Anda di halaman 1dari 16

TUTORIAL 3

Banding beza dengan menggunakan borang pengurusan grafik (PG) tentang implikasi kepelbagaian sosio-budaya dari aspek guru, murid, sekolah dan kurikulum tersirat.

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO BUDAYA DARI ASPEK MURID


y STRUKTUR MASYARAKAT y BAHASA y JANTINA

masyarakat prihatin terhadap pelajar di kalangan yang susah

Ibubapa merupakan pendidik utama bagi pelajar

Masyarakat mengenalpasti pelajar yang terdedah kepada masalah sosial

Masyarakat menasihati dan memberi tunjuk ajar antara perkara yang salah dan betul

STRUKTUR MASYARAKAT

Strutur masyarakat membentuk sikap, nilai serta mengembangkan corak hubungan antara satu sama lain Guru dan pihak pentadbir berusaha menyediakan persekitaran yang selesa dan sedia

Rakan sebaya mempengaruhi seseorang remaja untuk terjebah dalam gejala sosial

Penggunaan bahasa yang umum menolong seseorang memahami diri dan orang lain Pelbagai bahasa dan cara komunikasi mengeratkan hubungan serta mewujudkan persekitaran yang kondusif

Menolong mentafsirkan situasi untuk menjelaskan sikap orang lain terhadapnya.

BAHASA

Mengubah pengggunaan bahasa negatif ke positif

Penggunaan bahasa adalah berbeza mengikut kawasan tinggal mereka.

rakan takut dan cemas lebih mudah mengganggu minda pelajar perempuan

Hampir semua pelajar lelaki meminati aktiviti lasak

JANTINA

Kebanyakan pelajar lelaki aktif dalam sukan

Boleh mengenali pelbagai bangsa jika pelajar di kelas yang mempunyai pelabagai bangsa pelajar
BANGSA

Mewujudkan rasa hormat antara bangsa 2 yang lain

Setiap agama memberi penekanan kepada perbuatan yang baik

Upacara amal agama selalu menambahkan unsure dramatization terhadap nilai

KEPERCAYAAN

Kepercayaan agama memberikan asas kesedaran mengenai nilai2 kemanusiaan

Sistem kepercayaan mempengaruhi tingkah laku pelajar

Mewujudkan rasa persefahaman dan hormat terhadap adat resam orang lain
ADAT RESAM

Adat resam lain dapat diketahui

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA DI DALAM BILIK DARJAH


GURU
y Mengetahui dan mengenal pasti tentang budaya kaum2 Malaysia

terlebih dahulu. Dengan itu, guru dapat mengelakkan isu2 kaum yang sensitif di kalangan para pelajar dengan kefahaman yang mendalam terhadap kaum lain dapat memudahkan kerja pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.
y Menunjukkkan

kefahaman yang mendalam tentang kepelbagaian

budaya.
y Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan

pengajaran dan pembelajara dalam subjek masing2.


y Mengambil kira faktor budaya, selain fizikal, sosial, psikologi, dan etika

profesional keguruan apabila merancang aktiviti.

y Berkeupayaan memnindahkan keistimewaan dan perbezaan

kepelbagaian sosial budaya ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran.


y Mempelbagaikan

kaedah pengajaran dengan lebih menitikberatkan kaedah pengajaran koperatif dan kerjasama sesama murid mengalakkan intraksi.

y Memotivasikan diri untuk menjadi agen pembawa perubahan. y Mengubah peranan dan cara berkerja. y Membina keinsafan sebagai pendidik y Menjadi pendidik berilmu y Pengurusan bilik darjah y Menerapkan nilai2 murni y Penggunaan bahasa dalam kelas y Menjaga perasaan murid & memerhati tingkah laku y Melayan setiap bangsa tanpa diskriminasi

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA DI DALAM BILIK DARJAH


MURID
y Mengenali budaya, memahami cara hidup, mempelajari adat

resam yang berlainan- menambahkan pengetahuan murid tentang budaya kaum lain supaya lebih peka dalam pergaulan dengan berbilang kaum tanpa mengira kelas sosial dan status.
y Memupuk nilai toleransi/ hormay-menghormati antara satu sama

lain.
y Menerapkan nilai kerjasama antara satu sama lain. y Mempelbagaikan corak komunikasi dan interaksi sesama murid

y Bergaul dengan pelajar yang berlainan kaum dan budaya y Berkongsi budaya dengan murid2 dalam kelas. y Menggelakkan dan menyelesaikan salah faham antara murid2,

mewujudkan komunikasi yang sihat- berkomunikasi dengan hati yang terbuka supaya hubungan yang erat dapat dijalinkan.
y Cuba mempelajari dan menghormati bahasa dari bangsa lain. y Tidak

menghina adat resam kaum lain walaupun kelihatan/ kedengaran lucu atau di luar kebiasaan.

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA DI DALAM BILIK DARJAH


SEKOLAH
y Menyambut perayaan kaum yang berlainan ungtuk membolehkan

semua pelajar mengenali perayaan yang berlainan.


y Mengadakan pameran berkaitan dengan budaya berlainan bagi

memebolehkan semua pelajar mengenali budaya tersebut.


y Menyediakan sudut

di mana maklumat tentang budaya yang berlainan akan dipaparkan dalam sudut tersebut dan dikemaskini dari masa ke semasa.

y Mengambil kira ciri-ciri kepelbagaian budaya yang berlainan semasa

mengadakan aktiviti yang berlainan.

y Menerapkan aktiviti yang bercorak kepelbagaian budaya semasa menjalankan

aktiviti mingguan bersama dengan warga sekolah.

y Penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah perpaduan. y Nyanyian Lagu Negaraku dan lagu negeri membina perasaan setia,cinta dan

bangga kepada negara dan raja. -

y Sekolah penyayang

hubungan mesra antara warga sekolah dan sesama

ibubapa para pelajar.

y Pelaksanaan rancangan integrasi murid untuk perpaduan(RIMUP) y Mengadaka acara kebudayaan dan kesenian y Memelihara kebajikan setiap pelajar tanpa mengira kaum y Bahasa kebangsaan sebgai bahasa penghantar utama di dalam sekolah untuk

mewujudkan perpaduan.

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA DI DALAM BILIK DARJAH


KURIKULUM TERSIRAT
y KBSR telah diperkenalkan pada tahun 1983 sebelum Falsafah

Pendidikan Negara disuratkan.


y Kurikulum sekolah rendah itu dirancang untuk membolehkan murid2

mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu. -bidang komunikasi ( membaca, menulis, mengira) -manusia dan alam sekeliling (kerohanian, nilai dan sikap, PM, PAI) -perkembangan diri individu (kesenian dan rekreasi, muzik, pendidikan jasmani)

y Cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan perpaduan dalam

kepelbagaian sosio budaya: - Sistem persekolahan yang menggunakan satu bahasa perantaraan (bahasa Malaysia) - Kurikulum dan kokurikulum yang seragam - Satu jenis peperiksaan.
y Penyediaan kemudahan pengajaran dan pembelajaran bahasa

kaum 2 utama di negara ini peda peringkat sekolah rendah dan menengah.
y Bagi sekolah2 yang pelajarnya hanya satu kaum, tindakan tertentu

perlu diambil untuk membolehkan pelajar bergaul dan berkomunikasi dengan pelajar sekolah yang berlainan kaum.(sukan)
y Pendidikan dan aktiviti kokurikulum menerapkan sikap dan nilai2

yang mendorong kepada pencapaian perpaduan.