Anda di halaman 1dari 40

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

PAG
E \
*
ME
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
RGE
FOR
BAHASA MELAYU TINGKATAN 4
MAT
36

TAHUN 2020

SMK BANDAR BARU SULTAN SULEIMAN

2020/BmT4/SMKBBSS
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK /KOMSAS/
HEBAT
PAG
Minggu 1 Tema 1: 1.1 Mendengar, 1.1.1 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
E \
(2 – 3 Jan Alam Sekitar & mengenal dan mengenal, menyebut *dan murid dapat; Kajian Masa Depan Buku Teks
2020) Teknologi Hijau menyebut perkataan, mengenal pasti perbezaan
ME 1. Mendengar dan mengenal Pembelajaran
rangkai kata, istilah sebutan perkataan, rangkai
RGE sebutan sekurang-kurangnya Kooperatif
dan ungkapan serta kata, istilah dan ungkapan
FOR enam perkataan dan rangkai KBAT:
Tajuk 1 : intonasi ayat dalam dalam pelbagai ujaranMAT kata, istilah dan ungkapan EMK: 1. Kemahiran Menaakul
pelbagai ujaran. dengan betul dan jelas.
36 dalam pelbagai ujaran. Bahasa -- “Round Robin”
Minggu 2 2.Menyebut dan Kelestarian Alam 2. Peta I-think –
(6 – 10 Jan menyatakan dengan pasti Sekitar Peta Pokok, Peta Dakap
2020) sekurang-kurangnya enam
sebutan perkataan dan 3. Aras Berfikir
rangkai kata, istilah dan KOMSAS: Mengingat
ungkapan dengan jelas dan Puisi – Syair Bidasari Memahami
betul. Prosa Menganalisis
Mengaplikasi
Syarahan : 2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca teks Pada akhir pelajaran, murid- 1.Prosa Moden
Langkah-langkah mekanis pelbagai syarahan dan pidato murid dapat; Syarahan “Langkah- Sistem Bahasa:
untuk menjaga bahan prosa dan puisi. dengan sebutan dan 1. Membaca teks syarahan langkah untuk menjaga Kata, istilah, rangkai
alam sekitar intonasi yang betul, nada dengan sebutan dan intonasi alam sekitar” kata, ungkapan
Pidato : Alam yang sesuai serta yang betul, nada yang sesuai Pidato “ Alam Sekitar
Sekitar kepantasan yang wajar. serta kepantasan yang wajar. Tanggungjawab
Tanggungjawab Bersama” Pentaksiran Bilik Darjah
Bersama 2. Prosa Tradisional Penyoalan
Syarahan : 3.1 Menulis untuk 3.1.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid- Kepimpinan Melalui
Langkah-langkah menerangkan makna membina ayat dengan murid dapat; Teladan
untuk menjaga kata dan istilah, membezakan makna kata, 1. Menjelaskan makna kata, Teknik Bacaan :
alam sekitar rangkai kata, istilah, maksud rangkai kata, istilah, maksud rangkai kata QUACK
(Ruj.Lampiran 1) ungkapan dan ayat. dan ungkapan dengan betul dan ungkapan dengan betul
mengikut konteks. mengikut konteks formal. Modul HEBAT Bacaan
Syarahan “Langkah-
Prosa Tradisional 4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- langkah untuk menjaga
Cerpen / mengapresiasi karya mengapresisasi untuk murid dapat; alam sekitar”
Prosa Moden sastera. menghubung kait aspek 1. Mentafsir dan menghayati
Umum yang menarik dalam prosa nilai dalam teks prosa moden
moden dan prosa dan prosa tradisional serta
tradisional menghubung kait aspek
menarik (gaya bahasa) dalam

2020/BmT4/SMKBBSS
karya.
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK /KOMSAS/
PAG
HEBAT
E \
Minggu 3 Tema 1: 1.1 Mendengar, 1.1.2 Mendengar, memahami Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
mengenal dan menyebut
*
dan menuturkan ayat dalam murid dapat; Pendekatan Inkuiri Buku Teks
(13–17 Jan
Ekonomi, perkataan, rangkai kata,
ME
pelbagai ujaran dengan betul 1. Mendengar dan memahami
2020)
Keusahawan Dan istilah dan ungkapan dan jelas. RGE sebutan sekurang-kurangnya EMK : Pendidikan KBAT:
Pengurusan serta intonasi ayat dalam FOR enam perkataan dan rangkai Kewangan 1. Fan-N-Pick
Kewangan pelbagai ujaran. MAT kata, istilah dan ungkapan 2. Kemahiran menaakul
36 dalam pelbagai ujaran. Komsas :
2.Menuturkan enam sebutan 2. Peta I-think
perkataan , rangkai kata, istilah Teknik Bacaan : SQ4R 1.Peta Pokok
dan ungkapan dengan jelas dan 2. Peta Dakap
betul. Modul HEBAT Bacaan :
Ekonomi, Keusahawan 3. Aras Berfikir
Skrip drama Pendek 2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca skrip drama Pada akhir pelajaran, murid- Dan Pengurusan 1. Menganalisis dan
“It’s All About mekanis pelbagai bahan dengan intonasi yang betul murid dapat; Kewangan menilai
Money” prosa dan puisi. dan nada yang sesuai. 1. Membaca secara kuat dengan
(Lampiran 1) mementingkan sebutan huruf Sistem Bahasa: Penanda
dan bunyi, membaca mengikut wacana,Kata hubung,
intonasi, nada dan tekanan yang rangkai kata, istilah dan
betul dan sesuai daripada bahan ungkapan
yang mudah difahami dan tidak
membebankan fikiran. Pentaksiran Bilik Darjah :

Faktor-faktor 3.2 Menulis dan 3.2.1 Menulis untuk meramal Pada akhir pelajaran, murid- 1. Pembentangan
kejayaan usahawan mengemukakan sesuatu perkara yang dibaca, murid dapat; 2.Evidens Borang SQ4R
(Lampiran 2) maklumat tentang didengar dan ditonton dengan 1. Menyatakan sesuatu alasan 3. Fan-N-Pick
sesuatu perkara. memberikan justifikasi yang akan berlaku dan
menggunakan ayat yang menjadikan sesuatu yang wajar
gramatis. dilakukan daripada dibaca,
didengar dan ditonton dengan
menggunakan ayat yang
gramatis berdasarkan bukti yang
kukuh.

Faktor-faktor 5.1 Memahami dan 5.1.1 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-
kejayaan usahawan menggunakan bentuk menggunakan bentuk kata murid dapat;
(Lampiran 2) kata yang sesuai dalam tunggal dan kata majmuk 1. Mengenal pasti dan menulis
pelbagai bidang. dengan betul mengikut bentuk kata tunggal dan kata
konteks. majmuk.

2020/BmT4/SMKBBSS
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
PAG HEBAT
E \
*
Minggu 4 Tema : 1.2 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar danME Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
(20 – 24 Jan memahami perkataan, memberikan respons RGE murid dapat; - Prinsip 5P Buku Teks
rangkai kata, istilah, dengan mengutamakan 1. Mendengar, menyebut dan - Pembelajaran
2020) FOR Berasaskan Projek
ungkapan dan ayat aspek kejelasan, nada,MAT
dan memberikan reaksi berkaitan
dengan kata, istilah, ungkapan - Koperatif KBAT:
dalam pelbagai ujaran. kefasihan dengan betul.
36 dan ayat yang diperdengarkan - Kontekstual 1. Kemahiran Berfikir
dari aspek kejelasan, nada dan - Konstruktivisme Kritis
kefasihan yang betul. - Kajian Masa Depan 2. Kemahiran Berfikir
- Pembelajaran Akses Kreatif
Manuskrip 2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca, mengenal Pada akhir pelajaran, murid- Kendiri
3. Kemahiran Menaakul
Surat Rasmi Kerajaan memahami makna pasti dan menjelaskan murid dapat; - Masteri
Batu Bersurat perkataan, rangkai kata, maklumat tersurat dan tersirat 1. Menyebut, mengerti dan - Modular
- Pembelajaran 2. Peta I-think
istilah, serta ungkapan dengan betul daripada mengetahui maklumat tersurat 1.Peta Pokok
dan ayat dalam pelbagai pelbagai bahan primer. dan tersirat dengan jelas Berasaskan Inkuiri
- Didik Hibur 2. Peta Dakap
bahan. daripada pelbagai bahan asli
yang belum ditafsir. - Pendekatan Tematik
3. Aras Berfikir
EMK: 1. Menganalisis dan
Plot Novel Leftenan 3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- - Bahasa menilai
Adnan Wira Bangsa melengkapkan maklumat melengkapkan maklumat murid dapat; -Kelestarian Alam Sekitar
dalam pelbagai bahan. dalam pelbagai bahan 1. Mengenal pasti dan menulis - Nilai Murni Sistem Bahasa:
maklumat yang tertinggal dalam Kata, istilah, rangkai kata,
mengikut situasi dan - Sains & Teknologi
pelbagai bahan mengikut - Keusahawan ungkapan/peribahasa
keperluan.
keadaan dan kerevelanannya. - Kreativiti & inovasi
Pada akhir pelajaran, murid- - Kelestarian global Pentaksiran Bilik Darjah :
Cerpen Ayam, 4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan
murid dapat; - Pendidikan kewangan
Kaduk & Raja mengapresiasi karya mengapresisasi untuk 1. Pembentangan
1. Mentafsir dan menghayati - TMK
sastera. menghubung kait aspek - Patriotisme 2. Sumbang saran
nilai dalam teks prosa moden
yang menarik dalam prosa 2. Lembaran Bacaan
dan prosa tradisional serta
moden dan prosa Komsas : QUACK
menghubung kait aspek menarik
tradisional (gaya bahasa) dalam karya. Cerpen/ Prosa Moden
Novel

Teknik Bacaan :
QUACK

2020/BmT4/SMKBBSS
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH
PAG PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
E \ HEBAT
*
ME
1.3 Mendengar dan 1.3.1 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
RGE
Minggu 5 memahami maklumat, menyebut semula danFOR murid dapat; - Prinsip 5P Buku Teks
(27 – 31 Jan fakta, idea dan hujah menyusun fakta sertaMAThujah 1. Mendengar, menyebut - Pembelajaran
Berasaskan Projek KBAT:
2020) dalam pelbagai daripada pelbagai situasi
36 semula dan menyusun fakta
- Koperatif 1. Kemahiran Berfikir
wacana dan dengan betul, tepat dan serta hujah daripada
- Kontekstual Kritis
memberikan respons. bermakna. pelbagai latar belakang, - Konstruktivisme
tepat dan bersesuaian 2. Kemahiran Berfikir
- Kajian Masa Depan
dengan pengelaman dan Kreatif
- Pembelajaran Akses
kehidupan murid. 3. Kemahiran Menaakul
Kendiri
- Masteri
Peta I-think
2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca dan menilai Pada akhir pelajaran, murid- - Modular
1.Peta Pokok
- Pembelajaran
memproses maklumat bentuk serta kandungan murid dapat; 2. Peta Dakap
Berasaskan Inkuiri
daripada pelbagai teks daripada pelbagai 1. Membaca, memberikan - Didik Hibur
bahan. bahan dengan betul dan alasan yang munasabah 3. Aras Berfikir
- Pendekatan Tematik
tepat. tentang bentuk dan Mengaplikasi
kandungan teks daripada Menganalisis
EMK:
Menilai
pelbagai bahan dengan - Bahasa
Mencipta
tepat. - Kelestarian Alam Sekitar
3.4 Menulis untuk 3.4.1 Menulis kerangka Pada akhir pelajaran, murid- - Nilai Murni
Sistem Bahasa:
menghasilkan sesuatu karangan dengan menyusun murid dapat; - Sains & Teknologi
Kata Terbitan
- Keusahawan
penulisan secara dan menganalisis isi penting 1. Membina kerangka Sebutan & Intonasi
- Kreativiti & inovasi
terancang. secara terancang. karangan dengan menyusn - Kelestarian global
Sistem ejaan
dan menghuraikan keadaan/ Tanda baca
- Pendidikan kewangan
masalah/ persoalan Tatabahasa
- TMK
berkaitan dengan tema Kosa Kata
- Patriotisme
bahan mengikut asas-asas
tertentu yang ditetapkan. Komsas : Pentaksiran Bilik Darjah :
Cerpen/ Prosa Moden
1. Pembentang
5.1 Memahami dan 5.1.2 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid- 2. Lembaran Bacaan
Teknik Bacaan :
menggunakan bentuk menggunakan pelbagai kata murid dapat; SQ4R
SQ4R
kata yang sesuai terbitan dengan betul 1. Menyatakan dan CHATT 3. Bersoal jawab
dalam pelbagai bidang mengikut konteks. menggunakan pelbagak kata QUACK
terbitan (berimbuhan) ACID
dengan betul mengikut
2020/BmT4/SMKBBSS
keadaan menyeluruh atau
latar belakang yang sesuai.
PAG
E \
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN* CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
ME
HEBAT
RGE
Minggu 6 Tema 1: Pentadbiran 1.3 Mendengar dan FORPada akhir pelajaran, murid-murid StrategiPdPC: BBM :
dan politik dapat: Pembelajaran Kontekstual BukuTeks
(3-7 Feb memahami 1.3.2 Mendengar, MAT
2020) maklumat, fakta, idea menganalisis dan 36 1.Mendengar dan mnganalisis Pembelajaran
Konstruktivisme
dan hujah dalam menerangkan maklumat maklumat daripada petikan
pelbagai wacana dan daripada pelbagai rencana dengan betul dan KBAT:
8 Feb Bab 1 : EMK: 1.Kemahiran Berfikir Kritis
memberikan respons wacana dengan betul bermakna.
Cuti dan bermakna. Nilai murini -“Think-Pair-Share”
Thaipusam Kelestarian Global
2.Menerangkan maklumat yang
2. Peta I-think
terdapat dalam petikan dengan
KOMSAS: 4.1 Peta Alir
betul dan bermakna.
Puisi Tradisioal: Gurindam
12 Fasal Ketiga 3. Aras Berfikir
Berita : Kepentingan 2.3.Membaca untuk 2.3.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Memahami
perpaduan dalam memproses membanding beza maklumat dapat: Puisi Moden : Menganalisis
mengekalkan maklumat daripada daripada pelbagai bahan teks 1. Membaca teks berita dengan Aku Membaca Lagi Menilai
keharmonian negara pelbagai bahan. dengan betul. sebutan dan intonasi yang betul,
nada yang sesuai Prosa Moden : Sistem Bahasa:
Berita:Kepentingan Sebutan,
2. Menyatakan maklumat penting perpaduan dalam Intonasi dan kosa kata
yang terdapat dalam rencana mengekalkan keharmonian Kata-kata puitis
dengan betul negara
Pentaksiran Bilik Darjah:
Rencana : Usaha 3.4 3.4.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Rencana:Usaha untuk Penyoalan, penulisan
untuk mengekalkan Menulis untuk Menulis pelbagai jenis dapat: mengekalkan keamanan
keamanan negara menghasilkan sesuatu perenggan pendahuluan yang 1.Menulis pelbagai jenis perenggan negara terjamin
agar terjamin penulisan secara menepati tema menggunakan pendahuluan yang menepati
terancang. laras bahasa yang sesuai dan tugasan tema/ perkara dasar Modul HEBAT Bacaan –
dengan laras bahasa yang sesuai Usaha untuk mengekalkan
gramatis.
. dan gramatis keamanan negara agar
. terjamin

