Anda di halaman 1dari 12

MEMAHAMI BENTUK USAHA

BERSAMA (SYARIKAH)

OLEH:

Dr. Imamudin Yuliadi, SE, M.Si.


PENGERTIAN SYARIKAH
• Secara bahasa, syarikah berarti penggabungan dua bagian
atau lebih menjadi satu bagian yang utuh

• Secara syar’iy, syarikah berarti aqad diantara dua orang


atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerjasama
usaha dengan tujuan mencari keuntungan material

• Hukumnya mubah, dan boleh dilakukan dengan muslim


maupun non muslim selama tetap berjalan sesuai aturan
Islam
KEBERKAHAN SYIRKAH

• Dalam syarikah Islamy dijamin adanya keberkahan dari


Allah dalam bentuk perlindungan dan kemudahan dalam
menjalankan usaha selama tidak ada pengkhianatan dari
salah satu pihak

“Aku adalah pihak ketiga bagi dua orang yang melakukan


syirkah, selama salah satu diantara mereka tidak
berkhianat kepada syarik lainnya. Apabila diantara
mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari
mereka” (HR Imam Daruquthni)
MACAM SYARIKAH

Dilihat dari macam kombinasi diantara komponen-


komponen yang bekerjasama (apakah membawa harta atau
badan atau kedua-duanya), syarikah dibagi menjadi:
• Syarikah Inan
• Syarikah Abdan
• Syarikah Mudharabah
• Syarikah Wujuh
• Syarikah Mufawadhah
SYARIKAH INAN
• Syarikah antara dua pihak atau lebih dimana
masing-masing membawa wakalah dana sebagai
modal dan Masing-masing syarik (yang keahlian
(badan) dalam sebuah usaha
• Modal utama adalah uang, bila ada modal berupa
barang harus dihitung terlebih dahulu nilainya
• Syarikah ini dibangun di atas prinsip (perwakilan)
dan amanah (kepercayaan)
• Yang bersyarikah terjun langsung, tidak
mewakilkan, boleh menggaji seseorang
Syarikah Abdan
• Syarikah antara dua orang atau lebih dengan
membawa badan (tenaga, keahlian,
pemikiran) masing-masing
• Tidak melibatkan dana
• Masing-masing tidak boleh mewakilkan,
tapi boleh menggaji orang
Syarikah Mudharabah
• Disebut pula qiradh
• Syarikah antara dua orang atau lebih,
dimana satu pihak (syarik al mal) membawa
modal dan yang lain (syarik al badan)
membawa tenaga, keahlian, dan pemikiran
• Modal dan dana diserahkan syarik al mal
sepenuhnya pada syarik al badan
Syarikah Wujuh
• Syarikah antara dua orang atau lebih dengan
modal dari pihak luar
• Atau juga, dua orang atau lebih bekerja
sama dalam harta yang menjadi pembelian
mereka, karena ada kepercayaan dari para
pedagang.
Syarikah Mufawadlah

• Syarikah yang merupakan


Syarikah gabungan dari
syarikah inan, abdan,
mudharabah, dan syarikah
wujuh
Pembagian Keuntungan

Keuntungan dalam
semua syarikah
didasarkan pada
KESEPAKATAN
Pembagian Kerugian
• Abdan : masing-masing rugi tenaga, waktu,
keahlian, pemikiran
• Mudharabah : Syarik al mal rugi harta,
syarik badan rugi tenaga, waktu, keahlian,
pemikiran
• Inan, Wujuh dan Mufawadhah :
berdasarkan prosentase pemilikan harta
ALHAMDULILLAH