Anda di halaman 1dari 12

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

BAHASA MELAYU TAHUN 5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH: 23 FEBRUARI 2012 MASA : 1010 1110 (60 MINIT) TEMA : KEPENGGUNAAN TAJUK: HARI USAHAWAN MUDA

MOHD FADHIL / 2012

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


: 23 FEBRUARI 2012 (Khamis) : 1010 1110 (60 minit) : Tahun 5 A : Kepenggunaan : Hari Usahawan Muda : 29 orang

Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Pelajaran Bilangan Murid Fokus Utama: 1.6

: Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk Mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Aras 1 (ii) Fokus Sampingan 6.4 Aras 1 (ii) 8.6 Aras 1 (ii)

: Menyoal untuk mendapatkan penjelasan yang diperlukan. : : Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh : Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. : Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan : Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

Pengetahuan Sedia Ada: i) Murid-murid telah menguasai kemahiran menulis karangan pada peringkat awal ii) Murid-murid mempunyai pengalaman menyoal dalam urusan harian.

MOHD FADHIL / 2012

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Objektif Eksplisit: Pada akhir pelajaran murid dapat : i) ii) iii) Menyoal dua daripada tiga soalan untuk mendapatkan penjelasan yang diperlukan. Membina dua daripada tiga ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

Sistem Bahasa: i) Tatabahasa ii) Kosa kata Pengisian Kurikulum: i) Ilmu ii) Nilai Murni

: Ayat tanya : Dana, tulen, modal, tiruan dan promosi.

: Kajian Tempatan, Matematik dan kemahiran hidup : Berdikari, hormat-menghormati

Kemahiran Bernilai Tambah : i) Kemahiran Berfikir

: Mengelaskan, mengenal pasti idea utama dan idea sokongan, menjana idea, Membuat kaitan dan perhubungan

ii) iii) iv)

Kecerdasan Pelbagai Belajar cara Belajar Kajian Masa Depan

: Intropersonal, intrapersonal, kinestetik, verbal-linguistik : Bacaan mekanis : Membuat ramalan

Isi Pelajaran: i) Petikan dialog Menilai Sesuatu Barangan MOHD FADHIL / 2012

TAHUN
ii) iii) iv) v)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Menulis Karangan Petikan Berbelanjalah dengan Bijak Tatabahasa Ayat Tanya Kosa kata

Bahan Sumber Mengajar: i) Petikan teks ii) iii) iv) v) vi) Borang pengurusan grafik Lembaran kerja Kad perkataan LCD, Slide, komputer riba Klip video

MOHD FADHIL / 2012

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Isi Pelajaran Klip Video Cuti-cuti Malaysia Aktiviti pengajaran dan pembelajaran - Guru menunjukkan klip video mengenai TKP : kepenggunaan Guru bersoal jawab dengan murid-murid mengenai ditayangkan Guru menulis perkataan beriadah di papan tulis dan mengaitkan dengan isi pelajaran. Strategi : Berpusatkan murid paparan klip video yang Pendekatan : Komunikatif Catatan Verbal linguistik, Interpersonal,

Langkah / Masa Set Induksi (5 Minit)

BSM : Komputer riba, LCD & Slide Klip Video

MOHD FADHIL / 2012

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


i) Petikan Dialog Menilai Barangan Kota kata:
i. ii. iii. iv. v. tulen modal dana tiruan promosi

Perkembangan Langkah 1 (15 Minit)

Guru memaparkan petikan dialog bertajuk Kemahiran Belajar : Menilai Sesuatu Barangan dalam buku teks. Murid-murid berpasangan tersebut. dipilih secara rawak dan Nilai : dialog BSM : Petikan Manilai barangan Borang pengurusan grafik dialog Rasional Menjana idea Menilai

Sesuatu

membaca

petikan

Murid-murid dikehendaki menyenaraikan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan teks tersebut ke dalam borang pengurusan grafik.

sesuatu

. -

Guru-guru bersoal jawab dengan muridmurid berdasarkan dialog yang dibaca.

Guru memilih murid secara rawak membina Penilaian HSP: soalan untuk mendapatkan penjelasan F U : 6.4 Aras 1 (ii)

yang diperlukan. Guru-guru membimbing murid-murid.

Langkah 2 (10 Minit)

ii) Petikan Berbelanjalah baik dengan

Guru

menunjukkan Dengan

petikan Baik

teks BSM : kepada Kad ayat

Berbelanjalah murid-murid.

MOHD FADHIL / 2012

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Guru meminta murid membaca ayat TKP : murid untuk Verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal, Kinestatik

pertama dalam pertama. Guru membimbing

mengelaskan dan membeza antara isi, huraian dan contoh dan contoh yang terdapat dalam teks. -

Murid dipilih secara untuk membaca ayat Kemahiran berfikir : kedua dan ketika di dalam perenggan pertama.. Menghubungkait

Murid mengisi jawapan di dalam lembaran Nilai : kerja. Rasional

Penilaian HP F S 6.3 : Aras 1 (i) Langkah 3 (15 Minit) iii) Petikan Asas Hidup Tatabahasa: Penanda Wacana MOHD FADHIL / 2012 Kesejahteraan Guru menerangkan kepada murid-murid tentang menulis karangan dialog yang BSM : lengkap Petikan teks

Guru meminta murid untuk melihat contoh TKP : yang terdapat di dalam buku teks (muka surat 81) Murid-murid mula menulis karangan Nilai : Interpersonal,

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


dialong masing-masing. Bekerjasama

Penilaian HP F S : 8.1 Aras 1 (i) Langkah 4 (10 minit) Pengayaan Aktiviti penulisan: Pengayaan Mengisi tempat kosong berdasarkan soalan yang diberikan. Lembaran kerja Pemulihan Mengisi tempat kosong berdasarkan soalan yang diberikan. TKP : Verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal Kinestatik. BSM: Lembaran kerja

MOHD FADHIL / 2012

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


1. Kognitif Rumusan : Rumusan pelajaran. Penerapan nilai murni. isi Guru membimbing murid membuat rumusan dan menerapkan nilai murni. TKP : Verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal, Kinestatik,

Penutup (5 Minit)

Soalan Nyatakan yang telah perkara anda

Nilai Murni: i) ii) Berdikari Hormatmenghormati

pelajari pada hari ini. Tajuk, Aktiviti yang telah dilakukan.

Aktiviti susulan : Murid-murid diminta membina lima buah ayat mengenai aktiviti riadah menggunakan penanda wacana yang telah dipelajari

MOHD FADHIL / 2012

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU ISU BUKTI TINDAKAN SUSULAN Penambahbaikan:

Kekuatan:

Kelemahan:

Tindakan susulan:

MOHD FADHIL / 2012

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Disemak oleh Pensyarah Penyelia: Catatan:

Disemak oleh Guru Pembimbing: Catatan:

Tandatangan: Nama : Tarikh :

Tandatangan: Nama : Tarikh :

MOHD FADHIL / 2012

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P)

Disemak oleh Guru Pembimbing/ Pensyarah Penyelia Catatan

Disemak oleh Guru Besar: Catatan

Tandatangan : Nama : Tarikh :

Tandatangan : Nama : Tarikh :

MOHD FADHIL / 2012

Anda mungkin juga menyukai