Anda di halaman 1dari 17

INSTITUT PERGURUAN KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS PAHANG

WAJ 3104 LITERASI BAHASA MELAYU PISMP SEMESTER 2

NAMA

: FATIN LIYANA BINTI NASIR NOR MAZIAH BINTI MAZLAN NUR SHAZWANI BINTI NORIZAN

( 900211-11-5160) ( 900604-03-5962) (901016-03-5610)

MOHD ZULKHAIRIE BIN MOHD ROSLAN (901019-11-5093) MOHD HASBULLAH BIN MAT SAID ( UNIT NAMA M.P : BM/PJ/PSK2 : LITERASI BAHASA

NAMA PENSYARAH : PUAN HIMA DEVIKA A/P RAMAN TARIKH SERAHAN : 12 OGOS 2011

.......... ............................Halaman Pengakuan “ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelasakan sumbernya”....... ............................... Tandatangan : Nama Penulis : Tarikh : ........................................... ..........................................

. Tandatangan : Nama Penulis : Tarikh : ................................................................................................................. ...... .. ...............Halaman Pengakuan “ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelasakan sumbernya”........................

........Halaman Pengakuan “ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelasakan sumbernya”......................................................... Tandatangan : Nama Penulis : Tarikh : .................. ............................ .............. ....................................

... Tandatangan : Nama Penulis : Tarikh : ................... ...... ........................................................................... ...Halaman Pengakuan “ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelasakan sumbernya”.......................................................

................................................................ .................... Tandatangan : Nama Penulis : Tarikh : .................................Halaman Pengakuan “ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelasakan sumbernya”................................. ......... ..

Halaman Judul Tajuk : Literasi Bahasa Melayu menekankan aktiviti asas kemahiran membaca dan aktiviti asas kemahiran menulis. JABATAN BAHASA MELAYU IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS PAHANG .

Input-input yang bernas dan berguna daripada beliau banyak membantu sepanjang proses menyiapkan tugasan ini.. bersyukur kami ke hadrat Ilahi kerana dengan berkat dan Rahmatnya. Amin. Jutaan terima kasih ditujukan kepada Puan Hima yang telah banyak membantu memberi panduan. Semoga Allah mencucuri rahmat-Nya ke atas kalian. Alhamdullilah. dapat juga kami menyiapkan tugasan yang diberi iaitu kerja kursus bagi Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP) dengan baik dalam masa yang telah ditetapkan. Budi baik dan sikap pemurah dalam memberi ilmu kepada para pelajarnya amat kami hargai. dorongan serta tunjuk ajar dalam usaha menyiapkan kerja kursus ini.. Akhir sekali.PENGHARGAAN Bismillahirahmanirrahim. jutaan terima kasih juga buat rakan seperjuangan yang banyak membantu dan mengilhamkan idea-idea sepanjang kami menyiapkan tugasan ini bersama-sama samada secara langsung atau tidak langsung. . Budi kalian semua tidak ternilai harganya walaupun intan berlian menjadi perantaraannya.

0 PENDAHULUAN ESEI i ii iii 1 2-25 REFLEKSI 26 BIBLOGRAFI 27 .SENARAI KANDUNGAN MUKASURAT HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN 1.0 2.

Oleh yang demikian tujuan menggunakan pelbagai teknik adalah untuk menarik minat.literasi bermaksud kebolehan membaca dan menulis. literasi bahasa boleh didefinisikan sebagai kebolehan menguasai kemahiran menulis dan membaca sebagai medium perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia yang menggunakan bahasa yang sama. Oleh itu. Pelajaran ini juga menekankan konsep KIA2M. percakapan yang baik atau bersopan santun. Oleh itu strategi pengajaran dan pembelajaran yang hendak digunakan perlulah sesuai dengan keperluan untuk membantu murid ini menguasai kemahiran asas dengan seberapa segera yang boleh. Program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis(KIA2M) bertujuan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu pada tahun satu.PENDAHULUAN Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat(2005). Prinsip dan Kriteria Pemilihan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran juga perlulah dititikberatkan supaya dapat mencapai objektif yang diinginkan. Mereka ini bukan hanya terdiri daripada murid pemulihan khas tetapi juga dari kalangan murid yang hanya perlukan pemulihan dalam khas. . mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid untuk mencapai objektif sesuatu pengajaran. Bahasa pula didefinisikan sebagai sisitem lambing bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Kumpulan murid ini adalah terdiri daripada mereka yang lambat atau belum menguasai kemahiran asas membaca dan menulis.

