Anda di halaman 1dari 1

h=25cm

80
60
40 A
Q

20 B
0 C
0 10 20 30
h

h=10cm
80

60

40 A
Q

B
20
C
0
0 500 1000
t

h=10cm
100
80
60
Q

40 ABC
20 ADB
0
0 10 20
h

h=10
100

80

60
Q

40 ADC
ADB
20

0
0 500 1000 1500
t

Anda mungkin juga menyukai