2020/BmT4/SMKBBSS
Puisi Tradisonal : 4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Gurindam 12 Fasal mengapresiasi karya mengapresiasi puisi moden dapat; Teknik Bacaan:
Ketiga sastera. dan puisi tadisional dengan 1.Menghayati gaya bahasa dan Chatt
menyatakan respons peribadiPAGbentuk antara puisi moden dengan
Puisi Moden : Aku yang sesuai terhadap karya. E puisi
\ tradisional
Membaca Lagi *
ME
RGE
FOR
MAT
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
36 CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

1.4 Berbicara tentang 1.4.1 Menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
Minggu 7 sesuatu perkara dalam pendapat tentang sesuatu murid dapat; - Prinsip 5P Buku Teks
(10-14 Feb pelbagai situasi formal perkara dalam perbualan 1. Memberikan dan - Pembelajaran
dan tidak formal. santai secara bertatasusila. menghuraikan idea/ pandangan Berasaskan Projek KBAT:
2020)
sesuatu perkara dalam - Koperatif 1. Kemahiran Berfikir
perbualan secara spontan - Kontekstual Kritis
dengan sopan santun. - Konstruktivisme 2. Kemahiran Berfikir
- Kajian Masa Depan
2.3 Membaca untuk 2.3.3 Membaca dan membuat Pada akhir pelajaran, murid- Kreatif
- Pembelajaran Akses
memproses maklumat kesimpulan daripada bahan murid dapat; 3. Kemahiran Menaakul
Kendiri
daripada pelbagai bahan. dengan betul. 1. Membaca untuk - Masteri
mempersembahkan maklumat Peta I-think
- Modular
daripada bahan yang betul serta 1.Peta Pokok
- Pembelajaran
membuat keputusan yang 2. Peta Dakap
Berasaskan Inkuiri
bernas. - Didik Hibur
3. Aras Berfikir
- Pendekatan Tematik
Mengingat
Karangan 3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis perenggan isi Pada akhir pelajaran, murid-
Memahami
menghasilkan sesuatu dengan huraian yang jelas dan murid dapat; EMK:
Menganalisis
penulisan secara kritis menggunakan bahasa 1. Menghuraikan sesuatu - Bahasa
Mengaplikasi
terancang. yang gramatis. perenggan isi penting dengan -Kelestarian Alam Sekitar
Menilai
menggunakan ayat yang - Nilai Murni
gramatis dan ungkapan yang - Sains & Teknologi
Sistem Bahasa:
menarik mengikut asas yang - Keusahawan
Kata Ganda
ditetapkan. - Kreativiti & inovasi
Akronim
- Kelestarian global
Peribahasa
5.1 Memahami dan 5.1.3 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid- - Pendidikan kewangan
menggunakan bentuk menggunakan bentuk kata murid dapat; - TMK
kata yang sesuai dalam ganda dan akronim dengan 1. Menyatakan dan - Patriotisme Pentaksiran Bilik Darjah :
pelbagai bidang betul mengikut konteks menggunakan pelbagai bentuk 1. Pembentangan
kata ganda dan akronim dengan Komsas : 2. Lembaran Bacaan

2020/BmT4/SMKBBSS
betul mengikut keadaan yang Cerpen/ Prosa Moden ACID
menyeluruh dan sesuai. 3. Bersoal jawab
Teknik Bacaan :
PAG ACID
E \
*
ME
RGE
FOR
MAT
36
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

Minggu 8 1.4 Berbicara tentang 1.4.2 Menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
(17 -21 Feb sesuatu perkara dalam pendapat tentang sesuatu murid dapat; - Prinsip 5P Buku Teks
2020) pelbagai situasi formal perkara melalui ceramah, 1. Berbincang untuk - Pembelajaran
dan tidak formal. syarahan dan forum dengan mendapatkan suatu idea/ Berasaskan Projek KBAT:
yakin secara bertatasusila. pendapat dalam keadaan yang - Koperatif 1. Kemahiran Berfikir
rasmi dan tidak formal/tidak - Kontekstual Kritis
rasmi. - Konstruktivisme 2. Kemahiran Berfikir
- Kajian Masa Depan
Kreatif
2.3 Membaca untuk 2.3.4 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- - Pembelajaran Akses
3. Kemahiran Menaakul
memproses maklumat mendapatkan penyelesaian murid dapat; Kendiri
daripada pelbagai bahan. masalah secara rasional. 1. Membaca untuk mencari - Masteri
Peta I-think
penyelaesaian sesuatu isu - Modular
1.Peta Pokok
dengan memberikan aalsan - Pembelajaran
2. Peta Dakap
yang mendasari sesuatu Berasaskan Inkuiri
tindakan atau pegangan. - Didik Hibur
3. Aras Berfikir
- Pendekatan Tematik
Mengingat
3.4 Menulis untuk 3.4.4 Menulis untuk membuat Pada akhir pelajaran, murid- Memahami
menghasilkan sesuatu kesimpulan yang lengkap dan murid dapat; EMK:
Menganalisis
penulisan secara menepati tema menggunakan 1. Menghasilkan sesuatu - Bahasa
Mengaplikasi
terancang. ayat yang gramatis dan wacana lengkap dengan -Kelestarian Alam Sekitar
Menilai
ungkapan yang menarik. menggunakan ayat yang - Nilai Murni
gramatis dan ungkapan yang - Sains & Teknologi
Sistem Bahasa:
menarik mengikut asas yang - Keusahawan
Kata Terbitan
ditetapkan. - Kreativiti & inovasi
Sebutan & Intonasi
- Kelestarian global
Sistem ejaan
- Pendidikan kewangan
Puisi Tradisonal 4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Tanda baca
- TMK
mengapresiasi karya mengapresiasi puisi moden murid dapat; Tatabahasa
- Patriotisme
sastera. dan puisi tadisional dengan 1.Menghayati persoalan dan Kosa Kata

2020/BmT4/SMKBBSS
Puisi Moden menyatakan respons peribadi nilai antara puisi moden dengan
Sang Gembala Kuda yang sesuai terhadap karya. memberikan reaksi peribadi Komsas : Pentaksiran Bilik Darjah :
yang sesuai. Puisi Tradisional 1. Pembentangan
PAG Puisi Moden 2. Lembaran Bacaan
E \ ACID/ SQ4R
* Teknik Bacaan : 3. Bersoal jawab
ME ACID
RGE SQ4R
FOR
MAT
36

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

Minggu 9 1.5 Bersoal jawab 1.5.1 Mengenal pasti jenis, Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
(24 -28 Feb tentang sesuatu perkara kesesuaian soalan dan murid dapat; - Prinsip 5P Buku Teks
2020) dengan menggunakan kesesuaian masa untuk 1. Menentukan dan - Pembelajaran
pelbagai soalan. mengemukakan soalan mnegemukakan jenis ayat Tanya Berasaskan Projek KBAT:
terhadap individu atau mengikut kesesuaian masa - Koperatif 1. Kemahiran Berfikir
kelompok secara bertatasusila. terhadap individu atau - Kontekstual Kritis
kumpulan secara bersopan dan - Konstruktivisme 2. Kemahiran Berfikir
abad budi pekerti. - Kajian Masa Depan
Kreatif
- Pembelajaran Akses
3. Kemahiran Menaakul
Kendiri
- Masteri
2.3 Membaca untuk 2.3.5 Membaca dan mengulas Pada akhir pelajaran, murid- Peta I-think
- Modular
memproses maklumat pandangan penulis secara murid dapat; 1.Peta Pokok
- Pembelajaran
daripada pelbagai bahan. rasional. 1. Membaca, menerangkan dan 2. Peta Dakap
Berasaskan Inkuiri
mentafsir suatu bahan
- Didik Hibur
rangsangan dan memberikan 3. Aras Berfikir
- Pendekatan Tematik
pendapat/ idea tersirat. Mengingat
Memahami
EMK:
3.4 Menulis untuk 3.4.5 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid- Menganalisis
- Bahasa
menghasilkan sesuatu menghasilkan karangan murid dapat; Mengaplikasi
-Kelestarian Alam Sekitar
penulisan secara dengan wacana yang lengkap, 1. Menghasilkan wacana yang Menilai
- Nilai Murni
terancang. bahasa yang gramatis dan lengkap dengan laras bahasa - Sains & Teknologi
ungkapan yang menarik. yang gramatis dan sesuai serta Sistem Bahasa:
- Keusahawan
penggunaan ungkapan yang Kata Nama
- Kreativiti & inovasi
menarik. Kata Nama Terbitan
- Kelestarian global
Pembentukan Kata Nama

2020/BmT4/SMKBBSS
5.2 Memahami dan 5.2.1 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid- - Pendidikan kewangan Penggandaan Kata Nama
menggunakan golongan menggunakan golongan kata murid dapat; - TMK Pemajmukan Kata Nama
kata yang sesuai dalam nama dengan betul mengikut 1. Menggunakan pelbagi jenis - Patriotisme Kata Nama Pinjaman
pelbagai bidang konteks PAG bentuk Kata Nama dengan betul
E \ berdasarkan konteks/ keadaan/ Pentaksiran Bilik Darjah :
* fungsi yang sesuai. Teknik Bacaan : 1. Pembentangan
ME ACID 2. Lembaran Bacaan
RGE SQ4R ACID/ SQ4R
FOR 3. Bersoal jawab
MAT
36

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

Minggu 10 Tema 12: 1.5 Bersoal jawab 1.5.2 Mendengar dan menilai Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
(2 - 6 tentang sesuatu perkara keseluruhan soalan serta murid dapat; Pembelajaran Koperatif Buku Teks
Mac Sukan dan Rekreasi dengan menggunakan memberikan respons yang 1. Membina soalan Pembelajaran Kontekstual
2020) pelbagai soalan. betul secara berhemah dan tentang sesuatu isu yang Kajian Masa Depan
bertatasusila dikemukakan untuk KBAT
mendapatkan maklumat. 1. Kemahiran Berfikir
2. Membuat penilaian dan EMK: Kritis
memberi respon terhadap Bahasa 2. Kemahiran Berfikir
sesuatu isu yang didengar Nilai murni
Kreatif
secara bertatasusila. Sains dan Teknologi
3. Kemahiran Menaakul
Prosa moden: 2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-
Kepentingan Sukan ekstensif pelbagai bahan menghayati pelbagai bahan murid dapat;
Peta I-think
dan Rekreasi dalam untuk mengukuhkan fiksyen dan bukan fiksyen 1. Membaca dan KOMSAS:
1. Peta Alir
Kurikulum Sekolah penguasaan bahasa dan untuk meningkatkan memahami bahan bacaan Prosa Tradisional
2. Peta Bulatan
meluaskan pengetahuan penguasaan kosa kata dalam secara luas liputan
Prosa Tradisional: bagi pembangunan diri. pelbagai bidang. 2. Mengemukan kosa kata yang
Kepimpinan Melalui sukar difahami dan menyatakan Prosa Moden
3. Aras Berfikir
Teladan maksud kosa kata yang Kepentingan Sukan
1. Memahami
Lampiran 1 dikemukakan.
2. menganalisis
2. Prosa Tradisional
Prosa Moden: 3.5 Menulis untuk 3.5.1 Mengolah pelbagai Pada akhir pelajaran, murid-
Kepimpinan Melalui
mengolah maklumat bahan menggunakan ayat yang murid dapat;
Teladan
Kepentingan Sukan bagi menghasilkan gramatis dan penanda wacana 1. Mengolah maklumat Sistem Bahasa:
yang sesuai. daripada pelbagai bahan prosa 1. Kosa kata
pelbagai bentuk
atau grafik 2. Peribahasa
penulisan dan grafik. Modul HEBAT Bacaan –
Lampiran 2 2. Membuat kesimpulan/

