Anda di halaman 1dari 27

FONETIK DAN FONOLOGI

DEFINISI FONOLOGI
Kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa yang terhasil melalui mulut manusia. Kajian bunyi bahasa yang memberikan tumpuan khusus terhadap sesuatu bahasa untuk mengungkapkan sistem bunyinya.

Fonologi

Fonetik

Fonemik

Kajian tentang bunyi bahasa

Analisis sistem bunyi bahasa yang dikaji

Fonetik akustik

Jenis-Jenis Fonetik

Fonetik auditori

Fonetik artikulasi

FONETIK ARTIKULASI
Mengkaji tentang cara penghasilan bunyi bahasa dan bahagian-bahagian (artikulator) yang terlibat dalam penghasilan bunyi. Melakukan pengelasan terhadap bunyi bahasa berdasarkan cara bunyi itu dikeluarkan oleh artikulator, seperti lidah, bibir, lelangit keras,lelangit lembut, anak tekak, dan sebagainya.

FONETIK AUDITORI
Kajian dari segi pendengaran bunyi yang keluar dari mulut ( Rencana Linguistik- Abdullah Hassan ) Kajian yang berkaitan dengan pendengaran terhadap bunyi-bunyi yang dihasilkan. Ianya mengkaji bunyi bahasa sebagai sesuatu yang diterima oleh pendengar.

FONETIK AKUSTIK
Kajian yang mengkaji tentang sifat-sifat atau hakikat bunyi itu sendiri. Kajian dari segi sifat bunyi ( Rencana LinguistikAbdullah Hassan ) Mengikut fonetik akustik, bunyi adalah gelombanggelombang udara yang asalnya keluar dari paru-paru dan kemudiannya mengalami perubahan dimana perubahan itu disebabkan oleh gangguan yang dilakukan oleh alat-alat artikulasi seperti pita suara, lidah, bibir dan sebagainya.

PERBEZAAN FONETIK DAN FONOLOGI


FONETIK
Kajian tentang bunyi Kajian tentang sifat-sifat semulajadi, produksidan persepsi bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan. Dipecah kan kepada kajian artikulasi, auditori dan akustik.

FONOLOGI
Kajian bunyi bahasa Kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa dan sifat-sifat semulajadi sistem tersebut secara umum. Kajian adalah berkaitan dengan hubungan antara butir-butir leksikallain yang membentuk ayat.

Mengkaji unsur setiap bunyi

Kajian berkaitan dengan penelitian pola-pola intonasi.

ALAT ARTIKULASI
Fungsi: mengeluarkan bunyi bahasa. Terdiri daripada: Lidah Rongga hidung Pita suara Anak tekak Rahang

DAERAH ARTIKULASI
Berperanan dalam menghasilkan bunyi bahasa. Terdiri daripada: Bibir Gigi Gusi Lelangit

a i
Vokal dalam Bahasa Melayu

e u

Vokal depan

Jenis-Jenis Vokal
Vokal belakang

Vokal tengah

Vokal Depan Luas [ a ]

Vokal Depan Sempit


[I]

Vokal depan
Vokal Depan Separuh Sempit [e ]

Vokal Depan Separuh Luas[ ]

Vokal Belakang Sempit [ u ] Vokal belakang Separuh Sempit [ o]


Vokal Belakang Separuh Luas [

]
Vokal belakang

Vokal tengah

Vokal Tengah Pendek []

Vokal Tengah Panjang

[3]

KONSONAN ASLI BAHASA MELAYU


konsonan letupan dua bibir bersuara dan tidak bersuara ( p, b) konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara (t,d) letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara ( k, g ) hentian glotis

konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara ( c, j ) geseran gusi tidak bersuara ( s ) geseran glotis bersuara ( h) konsonan getaran bersuara ( r ) konsonan sisian bersuara ( l ) 4 konsonan sengau bersuara (m, n, n, n ) separuh vokal dua bibir bersuara ( w ) separuh vokal lelangit keras bersuara ( j )

BUNYI DIFTONG
Satu suku kata yang dilambangkan oleh dua fonem vokal, tetapi disebut sebagai satu bunyi. Jenis-jenis diftong:
/ai/ /au/ /oi/

Pergerakan lidah
/ai/
Depan i e o Tengah Belakang u

/au/
Depan Tengah i e a Belakang u

/oi/
Depan i e a o Tengah Belakang u

PERBEZAAN DIALEK KELANTAN DAN BAHASA MELAYU


Dua perbezaan yang ketara dalam dialek Kelantan dengan bahasa Melayu, iaitu dalam aspek : Pengucapan Fonem

Perbezaan Pengucapan
Dialek Kelantan i. [ kbo ] ii. [ it ] iii. [ habih ] iv. [ m t ] Bahasa Melayu [ kbon ] [ hitam ] [ habes ] [ rambotan ] [ bukusan ] [ kre ]

v. [ bukuhse ] vi. [ ki]

Perbezaan Fonem
Fonem Dialek Kelantan Fonem Vokal 1. /i/ seperti dalam /ibu/ ibu

2. /e/ seperti dalam


3. // seperti dalam 4. /a/ seperti dalam

/kile/
/l/ /awa/

Kilir
Ela Awal

5. /i/ seperti dalam


6. /e/ seperti dalam

/pli/
/kae/

Belit
Kail

Fonem Konsonan 1. /p/ seperti dalam /paku/ Paku

2. /b/ seperti dalam


3. // seperti dalam 4. /a/ seperti dalam

/bau/
/l / /awa/

Baju
Ela Awal

5. /i/ seperti dalam


6. /e/ seperti dalam

/pli/
/kae/

Belit
Kail

Fonem Bahasa Melayu


Fonem Vokal 1. /i/ seperti dalam 2. /e/ seperti dalam /itu/ /ela/ Itu Ela

3. /a/ seperti dalam


4. /u/ seperti dalam 5. /o/ seperti dalam 6. // seperti dalam

/api/
/ulu/ /oleh/ /nam/

Api
Ulu Oleh Enam

Fonem Konsonan
1. /p/ seperti dalam /padi/ padi

2. /b/ seperti dalam


3. /t/ seperti dalam 4. /d/ seperti dalam

/badan/
/tadi/ /dalam/

badan
tadi tadi

5. /k/ seperti dalam


6. /g/ seperti dalam

/kali/
/gali/

kali
gali