Anda di halaman 1dari 14

URGENSI MENDAKWAHKAN ISLAM

SEBAGAI MABDA

Training Metode Dakwah Tanpa Kekerasan


Landasan Dakwah

ُ‫سنَ ُِة َُو َجا ِد ْله ْم‬ َ ‫ك ِبا ْل ِح ْك َم ُِة َُوا ْل َم ْو ِع‬
َ ‫ظ ُِة ا ْل َح‬ َ ‫ادْعُ ِإلَى‬
َُ ‫س ِبي ُِل َر ِب‬
‫س ِبي ِل ُِه َوه َُو‬ َُ ‫َن‬ُْ ‫ض َُّل ع‬ َ ‫ن‬ ُْ ‫ك ه َُو أ َ ْعلَمُ ِب َم‬ َُ َّ‫ن َرب‬ َُّ ‫سنُ ِإ‬ َ ‫ي أ َ ْح‬
َُ ‫ِبالَّ ِتي ِه‬
َ ‫أ َ ْعلَمُ ِبا ْلم ْهت َ ِد‬
ُ‫ين‬
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan
palajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang
siapa yang tersesat dari Jalan-Nya dan Dialah yang lebih
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (An Nahl : 125)
Landasan Dakwah
َُ ‫ض يَأْمر‬
ِ ‫ون ُِبا ْل َم ْعر‬
ُ‫وف‬ ُ ‫ون َوا ْلم ْؤ ِمنَاتُ بَ ْعضه ْمُ أ َ ُْو ِليَاءُ بَ ْع‬
َُ ‫َوا ْلم ْؤ ِمن‬
َ‫ّللا‬ َُ ‫الزكَا ُةَ َُوي ِطيع‬
َُّ ‫ون‬ َُ ‫ص ََلةَُ َوي ْؤت‬
َّ ‫ون‬ َُ ‫َن ا ْلم ْنك َُِر َوي ِقيم‬
َُّ ‫ون ال‬ َُ ‫َويَ ْن َه ْو‬
ُِ ‫ن ع‬
ُ‫ّللاَ ع َِزيزُ َح ِكيم‬
َُّ ‫ن‬َُّ ‫ّللاُ ُِإ‬
َّ ُ‫سيَ ْر َحمهم‬ َُ ِ‫َو َرسولَهُ أولَئ‬
َ ‫ك‬
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka
menyuruh (mengerjakan) yang maruf, mencegah dari yang mungkar,
mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan
Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah
Maha perkasa lagi Maha Bijaksana (QS At Taubah : 71)
Landasan Dakwah

ُ‫علَ ْيك ْم‬ َ ‫سُِل‬


َُّ ‫ط‬
َ ‫ن‬ َ ‫َن ا ْلم ْنك َُِر أ َ ُْو لَي‬
ُِ ‫ن ع‬َُّ ‫ف َولَت َ ْن َهو‬ َُّ ‫لَتَأْمر‬
ُِ ‫ن ِبا ْل َم ْعر ْو‬
‫ست َ َجابُ لَه ُْم‬ ْ ُ‫َلَ ي‬ ُ َ‫ش َرارك ُْم فَيَدْع ْوا ِخيَارك ُْم ف‬ ِ
Hendaklah kalian benar-benar menyurh perbuatan yang maruf
dan benar-benar melarang perbuatan yang mungkar, atau (bila
tidak kalian lakukan) Allah akan menjadikan orang-orang jahat di
antara kalian berkuasa atas kalian semua (yang akibatnya
banyak sekali kejahatan dan kemungkaran diperbuatnya) lalu
orang-orang yang baik di antara kalian berdoa (agar kejahatan
dan kemungkaran itu hilang) maka doa mereka (orang-orang
baik itu) tidak diterima (HR Al Bazzar dan At Thabrani)
ISLAM AGAMA DAKWAH
• Kalimah la ilaha illallah merupakan inti ajaran Islam,
sekaligus pendorong utama kegiatan dakwah
• dengan dakwah, Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia
• Dakwah adalah misi utama kenabian Muhammad saw
• Dakwah adalah ujud kepedulian, bahkan kasih sayang kita
kepada sesama manusia
• Salah satu ciri seorang muslim adalah kepeduliannya
terhadap aktivitas dakwah
• Melalui dakwah, kita dihindarkan dari sikap individualis
ILUSTRASI TUNTUTAN DA’WAH
Bagaikan suatu rombongan yang naik kapal. Ada yang duduk di
bagian atas, ada lagi yang duduk di bagian bawah. Dan bila ada
orang di bagian bawah akan mengambil air, ia harus melewati orang
di atasnya. Sehingga orang yang di bagian bawah tadi berpikiran,
”Seandainya aku melubangi tempat duduk milikku sendiri untuk
mendapatkan air, tentu aku tidak akan mengganggu orang yang di
atas”. Bila mereka mencegahnya, ia akan selamat dan semua isi
kapal akan selamat, sementara bila mereka membiarkan, maka orang
itu akan celaka begitupun semua isi kapal
PENTINGNYA DAKWAH
• Menentukan muslim tidaknya manusia, dan
kualitas kepribadiannya
• Menentukan tegak tidaknya hukum Islam
• Menentukan corak kehidupan manusia,
kehidupan keluarga, lingkungan dan kehidupan
masyarakat
• Bahkan menentukan corak kehidupan dunia
TUJUAN DAKWAH
• Mentauhidkan Allah
• Menjadikan Islam sebagai pedoman hidup
manusia sedunia dalam wadah daulah
• Menjadikan Islam sebagai rahmat bagi
sekalian alam
• Menggapai Ridha Allah
Balasan Dari Dakwah
Siapa saja yang menyeru manusia pada petunjuk (Islam),
dia pasti akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala
yang diperoleh orang yang mengikuti petunjuk itu tanpa
mengurangi sedikitpun pahalanya
(HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At Tirmidzi, an Nasa’I
dan Ibn Majah)
Fakta Keadaan Umat Islam
Di Dunia Saat Ini . . .
1. Kebodohan
2. Kemiskinan
3. Kemaksiatan
4. Dijajah/dibawah pengaruh negara adidaya
5. Terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara
6. Ukhwah Islamiyyahnya rendah
7. Tidak bisa menjalankan Islam secara Kaffah
ANCAMAN BILA
DAKWAH DITINGGALKAN !!!

 Ditengah manusia berkembang kemusyrikan dan


kekafiran
 Manusia akan hidup dengan hukum jahiliah, sehingga
tidak ada rahmat. Yang ada adalah laknat
 Dunia akan dikendalikan oleh adikuasa jahiliah
 Bila dakwah ditinggalkan, bagaimana ridha Allah bisa
didapat?
 Tidak akan ada daulah Islam
Islam kembali
tegak Islam didakwahkan ke
tengah-tengah
masyarakat sebagai

bila . . . idelogi dengan tanpa


kekerasan dan diterapkan
sebagaimana dicontohkan
Rasulullah saw….!!!
Dengan Dakwah Rasulullah . .
1. Ajaran Islam tertanam dan membentuk cara berpikir masyarakat
2. Membebaskan banyak negeri dan menyatukannya dalam satu
kekuasaan dibawah kepemimpinan Rasulullah
3. Berbondong-bondong masuk Islam
4. Menyatukan masyarakat berlatar belakang berbeda
5. Kebiasaan dan adat istiadat digantikan Islam
Allah pasti menolong kita !!!
Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong
(agama) Allah, niscaya Dia akan menolong kalian
dan meneguhkan kedudukan kalian
(QS Muhammad (47) : 7)