Anda di halaman 1dari 4

SOALPENI

LAI
ANAKHI
RSEMESTERGENAPKURI
KULUM 13TEMA5SUBTEMAI

KELAS6SDNEGERI071025HELERATP2019/
2020

JawabanI

1.Dal
am wakt
u4t
ahunsekal
i

2.Fi
l
ipi
na

3.Kut
ubut
aradanKut
ubSel
atan

4.Bi
odat
a

5.Benday
angt
idakdapatdi
tar
ikol
ehmagnet

6.Kut
ubMagnet

7.l
akudi
pasar
ankar
enabar
angdi
kenal
secar
aluas

8.Apabi
l
aduakut
uby
angt
idaksenamadi
dekat
kanmakaakansal
i
ngt
ari
kmenar
ik.

9.Bi
rupadal
ambangmemi
l
iki
art
iper
damai
andankeamanan

10.Penti
ng.karenadatayangki
tai
sisaatmengisifor
muliradal
ahdat
adat
ay ang
sangatpenti
ng.
jikaki
tati
dakmengi
si/kehi
langandatater
sebut,
makaki
tat
idakakan
dikenal
idanti
dakakanditeri
maunt
ukmel amarkerja

JawabanI
I

1.

a.Mendukungt
erbent
ukny
aMasy
arakatEkonomi
ASEAN(
MEA)
.

b.I
kutser
taber
per
andal
am l
umbungpadi
ASEAN.

c.I
kutser
tadalam mel
akukanker
jasamadi
sekt
orI
ndust
ri
,sal
ahsat
uny
aASEANAceh
Fer
ti
li
zerProj
ect.

d.Sebagai
tuanr
umahKTTASEAN.

e.I
ndonesi
asebagai
sal
ahsat
upel
opordanpendi
riOr
gani
sasi
ker
jasamaekonomi
ant
arnegar
a.

2.Kul
kas,
tel
evi
sidanr
adi
o,di
namosepeda,
rel
ker
etaapi
magl
ev,
dankar
tuATM
3.

a.MagnetDapatMenar
ikBendaMagnet
ik

b.Mempuny
aiDuaKut
ub

c.MedanMagnetMembent
ukGay
aMagnet

d.DuaKut
uby
angSamaAkanSal
i
ngTol
ak,
SedangkanDuaKut
ubBer
bedaAkanSal
i
ng
Tari
k

e.Si
fatMagnetDapatHi
l
ang

4.nama,
tempatt
anggal
lahi
r,al
amat
,jeni
skel
ami
n,agama,
namaor
angt
ua

5.menawar
kansuat
ubar
angkepadamasy
arakat

JawabanAgama

1.Adam ar
ti
nyamanusi
aper
tama

2.Ti
gri
s,Euf
rat
,Pi
sondanGi
hon.

3.Agape

4.Ibadahsej
ati
adal
ahyangmaumempersembahkantubuhny
asebagaipersembahan
yanghidup,y
angkudusdany
angber
kenankepadaAll
ah:i
tuadal
ahibadahmuy ang
sejat
i.

5.

a.Member
idenganker
elaanhat
i.

b.Member
iti
dakdengansedi
hhat
iat
aukar
enapaksaan.Ki
tat
idakber
duka

c.Member
idengansukaci
ta.Ki
taber
gembi
rakar
enamember
ikepada

6.Ni
kodemus

7.Lahi
rbar
u

8.per
asaanmal
u
9.Iaberumurduapul
uhl
imatahunpadawakt
uiamenj
adi
raj
adanduapul
uhsembi
l
an
tahunlamanyaiamemer
int
ahdiYerusal
em

10.Berdoaber
art
imemper cay
akanseluruhpergumulandanhidupkit
akepadaTuhan.
Karenait
udoaharusdi
landasidenganpenyerahandir
ikepadaTuhan,dankeyaki
nan
bahwaTuhanmengetahuiapay angter
baikbuatkit
a.Doajugaharusdii
ri
ngidengan
upaya.

JawabanI
I

1.Supay
adapatdi
l
ihator
ang

2.membawapeser t
adidi
kuntukmengal amiperjumpaandenganKr
ist
us,
mengasihi
All
ahdengansungguh-
sungguh,hidupdalam keataat
anser
tamampumempraktekkan
i
mannyadalam kehi
dupanseharihari

3.

a.Membawapadaj
alanKesel
amat
an

b.Menj
adi
kanki
taor
angKr
ist
eny
angkuat
.

c.Meny
aki
nkanki
taakankesel
amat
any
angsudahki
tat
eri
ma

d.Member
ikankey
aki
nandankuasadal
am doa.

e.Membi
mbi
ngki
tadal
am membuatkeput
usan-
keput
usandal
am kehi
dupanki
ta.

4.Rasul Paulusmenasi hatikitadal am Sur atEf esus4:29-32agarmemi l


ikisikapsebagai
beri
kut:1.Tidakmengel uarkankat a-katakot orket i
kasedangber mai
nay at292.Ti dak
geram, t
idakmar ahat autidakber ti
kai ayat313.Ti dakmemf it
nahdant idakber buat
j
ahatay at314.Ber mai ndenganr amahay at325.Ber maindenganpenuhkasi hayat32
6.Sali
ngmengampuni j
ikaadat emany angsal ahay at32Ki taharusingatbahwaket ika
bermainkitat i
dakbolehmengel uar kankat a-kat ayangkot orseandai
ny akitatidak
menang.Ki taharusber ji
wabesarunt ukmener imakekal ahan.Kitati
dakper l
umar ah
ataugeram kepadal awanmai nki ta.Apal agi sampai bermusuhan, i
tubukanl ah
perbuatanyangdi kehendaki Al
lah.Ber mai nl
ahdenganj ujur.Janganmel akukan
kecuranganhany aunt ukmenang.Apal ahar tiny akemenanganj ikaki
tamel akukan
ti
ndakany angmeny edihkanhat i Tuhany aitudenganber lakucurang,memf it
nahatau
melakukant i
ndakankej ahat an.Janganber t
indakegoi s,maumenangsendi ri.

5.Bel
ajaradal
ahsuat
uprosesmemasukanataupunmenggal
ii
lmuser
tamelat
ihot
ak
ki
tauntukmenjawabber
bagaimacam soal
yangdapatmenambahwawasan
penget
ahuan

Anda mungkin juga menyukai