2020/BmT4/SMKBBSS
rumusan yang lengkap dengan Kepentingan Sukan dan 3. Sebutan
menggunakan ayat yang Rekreasi dalam 4. tatabahasa
gramatis dan penanda wacana Kurikulum Sekolah
PAG yang sesuai.
E \ Teknik Bacaan : Pentaksiran Bilik Darjah :
4.2 Memahami dan 4.2.1 Menggunakan * Pada akhir pelajaran, murid- QUACK 1. Pemerhatian
menggunakan ME
peribahasa dan menghubung murid dapat; ACID 2. Lisan
peribahasa dalam lisan kait maksudnya dengan RGE
betul 1. Memahami maksud Lembaran kerja
dan penulisan. mengikut konteks. FOR peribahasa.
MAT 2. Menggunakan
peribahasa dan menghubung
36
kait maksudnya menikut
konteks untuk dipersembahkan
dalam bentuk penulisan

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

Minggu 11 Tema : Kerjaya 1.5 Bersoal jawab 1.5.3 Bersoal jawab dalam Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
(9 – 13 Mac) tentang sesuatu situasi untuk meningkatkan murid dapat; - Prinsip 5P Buku Teks
perkara dengan kebolehpasaran diri dalam 1. Bersoal jawab untuk - Pembelajaran
US 1
menggunakan bidang pendidikan dan meningkatkan keupayaan Berasaskan Projek
pelbagai soalan. kerjaya dengan yakin. berkomunikasi agar menarik - Koperatif KBAT:
Cuti perhatian orang lain bagi - Kontekstual 1. Kemahiran Berfikir
Pertengahan menerima pendapat, idea - Konstruktivisme Kritis
Penggal 1 atau sebarang persembahan. - Kajian Masa Depan 2. Kemahiran Berfikir
14 Mac – 22 - Pembelajaran Akses Kreatif
Mac 2020) 2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca teks Pada akhir pelajaran, murid- Kendiri 3. Kemahiran Menaakul
mekanis pelbagai syarahan dan pidato murid dapat; - Masteri
bahan prosa dan puisi. dengan sebutan dan 1. Melafazkan teks syarahan - Modular Peta I-think Peta Alir
intonasi yang betul, nada dan pidato mengikut tema - Pembelajaran Peta Buih
Minggu 12 yang sesuai serta dengan sebutan dan intonasi Berasaskan Inkuiri Peta Bulatan
(23 – 27 Mac kepantasan yang wajar. yang betul, nada yang sesuai - Didik Hibur
2020) serta kepantasan yang wajar. - Pendekatan Tematik Aras Berfikir
Memahami
3.5 Menulis untuk 3.5.2 Mengolah maklumat Pada akhir pelajaran, murid- EMK: Menganalisis
mengolah maklumat daripada pelbagai bahan murid dapat; - Bahasa
bagi menghasilkan dalam bentuk grafik yang 1. Menulis semula suatu - Nilai Murni Sistem Bahasa:

2020/BmT4/SMKBBSS
pelbagai bentuk sesuai dan menarik. maklumat dengan ayat lain - Keusahawan Kata Kerja
penulisan dan grafik. tanpa mengubah maksud Kata Kerja Terbitan
asal daripada pelbagai bahan Pembentukan Kata
PAG
grafik yang sesuai dan Teknik Bacaan : Kerja
E \
menarik. ACID Penggandaan Kata
*
SQ4R Kerja
ME
5.2 Memahami dan 5.2.2 Mengenal pastiRGE
dan Pada akhir pelajaran, murid- QUACK Pemajmukan Kata Karja
menggunakan menggunakan golongan FOR murid dapat; CHATT Kata Kerja Pinjaman
golongan kata yang kata kerja dengan betul
MAT 1. Menggunakan pelbagi
sesuai dalam pelbagai mengikut konteks. 36 jenis bentuk Kata Kerja Pentaksiran Bilik Darjah
bidang dengan betul berdasarkan 1. Pemerhatian
konteks/ keadaan/ fungsi 2. Soal jawab
yang sesuai. 3. Lembaran Kerja

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

Minggu 13 1.6 Mempersembahkan 1.6.1 Menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
(30 Mac - 3 maklumat secara lisan maklumat yang betul dan tepat murid dapat; 1.Pembelajaran Buku Teks
April 2020) tentang sesuatu perkara dalam bentuk pembentangan 1. Menjelaskan idea dan Berasaskan Projek.
dalam pelbagai situasi. serta perbahasan dengan jelas maklumat dalam puisi dengan 2. Pembelajaran KBAT:
dan intonasi yang sesuai secara betul, tepat dan jelas. Kecerdasan Pelbagai 1. Kemahiran Berfikir
bertatasusila. 3. Pembelajaran Koperatif Kritis
2. Menghuraikan peristiwa 2. Kemahiran Berfikir
manarik daripada karya secara Kreatif
kreatif. EMK:
3. Kemahiran Menaakul
1. Bahasa
2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca skrip drama Pada akhir pelajaran, murid- 2. Nilai Murni
Peta I-think
mekanis pelbagai bahan dengan intonasi yang betul dan murid dapat; 3. Kreatif dan Inovasi
Peta Buih
prosa dan puisi. nada yang sesuai. 1. Mendeklamasi sajak dalam 4. TMK
Peta Alir
skrip drama dengan 5. Kelestarian Global
menggunakan intonasi yang
.Aras Berfikir
sesuai secara kreatif dan
1. Memahami
bertatasusila. KOMSAS:
2. Mengaplikasi
Puisi (Sajak)
3. Menganalisis
3.6 Mengedit dan 3.6.1 Menganalisis kesalahan Pada akhir pelajaran, murid- 4. Menilai
memurnikan pelbagai bahasa dan kejituan idea murid dapat; 5. Mencipta
teks. dalam pelbagai teks. 1.Mengenal pasti kesalahan

2020/BmT4/SMKBBSS
tatabahasa yang terdapat dalam Prosa
petikan teks. 1. Skrip Drama Sistem Bahasa:
Sebutan dan intonasi
PAG 2.Mengesan isi utama da nisi Sistem ejaan
E \ sokongan dalam pelbagai teks. Modul HEBAT Bacaan – Tatabahasa
* Kosa kata
4.3 Menghasilkan karya ME
4.3.1 Menghasilkan skrip Pada akhir pelajaran, murid- Peribahasa
kreatif dalam bentuk drama secara berpandu RGE murid dapat; Teknik Bacaan :
prosa dan puisi. dengan menggunakan gayaFOR 1.Mengembangkan plot drama SQ4R Pentaksiran Bilik Darjah
bahasa yang sesuai dan MAT mengikut kronologi secara CHATT Pemerhatian & Rekod
menarik. kreatif. Lisan
36 ACID
QUACK Latih Tubi Bertulis
2.Menghasilkan skrip drama Pentaksiran kendiri
dengan menggunakan gaya Pentaksiran Rakan
bahasa yang sesuai dan
menarik.

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK /KOMSAS/
HEBAT
Minggu 14 Strategi PdPC: BBM :
(6 - 10 Apr Tema 13 : 1.1 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dengan Pada akhir pelajaran, murid- - Prinsip 5P Buku Teks
2020) LISAN berunding tentang mengemukakan idea yang murid dapat; - Pembelajaran
sesuatu perkara bernas dan rasional tentang 1. Mengemukakan pendapat Berasaskan Projek
PERINDUSRIAN sesuatu perkara secara secara perbincangan dengan - Koperatif KBAT:
bertatasusila menggunakan ayat yang gramatis - Kontekstual 1. Kemahiran
(Jenis-jenis perindustrian dan bahasa yang santun. - Konstruktivisme Berfikir Kritis
& Kepentingan - Kajian Masa Depan 2. Kemahiran
perindustrian) 2.Menyatakan sekurang- - Pembelajaran Akses Berfikir Kreatif
kurangnya tiga isi penting Kendiri
3. Kemahiran
berdasarkan topik yang - Masteri
dibicarakan - Modular
2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca, mengenal Pada akhir pelajaran, murid- - Pembelajaran Aras Berfikir
RUMUSAN memahami makna pasti dan menjelaskan murid dapat; Berasaskan Inkuiri Menaakul
Tajuk : perkataan, rangkai maklumat tersurat dan 1. mengenal pasti maklumat - Didik Hibur Mengaplikasikan
kata, istilah, serta tersirat dengan betul penting daripada petikan yang - Pendekatan Tematik Menganalisis
ungkapan dan ayat daripada pelbagai bahan disediakan Menilai
dalam pelbagai primer. EMK: Mencipta
bahan. 2. menerangkan sekurang- - Bahasa
kurangnya dua isi tersirat - Kelestarian Alam Sekitar Peta I-think :

2020/BmT4/SMKBBSS
berdasarkan petikan - Nilai Murni - Peta bulatan
- Sains & Teknologi - Peta buih
3.1 Menulis untuk 3.1.1 Menulis untuk membina Pada akhir pelajaran, murid- - Keusahawan - Peta buih
PEMAHAMAN menerangkan makna ayat dengan membezakan PAG murid dapat; - Kreativiti & inovasi berganda
PETIKAN UMUM kata dan istilah, E \
makna kata, istilah, maksud 1. menulis maksud kata, istilah - Kelestarian global - Peta dakap
rangkai kata, *
rangkai kata, dan ungkapan dan ungkapan - Pendidikan kewangan - Peta titi
ungkapan dan ayat. dengan betul mengikutME 2. Membina ayat dengan betul - TMK - Peta pokok
konteks. RGE megikut konteks. - Patriotisme - Peta alir
FOR - Peta pelbagai alir
MAT
5.2 Memahami dan 5.2.3Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan : Sistem Bahasa:
36 CHATT Jenis Kata Adjektif
menggunakan menggunakan golongan kata murid dapat;
golongan kata yang adjektif dengan betul 1. Menyenaraikan sekurang- QUACK Sebutan & Intonasi
sesuai dalam mengikut konteks. kurangnya tiga jenis Kata Adjektif
pelbagai bidang yang terdapat dalam petikan PBD :
- Lisan
2. Membina ayat menggunakan - Latihan bertulis
yang kata adjektif dengan betul - Kuiz
mengikut konteks/ jenisnya - Pembentangan

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

Minggu 15 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berunding untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: ABM/BBM :
(13 – 17 Apr berunding tentang menyelesaikan masalah secara murid dapat; - Prinsip 5P - Buku teks
2020) sesuatu perkara. kritis dan rasional 1. Berbincang untuk mendapat - Pembelajaran - Lembaran
menggunakan bahasa yang persetujuan tentang satu Berasaskan Projek pengurusan grafik
santun. masalah dengan - Koperatif - Peta minda
mempertimbangkan baik - Kontekstual - Petikan
buruknya dan disampaikan - Konstruktivisme - Video / Audio
dalam Bahasa yang bersantun - Kajian Masa Depan - Modul HEBAT Bacaan
- Pembelajaran Akses
Kendiri KBAT:
- Masteri Mengaplikasikan
2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca dan menilai Pada akhir pelajaran, murid-
- Modular Menganalisis
memproses maklumat bentuk serta kandungan teks murid dapat;
- Pembelajaran Menilai
daripada pelbagai bahan. daripada pelbagai bahan 1. Membaca, memberikan
Berasaskan Inkuiri Mencipta
dengan betul dan tepat. alasan yang munasabah tentang
- Didik Hibur
bentuk dan kandungan teks
- Pendekatan Tematik Peta I-think :
daripada pelbagai bahan dengan
- Peta bulatan
tepat.

2020/BmT4/SMKBBSS
3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk meramal Pada akhir pelajaran, murid- EMK: - Peta buih
mengemukakan sesuatu perkara yang dibaca, murid dapat; - Bahasa - Peta buih berganda
maklumat tentang didengar dan ditonton dengan 1. Memberikan alasan yang - Kelestarian Alam Sekitar - Peta dakap
sesuatu perkara. memberikan justifikasi PAG munasabah dan kukuh tentang - Nilai Murni - Peta titi
menggunakan ayat yangE \ tentang perkara yang dibaca, - Sains & Teknologi - Peta pokok
gramatis. * didengar dan ditonton dengan - Keusahawan - Peta alir
ME menggunakan ayat yang - Kreativiti & inovasi - Peta pelbagai alir
RGE gramatis. - Kelestarian global
FOR - Pendidikan kewangan Sistem Bahasa:
4.3 Menghasilkan karya MAT
4.3.2 Menghasilkan seloka Pada akhir pelajaran, murid- - TMK Sebutan dan Intonasi
kreatif dalam bentuk menggunakan idea yang kreatif murid dapat; - Patriotisme Ejaan & Tanda baca
36 Kosa Kata
prosa dan puisi. serta bahasa yang indah dan 1. Mencipta dan membina
bertatasusila. seloka menggunakan gagasan Komsas : Tatabahasa
fikiran yang berkebolehan untuk Puisi Tradisonal - Seloka
mrngembangkan suatu idea. PBD :
Teknik Bacaan : - Sumbang saran
CHATT - Latihan bertulis
QUACK - Kuiz
ACID
SQ4R

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

Minggu 16 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.1 Merumus isu semasa Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: ABM/BBM :
(20 – 24 Apr perkara, isu atau topik. dengan kritis dan bernas murid dapat; - Prinsip 5P - BUku teks
2020) secara jelas menggunakan ayat 1. Membuat kesimpulan sama - Pembelajaran - Lembaran
yang betul dan gramatis. ada menerima atau menolak Berasaskan Projek pengurusan grafik
tentang suatu isu semasa - Koperatif - Peta minda
dengan mempertimbangkan - Kontekstual - Petikan
baik buruknya. - Konstruktivisme - Video / Audio
- Kajian Masa Depan - Modul HEBAT Bacaan

