Anda di halaman 1dari 21

LAMPIRAN

PEDOMAN PELAKSANAAN DIDIKAN SUBUH


PANTI ASUHAN PUTERA MUHAMMADIYAH
KOTA PEKANBARU

Hari/Tgl ............................................Minggu...........................
Kelompok ................
1. Pembawa acara
2. Pembacaan kalam ilahi
3. Saritilawah
4. Pengucapan janji didikan subuh
5. Pembacaan mars didikan subuh
6. Ikrar didikan subh
7. Rukun islam
8. Rukun iman
9. Rukun wudhu
10. Rukun sholat
11. Azan dan iqomah
12. Bacaan sholat wajib
13. Dzikir sholat wajib
14. hafalan nabi dan rasul
15. hafalan nama malaikat dan tugasnya
16. Hafalan nama kitab-kitab Allah dan penerimanya
17. Hafalan surah pendek
18. Hafalan surah-surah pilihan
19. Hafalan hadits-hadits pilihan
20. Hafalan doa sehari hari
21. Pidato singkat
22. Penampilan nasyid islami
23. Tambahan pelajaran
24. Penutup

1|Page
JANJI DIDIKAN SUBUH
ASHADU ALLA ILLAHA ILLALLAH
WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH
RADHITU BILLAHI RABBA
WABIL ISLAMI DIINA
WABI MUHAMMADIN NABIYA WAROSULA
WA BIL QURANI IMAMA
KAMI BERJANJI INSYAALLAH AKAN MENGIKUTI
DIDIKAN SIBUH DENGAN RAJIN, PATUH DAN TAAT
KARENA ALLAH TA’ALA.

MARS DIDIKAN SUBUH


Dari seluruh Penjuru
Semuanya menjadi satu
Satu padau dibawah pimpinan guru
Itulah kami didikan subuh
Didikan subuh di pagi hari
Belajar qur’an dan hadits nabi
Juga belajar budi pekerti tinggi
Semoga jadi muslim sejati
Memuja allah serta belajar
Belajar membina agama
Agama islam kurnia allah
Untuk kita slama-lamanya.

IKRAR SANTRI DIDIKAN SUBUH


Kami santriwan-santri wati didikan subuh . . . demi baktiku kepada
ilahi dan kepada al-quran suci kami berikrar
Rajin sholat sepanjang hayat
Tak lupa mengaji setiap hari
Berbakti kepada ayah dan ibu
Taat dan hormat kepada guru
Menuntut ilmu tiada jemu
Setia kawan dan sukan memaafkan

2|Page
RUKUN ISLAM
1. Mengucapkan dua kalimat syahadat
2. Mendirikan sholat
3. Membayar zakat
4. Berpuasa dibulan ramadan
5. Naik haji bagi yang mampu

RUKUN IMAN
1. Iman kepada Allah
2. Iman kepada malaikat
3. Iman kepada kitab Allah
4. Iman kepada nabi dan rasul
5. Iman kepada hari kiamat
6. Iman kepada qadha dan qodar

RUKUN WUDHU
1. NIAT
2. MEMBASUH WAJAH
3. MEMBASUH 2 TANGAN HINGGA KESIKU
4. MENGUSAP SEBAGAIAN KEPALA
5. MEMBASUH KEDUA KAKI HINGGA MATA KAKI
6. TERTIB

RUKUN SHALAT
1. NIAT
2. BERDIRI BAGI YANG MAMPU
3. Takbiratul ihram
4. Membaca surat alfatihah
5. Ruku
6. I’tidal setelah ruku’
7. Sujud
8. Duduk antara dua sujud
9. Sujud
10. Tasyahud

3|Page
11. Shalawat nabi
12. Salam
13. Tertib
14. Tuma’ninah

ADZAN DAN IQOMAH


Allahu akbar 2x
Ashadu alla illa ha illallah 2 x
Asyhadu anna muhammadan rasulullah 2x
Hayya ‘ala sholah 2x
Haaya ‘alal falah 2 x
Allahu akbar 1x
La illaha illallaha

Allahu akbar
Ashadu alla illa ha illallah
Asyhadu anna muhammadan rasulullah
Hayya ‘ala sholah
Haaya ‘alal falah
Qodqo matis sholah
Allahu akbar 1x
La illaha illallaha

4|Page
BACAAN SHOLAT
1. Allahumma ba’id baini wa wabaina khotooyaaya kamaa ba’adta
bainal masyriqi wal maghribi, allahumma naqqini minal
khotooya kamaa yunaqqo tsaubal abyadhu minad danasi.
Allahummaghsil khotooyaaya bil maai watstsalji walbarodi
2. Al-hamdu lillaahi rabbil-'aalamiin
Ar-rahmaanir-rahiim
Maaliki yaumid-diin
Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin
Ihdinash-shiraatal-mustaqiim
Shiraatal-ladziina an'amta 'alaihim
Ghairil-maghdhuubi 'alaihimwa ladh-dhaalliin
Aamiin
3. Subhaana rabbiyal-'adhiimii wa bi hamdih. 3 kali
4. Sami'allaahu li man hamidah.
5. Rabbanaa lakal-hamdu mil'us-samaawaati wa mill-ul-ardhi wa
mil'u maa syita min syai'in ba'du.
6. Subhaana rabbiyal-a'laa wa bi hamdih. 3 kali
7. Rabbighfirlii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii wahdinii
wa 'aafinii wa'fu 'annii.
8. At-tahiyyatuul-mubaarakaatush-shalawaatuth-thayyibaatu
lillaah. As-salaamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullaahi
wa barakaatuh, as-salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish-
shaalihiin. Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa ayhadu anna
Muhammadar Rasulullaah. Allahumma shalli 'alaa
Muhammad. Wa 'alaa aali MuhammadKamaa shallaita 'alaa
Ibrahiim wa 'alaa aali Ibrahiim wa baarik 'alaa Muhammad wa
'alaa aali Muhammad. Kamaa baarakta 'alaa Ibrahiim wa 'alaa
aali Ibrahiim fil-'aalamiina innaka hamiidum majiid. As-
salaamu 'alaikum wa rahmatullaah.

5|Page
DZIKIR SESUDAH SHOLAT
ASTAGHFIRULLOHAL_'ADZHIIM(A) AL-LADZII LAA
ILAAHA ILLAA HUWAL KHAYYUL QOYYUUMU WA
ATUUBU ILAIH(I). (Dibaca 3x)
LA_ ILAHA ILLALLOHU WA'HDAHULA_
SYARIIKALAH(U), LAHULMULKU WALAHUL'HAMDU
YU'HYII WAYUMIITU WAHUWA 'ALA_KULLI
SYAI'IN(g)QODIIR(u).(Dibaca 3x)

ALLOHUMMA AN(g)TASSALA_MU WA
MIN(g)KASSALA_MU WA ILAIKA YA'UWDUSSALA_M(u),
FAKHAYYINA_ ROBBANA_ BI_SSALA_MU WA
ADKHILNALJANNATA DA_ROSSALA_MI TABA_ROKTA
ROBBANA_ WA TA'A_LAITA YA_DZA_LJALA_LI WAL
IKRO_M(i)A'UUDZU BI_LLAHIMINASY-
SYAITHO_NIRROJIIM(i)
BISMILLAHIRRO'HMANIRRO'HIIM(i)
AL'HAMDULILLAHIROBBIL'AaLAMIiN(i) -
ARRO'HMANIRRO'HIM(i) - MALIKI YAWMIDDIiN(i) -
IYYAKA NA'BUDU WA IYYAKA NASTA'IiN(u) - IHDINASH-
SHIRO_THOLMUSTAQIiM(a) - SHIRO_THOLLADZIiNA
AN'AMTA 'ALAIHIM GHOIRILMAGH-DHUuBI 'ALAIHIM
WALA_DHO_LLIiN(a) - AaMIiN(a)WA ILAAHUKUM
ILAAHUW WAA HIDU LAA ILAAHA ILLAA HUWAR
ROHMAANUR ROHIIMU. ALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA
HUWAL HAYYULQOYYUuM(u). LAA TA’KHUDZUHUU
SINATUW WA LAA NAUUM. LAHUU MAA
FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDHI. MAN DZAL
LADZII YASFA’U ‘INDAHUU ILLAA BI IDZNIHI. YA’LAMU
MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHALFAHUM. WA LAA
YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN ‘ILMIHII ILLAA BI
MAASYAA-A. WASI’A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL
ARDHA. WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL
‘ALIYYUL AZHIIM. ILAHANA_ ROBBANA_
AN(g)TAMAULA_NA_ SUB'HANALLOH(i)

6|Page
SUB'HANALLOH (Dibaca 33x)
SUB'HA_NALLOHI WABI'HAMDIHI DA 'IMAN ABADAN
AL'HAMDULILLAH(i)
AL'HAMDULILLAH (Dibaca 33x)
AL'HAMDULILLAHI 'ALA KULLI'HA_LINN
WAFIiKULLI'HALIN WABINI'MATI YA_KARIiM(u)
ALLOHU AKBAR (Dibaca 33x)
ALLOHU AKBAR(u) KABIiRON WAL'HAMDULILLAHI
KATSIiRON WASUB'HA_NALLOHI BUKROTAN WA
ASHIiLAN, LA_ILAHA ILLALLOHU
WA'HDAHULA_SYARIiKALAH(u), LAHULMULKU
WALAHUL'HAMDU YU'HYIi WAYUMIiTU WAHUWA
'ALA_KULLI SYAi IN(g)QODIiR(u).
WALA_'HAWLA WALA_QUWWATA ILLA_BI_LLAHIL
'ALIYYIL'ADZHIiM(i).
ASTAGHFIRULLOHAL_'ADZHIIM(A) (Dibaca 3x)
INNALLOHA GHOFUURURO'HIIM(u)

7|Page
NAMA NABI DAN RASUL
1. ADAM 2. IDRIS 3. NUH
4. HUD 5. SHALEH 6. IBRAHIM
7. LUTH 8. ISMAIL 9. ISHAQ
10. YAQUB 11. YUSUB 12. AYYUB
13. SYU’AIB 14. MUSA 15. HARUN
16. ZULKIFLI 17. DAUD 18. SULAIMAN
19. ILYAS 20. ILYASA’ 21. YUNUS
22. ZAKARIA 23. YAHYA 24. ISA
25. MUHAMMAD

NAMA MALAIKAT DAN TUGASNYA


Nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita imani ada 10,
yaitu:
1. Malaikat jibril : tugasnya menyampaikan wahyu
Allah kepada nabi dan rasul
2. Malaikat mikail : tugas mengatur rizki hujan dan
panas
3. Malaikat izrail : tugasny mecabut nyawa
4. Malaikat israfil : tugasnya meniup sangkakala
hari kiamat
5. Malaikat munkar : tugasnya menanyai dalam kubur
6. Malaikat nankir : tugasnya menanyai dalam kubur
7. Malaikat rakib : tugasnya memcatat amal
perbuatan baik manusia
8. Malaikat atid : tugasnya mencatat amal
perbuatan buruk manusia
9. Maliakat malik : tugasnya menjaga neraka
10. Malaikat ridwan : tugasnya menjaga surga

8|Page
NAMA KITAB-KITAB ALLAH DAN PENERIMANYA

Nama-nama kitab Allah dan penerimanya ada 4


1. Kitab zabur diterima oleh nabi daud
2. Kitab taurat diterima oleh nabi musa
3. Kitab injil diterima olleh nabi isa
4. Kitab alqur’an di terma oleh nabi muhammad saw

HAFALAN SURAH PENDEK


a. Surah
b. Surah
c. Surah
HAFALAN SURAH-SURAH PILIHAN
a. Surah
b. Surah
c. Surah

HAFALAN HADIST-HADIST PILIHAN


a. Hadits
b. Hadits
c. Hadits

HAFALAN DOA SEHARI-HARI


a. Doa
b. Doa
c. Doa

9|Page
PIDATO SINGKAT

Assalmualaikum wr.wb
Sayur urab
Dicampur daun salam
Tolong jawab
Kalau saya ucap salam

Assalamualaikum .wr ..wb

Semoga yang jawab salam saya masuk syurga


Allohumma…….Amiiiin.

Hamdan wasyukron lillah assolatu wassalamu alaa rosuulillah


ammaaba’du.
The honorable juries The honorable my teacher The honorable my
beloved friends And muslim walmuslimat rohimakumullah.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh yang maha ghofur,
yang sayangnya tiada terukur, meskipun tadi pagi Cuma sarapan
bubur, Cuma kita saja yang tak pernah syukur, sholawat serta salam
semoga selalu tercurah pada junjungan nabi besar kita Muhammad
saw.

Hadirin rohimmakumullah…..
Pada kasempatam ini izinkanlah saya memberi sedikit ilmu tentang
anak sholeh

Temen temen mau masuk syurga…….? Kalau temen temen mau


ada saratnya….! Apaan tuh….?
Syaratnya kita harus mejadi anak yang soleh dan solehah, itu salah
satu kunci masuk syurga

10 | P a g e
Dulu….ketika kita diberi nama oleh orang tua kita mereka sangat
mengharapkan agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah.
Sekarang saya mau Tanya gimana niih jadi anak yang soleh dan
solehah?
Udah pada tau belum……?

Yang pertama kita harus rajin solat.


Kenapa solat….? Karena solat adalah kewajiban seorang muslim.
Alloh berfirman dalam surat an-naim ayat 62 yang berbunyii,
a’uuzdubillahi minassyaitoonirrojiim, bismillaahirrohmanirrohiim;
fasjuduu lillahi wa’buduu’’. Yang artinya maka bersujudlah (sholat)
kepada Alloh dan sembah lah (dia). Jadi kalau ga solat dapet apa?
Ya pastilah dapet dosa dan masukneraka

Dan yang kedua rajin membaca kitab suci Alqur’an… dengan


membaca kita akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak .
Dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah dan nyaman

Mudah-mudahan Alloh menjadikan kita termasuk orang-orang yang


soleh dan solehah amiiin…..

Rupanya uraian dari saya di cukupkan sekian lebih dan kurangnya


mohon dimaafkan.

Pergi piknik ke pantai bersama ayah


Bawa apel jangan sampe jatuh
Wabillahi taupiq walhidayah
Wassalamualaikum …wr..wb

11 | P a g e
PENAMPILAN NASYID ISLAMI

a. Ya habibal qolbi
b. Ya ‘asyiqol mustafa
c. Ya hanana
d. Isyfa’ lana

TAMBAHAN PELAJARAN
PENUTUP

12 | P a g e
13 | P a g e
PROGRAM KERJA PENGURUS PANTI ASUHAN

14 | P a g e
15 | P a g e
16 | P a g e
DAFTAR NAMAKEPENGURUSAN PANTI ASUHAN

17 | P a g e
18 | P a g e
DAFTAR ANAK ASUH YATIM

19 | P a g e
DAFTAR ANAK ASUH MISKIN

20 | P a g e
DOKUMENTASI PENELITIAN

Gedung Panti Asuhan Putera Muhammadiyah Pekanbaru

Foto Bersama Pengurus BKKKS Propinsi Riau

Foto Bersama Anak Panti Waktu Didikan Subuh

21 | P a g e

Anda mungkin juga menyukai