Konsep KIA2M. Bahan bantu mengajar yang telah kami sediakan bagi tugasan ini mempunyai pelbagai kegunaan yang dapat membantu murid memperkembangkan kemahirannya. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. tugasan literasi bahasa ini membantu kami mengetahui serba sedikit mengenai Teori Pemerolehan Bahasa. Prinsip dan Kriteria Pemilihan Bahan Pengajaran dan pembelajaran KIA2M. Sebagai maklumat tambahan kaedah fonetik ialah kaedah untuk mengajar murid-murid melihat hubungan di antara simbol(huruf) dan bunyi supaya kemudian mereka dapat membaca(membunyikan) perkataan-perkataan baru yang mereka hadapi manakala kaedah abjad pula ialah kaedah yang memberi tumpuan pada penghafalan abjad. terdapat juga aspek yang perlu diperbaiki agar dapat menghasilkan Alat Bantu Mengajar (ABM) yang lebih baik di masa yang akan datang. . dalam tugasan ini kami memilih kemahiran membaca yang menerapkan kaedah fonetik dan keadah abjad disamping menggunakan teknik permainan. Namun begitu. kemahirankemahiran Asas KIA2M. Kami juga dapat belajar mengaplikasikan kaedah untuk membina bahan elektronik dan bukan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran ini supaya tampak lebih menarik dan sebagai cara kami menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan sesuai. Secara keseluruhannya.PENUTUP Kesimpulannya.

REFLEKSI .

saya juga dapat belajar membina bahan bantu mengajar yang sesuai (mengikut criteria-kriteria pembinaan bahan) dengan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan pembelajaran. selaku pensyarah bagi matapelajaran Literasi Bahasa Melayu ini yang telah banyak membantu dan memberi tunjuk ajar sepanjang proses kami menyiapkan kerja kursus ini. tugasan yang diberikan ini. serta Secara keseluruhannya. Sepanjang tugasan ini kami juga menghadapi sedikit kekangan iaitu sukar untuk mendapatkan maklumat yang tepat daripada internet kerana terdapat banyak pencanggahan maklumat. Walaupun sibuk dengan tugasan-tugasan lain. saya juga dapat merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teknik-teknik yang sesuai. Di samping itu. saya dapat menyiapkan tugasan kerja kursus pendek ini dengan jayanya.Tidak lupa juga kepada semua yang telah membantu secara langsung mahupun tidak langsung. memberi sedikit sebanyak pengetahuan tambahan kepada saya sepanjang tempoh proses melaksanakannya. Bagi tugasan ini kumpulan kami memilih aktiviti kemahiran membaca bagi merancang langakah pengajaran dan pembelajaran beserta dengan penyediaan alat bantu menngajar yang sesuai.bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianNya.Tambahan itu.Terima kasih sekali lagi ditujukan kepada semua yang telah membantu. Terima kasih .Di harap tugasan kerja kursus ini dapat diterima dengan baik oleh pensyarah penilai. Maka dengan itu saya menggunakan inisiatif lain dengan berkongsi-kongsi idea bersama rakan merujuk kepada buku rujukan.Di kesempatan ini. namun ia bukanlah satu halangan bagi saya untuk menyiapkan kerja kursus ini dengan sempurna. Melalui tugasan yang diberikan ini.Fatin Liyana binti Nasir (900211-11-5160) Alhamdulillah. saya dapat belajar menganalisis aktiviti kemahiran asas membaca dan aktiviti kemahiran asas menulis. saya ingin merakamkan jutaan terima kasih tidak terhingga kepada Puan Hima . Sekian.

