Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

VERSI PELAJAR

1. Bahasa Melayu Kontekstual


Nama
Kursus/Modul Contextual Malay Language

2. Kod Kursus GBM1103

3. Nama Staf
Dr. Yusfarina binti Mohd Yussof
Akademik

4. Rasional
Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai kemahiran komunikasi lisan dan
Kursus/Modul
bukan lisan.
dalam Program

5. Semester dan
Semester 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali 125
P= Pentaksiran
30 15 - 2 30 30 - 18

7. Nilai Kredit 3
8. Prasyarat (jika ada) Tiada
9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat :
Kursus (Course
Learning 1. Menjelaskan kemahiran komunikasi dengan berkesan secara lisan dan bertulis (C2,
Outcomes, CLO) LO1, LO4, CS1)

2. Menghasilkan bahan bertulis dengan bahasa yang baik untuk memperkembang


kemahiran komunikasi perorangan (C6, LO3, LO4, CTPS3, CS7)

3. Menyampaikan pengucapan awam melalui persembahan secara berkumpulan (C3,


LO4, LO5, CS3, TS4)

4. Membandingbezakan penggunaan laras bahasa Melayu dalam komunikasi yang


pelbagai (C5, LO6, LL1)

5. Menghuraikan pengurusan majlis dan atur cara berdasarkan contoh yang relevan
secara kritis (C4, PLO3, CTPS2)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

CLO
Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemas kini November 2016
1
10. Kemahiran Boleh Kemahiran berkomunikasi (CS7), kemahiran pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian
Pindah masalah (CTPS3), kemahiran kerja berpasukan (TS4), dan pembelajaran berterusan dan
(Transferable Skills, pengurusan maklumat (LL1)
TS):

11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:


dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial (Perbincangan, pembentangan kumpulan)

Strategi Pentaksiran:

Strategi Pengajaran dan


Learning Outcome (LO) Pembelajaran Jenis Pentaksiran
LO1 - Kefahaman fakta, Kuliah Penulisan Esei I
konsep, prinsip dan proses Tutorial Ujian Bertulis
Penulisan Esei I
LO3 - Kemahiran Kuliah
Penulisan Esei II
penyelesaian masalah Tutorial
Ujian Bertulis
Persembahan kumpulan
LO4 - Kemahiran Komunikasi Kuliah
Ujian Bertulis
lisan atau tulisan Tutorial
LO5 – Melaksanakan Kuliah Persembahan kumpulan
tanggungjawab sebagai satu Tutorial
pasukan
LO6 - Kemahiran Mencari Penulisan Esei II
Kuliah
Maklumat untuk Pembelajaran Tutorial Ujian Bertulis
Sepanjang Hayat

12. Sinopsis Kursus ini memfokuskan kemahiran komunikasi, bahasa dalam komunikasi bertulis,
pengucapan awam, laras bahasa dan pengurusan majlis dan atur cara.

This course focuses on communication skills, language in written communications, public


speaking, adjustable language and event management and programs.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemas kini November 2016
2
Berkuat kuasa mulai Jun 2013
Kemas kini November 2016
3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6
Kursus (Course
CLO1 x x
Learning
Outcomes, CLO) CLO2 x x
dengan Hasil
CLO3 x x
Pembelajaran
(Learning CLO4 x
Outcomes, LO) CLO5 x

Hasil Pembelajaran (LO)


LO1 Kefahaman fakta, konsep, prinsip dan proses
LO2 Kemahiran menggunakan prinsip atau peralatan asas
LO3 Kemahiran penyelesaian masalah
LO4 Kemahiran komunikasi lisan atau tulisan
LO5 Kemahiran bekerjasama dalam kumpulan
LO6 Kemahiran Mencari Maklumat untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menjelaskan kemahiran komunikasi dengan berkesan secara lisan
dan bertulis (C2, LO1, LO4, CS1)
CLO2 Menghasilkan bahan bertulis dengan bahasa yang baik untuk
memperkembang kemahiran komunikasi perorangan (C6, LO3,
LO4, CTPS3, CS7)
CLO3 Menyampaikan pengucapan awam melalui persembahan secara
berkumpulan (C3, LO4, LO5, CS3, TS4)
CLO4 Membandingbezakan penggunaan laras bahasa Melayu dalam
komunikasi yang pelbagai (C5, LO6, LL1)
CLO5 Menghuraikan pengurusan majlis dan atur cara berdasarkan contoh
yang relevan secara kritis (C4, PLO3, CTPS2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemas kini November 2016
4
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka
Interaksi

Interaksi
Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time, SLT)
setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Kemahiran Komunikasi
 Takrif dan Fungsi Komunikasi
 Bidang-bidang Komunikasi
- Intrapersonal
- Interpersonal
- Kumpulan Kecil
- Massa
- Awam