2020/BmT4/SMKBBSS
2.3 Membaca untuk 2.3.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- - Pembelajaran Akses
memproses maklumat membanding beza maklumat murid dapat: Kendiri KBAT:
daripada pelbagai bahan. daripada pelbagai bahan teks 1. Membaca dan mengenal - Masteri Mengaplikasikan
dengan betul. PAG pasti perbezaan serta - Modular Menganalisis
E \ persamaan maklumat/ isi - Pembelajaran Menilai
* kandungan pelbagai bentuk teks Berasaskan Inkuiri Mencipta
ME dengan betul. - Didik Hibur
RGE - Pendekatan Tematik Peta I-think :
FOR - Peta bulatan
3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis dan MAT Pada akhir pelajaran, murid- EMK: - Peta buih
melengkapkan maklumat melengkapkan maklumat murid dapat; - Bahasa - Peta buih berganda
36 - Kelestarian Alam Sekitar - Peta dakap
dalam pelbagai bahan. dalam pelbagai bahan 1. Mengenal pasti dan menulis
mengikut situasi dan maklumat yang tertinggal dalam - Nilai Murni - Peta titi
keperluan. pelbagai bahan mengikut - Sains & Teknologi - Peta pokok
keadaan dan kerevelanannya. - Keusahawan - Peta alir
- Kreativiti & inovasi - Peta pelbagai alir
5.2 Memahami dan 5.2.4 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid- - Kelestarian global
menggunakan golongan menggunakan golongan Kata murid dapat; - Pendidikan kewangan Sistem Bahasa:
kata yang sesuai dalam Tugas dengan betul mengikut 1. Menyenaraikan sekurang- - TMK Kata Tugas
pelbagai bidang konteks. kurangnya tiga jenis Kata Tugas - Patriotisme Morfologi Kata Tugas
yang terdapat dalam petikan
PBD :
2. Membina ayat menggunakan Teknik Bacaan : - Aktiviti Lisan
yang Kata Tugas dengan betul CHATT - Latihan bertulis
mengikut konteks/ jenisnya QUACK - Pembentangan

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK /KOMSAS/
HEBAT
PEPERIKSAAN Tema : 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.2 Mengulas karya dengan Pada akhir pelajaran murid-murid Strategi PdPC: ABM/BBM :
PERTENGAHAN Pendidikan perkara isu atau topik menyatakan kekuatan dan dapat: - Prinsip 5P - Buku teks
kelemahan secara jelas, bernas 1. Memberi respon secara lisan - Pembelajaran - Lembaran
TAHUN
dan kritis menggunakan ayat dengan tepat, betul dan Berasaskan Projek pengurusan grafik
Minggu 17 - 19 yang betul dan gramatis. bermakna - Koperatif - Peta minda
29 April - 15 2.Mengupas kekuatan dan - Kontekstual - Petikan
Mei 2020 kelemahan sesuatu teks/ karya - Konstruktivisme - Video / Audio

2020/BmT4/SMKBBSS
dari segi isi kandungan, nilai, gaya - Kajian Masa Depan - Modul HEBAT Bacaan
**(Tertakluk bahasa, mesej dengan - Pembelajaran Akses
menggunakan ayat secara jelas, Kendiri KBAT:
kepada PAG bernas dan kritis menggunakan - Masteri Mengaplikasikan
perubahan) E \ ayat gramatis. - Modular Menganalisis
* - Pembelajaran Menilai
2.3 Membaca untuk ME
2.3.3 Membaca dan membuat Pada akhir pelajaran murid-murid Berasaskan Inkuiri Mencipta
Minggu 20
(18 - 20 April
memproses maklumat RGE
kesimpulan daripada bahan dapat: - Didik Hibur

2020)
daripada pelbagai dengan betul. FOR 1.Membaca dengan jelas petikan - Pendekatan Tematik Peta I-think :
bahan MAT daripada pelbagai bahan. - Peta bulatan
(poster/ puisi/ prosa moden/ EMK: - Peta buih
36 - Bahasa - Peta buih berganda
grafik)
2. Memberikan respon secara - Kelestarian Alam - Peta dakap
peribadi berkaitan maklumat dan Sekitar - Peta titi
membuat kesimpulan tentang - Nilai Murni - Peta pokok
bahan yang dibaca - Sains & Teknologi - Peta alir
- Keusahawan - Peta pelbagai alir
3.4 Menulis untuk 3.4.1 Menulis kerangka Pada akhir pelajaran murid dapat: - Kreativiti & inovasi
menghasilkan sesuatu karangan dengan menyusun dan 1. Membina kerangka karangan - Kelestarian global Sistem Bahasa:
penulisan secara menganalisis isi penting secara dengan menyusun isi penting -Pendidikan kewangan Sebutan & Intonasi
terancang terancang secara terancang - TMK Jenis-jenis Frasa
2.Menganalisis isi penting dengan - Patriotisme
memberikan contoh yang sesuai. PBD :
- Main Peranan
Tema : 5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan : - Latihan bertulis
Pendidikan menggunakan ayat menggunakan frasa dalam murid dapat: CHATT - Kuiz
yang sesuai dalam pelbagai laras bahasa dengan 1.Menjelaskan dan membina ayat QUACK - Pembentangan
pelbagai bidang betul mengikut konteks. yang gramatis dengan - Permainan
menggunakan Frasa Nama, Frasa Petikan Laras
Kerja, Frasa Adjektif dan Frasa -Laras sukan
Sendi nama dalam pelbagai laras -Laras Sains
bahasa dengan betul mengikut
konteks

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

Cuti Penggal 1 1.1 Mendengar, 1.1.1 Mendengar, mengenal, Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
(21 Mei – 7 mengenal dan menyebut menyebut dan mengenal pasti murid dapat; - Prinsip 5P Buku Teks
perkataan, rangkai kata, perbezaan sebutan perkataan, 1. Mendengar dan mengenal - Pembelajaran Video/ Audio
Jun 2010)
istilah dan ungkapan rangkai kata, istilah dan sebutan sekurang-kurangnya Berasaskan Projek Peta KBAT
serta intonasi ayat dalam ungkapan dalam pelbagai enam perkataan dan rangkai - Koperatif
2020/BmT4/SMKBBSS
pelbagai ujaran. ujaran dengan betul dan jelas. kata, istilah dan ungkapan - Kontekstual KBAT:
dalam pelbagai ujaran. - Konstruktivisme Mengaplikasikan
2.Menyebut dan menyatakan - Kajian Masa Depan Menganalisis
Minggu 21 PAG dengan pasti sekurang- - Pembelajaran Akses Menilai
(8 – 12 Mei E \ kurangnya enam sebutan Kendiri Mencipta
2020) * perkataan dan rangkai kata, - Masteri
ME istilah dan ungkapan dengan - Modular Peta I-think :
RGE jelas dan betul. - Pembelajaran - Peta bulatan
FOR Berasaskan Inkuiri - Peta buih
2.3 Membaca untuk 2.3.4 Membaca dan MAT Pada akhir pelajaran, murid- - Didik Hibur - Peta buih berganda
memproses maklumat mendapatkan penyelesaian murid dapat; - Pendekatan Tematik - Peta dakap
36 - Peta titi
daripada pelbagai bahan. masalah secara rasional. 1. Membaca untuk mencari
penyelaesaian sesuatu isu EMK: - Peta pokok
dengan memberikan aalsan - Bahasa - Peta alir
yang mendasari sesuatu - Kelestarian Alam Sekitar - Peta pelbagai alir
tindakan atau pegangan. - Nilai Murni
- Sains & Teknologi Sistem Bahasa:
- Keusahawan Sebutan & Intonasi
3.4 3.4.2 Pada akhir pelajaran, murid-
- Kreativiti & inovasi Ejaan
Menulis untuk Menulis pelbagai jenis murid dapat:
- Kelestarian global Tanda Baca
menghasilkan sesuatu perenggan pendahuluan yang 1.Menulis pelbagai jenis
-Pendidikan kewangan
penulisan secara menepati tema menggunakan perenggan pendahuluan yang
- TMK PBD :
terancang. laras bahasa yang sesuai dan menepati tugasan tema/
- Patriotisme - Aktiviti pertuturan
gramatis. perkara dasar dengan laras
- Latihan bertulis
. bahasa yang sesuai dan gramatis
- Kuiz
.
Teknik Bacaan : - Pembentangan
4.4 Mempersembahkan 4.4.1 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid-
CHATT
pelbagai prosa dan puisi sketsa dalam bentuk murid dapat:
QUACK
secara kreatif. multimedia secara kreatif dan 1.Memyampaikan, membuat
ACID
menarik. klip video , mempertunjukkan
SQ4R
sketsa dalam multimedia secara
kreatif dan menarik.

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

2020/BmT4/SMKBBSS
Minggu 22 1.1 Mendengar, 1.1.2 Mendengar, memahami Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: ABM/BBM :
(15 -19 Jun mengenal dan menyebut dan menuturkan ayat dalam murid dapat; - Prinsip 5P - Buku teks
2020) perkataan, rangkai kata, pelbagai ujaran dengan betul 1. Mendengar dan memahami - Pembelajaran - Lembaran
istilah dan ungkapan dan jelas. PAG sebutan sekurang-kurangnya Berasaskan Projek pengurusan grafik
serta intonasi ayat dalam E \ enam perkataan dan rangkai - Koperatif - Peta minda
pelbagai ujaran. * kata, istilah dan ungkapan - Kontekstual - Petikan
ME dalam pelbagai ujaran. - Konstruktivisme - Video / Audio
RGE - Kajian Masa Depan - Modul HEBAT Bacaan
FOR 2.Melafazkan enam sebutan - Pembelajaran Akses
MAT perkataan , rangkai kata, istilah Kendiri KBAT:
dan ungkapan dengan jelas dan - Masteri Kritis & Kreatif
36 betul. - Modular Menaakul
- Pembelajaran
2.3 Membaca untuk 2.3.5 Membaca dan mengulas Pada akhir pelajaran, murid- Berasaskan Inkuiri Aras Berfikir :
memproses maklumat pandangan penulis secara murid dapat; - Didik Hibur Mengaplikasikan
daripada pelbagai bahan. rasional. 1. Membaca, menerangkan dan - Pendekatan Tematik Menganalisis
mentafsir suatu bahan Menilai
rangsangan dan memberikan EMK: Mencipta
pendapat/ idea tersirat. - Bahasa
- Kelestarian Alam Sekitar Peta I-think :
- Nilai Murni - Peta bulatan
- Sains & Teknologi - Peta buih
3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis perenggan isi Pada akhir pelajaran, murid-
- Keusahawan - Peta buih berganda
menghasilkan sesuatu dengan huraian yang jelas dan murid dapat;
- Kreativiti & inovasi - Peta dakap
penulisan secara kritis menggunakan bahasa 1. Menghuraikan sesuatu
- Kelestarian global - Peta titi
terancang. yang gramatis. perenggan isi penting dengan
-Pendidikan kewangan - Peta pokok
menggunakan ayat yang
- TMK - Peta alir
gramatis dan ungkapan yang
- Patriotisme - Peta pelbagai alir
menarik mengikut asas yang
ditetapkan.
Sistem Bahasa:
Teknik Bacaan : Ayat Dasar
5.3 Memahami dan 5.3.2 Mengenal pasti dan 1. Menyatakan dan
ACID
menggunakan ayat yang menggunakan ayat dasar yang menggunakan Ayat Dasar yang
CHATT PBD :
sesuai dalam pelbagai betul. betul dan sesuai dalam pelbagai
QUACK - Permainan
bidang situasi/bidang.
SQ4R - Latihan bertulis
- Kuiz / Lisan
- Pembentangan

2020/BmT4/SMKBBSS
MIINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT
PAG
E \
Minggu 23 1.2 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar dan 1.2 Mendengar dan Strategi PdPC: ABM/BBM :
*
(22 – 26 Jun memahami perkataan, memberikan respons ME memahami perkataan, - Prinsip 5P - Buku teks
2020) rangkai kata, istilah, dengan mengutamakan RGE rangkai kata, istilah, - Pembelajaran - Lembaran
ungkapan dan ayat aspek kejelasan, nada,FOR
dan ungkapan dan ayat dalam Berasaskan Projek pengurusan grafik
dalam pelbagai ujaran. kefasihan dengan betul.
MAT pelbagai ujaran. - Koperatif - Peta minda
- Kontekstual - Petikan
2.3 Membaca untuk 2.3.5 Membaca dan 36 Pada akhir pelajaran, murid-
- Konstruktivisme - Video / Audio
memproses maklumat mengulas pandangan murid dapat;
- Kajian Masa Depan - Modul HEBAT Bacaan
daripada pelbagai penulis secara rasional. 1. Membaca, menerangkan
- Pembelajaran Akses
bahan. dan mentafsir suatu bahan
Kendiri KBAT:
rangsangan dan memberikan
- Masteri Kritis & Kreatif
pendapat/ idea tersirat.
- Modular Menaakul
3.4 Menulis untuk 3.4.4 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid- - Pembelajaran
menghasilkan sesuatu membuat kesimpulan yang murid dapat; Berasaskan Inkuiri Aras Berfikir :
penulisan secara lengkap dan menepati tema 1. Menghasilkan sesuatu - Didik Hibur Mengaplikasikan
terancang. menggunakan ayat yang wacana lengkap dengan - Pendekatan Tematik Menganalisis
gramatis dan ungkapan menggunakan ayat yang Menilai
yang menarik. gramatis dan ungkapan yang EMK: Mencipta
menarik mengikut asas yang - Bahasa
ditetapkan. - Kelestarian Alam Peta I-think :
Sekitar - Peta bulatan
4.4 4.4.2 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid- - Nilai Murni - Peta buih
Mempersembahkan syair dan pantun dengan murid dapat; - Sains & Teknologi - Peta buih berganda
pelbagai prosa dan nada dan intonasi yang 1. Mempertunjukkan, - Keusahawan - Peta dakap
puisi secara kreatif. sesuai menggunakan mendendangkan, melafazkan - Kreativiti & inovasi - Peta titi
pelbagai media secara syair dan pantun secara - Kelestarian global - Peta pokok
kreatif. kreatif dengan nada dan -Pendidikan kewangan - Peta alir
intonasi yang sesuai dengan - TMK - Peta pelbagai alir
penggunaan multimedia - Patriotisme
Sistem Bahasa:
Teknik Bacaan :
CHATT PBD :
QUACK - Main Peranan
ACID - Latihan bertulis
SQ4R - Permainan
- Kuiz / Lisan

