Anda di halaman 1dari 1

;4=T

:
coNToH PdP REKA BENTUK DAN TEKNOLOGT rAHUN
5 & BAHASA MATAYSIA TAHUN s(SK)
PERBINCANGAN DILAKUKAN DIANTARA GURU
RBT DAN GURU BAHASA MALAYSIA

REKA BENTUK TEKNOLOGI


BAHASA MALAYSIA

STANDARD KANDUNGAN:
STANDARD KANDUNGAN:
6.2 Menyediakan Sajian 1.5 Bercerita dan menceritakan
STANDARD PEM BELAJARAN : sesuatu perkara semula dengan
6.2.5 Menyedia, memasak dan
tepat menggunakan sebutan yang
menghidang sajian
dan intonasi yang betul.
6.2.6 Membersihkan alatan d
STANDARARD PEMBURN:
ruang memasak
1.5.1 Bercerita tentang
6.2.7 Menyelenggara dan AMALAN
sesuatu perkara dengan
menyimpan alatan PEMAKANAN
t, sebutan yang jelas
STANDARD PRESTASI YANG SIHAT
dan intonasi yang betul
TAHAP PENGUASAAN:
menggunakan ayat yang
6
mengandungi laras bahasa
TAFSIRAN: yang sesuai.
o Menyedia, memasak dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perka ra
menghidang sajian secara yang dialamidengan tepat, sebutan
kreatif dan inovatif yang jelas dan intonasi yang betul
o .
Membersihkan alatan dan dengan menggunakan ayat yang
ruang memasak mengandungi laras bahasa yang
o Menyelenggarakan dan sesuai
menyimpan alatan 4.2.7 4.2.2
5.1.1 s.L.2 5.1.5 5.2.7
STANDARD PRESTASI:
TAHAP PENGUASMN:
6
Menyampaikan cerita dengan
menggunakan laras bahasa yang
sesuai, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul pada tahap
sangat terperinci, konsisten, dan
menjadi model teladan