 Elemen-elemen Komunikasi
- Penyampai (Sumber)
- Penerima
- Masej
- Saluran
- Maklum balas 6 3 6 6 21
- Gangguan

 Ciri-ciri Komunikasi yang Berkesan


- Menggunakan bahasa secara positif
- Bersifat empati
- Menjadi mendengar yang baik
- Menguasai teknik menyoal untuk mendapatkan
maklumat
- Menjaga air muka orang lain
- Bersikap terbuka
- Bahasa tubuh yang berkesan

2. Bahasa dalam Komunikasi Bertulis


- Surat Rasmi
- Memo
- Laporan
- Minit Mesyuarat
- Berita 10 5 10 10 35
- Rencana
- Teks Ucapan
- Skrip Pengacara

3. Pengucapan Awam
 Jenis-jenis Pengucapan Awam

- Ucapan
- Ceramah
- Syarahan
- Pengumuman 6 3 6 6 21
- Taklimat
- Pidato
- Debat
- Forum
- Pengacaraan Majlis

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemas kini November 2016
5
4. Laras Bahasa
 Jenis-jenis Laras Bahasa

- Laras Bahasa Umum


- Laras Bahasa Iklan
- Laras Bahasa Klasik
- Laras Bahasa Kreatif 4 2 4 4 14
- Laras Bahasa Agama
- Laras Bahasa Teknikal
- Laras Bahasa Panggilan
- Laras Bahasa Kanak-kanak
- Laras Bahasa Undang-undang

5. Pengurusan Majlis dan Atur Cara


 Penyediaan Pentadbiran Majlis dan Atur Cara
 Elemen Penting Protokol
 Etiket Sosial
4 2 4 4 14

Kerja Kursus 0.5 13.5 14

Amali

Ulang kaji Peperiksaan 4.5 4.5

Peperiksaan 1.5 1.5

Jumlah 30 15 2 30 30 18 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemas kini November 2016
6
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Penulisan Esei l
6
(1000 perkataan)

Penulisan Esei ll
6
(1000 perkataan)
Persembahan Kumpulan
0.5 1.5
(30 minit)

Peperiksaan Akhir 1.5 4.5

Jumlah 47 78

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 125
(SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Abdul Mua’ti @ Zahari Ahmad (2002). Panduan pengucapan awam. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khairuddin Mohamad et. al. (2011). Siri panduan guru: bahasa Melayu kontekstual. Kuala
Lumpur: Oxford Fajar University Press.

Mokhtar Mohd Tohar (2009). Protokol dan etiket dalam pengacaraan majlis. Kuala
Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia.
Rujukan Tambahan David Chiem & Brian Caswell. (2006). The art of communicating with your child; strategies
for inspiring the ‘Champion Mindset’ in every young person. Singapura: Marshall
Cavendish Editions.

Hasuria Che Omar et.al (pynt). (2009). Bahasa verbal dan bukan verbal. Kuala Lumpur:
Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

Hasuria Che Omar et.al. (2009). Bahasa verbal dan bukan verbal II. Kuala Lumpur: Institut
Terjemahan Negara Malaysia Berhad

Sulaiman Masri. (2002). Komunikasi kewartawanan: penulisan berita, rencana dan ulasan.
Selangor: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

William Smith. (2008). Introduction to mass communication. Petaling Jaya: Golden Books
Centre Sdn. Bhd.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemas kini November 2016
7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN
GBM1103 BAHASA MELAYU KONTEKSTUAL (3 KREDIT)

HASIL PEMBELAJARAN Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO1 LO2 LO3 LO4 L05 LO6 Pembelajaran

1.Menjelaskan kemahiran komunikasi


Kuliah Penulisan esei I
dengan berkesan secara lisan dan X x Tutorial Ujian bertulis
bertulis (C2, LO1, LO4, CS1)

2.Menghasilkan bahan bertulis Kuliah Penulisan esei I


dengan bahasa yang baik untuk Tutorial Ujian Bertulis
memperkembang kemahiran X X
komunikasi perorangan (C6, LO3,
LO4, CTPS3, CS7)

3. Menyampaikan pengucapan awam


melalui persembahan secara Persembahan
Kuliah
berkumpulan (C3, LO4, LO5, CS3, x X kumpulan
Tutorial
TS4)

4. Membandingbezakan penggunaan
laras bahasa Melayu dalam
Kuliah Penulisan esei II
komunikasi yang pelbagai (C5, LO6, x
Tutorial Ujian bertulis
LL1)

5. Menghuraikan pengurusan majlis


dan atur cara berdasarkan contoh Penulisan esei II
Kuliah
yang relevan secara kritis (C4, PLO3, x Ujian bertulis
Tutorial
CTPS2)

Penulisan esei I,
Kuliah dan penulisan esei II,
KESELURUHAN X X X X persembahan
tutorial.
kumpulan, ujian
bertulis.

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemas kini November 2016
8

Anda mungkin juga menyukai