2020/BmT4/SMKBBSS
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN PAG
STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
E \ HEBAT
*
ME
Minggu 24 1.3 Mendengar dan RGE
1.3.1 Mendengar, menyebut Pada akhir pelajaran, murid- Strategi p&p: BBM :
(29 Jun – 3 memahami maklumat, FOR
semula dan menyusun fakta murid dapat; ● Prinsip 5P Buku Teks
fakta, idea dan hujah 1. Mendengar, Mentafsir ● Penyelesaian • lagu Jalur Gemilang/
Julai 2020) MAT
serta hujah daripada pelbagai
dalam pelbagai wacana situasi dengan betul, tepat maklumat yang dikemukakan Masalah • Tayangan video Jalur
dan memberikan
36dan daripada pelbagai situasi ● Didik hibur
bermakna. Gemilang
respons. dengan dan bersesuaian ● Pembentangan
dengan pengalaman dan ● Koperatif KBAT: .
kehidupan murid. ● Bimbingan berfokus Kemahiran Berfikir Kritis,
2. Mengenal pasti dan EMK: Kreatif & Menaakul
menyusun semula isi penting ● patriotisme
beserta bukti dengan betul dan ● Nilai Murni Aras Berfikir
bermakna. •Mengaplikasi
KOMSAS: •Menganalisis
2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CERPEN Munsyi (Fiksyen) •Menilai
ekstensif pelbagai bahan murid dapat; Artikel (Bukan Fiksyen) •Mencipta
menghayati pelbagai bahan
untuk mengukuhkan fiksyen dan bukan fiksyen 1. Membaca dan memahami
penguasaan bahasa dan bahan bacaan secara luas Modul HEBAT Bacaan – PAK 21 :
untuk meningkatkan Teknik Bacaan :
meluaskan pengetahuan penguasaan kosa kata dalam liputan • Round Table
bagi pembangunan diri. 2. Mengemukakan kosa kata QUACK & ACID • Team
pelbagai bidang.
yang sukar difahami dan Worb-Web
*Strategi p&p dan Elemen
menyatakan maksud kosa kata
Merentas Peta I-think
yang dikemukakan.
Kurikulum(EMK) hanyalah •Peta buih
cadangan. Guru-guru •Peta buih berganda
3.4 Menulis untuk 3.4.5 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-
boleh menggunakan •Peta titi
menghasilkan sesuatu menghasilkan karangan murid dapat;
strategi/EMK yang •Peta pokok
penulisan secara dengan wacana yang lengkap, 1. Menghasilkan wacana yang
berbeza mengikut
terancang. bahasa yang gramatis dan lengkap dengan laras bahasa
kesesuaian murid dan
ungkapan yang menarik. yang gramatis dan sesuai serta
tema yang diajar.
penggunaan ungkapan yang SISTEM BAHASA: Sebutan
menarik. dan intonasi

5.3 Memahami dan 5.3.3 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid- PENTAKSIRAN
menggunakan ayat yang menggunakan ayat tunggal murid dapat: • Latihan bertulis
sesuai dalam pelbagai susunan biasa dan susunan 1. Mengkategorikan dan • Pembentangan
bidang songsang, dan ayat majmuk menghasilkan enam ayat
yang betul mengikut konteks tunggal susunan biasa dan
susunan songsang.

2020/BmT4/SMKBBSS
2. Membina enam ayat majmuk
yang betul mengikut konteks

PAG
E \
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN *
STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH ME PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
RGE HEBAT
FOR
MAT
Minggu 25 1.3 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
36
(6 – 10 Julai memahami maklumat, 1.3.2 Mendengar, murid dapat: - Prinsip 5P Buku Teks
2020) fakta, idea dan hujah menganalisis dan 1.Mendengar dan - Pembelajaran Modul Hebat
dalam pelbagai menerangkan maklumat menganalisis maklumat Berasaskan Projek Video
wacana dan daripada pelbagai daripada petikan rencana - Koperatif Lembaran Bacaan
memberikan respons wacana dengan betul dengan betul dan bermakna. - Kontekstual
dan bermakna. 2.Menerangkan maklumat - Konstruktivisme KBAT :
yang terdapat dalam petikan - Kajian Masa Depan Kemahiran Berfikir
dengan betul dan bermakna. - Pembelajaran Akses Kritis, Kreatif &
Kendiri Menaakul
2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca teks Pada akhir pelajaran, murid-
- Masteri
mekanis pelbagai syarahan dan pidato murid dapat;
- Modular Aras Berfikir :
bahan prosa dan puisi. dengan sebutan dan 1. Membaca teks syarahan
- Pembelajaran Mengaplikasikan
intonasi yang betul, nada dan pidato dengan sebutan
Berasaskan Inkuiri Menganalisis
yang sesuai serta dan intonasi yang betul, nada
- Didik Hibur Menilai
kepantasan yang wajar. yang sesuai serta kepantasan
- Pendekatan Tematik Mencipta
yang wajar.
EMK: Peta I-think :
3.5 Menulis untuk 3.5.1 Mengolah pelbagai Pada akhir pelajaran, murid-
- Bahasa - Peta bulatan
mengolah maklumat bahan menggunakan ayat murid dapat;
- Kelestarian Alam - Peta buih
bagi menghasilkan yang gramatis dan penanda 1. Mengolah maklumat
Sekitar - Peta buih berganda
pelbagai bentuk wacana yang sesuai. daripada pelbagai bahan
- Nilai Murni - Peta dakap
penulisan dan grafik. prosa atau grafik
- Sains & Teknologi - Peta titi
2. Membuat kesimpulan/
- Keusahawan - Peta pokok
rumusan yang lengkap
- Kreativiti & inovasi - Peta alir
dengan menggunakan ayat
- Kelestarian global - Peta pelbagai alir
yang gramatis dan penanda
-Pendidikan kewangan
wacana yang sesuai.
- TMK Sistem Bahasa:
- Patriotisme
4.3 4.4.1 Mempersembahkan 1.Mempertunjukkan,
PBD :
Mempersembahkan cerpen secara langsung menceritakan, melafazkan
Teknik Bacaan : - Aktiviti Lisan
pelbagai prosa dan dengan kreatif dan menarik. prosa/ cerita pendek secara
2020/BmT4/SMKBBSS
puisi secara kreatif. spontan dengan kreatif dan CHATT - Latihan bertulis
menarik. QUACK - Kuiz
ACID - Pembentangan
PAG
SQ4R - Pemerhatian
E \
*
ME
RGE
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD FOR CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN MAT PEMBELAJARAN PDPC/ EMK /KOMSAS/
36 HEBAT
Minggu 26 Tema : 1.4 Berbicara 1.4.1 Menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
(13 - 17 tentang sesuatu pendapat tentang sesuatu murid dapat; Prinsip 5P Buku Teks
Julai 2020 perkara dalam perkara dalam perbualan 1.Mengemukakan pendapat Didik Hibur Video
Bab : pelbagai situasi santai secara bertatasusila /idea/cadangan/pandangan Penyelesaian Masalah Lembaran Bacaan
formal dan tidak berkaitan dengan sesuatu isu Koperatif
formal dalam perbualan santai (secara Bimbingan Berfokus KBAT:
spontan) dan bertatasusila 1.Alat Berfikir
EMK: 2Lembaran pengurusan
Drama 2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca skrip drama Pada akhir pelajaran, murid-murid Bahasa Grafik
“Berkhidmat mekanis pelbagai dengan intonasi yang betul dapat; Sains dan teknologi
Untuk Negara” bahan prosa dan dan nada yang sesuai. 1. Membaca secara kuat dengan Pendidikan Alam Sekitar 3. Peta I-think
puisi. mementingkan sebutan huruf dan Patriotisme Peta Bulatan
bunyi, membaca mengikut
Nilai Murni Peta Buih
intonasi, nada dan tekanan yang
betul dan sesuai daripada bahan
Keusahawanan Peta Buih Berganda
yang mudah difahami dan tidak Kreatif dan Inovatif Peta Dakap
membebankan fikiran. Teknologi Maklumat Peta Titi
PKJR Peta Pokok
3.5 Menulis untuk 3.5.2 Mengolah maklumat Pada akhir pelajaran, murid- Pendidikan Kewangan Peta Alir
mengolah daripada pelbagai bahan murid dapat; Kelestarian Global Peta Pelbagai Alir
maklumat bagi dalam bentuk grafik yang 1. Mentafsir dan mengolah
menghasilkan sesuai dan menarik maklumat statistik/ graf /jadual KOMSAS: 4. Aras Berfikir
pelbagai bentuk bagi menghasilkan pelbagai Drama “Berkhidmat Mengaplikasi
penulisan dan penulisan. Untuk Negara” Menganalisis
grafik. Menilai
Mencipta
5.3 Memahami dan 5.3.4 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid- Modul HEBAT Bacaan –
menggunakan ayat menggunakan ayat murid dapat; Sistem Bahasa:
yang sesuai dalam penyata, ayat tanya, ayat 1. Mengenal pasti jenis-jenis Sebutan/Intonasi/Ejaan/
pelbagai bidang perintah, dan ayat seruan ayat. Teknik Bacaan : Tatabahasa/Peribahasa
yang betul mengikut 2. Membina satu ayat bagi SQ4R

2020/BmT4/SMKBBSS
konteks setiap jenis ayat ACID Tatabahasa:
3.Menulis jenis ayat bagi setiap Sintaksis: Jenis-jenis
ayat yang diberikan mengikut ayat
PAG
konteks
E \
Pentaksiran Bilik
*
Darjah :
ME
Latihan Bertulis
RGE
FOR Kuiz/ Lisan
MAT Pemerhatian
36
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

Minggu 27 1.4 Berbicara tentang 1.4.2 Menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: ABM/BBM :
(20 – 24 Julai sesuatu perkara dalam pendapat tentang sesuatu murid dapat; - Prinsip 5P - Buku teks
pelbagai situasi formal perkara melalui ceramah, 1. Berbincang untuk - Pembelajaran - Lembaran
2020) dan tidak formal. syarahan dan forum dengan mendapatkan suatu idea/ Berasaskan Projek pengurusan grafik
yakin secara bertatasusila. pendapat dalam keadaan yang
- Koperatif - Peta minda
rasmi dan tidak formal/tidak
rasmi. - Kontekstual - Petikan
- Konstruktivisme - Video / Audio
2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca, mengenal Pada akhir pelajaran, murid- - Kajian Masa Depan - Modul HEBAT Bacaan
memahami makna pasti dan menjelaskan murid dapat; - Pembelajaran Akses
perkataan, rangkai kata, maklumat tersurat dan tersirat 1. Mengenal pasti maklumat Kendiri KBAT:
istilah, serta ungkapan dengan betul daripada penting daripada petikan yang - Masteri Kreatif, Kritis &
dan ayat dalam pelbagai pelbagai bahan primer. disediakan - Modular Menaakul
bahan. - Pembelajaran
2. Menerangkan makna
Berasaskan Inkuiri Aras Berfikir :
perkataan, rangkai kata, istilah
serta ungkapan berdasarkan
- Didik Hibur Mengaplikasikan
petikan asli/ bahan primer - Pendekatan Tematik Menganalisis
Menilai
3.6 Mengedit dan 3.6.1 Menganalisis kesalahan Pada akhir pelajaran, murid- EMK: Mencipta
memurnikan pelbagai bahasa dan kejituan idea murid dapat; - Bahasa
teks. dalam pelbagai teks. 1.Mengenal pasti kesalahan - Kelestarian Alam Peta I-think :
bahasa dan kejituan idea Sekitar - Peta bulatan
berkaitan dengan pemilihan - Nilai Murni - Peta buih
kata dan istilah yang konkrit, - Sains & Teknologi - Peta buih berganda
pemilihan ayat yang tidak
- Keusahawan - Peta dakap
meleret-leret.
- Kreativiti & inovasi - Peta titi
2. Menulis semula perkataan - Kelestarian global - Peta pokok
2020/BmT4/SMKBBSS
frasa atau ayat yang betul hasil -Pendidikan kewangan - Peta alir
daripada pengeditan. - TMK - Peta pelbagai alir
- Patriotisme
4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan PAG Pada akhir pelajaran, murid- Sistem Bahasa:
mengapresiasi karya mengapresisasi untuk E \ murid dapat;
Teknik Bacaan :
sastera. menghubung kait aspek*yang 1. Mentafsir dan menghayati
CHATT PBD :
ME
menarik dalam prosa moden nilai dalam teks prosa moden
dan prosa tradisional RGE dan prosa tradisional serta QUACK - Lisan
FOR menghubung kait aspek menarik ACID - Latihan bertulis
MAT (gaya bahasa) dalam karya. SQ4R - Kuiz
36 - Pembentangan

