Anda di halaman 1dari 9

Masa Kepemimpinan

Khulafaur Rasyidin

Kelompok 3
Bina Margareta
Roudlotus Solicha
Hanis Rahma
Khulafaur Rasyidin??
Khulafaurrasyidin menurut
berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. istilah adalah pemimpin umat
Katakhulafa,merupakan jamak dari dan kepala negara yang telah
katakhalifahartinya pengganti , kata ar-
rasyidinartinya mendapat petunjuk. Jadi mendapat petunjuk dari Allah
khulafaurrasyidin menurut bahasa adalah orang
yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau
SWT, untuk meneruskan
penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari perjuangan Nabi Muhammad
Allah SWT.
saw.
Abu Bakar dan
Silsilahnya
Lahir 573 M,Mekkah, Arab Saudi
Wafat 23 Agustus 634 M,Madinah, Arab Saudi
Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang memeluk Islam.
Sebelum masuk Islam dipanggil dengan sebutan Abdul Kabah
Nama Abu Bakar sendiri konon berasal dari predikat pelopor dalam
Islam,Bakarberarti dini atau awal.
Nama Abu Bakar ash-Shiddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Usman bin
Amir bin Amru bin Saad bin Tamim bin Murrah bin Kaab.
Ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim.
Istri istri Abu Bakar
Asma binti Umays
Habibah bint kharijah ibn zayd ibn abi zuhayr
Ummi Ruman
Qutaylah bint abd-al-uzza
Anak anak Abu Bakar
Muhammad
Aisyah
Asma
Abdullah
Abdurrahman
Perjuangan Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam
Berdakwah

Abu Bakar Ash-Shiddiq Sebelum Masuk Islam


Salah satu pembesar Quraisy dari Bani Taim
Terkenal seorang ahli nasab
Saudagar kaya yang sering berdagang ke negeri Syam

Abu Bakar Ash-Shiddiq Setelah Masuk Islam


Terkenal sebagai orang yang mampu menjaga diri dari perilaku perilaku jahiliyah
Orang yang sangat dekat dan memiliki hubungan yang kuat dengan Rasulullah
Muhammad Saw
Banyak mengislamkan sahabat-sahabat serta istri dan anaknya
Menjadi pendamping Rasulullah dalam perjalanan dakwah
Sebagai imam pengganti saat Rasulullah sakit
Proses Pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq Menjadi Khalifah

1.Diawali wafatnya nabi Muhammad SAW


2.Para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Saidah untuk
membicarakan siapa pengganti nabi
3.Setelah Umar dan Abu Bakar berpidato, dilakukan baiat terhadap
Abu Bakar oleh kaum ansar dan muhajirin
4.Keesokan harinya, baiat ammah yang dilakukan oleh semua orang
muslim

Kekhalifahan Abu Bakar -radhiyallahu anhu- 2 tahun, 3 bulan,


dan 9 hari sejak 13 Rabiul Awwal 11 hijriyah hingga 22 Jumadil
Akhir 13 hijriyah
Permasalahan dan Langkah-Langkah Abu Bakar Ash-Shiddiq

Kebijakan dalam Urusan Keagamaan


Memerangi Nabi palsu,orang-orang yang murtad (Riddah) dan
tidak mengeluarkan zakat
Pengumpulan Al-Quran
Ilmu Pengetahuan
Kebijakan dalam Urusan Kenegaraan
Bidang eksekutif
Pertahanan dan Keamanan
Yudikatif
Sosial Ekonomi
Kemajuan Kebudayaan Islam pada masa
Khalifah Abu Bakar

Penyebaran dan Kekuasaan Islam


menaklukkan kerajaan persia dan romawi
Peradaban Islam
Bentuk peradaban yang paling besar yang dilakukan pada masa
pemerintahan Abu Bakar adalah penghimpunan Al-Quran.
Dalam bidang penataan sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan sosial masyarakat.
Praktik pemerintahan khalifah Abu Bakar yang terpenting adalah suksesi
kepemimpinan atas inisiatifnya sendiri dengan menunjuk Umar sebagai
penggantinya.