Sekian. maka dapatlah saya laksanakan tugasan ini dengan baik dan teratur. teknik dan pendekatan yang digunakan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Setiap kaedah. Ini bermakna guru-guru harus bijak memilih cara pengajaran yang ingin digunakan bagi merangsang minat murid untuk belajar. Antaranya ialah kami tidak memahami konsep yang dikehendaki oleh soalan sebenar. Di samping itu. saya juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan memantapkan lagi pemahaman saya berkaitan dengan konsep KIA2M. Berdasarkan kepada maklumat yang telah saya perolehi semasa menyiapkan tugasan ini. saya mempelajari beberapa aspek penting yang terdapat dalam penilaian dan pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran KIA2M seperti kaedah. kemahiran-kemahiran asas KIA2M. Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. timbul pelbagai kekeliruan ketika menyiapkan tugasan ini. Terima kasih. Mazlan (900604-03-5962) Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. yang mempunyai pelbagai latar . Selain itu.Nor Maziah bt. Bagi menyiapkan tugasan ini. prinsip dan kriteria pemilihan bahan pengajaran dan pembelajaran KIA2M serta kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M kepada murid-murid belakang. Hasil tunjuk ajar dan nasihat daripada para pensyarah. teknik dan pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Namun. Namun. Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahiran-kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. saya juga dapat meningkatkan kemahiran membuat Rancangan Pengajaran Harian semasa menyiapkan tugasan ini serta menambah pengetahuan mengenai kemahiran membaca dan kemahiran menulis. saya dan ahli lain dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya dan berharap menepati apa yang dikehendaki oleh pensyarah. saya dan rakan sekumpulan mengunakan kaedah abjad dan kaedah fonetik serta teknik permainan bahasa.dengan adanya penerangan dan bantuan daripada para pensyarah dan rakan-rakan.

kami juga menperoleh kesukaran untuk mencari maklumat. Namun begitu.Selain itu. Saya berharap agar tugasan ini dapat diteruskan pada masa akan datangdalam kalangan guru pelatih. Bagi saya. Setelah berjaya menyiapkan tugasan ini. menyediakan manual kemahiran menulis untuk dijadikan panduan kepada murid-murid dan seterusnya menghasilkan tugasan yang dikira lengkap dan memenuhi kehendak tugasan yang diberikan. berkat kerjasama bersama ahli-ahli kumpulan serta mendapat tunjuk ajar sedikit sebanyak daripada rakan-rakan seperjuangan makalebih mudah untuk kami dan ahli kumpulan untuk menyiapkan tugasan ini. Antara pengalaman yang saya perolehi adalah bagaimana untuk menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu mengajar yang menarik untuk menjadi tontonan murid-murid. . dengan berbekalkan semangat yang kental dan kolaborasi dengan pensyarah maka berjaya jugalah tugasan ini disiapkan. Selain itu.Nur Shazwani binti Norizan (901016-03-5610) Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana saya berjaya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Sebelum mendapat tugasan ini saya agak kurang mahir tentang tajuk ini. saya berasa amat gembira dan berpuas hati kerana telah banyak input-input dan ilmu yang berguna telah saya peroleh melalui tugasan ini. Hal ini akan melahirkan guru yang kreatif dan berdaya saing serta sanggup untuk menempuhi segala dugaan yang mendatang pada masa akan datang. melalui tugasan ini telah banyak pengetahuan mengenai aktiviti asas kemahiran membaca dan kemahiran menulis disamping menitikberatkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai telah dapat kami ketahui dengan lebih mendalam lagi. kemahiran asas melalui penulisan nota ketika di dalam kelas sahaja tidak dapat membantu saya untuk memahami dengan lebih mendalam lagi tentang sesuatu pelajaran.

blogspot. Pedagogi Bahasa Petaling Jaya : Logman Malaysia Sdn.Husin& Siti Hajar (1996). http://mohdisa-abdrazak. (1997).klikduniaku.html di akses pada 11 Ogos 2011 3. http://www. Shah Alam : Siri Pendidikan Fajar Bakti Sharifah Alwiah Alsagoff. Kamarudin Hj.Bhd. Kamarudin Hj. http://azizulamri.(1994) Teknologi Pengajaran. Media Pengajaran Untuk Pendidikan dan Latihan. Bhd Yusuf Hashim.blogspot. Husin(1998).com/konsep-kia2m.html di akses pada 11 Ogos 2011 .com/2009/02/kia-2m.BIBLOGRAFI Hasnah Awang (2010). Bhd.blogspot. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Laman web 1. Permainan Bahasa Siri Pendidikan Perguruan Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.com/di akses pada 10 Ogos 2011 1. http://literasipml09.htmli akses pada 10 Ogos 2011 2. Literasi Bahasa Melayu Selangor : Kumpulan Budiman Sdn.com/2009/02/kaedah-pengajaran-bacaan-asaskaedah.