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK /KOMSAS/
HEBAT
Cuti Tema : 1.1 Mendengar, 1.5.1 Bersoal jawab Pada akhir pelajaran, murid Strategi PdPC: ABM/BBM :
Pertengahan mengenal dan menyebut menggunakan soalan terbuka dapat: - Prinsip 5P - Buku teks
Penggal ke-2 perkataan, rangkai kata, untuk meneroka dan 1.Mendengar dan mengenal - Pembelajaran - Lembaran
istilah dan ungkapan mengetahui sesuatu suatu sebutan sekurang-kurangnya
Berasaskan Projek pengurusan grafik
Tajuk : serta intonasi ayat dalam perkara secara bertatasusila. enam perkataan dan rangkai
- Koperatif - Peta minda
pelbagai ujaran. kata, istilah dan ungkapan
dalam pelbagai ujaran. - Kontekstual - Petikan
Minggu 28
2.Menyebut dan mengenal pasti - Konstruktivisme - Video / Audio
(3 – 7 Ogos
2020) sekurang-kurangnya enam - Kajian Masa Depan - Modul HEBAT Bacaan
sebutan perkataan dan rangkai - Pembelajaran Akses
kata, istilah dan ungkapan Kendiri KBAT:
dengan jelas dan betul. - Masteri Kreatif, Kritis & Menaakul
- Modular
2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca dan menilai Pada akhir pelajaran, murid - Pembelajaran Aras Berfikir :
memproses maklumat bentuk dan kandungan teks dapat:
Berasaskan Inkuiri Mengaplikasikan
daripada pelbagai bahan. daripada pelbagai bahan 1.membaca dan menilai
dengan betul dan tepat. kandungan teks daripada
- Didik Hibur Menganalisis
pelbagai bahan dengan betul - Pendekatan Tematik Menilai
dan tepat. Mencipta
2.membanding beza maklumat EMK:
daripada pelbagai bahan dengan - Bahasa Peta I-think :
tepat. - Kelestarian Alam - Peta bulatan
Sekitar - Peta buih
3.1 Menulis untuk 3.1.1 Menulis untuk membina Pada akhir pelajaran, murid - Nilai Murni - Peta buih berganda
menerangkan makna ayat dengan menggunakan dapat: - Sains & Teknologi - Peta dakap
kata dan istilah, rangkai makna kata,istilah, maksud 1.Menulis dan membina
- Keusahawan - Peta titi
kata, ungkapan dan ayat. rangkai kata, dan ungkapan sekurang-kurangnya 6 ayat
dengan betul mengikut dengan menggunakan makna - Kreativiti & inovasi - Peta pokok

2020/BmT4/SMKBBSS
konteks. kata,istilah, maksud rangkai - Kelestarian global - Peta alir
kata, dan ungkapan dengan -Pendidikan kewangan - Peta pelbagai alir
betul mengikut konteks. - TMK
PAG
- Patriotisme Sistem Bahasa:
5.1Memahami dan E kata
5.1.1 Mengaplikasi bentuk \ Pada akhir pelajaran, murid
Kata Majmuk
menggunakan bentuk *
tunggal dan kata majmuk dapat:
Teknik Bacaan :
kata yang sesuai dalam ME
dalam pelbagai laras bahasa 1.mengaplikasi sekurang-
pelbagai bidang. dengan betul mengikutRGE kurangnya 6 kata majmuk dalam CHATT PBD :
konteks. FOR pelbagai laras Bahasa. QUACK - Pemerhatian
MAT ACID - Latihan bertulis
36 SQ4R - Kuiz
- Pembentangan

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

Minggu 29 1.5 Bersoal jawab 1.5.2 Mendengar dan menilai Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: ABM/BBM :
(10 – 14 Ogos tentang sesuatu perkara keseluruhan soalan serta murid dapat; - Prinsip 5P - Buku teks
2020) dengan menggunakan memberikan respons yang 2. Membina soalan - Pembelajaran - Lembaran
pelbagai soalan. betul secara berhemah dan tentang sesuatu isu yang
Berasaskan Projek pengurusan grafik
bertatasusila dikemukakan untuk
- Koperatif - Peta minda
mendapatkan maklumat.
2. Membuat penilaian dan - Kontekstual - Petikan
memberi respon terhadap - Konstruktivisme - Video / Audio
sesuatu isu yang didengar - Kajian Masa Depan - Modul HEBAT Bacaan
secara bertatasusila. - Pembelajaran Akses
2.3.Membaca untuk 2.3.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- Kendiri KBAT:
memproses maklumat membanding beza maklumat murid dapat: - Masteri Mengaplikasikan
daripada pelbagai bahan. daripada pelbagai bahan teks 1. Membaca teks berita dengan - Modular Menganalisis
dengan betul. sebutan dan intonasi yang betul, - Pembelajaran Menilai
nada yang sesuai Berasaskan Inkuiri Mencipta
2. Menyatakan maklumat - Didik Hibur
penting yang terdapat dalam - Pendekatan Tematik Peta I-think :
rencana dengan betul - Peta bulatan
EMK: - Peta buih
3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk meramal Pada akhir pelajaran, murid-
mengemukakan sesuatu perkara yang dibaca, murid dapat;
- Bahasa - Peta buih berganda
maklumat tentang didengar dan ditonton dengan 1. Memberikan alasan yang - Kelestarian Alam - Peta dakap
sesuatu perkara. memberikan justifikasi munasabah dan kukuh tentang Sekitar - Peta titi
menggunakan ayat yang tentang perkara yang dibaca, - Nilai Murni - Peta pokok
gramatis. didengar dan ditonton dengan

2020/BmT4/SMKBBSS
menggunakan ayat yang - Sains & Teknologi - Peta alir
gramatis. - Keusahawan - Peta pelbagai alir
- Kreativiti & inovasi
Komsas 4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan PAG Pada akhir pelajaran, murid- - Kelestarian global Sistem Bahasa:
mengapresiasi karya mengapresisasi untukE \ murid dapat; -Pendidikan kewangan
sastera. *
menghubung kait aspek 1. Mentafsir dan menghayati - TMK PBD :
ME
yang menarik dalam prosa nilai dalam teks prosa moden - Patriotisme - Main Peranan
moden dan prosa RGE dan prosa tradisional serta
FOR - Latihan bertulis
tradisional menghubung kait aspek Teknik Bacaan : - Kuiz
MAT menarik (gaya bahasa) dalam
36 CHATT - Projek
karya. QUACK
ACID
SQ4R

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

Minggu 30 1.5 Bersoal jawab 1.5.3 Bersoal jawab dalam Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: ABM/BBM :
(17 – 21 Ogos tentang sesuatu situasi untuk meningkatkan murid dapat; - Prinsip 5P - Buku teks
2020) perkara dengan kebolehpasaran diri dalam 1. Bersoal jawab untuk - Pembelajaran - Lembaran
menggunakan bidang pendidikan dan meningkatkan keupayaan Berasaskan Projek pengurusan grafik
pelbagai soalan. kerjaya dengan yakin. berkomunikasi agar menarik - Koperatif - Peta minda
perhatian orang lain bagi - Kontekstual - Petikan
menerima pendapat, idea - Konstruktivisme - Video / Audio
atau sebarang persembahan. - Kajian Masa Depan - Modul HEBAT Bacaan
- Pembelajaran Akses
2.3 Membaca untuk 2.3.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-
Kendiri KBAT:
memproses maklumat membanding beza maklumat murid dapat:
- Masteri Kreatif, Kritis &
daripada pelbagai bahan. daripada pelbagai bahan teks 1. Membaca dan mengenal
dengan betul. pasti perbezaan serta - Modular Menaakul
persamaan maklumat/ isi - Pembelajaran
kandungan pelbagai bentuk teks Berasaskan Inkuiri Aras Berfikir :
dengan betul. - Didik Hibur Mengaplikasi

2020/BmT4/SMKBBSS
3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- - Pendekatan Tematik Menganalisis
melengkapkan maklumat melengkapkan maklumat murid dapat; Menilai
dalam pelbagai bahan. dalam pelbagai bahan 1. Mengenal pasti dan menulis EMK: Mencipta
PAG maklumat yang tertinggal dalam
mengikut situasi dan - Bahasa Peta I-think :
E \ pelbagai bahan mengikut
keperluan. - Kelestarian Alam - Peta bulatan
* keadaan dan kerevelanannya.
Sekitar - Peta buih
ME
5.1 Memahami dan 5.1.2 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid- - Nilai Murni - Peta buih berganda
RGE
menggunakan bentuk menggunakan pelbagai kata murid dapat; - Sains & Teknologi - Peta dakap
FOR
kata yang sesuai terbitan dengan betulMAT 1. Menyatakan dan - Keusahawan - Peta titi
dalam pelbagai bidang mengikut konteks. 36 menggunakan pelbagak kata - Kreativiti & inovasi - Peta pokok
terbitan (berimbuhan) - Kelestarian global - Peta alir
dengan betul mengikut -Pendidikan kewangan - Peta pelbagai alir
keadaan menyeluruh atau - TMK
latar belakang yang sesuai. - Patriotisme Sistem Bahasa:
Kata Terbitan
Teknik Bacaan :
CHATT PBD :
QUACK - Pemerhatian
ACID - Latihan bertulis
SQ4R - Kuiz / Lisan
- Projek

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

Minggu 31 1.6 1.6.1 Menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
(24 – 28 Mempersembahkan maklumat yang betul dan murid dapat; - Prinsip 5P - Buku Teks
Ogos 2020) maklumat secara lisan tepat dalam bentuk 1. Menjelaskan idea dan - Pembelajaran - Lembaran
tentang sesuatu pembentangan serta maklumat dalam puisi Berasaskan Projek pengurusan grafik
perkara dalam perbahasan dengan jelas dengan betul, tepat dan - Koperatif - Peta minda
pelbagai situasi. dan intonasi yang sesuai jelas. - Kontekstual - Petikan
secara bertatasusila. 2. Menghuraikan peristiwa - Konstruktivisme - Video / Audio
manarik daripada karya - Kajian Masa Depan - Modul HEBAT Bacaan
secara kreatif. - Pembelajaran Akses

2020/BmT4/SMKBBSS
2.3 Membaca untuk 2.3.3 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- Kendiri KBAT:
memproses maklumat membuat kesimpulan murid dapat; - Masteri Kreatif, Kritis,
daripada pelbagai daripada bahan dengan 1. Membaca untuk - Modular Menaakul
PAG
bahan. betul. mempersembahkan - Pembelajaran
E \
maklumat daripada bahan Berasaskan Inkuiri Aras Berfikir :
*
yang betul serta membuat - Didik Hibur Mengaplikasikan
ME
keputusan yang bernas. - Pendekatan Tematik Menganalisis
RGE
FOR Pada akhir pelajaran, murid- Menilai
3.4 Menulis untuk 3.4.1 Menulis kerangka
MAT murid dapat; EMK: Mencipta
menghasilkan sesuatu karangan dengan menyusun
36 - Bahasa
penulisan secara dan menganalisis isi penting 1. Membina kerangka
- Kelestarian Alam Peta I-think :
terancang. secara terancang. karangan dengan menyusn
Sekitar - Peta bulatan
dan menghuraikan keadaan/
- Nilai Murni - Peta buih
masalah/ persoalan
- Sains & Teknologi - Peta buih berganda
berkaitan dengan tema
- Keusahawan - Peta dakap
bahan mengikut asas-asas
- Kreativiti & inovasi - Peta titi
tertentu yang ditetapkan.
- Kelestarian global - Peta pokok
-Pendidikan kewangan - Peta alir
4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-
- TMK - Peta pelbagai alir
mengapresiasi karya mengapresiasi puisi moden murid dapat;
- Patriotisme
sastera. dan puisi tadisional dengan 1.Menghayati gaya bahasa
Sistem Bahasa:
menyatakan respons dan bentuk antara puisi
Teknik Bacaan : Sebutan & Intonasi
peribadi yang sesuai moden dengan puisi
CHATT Kosa Kata
terhadap karya. tradisional
QUACK PBD :
ACID - Sumbang saran
SQ4R - Latihan bertulis
- Kuiz
- Projek

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

Minggu 32 1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dengan Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: BBM :
(31 – 4 Sept berunding tentang mengemukakan idea yang murid dapat; - Prinsip 5P - Buku teks
2020) sesuatu perkara. bernas dan rasional tentang 1. berbincang dalam - Pembelajaran - Lembaran
sesuatu perkara secara kumpulan tentang tajuk yang
Berasaskan Projek pengurusan grafik
bertatasusila. diberikan dengan dengan
- Koperatif - Peta minda
mengemukakan tiga idea yang
matang. - Kontekstual - Petikan
2020/BmT4/SMKBBSS
- Konstruktivisme - Video / Audio
2. Berbincang dalam - Kajian Masa Depan - Modul HEBAT Bacaan
kumpulan tentang tajuk - Pembelajaran Akses
PAG diberikan dan mengemukakan Kendiri KBAT:
E \ dua alasan yang munasabah
- Masteri Kritis & Kreatis
* secara bertatasusila.
- Modular Menaakul
ME
- Pembelajaran
RGE
2.3 Membaca untuk 2.3.4 Membaca dan FOR Pada akhir pelajaran, murid- Berasaskan Inkuiri Aras Berfikir
memproses maklumat MAT
mendapatkan penyelesaian murid dapat; - Didik Hibur Mengaplikasikan
daripada pelbagai bahan. masalah secara rasional.
36 - Pendekatan Tematik Menganalisis
1. Membaca untuk mencari Menilai
penyelaesaian sesuatu isu EMK: Mencipta
dengan memberikan aalsan - Bahasa
yang mendasari sesuatu
- Kelestarian Alam Peta I-think :
tindakan atau pegangan.
Sekitar - Peta bulatan
- Nilai Murni - Peta buih
3.4 3.4.2 Pada akhir pelajaran, murid- - Sains & Teknologi - Peta buih berganda
Menulis untuk Menulis pelbagai jenis murid dapat: - Keusahawan - Peta dakap
menghasilkan sesuatu perenggan pendahuluan yang 1.Menulis pelbagai jenis - Kreativiti & inovasi - Peta titi
penulisan secara menepati tema menggunakan perenggan pendahuluan yang - Kelestarian global - Peta pokok
terancang. laras bahasa yang sesuai dan menepati tugasan tema/ -Pendidikan kewangan - Peta alir
gramatis. perkara dasar dengan laras - TMK - Peta pelbagai alir
. bahasa yang sesuai dan gramatis - Patriotisme
. Sistem Bahasa:
5.1 Memahami dan 5.1.3 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-
Teknik Bacaan : Kata ganda
menggunakan bentuk menggunakan bentuk kata murid dapat; CHATT Akronim
kata yang sesuai dalam ganda dan akronim dengan 1. Menyatakan dan QUACK PBD :
pelbagai bidang betul mengikut konteks menggunakan pelbagai bentuk ACID - Sumbang saran/ Kuiz
kata ganda dan akronim dengan SQ4R - Latihan bertulis
betul mengikut keadaan yang - Pembentangan
menyeluruh dan sesuai.

