembelajaran
Diri 2. Membuat pernyataan berkaitan Masteri
 Ornamen pengaruh Seni Islam, Barat dan
serantau. Pembelajaran
Kontekstual
Aras 2 :
1. Menginterpretasi dan mengaplikasi Pembelajaran
maklumat secara jelas dan tepat. Konstruktivism
2. Membanding beza pengaruh Seni e
Islam, Barat dan serantau terhadap
Perhiasan Diri. Pembelajaran
Akses Kendiri
BIDANG / UNIT STRATEGI CATATAN
MINGGU TARIKH HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Aras 3 :
1. Membuat pernyataan tentang seni Kajian Masa
dalam kehidupan dan budaya. Depan
2. Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni ICT
Visual sebagai warisan budaya
3. Membincang cara memelihara,
mengekal dan memajukan hasil Seni
Visual.
4. Menyatakan penghargaan serta
peranan Seni Visual dalam kehidupan
seharian.

42 MINGGU 42
12-15 NOV PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
2018

43 MINGGU 43
19-23 NOV
2018 PERBINCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN