Anda di halaman 1dari 9

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.

my
lf

' r{oP-*t

cltf

SULIT SKEMA JAWAPAN MATEMATIK KERTAS 1 TAHTIN 6 PERCUBAANUPSR201I

015/1

1 .D 2 .D 3 .C 4 .D 5 .A 6 .8 7 .C 8 .8 9 .A 10. D 11" D t2 .D 13. B B 14. 15. c B 16. 1 7 .D 18. C 19. A 20.D

2 1 .B 22.C 23.8 24.A 25.A 26.8 27.C 28.C 29.C 30.A 3 1 .D 32.C 3 3 .B 34.8 3 5 .A 3 6 .D 37.8 3 8 .A 39.C 40. A

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

SULIT

01512

2 UPSRKERTAS TAHUN 201I UJIANPERCUBAAN PEMARKAHAN SKEMA


Markah Kecil
PI
AA

Soalan 0.5 atau z 3 5 6


l.4u

Jawapan

Jumlah
I
I

5 10

301E5 t.u Ueiut f-ut is'an


1 2100
-

PI PI PI PI PI KI

i
I

.|

l 3 x92
I

2
NI KI N1 2 2 2

8 9 l0 U l2
IJ

betul dancubaat untuk menolaK Susunan

r2.3 .:
8.05 0.035
RM l1 .3 5+ R M2 .7 0 RM 14 .0 5 4 minggull hari - 2 minggu6 hari 2 minggu5 hari 24.8- 5.27 19. 5 3 , 552 + 5 8 610 4 +4 +4 +4 +4 +4 atau setara 24 64 atau128 64+128 t92 249 249-74 - 85 atausetara 90 450 atau0.45 450x 3 a ta u 0 .4 5 x 3 1. 35 2400 atatr2.4 240 0 + 2 * a u 2 .4 + 2 120 0 31.44 52.4+ 31.44 83.84 RM28.80 * I RM28.8o 3

KI
NI

KI NI KI
NI

2
2 2

K1 N1 KI NI

l4 l5

r6
17

KI NI KI K1 NI KI KI NI K1 KI NI K1 K1 NI KI KI NI KI\ KI N1

2 3

l8

l9

20

I nvrg.oo

MatematikKertas2 Tahun6 - 2011 Ujian Percubaan

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

ftJ

' e" il'e4;

SKEMAJAWAPTIiN PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAFILTN ENAM 2OII


(

ish Question

Answer D

Question

Answer A C

2l 22
z) -a

2
1 J

A D B B B B

D
A

4 5
6

24
25

B B D B C D D C

26
27

8 9 l0

B
C C D C

28 29
30 3l
-1,2
aa JJ

ii
l2 l3 l4 l5

B
D D B

B
A

34
35 36

D D C D D D

t6
I7

D
A

37
38

t8 t9
20

D
D

39
40

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA INGGERIS SEKOLAH KEBANGSAAN _ KERTAS 2 answers 1 Question - Acceptanysuitable 2 Question 2a-

PLACE

Pak Din's Corner

Lily's Cafe

Delight De Souza's

TYPES OT' FOOD CHOICE OF FOOD AND DRINKS

Chinese cuisine

Westerndelicacies

1. grilled fish, satay, 1. steamboat rendang,ketupat 2. hot or cold beverages

1. 2. fruit juice

2.

PRICE

RM12perperson

RM9.90per set

LOCATION

riverside

town centre

2(b) - Accept any suitable answers

answers 3 Question - Acceptany suitable

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

/2N'Npr*t44tq

/A ._f,C Ncs
MARKING SCHEME UJIAN PENGESANAN PERCUBAAN UPSRTAHUN2O1T l. 2. 3. 4. 5. D A B C A 6. C 7. D 8. C 9. C 10.B 11.A 12.8 13"8 14.C ls. B 16.B t7.C l8.B 19.D 20. C zt.D 22.A 23.C 24.D 25.8 26.8 27.D 28.4 29. A 30. D

Answdr Scheme SECTION B QUESTTONr a) Touch/ raining/ windy / stepon / any suitableanswer. b) The thorn/ fruit /flower seenclearly. c) Like 9.00am/ normal size /theleave reopen. d) Plantrespond stimulus/ acceptifmimosaplantrespond touch. to to

2 QUESTTON a) type/ size/ mass/ weight of toy car lheight I lenglh of ramp (any two answer).

b) Distance travel by toy car. c) - The rougherthe surface,the nearer/ the shorter ravel by toy car / vice versa. travel by toy cax. - The moreI bigga lfriction, the shorkr / nearerthe distance

QUESTION 3 positionof cup / objectand shapeof shadowform. a) To investigate relationshipbetween the b) Position' size typel shape ofshadow(form) / position/ sizeoftorch/distance / ofcup/object/ shape in betweenscreenand cup / distancebetweentouch and cup. c) Light travel in a straightline / Light cannotpassthroughan opaqueobject. the d) The nearerthe distance the object from torch / light source, biggerthe size of shadowvice versa. of

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

QUESTION 4 a) Decrease increase. and b) TheSunis ontopoftheobject. c) Any numberbetween 2lcrn -25cm (Accept decimalsnumber). d) - At 12.00noonthe length of the shadowis the shortest. in and - In the moming until 12.00noon the lengthof shadowdecrease increase the evening. and - From 8.00amto 12.00noon the lengthofshadow decrease from 12.00noon to 3.00 pm the length of shadowincrease. QUESTION 5 a) To investigate relationshipbetweendistance frrlcrumfrom load/ book and numberof book. the of b) i) Distance fulcrum from load /book. of ii) Numberof book. c) - The nearerthe fulcrum from the load, the more number of book / vice versa. - The nearerthe fulcrum from the book. the lessernumber of book / vice versa.

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

R-t^st/ h^,t/

PEPERIKSAAN PERCUBAANUPSR NEGERIMELAKA 2011 BAHASAMELAYU KERTAS I ( PEMAHAMAN) SET 1


I

K-

21 B
22 B

2 D
a J

23 C 24

4 A

Dt
\

5 B 6 .C 7 D 8 A 9 B l0 C l1 C

25 A

26 C 27 C 28 D 29 C 30 B
31 C

12 C t3 D t4 A
15 C

32 D
33 A

34 D
35 D

t6 D t7 A
l8 B 19 C 20 A

36 B
37 D 38
A'1

39 D 40 D

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

kt*ttt*trut

"

SET 1 2 _ 012 SKEMA BAHASA MELAYU KERTAS


PemeriksaanbahagianA,bahagianBdanbahagianCdibuatsecaraholistik B a h a g ia n A( l 0markah) " - lv{emasang/mendirikan khemah - Memasak - makanan/air i nasi - Membawa - seberkaskaYu aPi - Mengangkatair - baldi - Menolong kawan - Memegangtali - khemah Bahagian B( 30 markah) Soalan 1 cemerlang iangkah-langkah untuk menjadi murid jadual waku - Membuat - Membuat ulang kaji / latihan belajar semasa - Menumpukun i"p"ttuh perhatian - Belajar berkumPulan - BanYakmembaca membina sikaP Positif - Sentiasa - Berdoa dan bersembahYang Soalan2 hari ( hari / masa/ tarikh - Format - CatatanI sehari / beberapa - Bila / di mana / bagaimana Tujuanprogram_memberipendedahal{'memuoukkeyakinandiri/persediaan melahirka *utia yang berdisiplin peperiksaarl merapatkanh"d;; Perserta siaPaterlibat - bii*g* / ceramah-./ latih tubi / taklimat { ;rcanan - Aktiviti - pendaftaran/ meni;;g* sijil hadiah' / sesi

SK

/ p""vu*puian L"t aktivitikumpulan ut-*ur.Jrr,ili""- I solat

soaljawab/riadah pengalaman . / -o-^nnrr rnenatI - Pe n u tup _perasaan_gembira/se ro n o k lp e n a t / -p u la n g k e ru ma } r/ Yangtidak daPatdiluPakan Soalan3 - Format sYarahan kata aluan yang dihormati dll - kata penegas, cth: hadirin - sekianterima kasih Isi: Pendahuluan_suratkhabarpopular-mudahdidapati. - mengisi masa laPang - hiburan - meluaskanPengetahuan - maklumat terkini

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

a/n-.3K

tahu isu semasa-beritadalam dan luir negara dan isi-isi yang berkaitan boleh diterima penutup- manfaatkan surat khabar.

Catatan: Untuk soalan 2 dan 3 - Sekiranyamurid menjawab tidak menepati format markah maksimum dipotong 02 ( Isi ada tetapi tiada format - karangan diterima" tidak dikira terpesongditolak markah format sahaja) Bahagian C(20markah) Nilai-nilai murni 1. bertanggungiawabmenasihatianak melarangmenghina orang yang cacat 2. taat - menurut nasihat ibu 3. belaskasihan/prihatin- sedih melihat kawan bersendirian 4. berhemahtinggi - rendah diri /peramah 5. Uah frati - suka menolong kawan 6. ik{rlas - menziarahi kawan walaupun dihina 7. insaf- memohon maaf 8. berfikiran positif- berkawan baik Catatan : Sekiranya murid m'enyalin / mengambil frasa daripada teks markah maksimum 03