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

Minggu 33 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berunding untuk Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: ABM/BBM :
(7 – 11 Sept berunding tentang menyelesaikan masalah murid dapat; - Prinsip 5P - Buku teks
2020) sesuatu perkara. secara kritis dan 1. Berbincang untuk - Pembelajaran - Lembaran

2020/BmT4/SMKBBSS
rasional menggunakan mendapat persetujuan Berasaskan Projek pengurusan grafik
bahasa yang santun. tentang satu masalah - Koperatif - Peta minda
dengan mempertimbangkan - Kontekstual - Video / Audio
PAG
baik buruknya dan - Konstruktivisme - Modul HEBAT Bacaan
E \
disampaikan dalam Bahasa - Kajian Masa Depan
*
yang bersantun - Pembelajaran Akses KBAT:
ME
Kendiri Kritis & Kreatis
RGE
2.3 Membaca untuk 2.3.5 Membaca dan FOR Pada akhir pelajaran, murid- - Masteri Menaakul
memproses maklumat mengulas pandangan MAT murid dapat; - Modular
daripada pelbagai penulis secara rasional.
36 1. Membaca, menerangkan - Pembelajaran Aras Berfikir :
bahan. dan mentafsir suatu bahan Berasaskan Inkuiri Mengaplikasikan
rangsangan dan memberikan - Didik Hibur Menganalisis
pendapat/ idea tersirat. - Pendekatan Tematik Menilai
Mencipta
3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis perenggan isi Pada akhir pelajaran, murid- EMK:
menghasilkan sesuatu dengan huraian yang jelas murid dapat; - Bahasa Peta I-think :
penulisan secara dan kritis menggunakan 1. Menghuraikan sesuatu - Kelestarian Alam - Peta bulatan
terancang. bahasa yang gramatis. perenggan isi penting Sekitar - Peta buih
dengan menggunakan ayat - Nilai Murni - Peta buih berganda
yang gramatis dan ungkapan - Sains & Teknologi - Peta dakap
yang menarik mengikut asas - Keusahawan - Peta titi
yang ditetapkan. - Kreativiti & inovasi - Peta pokok
- Kelestarian global - Peta alir
4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- -Pendidikan kewangan - Peta pelbagai alir
mengapresiasi karya mengapresiasi puisi moden murid dapat; - TMK
sastera. dan puisi tadisional dengan 1.Menghayati persoalan dan - Patriotisme Sistem Bahasa:
menyatakan respons nilai antara puisi moden Sebutan & Intonasi
peribadi yang sesuai dengan memberikan reaksi Teknik Bacaan : Ejaan, Tanda Baca
terhadap karya. peribadi yang sesuai. CHATT
QUACK PBD :
ACID - Permainan
SQ4R - Kuiz/Lisan
- Projek

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK /KOMSAS/
HEBAT

2020/BmT4/SMKBBSS
Minggu 34 Tema : 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.1 Merumus isu semasa Pada akhir pelajaran, Strategi PdPC: BBM :
(14 – 18 Sept Jati diri, Patriotisme perkara, isu atau topik dengan kritis dan bernas murid-murid dapat; Pembelajaran Koperatif Buku Teks
2020) dan secara jelas menggunakan ayat 1. Memberi keterangan/ tafsiran dan Kolaboratif Modul Hebat Bbacaan
Kewarganegaraan PAG
yang betul dan gramatis. sesuatu perkara, isu atau topik
E \ dan menyatakan isi penting EMK: KBAT:
Tajuk : * dalam petikan. Bahasa Melahirkan pendapat
ME 2. Membuat kesimpulan tentang Patriotisme peribadi
RGE isu semasa dengan kritis dan Membuat rumusan
FOR bernas secara jelas Menukarkan bentuk
MAT menggunakan ayat yang betul penyampaian maklumat
KOMSAS:
dan gramatis berkaitan isu yang “Think-Pair-Share”
36 dibincangkan.
Puisi moden –
“Gelanggang”
Petikan daripada buku 2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, Peta I-think:
teks/ Modul Hebat ekstensif pelbagai bahan menghayati pelbagai bahan murid- murid dapat; Peta Pokok, Peta Berbuih
Bacaan untuk mengukuhkan fiksyen dan bukan fiksyen 1. Membaca teks dengan Berganda
penguasaan bahasa dan untuk meningkatkan sebutan dan intonasi yang betul, Teknik Bacaan :
meluaskan pengetahuan penguasaan kosa kata dalam nada yang sesuai serta 5W1H/ CHATT
bagi pembangunan diri. pelbagai bidang. kepantasan yang wajar.
2. Menjelaskan makna kata, Aras Berfikir:
istilah, maksud rangkai kata dan Modul HEBAT Mengingat
ungkapan dengan betul Jati diri, Patriotisme dan Memahami
mengikut konteks formal. Kewarganegaraan Menganalisis
Rumusan 3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, Mengaplikasi
menghasilkan sesuatu isi dengan huraian yang jelas murid- murid dapat;
penulisan secara dan kritis menggunakan 1.Menulis dan mengemukakan Sistem Bahasa:
terancang. bahasa yang gramatis. idea utama dalam petikan. Kata, istilah, rangkai kata,
2. Mencadangkan secara ungkapan
bertulis enam isi penting
tentang semangat patriotik. Pentaksiran Bilik Darjah :
Membina ayat daripada kata Penyoalan / LIsan
tanya. Latih Tubi
Puisi Moden 5.2 Memahami dan 5.2.1 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, Pmerhatian
“Gelanggang” menggunakan golongan menggunakan golongan kata murid-murid dapat;
-Gaya bahasa kata yang sesuai dalam nama dengan betul mengikut 1. Mentafsir dan menghayati
-memprosakan pelbagai bidang. konteks. nilai dalam puisi moden serta
menghubung kait aspek menarik
(gaya bahasa) dalam karya.

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

2020/BmT4/SMKBBSS
Minggu 35 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.2 Mengulas karya Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: ABM/BBM :
(21 – 25 Sept perkara, isu atau dengan menyatakan murid dapat; - Prinsip 5P - Buku teks
topik. kekuatan dan kelemahan 1. Menerangkan/ mentafsir - Pembelajaran - Lembaran
2020) PAG
secara jelas, bernas dan sesuatu dengan menyatakan Berasaskan Projek pengurusan grafik
E \
kritis menggunakan ayat kekuatan dan kelemahan - Koperatif - Peta minda
*
yang betul dan gramatis. secara jelas, bernas dan - Kontekstual - Video / Audio
ME
menimbangkan baik buruk - Konstruktivisme - Modul HEBAT Bacaan
RGE
FOR dengan menggunakan ayat - Kajian Masa Depan
MAT yang betul dan gramatis. - Pembelajaran Akses KBAT:
36 Kendiri Kriris & Kreatif
2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca teks Pada akhir pelajaran, murid- - Masteri Menaakul
mekanis pelbagai syarahan dan pidato murid dapat; - Modular
bahan prosa dan puisi. dengan sebutan dan 1. Membaca teks syarahan - Pembelajaran Aras Berfikir
intonasi yang betul, nada dengan sebutan dan intonasi Berasaskan Inkuiri Mengaplikasikan
yang sesuai serta yang betul, nada yang sesuai - Didik Hibur Menganalisis
kepantasan yang wajar. serta kepantasan yang wajar. - Pendekatan Tematik Menilai
Mencipta
EMK:
3.4 Menulis untuk 3.4.4 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-
- Bahasa Peta I-think :
menghasilkan sesuatu membuat kesimpulan yang murid dapat;
- Kelestarian Alam - Peta bulatan
penulisan secara lengkap dan menepati tema 1. Menghasilkan sesuatu
Sekitar - Peta buih
terancang. menggunakan ayat yang wacana lengkap dengan
- Nilai Murni - Peta buih berganda
gramatis dan ungkapan menggunakan ayat yang
- Sains & Teknologi - Peta dakap
yang menarik. gramatis dan ungkapan yang
- Keusahawan - Peta titi
menarik mengikut asas yang
- Kreativiti & inovasi - Peta pokok
ditetapkan.
- Kelestarian global - Peta alir
-Pendidikan kewangan - Peta pelbagai alir
4.2 Memahami dan 4.2.1 Menggunakan Pada akhir pelajaran, murid- - TMK
menggunakan peribahasa dan menghubung murid dapat;
- Patriotisme Sistem Bahasa:
peribahasa dalam lisan kait maksudnya dengan betul 1. Memahami maksud
dan penulisan. mengikut konteks. peribahasa. Peribahasa
2. Menggunakan peribahasa dan Teknik Bacaan : PBD :
menghubung kait maksudnya CHATT - Sumbang saran
menikut konteks untuk QUACK - Latihan bertulis
dipersembahkan dalam bentuk ACID - Kuiz
penulisan SQ4R - Pembentangan

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT

2020/BmT4/SMKBBSS
Minggu 36 1.1 Mendengar, 1.1.1 Mendengar, mengenal, Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: ABM/BBM :
(28 Sept – 2 mengenal dan menyebut menyebut dan mengenal pasti murid dapat; - Prinsip 5P - Buku teks
perkataan, rangkai kata, PAG
perbezaan sebutan perkataan, 1. Mendengar dan mengenal
Okt 2020) - Pembelajaran - Lembaran
istilah dan ungkapan rangkai kata, istilah dan E \ sebutan sekurang-kurangnya
Berasaskan Projek pengurusan grafik
serta intonasi ayat dalam ungkapan dalam pelbagai * enam perkataan dan rangkai
- Koperatif - Peta minda
pelbagai ujaran. ujaran dengan betul danME jelas. kata, istilah dan ungkapan
RGE dalam pelbagai ujaran. - Kontekstual - Petikan
FOR 2.Menyebut dan menyatakan - Konstruktivisme - Video / Audio
MAT dengan pasti sekurang- - Kajian Masa Depan - Modul HEBAT Bacaan
36 kurangnya enam sebutan - Pembelajaran Akses
perkataan dan rangkai kata, Kendiri KBAT:
istilah dan ungkapan dengan - Masteri Aras Berfikir :
jelas dan betul. - Modular Mengaplikasikan
- Pembelajaran Menganalisis
2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca skrip drama Pada akhir pelajaran, murid-
Berasaskan Inkuiri Menilai
mekanis pelbagai bahan dengan intonasi yang betul murid dapat;
prosa dan puisi. dan nada yang sesuai. 1. Membaca secara kuat dengan
- Didik Hibur Mencipta
mementingkan sebutan huruf - Pendekatan Tematik
dan bunyi, membaca mengikut Peta I-think :
intonasi, nada dan tekanan yang EMK: - Peta bulatan
betul dan sesuai daripada bahan - Bahasa - Peta buih
yang mudah difahami dan tidak - Kelestarian Alam - Peta buih berganda
membebankan fikiran. Sekitar - Peta dakap
- Nilai Murni - Peta titi
3.4 Menulis untuk 3.4.5 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-
- Sains & Teknologi - Peta pokok
menghasilkan sesuatu menghasilkan karangan murid dapat;
- Keusahawan - Peta alir
penulisan secara dengan wacana yang lengkap, 1. Menghasilkan wacana yang
terancang. bahasa yang gramatis dan lengkap dengan laras bahasa - Kreativiti & inovasi - Peta pelbagai alir
ungkapan yang menarik. yang gramatis dan sesuai serta - Kelestarian global
penggunaan ungkapan yang -Pendidikan kewangan Sistem Bahasa:
menarik. - TMK Kata Kerja
- Patriotisme Morfologi Kata Kerja
5.2 Memahami dan 5.2.2 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-
menggunakan menggunakan golongan murid dapat; Teknik Bacaan : PBD :
golongan kata yang kata kerja dengan betul 1. Menggunakan pelbagi CHATT - Main Peranan
sesuai dalam pelbagai mengikut konteks. jenis bentuk Kata Kerja QUACK - Latihan bertulis
bidang dengan betul berdasarkan ACID - Kuiz
konteks/ keadaan/ fungsi SQ4R - Pembentangan
yang sesuai.

2020/BmT4/SMKBBSS
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT
PAG
1.1 Mendengar,
E \
1.1.2 Mendengar, memahami Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: ABM/BBM :
Pepepriksaan *
mengenal dan menyebut dan menuturkan ayat dalam murid dapat; - Prinsip 5P - Buku teks
pelbagai ujaran dengan ME
Akhir Tahun
perkataan, rangkai kata, betul 1. Mendengar dan memahami - Pembelajaran - Lembaran
Tingkatan 4 istilah dan ungkapan dan jelas. RGE sebutan sekurang-kurangnya Berasaskan Projek pengurusan grafik
serta intonasi ayat dalam FOR enam perkataan dan rangkai - Koperatif - Peta minda
Minggu 37 – pelbagai ujaran. MAT kata, istilah dan ungkapan - Kontekstual - Petikan
36 dalam pelbagai ujaran. - Konstruktivisme - Video / Audio
Minggu 39 2.Melafaz dan menyebut ayat - Kajian Masa Depan - Modul HEBAT Bacaan
(5 – 23 Okt dalam pelbagai ujaran dengan - Pembelajaran Akses
2020) jelas dan betul. Kendiri KBAT:
- Masteri Mengaplikasikan
2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca, mengenal Pada akhir pelajaran, murid- - Modular Menganalisis
memahami makna pasti dan menjelaskan murid dapat; - Pembelajaran Menilai
perkataan, rangkai kata, maklumat tersurat dan tersirat 1. Mengesan dan membezakan Berasaskan Inkuiri Mencipta
istilah, serta ungkapan dengan betul daripada tiga maklumat tersurat dan - Didik Hibur
dan ayat dalam pelbagai pelbagai bahan primer. tersirat dengan betul daripada - Pendekatan Tematik Peta I-think :
bahan. pelbagai bahan asli/ primer. - Peta bulatan
EMK: - Peta buih
3.6 Mengedit dan 3.6.1 Menganalisis kesalahan Pada akhir pelajaran, murid- - Bahasa - Peta buih berganda
memurnikan pelbagai bahasa dan kejituan idea murid dapat; - Kelestarian Alam Sekitar - Peta dakap
teks. dalam pelbagai teks. 1.Mengenal pasti kesalahan - Nilai Murni - Peta titi
bahasa dan kejituan idea - Sains & Teknologi - Peta pokok
berkaitan dengan pemilihan - Keusahawan - Peta alir
kata dan istilah yang konkrit, - Kreativiti & inovasi - Peta pelbagai alir
pemilihan ayat yang tidak - Kelestarian global
meleret-leret. -Pendidikan kewangan Sistem Bahasa:
2. Menulis semula perkataan - TMK Sebutan & Intonasi
frasa atau ayat yang betul hasil - Patriotisme Ejaan, Tanda baca
daripada pengeditan. Kosa Kata
Teknik Bacaan :
4.3 Menghasilkan karya 4.3.1 Menghasilkan skrip Pada akhir pelajaran, murid- CHATT PBD :
kreatif dalam bentuk drama secara berpandu murid dapat; QUACK - Pemerhatian
prosa dan puisi. dengan menggunakan gaya 1.Mengembangkan plot drama ACID - Latihan bertulis
bahasa yang sesuai dan mengikut kronologi secara SQ4R - Kuiz/ Lisan
menarik. kreatif. - Projek
2.Menghasilkan skrip drama
dengan menggunakan gaya
bahasa yang sesuai dan
menarik.

2020/BmT4/SMKBBSS
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
PAG HEBAT
E \
*
Minggu 40 Tema : 1.2 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran murid- Strategik pdp: BBM :
Kesihatan dan memahami perkataan,
ME
memberikan respons dengan murid dapat Pendekatan Didik Hibur - Buku Teks
(26 – 30 Okt
Kebersihan rangkai kata, istilah, mengutamakan aspek
RGE 1. Mendengar dan menyebut Kepelbagaian Sumber - Video “Lagu suku-suku
2020)
ungkapan dan ayat FOR
kejelasan, nada, dan kefasihan lima patah penggunaan kata dan Bahan separuh”
Ulang kaji/ dalam pelbagai ujaran. dengan betul. MAT istilah dalam laras bahasa
Perbincangan 36 kesihatan. EMK KBAT:
PAT Sains dan Teknologi 1. Peta I-think
2. Menjelaskan lima maksud Kreativiti danInovasi - Peta buih
kata dan istilah yang tepat
mengikut laras bahasa TMK Aras Berfikir
kesihatan.. Nilai Murni 1.Menganalisis
2.Menagaplikasi
2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca dan menilai Pada akhir pelajaran murid-
memproses maklumat bentuk serta kandungan teks murid dapat:
daripada pelbagai bahan. daripada pelbagai bahan 1. Membaca dengan jelas Sistem Bahasa:
dengan betul dan tepat. petikan daripada pelbagai Teknik Bacaan Sebutan dan intonasi
bahan. CHATT Tatabahasa –kata adjektif

2. Mengenal pasti sekurang-


kurangnya empat idea utama Pentaksiran Bilik Darjah :
yang terdapat dalam petikan Latih Tubi
dengan tepat. Soal Jawab

3.5 Menulis untuk 3.5.1 Mengolah pelbagai Pada akhir pelajaran murid-
mengolah maklumat bahan menggunakan ayat yang murid dapat:
bagi menghasilkan gramatis dan penanda wacana 1. Menganalisis empat idea
pelbagai bentuk yang sesuai. utama yang telah dikenal pasti
penulisan dan grafik.

5.2 Memahami dan 5.2.3 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran murid-
menggunakan golongan menggunakan golongan kata murid dapat:
kata yang sesuai dalam adjektif dengan betul mengikut 1. Menyenaraikan kata adjektif
pelbagai bidang. konteks. yang terdapat dalam ayat
majmuk

2020/BmT4/SMKBBSS
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN
PAG
STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH E \ PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
* HEBAT
ME
RGE
Minggu 41 1.3 Mendengar dan 1.3.1 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Strategi PdPC: ABM/BBM :
FOR - Prinsip 5P - Buku teks
(2 -6 Nov memahami maklumat, menyebut semula danMAT murid dapat;
2020) fakta, idea dan hujah menyusun fakta serta36
hujah 1. Mendengar, menyebut - Pembelajaran - Lembaran
Berasaskan Projek pengurusan grafik
dalam pelbagai daripada pelbagai situasi semula dan menyusun fakta
- Koperatif - Peta minda
Ulang kaji/ wacana dan dengan betul, tepat dan serta hujah daripada
- Kontekstual - Petikan
Perbincangan memberikan respons. bermakna. pelbagai latar belakang, - Konstruktivisme - Video / Audio
PAT tepat dan bersesuaian - Kajian Masa Depan - Modul HEBAT Bacaan
dengan pengalaman dan - Pembelajaran Akses
kehidupan murid. Kendiri KBAT:
- Masteri Mengaplikasikan
2.3 Membaca untuk 2.3.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- - Modular Menganalisis
memproses maklumat membanding beza maklumat murid dapat: - Pembelajaran Menilai
daripada pelbagai bahan. daripada pelbagai bahan teks 1. Membaca dan mengenal Berasaskan Inkuiri Mencipta
dengan betul. pasti perbezaan serta - Didik Hibur
persamaan maklumat/ isi - Pendekatan Tematik Peta I-think :
kandungan pelbagai bentuk teks - Peta bulatan
dengan betul. EMK: - Peta buih
- Bahasa - Peta buih berganda
- Kelestarian Alam Sekitar - Peta dakap
3.5 Menulis untuk 3.5.2 Mengolah maklumat Pada akhir pelajaran, murid- - Nilai Murni - Peta titi
mengolah maklumat daripada pelbagai bahan dalam murid dapat; - Sains & Teknologi - Peta pokok
bagi menghasilkan bentuk grafik yang sesuai dan 1. Menulis semula suatu - Keusahawan - Peta alir
pelbagai bentuk menarik. maklumat dengan ayat lain - Kreativiti & inovasi - Peta pelbagai alir
penulisan dan grafik. tanpa mengubah maksud asal - Kelestarian global
daripada pelbagai bahan grafik -Pendidikan kewangan Sistem Bahasa:
yang sesuai dan menarik. - TMK Sebutan & Intonasi
- Patriotisme Ejaan & Tanda Baca
4.3 Menghasilkan karya 4.3.2 Menghasilkan seloka Pada akhir pelajaran, murid- Kosa Kata
kreatif dalam bentuk menggunakan idea yang kreatif murid dapat; Teknik Bacaan :
prosa dan puisi. serta bahasa yang indah dan 1. Mencipta dan membina CHATT PBD :
bertatasusila. seloka menggunakan gagasan QUACK - Sumbang saran
fikiran yang berkebolehan untuk ACID - Latihan bertulis
mrngembangkan suatu idea. SQ4R - Kuiz
- Pembentangan

2020/BmT4/SMKBBSS
PAG
E \
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
*
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK /KOMSAS/
ME
HEBAT
RGE
Minggu 42 Tema : 1.3 Mendengar dan 1.3.2 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid-murid Strategi PdPC: BBM :
(9 - 13 memahami menganalisis
FOR
dan dapat; Pembelajaran Koperatif Buku teks
Nov 2020 Kesihatan dan maklumat, fakta, idea menerangkan
MAT
maklumat 1.Menyenaraikan sekurang- Didik Hibur Teks pelbagai laras, bahan
Kebersihan dan hujah dalam daripada pelbagai wacana36 kurangnya tiga maklumat yang Pembentangan rakaman audio, bahan
pelbagai wacana dan dengan betul dan bermakna didengar yang terdapat dalam kreatif, bahan grafik
Ulang kaji/ memberi respons bahan.
Perbincangan 2. Menerangkan tiga idea utama EMK:
PAT yang didegar daripada bahan Sains dan Teknologi KBAT :
dengan betul dan bermakna Kelestarian Global Kemahiran Kreatif, Kritis,
Kebersihan Menaakul
2.3 Membaca untuk 2.3.3 Membaca dan membuat Pada akhir pelajaran, murid-murid TMK
memproses kesimpulan daripada bahan dapat; Nilai murni Peta KBAT
maklumat daripada dengan betul 1. Membaca petikan dengan sebutan yang -Peta bulatan
pelbagai bahan betul dan mengenal pasti tiga -Peta buih
maklumat penting -Peta pokok
2.Menghuraikan secara menyeluruh
Teknik Bacaan : Aras Berfikir :
berkaitan bahan yang dibaca ACID,CHATT,QUACK, SQ4R Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
3.6 Mengedit dan 3.6.1 Menganalisis kesalahan Pada akhir pelajaran, murid-murid Mencipta
memurnikan pelbagai bahasa dan kejituan idea dapat;
teks dalam pelbagai teks 1. Mengenal pasti dan Sistem bahasa :
membetulkan sekurang-kurangnya Sebutan dan intonasi
lima kesalahan bahasa yang Kata Tugas
terdapat dalam bahan
2. Menyenaraikan tiga idea utama
yang terdapat dalam bahan PBD :
- Projek
5.2 Memahami dan 5.2.4 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid - Permainan
menggunakan menggunakan golongan Kata dapat; - Main Peranan
golongan kata yang Tugas dengan betul mengikut 1. Menyenaraikan sekurang- - Pemerhatian
sesuai dalam pelbagai konteks. kurangnya tiga jenis Kata Tugas
bidang yang terdapat dalam petikan

2. Membina ayat menggunakan


yang Kata Tugas dengan betul
2020/BmT4/SMKBBSS
mengikut konteks/ jenisnya

PAG
MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD E \ CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN * PEMBELAJARAN PDPC/ EMK /KOMSAS/
ME HEBAT
Minggu 43 Tema : 1.3 Mendengar dan 1.3.2 RGE
Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid-murid Strategi PdPC: BBM :
(16 - 20 memahami menganalisis FOR
dan dapat; Pembelajaran Koperatif Buku teks
Nov 2020 Kesihatan dan maklumat, fakta, idea menerangkan MAT
maklumat 1.Menyenaraikan sekurang- Didik Hibur Teks pelbagai laras, bahan
Kebersihan dan hujah dalam daripada pelbagai wacana36 kurangnya tiga maklumat yang Pembentangan rakaman audio, bahan
pelbagai wacana dan dengan betul dan bermakna didengar yang terdapat dalam kreatif, bahan grafik
memberi respons bahan.
Ulang kaji/ 2. Menerangkan tiga idea utama EMK:
Perbincangan yang didegar daripada bahan Sains dan Teknologi KBAT :
PAT dengan betul dan bermakna Kelestarian Global Kemahiran Kreatif, Kritis,
Kebersihan Menaakul
2.3 Membaca untuk 2.3.3 Membaca dan membuat Pada akhir pelajaran, murid-murid TMK
Cuti Akhir memproses kesimpulan daripada bahan dapat; Nilai murni Peta KBAT
Tahun 2020 maklumat daripada dengan betul 1. Membaca petikan dengan sebutan yang -Peta bulatan
21 Nov 2020 – pelbagai bahan betul dan mengenal pasti tiga -Peta buih
31 Dis 2020) maklumat penting -Peta pokok
2.Menghuraikan secara menyeluruh
Teknik Bacaan : Aras Berfikir :
berkaitan bahan yang dibaca ACID,CHATT,QUACK, SQ4R Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
3.6 Mengedit dan 3.6.1 Menganalisis kesalahan Pada akhir pelajaran, murid-murid Mencipta
memurnikan pelbagai bahasa dan kejituan idea dapat;
teks dalam pelbagai teks 1. Mengenal pasti dan Sistem bahasa :
membetulkan sekurang-kurangnya Sebutan dan intonasi
lima kesalahan bahasa yang Kata Tugas
terdapat dalam bahan
2. Menyenaraikan tiga idea utama
yang terdapat dalam bahan PBD :
- Projek
5.2 Memahami dan 5.2.4 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid - Permainan
menggunakan menggunakan golongan Kata dapat; - Main Peranan
golongan kata yang Tugas dengan betul mengikut 1. Menyenaraikan sekurang- - Pemerhatian
sesuai dalam pelbagai konteks. kurangnya tiga jenis Kata Tugas
bidang yang terdapat dalam petikan

2. Membina ayat menggunakan


yang Kata Tugas dengan betul

2020/BmT4/SMKBBSS
mengikut konteks/ jenisnya

PAG
E \
*
ME
RGE
FOR
MAT
36

2020/BmT4/SMKBBSS