Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN 12 MINGGU BAHASA MELAYU

Minggu 1. Unit / Tajuk Minggu perkenalan dan pengagihan jadual waktu. UNIT: 2 TEMA :Mari Bersukan TAJUK:Sukan Permainan Isi Kandungan / Objektif 1.Sesi perkenalan dengan murid. Catatan -

2.

3.1i Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk denganmenggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. i. Aras 1 Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. ii. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman danmaklumat yang disampaikan oleh pihak lain i. Aras 1 Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. i. Aras 2 Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i. Aras1 Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda bacadalam ayat.

Kosa kata:Gelang gang Bola jarring Tatabahasa :Kata tunggal, Kata kerja

3.

UNIT: 2 TEMA :Mari Bersukan TAJUK:Faedah Bersukan

2.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Aras 2 Memberikan penerangan tetang sesuat perkara yang diperoleh denganmenggunakan ayat yang jelas. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. i. Aras 2 Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untk menyokong fakta. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera. ii. Aras 1 Mengecam perkataan, istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. 10.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah , menarik dan bermakna. i. Aras 1Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.

Kosa kata:Perwir a Masyhur Tatabahasa :Ayat seruan, Ayat Tanya, Antonim

4.

UNIT: 2 TEMA :Mari Bersukan TAJUK:Usaha TanggaKejayaan.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian denganmenggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. i. Aras 1 Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. i. Aras 1 Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contohyang sesuai. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ii. Aras 1 Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ii. Aras 1Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. i. Aras 1 Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. ii. Aras 2Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca

Kosa kata: Kalah mati Perbandara an Persahabat an Tatabahasa :Kata majmuk

RANCANGAN PENGAJARAN 12 MINGGU BAHASA MELAYU


5. UNIT: 3 TEMA :Makmal Komputer Sekolah Saya TAJUK:Makmal Komputer 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. i. Aras 1 Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ii. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dantepat. i. Aras 2 Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh denganmenggunakan ayat yang jelas. 5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan intonasi dan intonasi yang betul danmemahami perkara yang dibaca. i. Aras 1 Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan ayang didengar atau dibaca. i. Aras 1 Menyusun maklumat mengikut urutan. 6. 7. 8. Minggu peperiksaan Cuti pertengahan semester UNIT: 3 TEMA :Makmal Komputer Sekolah Saya TAJUK:Teknologi Maklumat 1.Minggu peperiksaan sekolah. 1. Cuti pertengahan semester bulan 3 3.2 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. i. Aras 3 Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuat perkara secara terperinci tepat dan tersusun. i. Aras 2 Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan intonasi dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. i. Aras 2 Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasiberdasarkan tanda baca. i. Aras 3 Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 9. UNIT: 3 TEMA :Makmal Komputer Sekolah Saya TAJUK:Kelas Komputer 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian denganmenggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. i. Aras 3 Menyatakan teguran dengan sopan secara berterus terang dalam perbualan. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. i. Aras 1 Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contohyang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. i. Aras 2 Memahami perkataan ,frasa dan ayat. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisanteks tentang sesuatu tajuk. i. Aras 3 Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks . 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mail yangmudah, menarik dan bermakna. i. Aras 2 Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkaikata yang sesuai bagimenghasilkan penulisan pelbagai genre. Kosa kata: Monitor Papan kekunci Tatabahasa :Kata kerja Kosa kata: Internet Buku digital Tatabahasa :Kata nama khas Kosa kata: Komputer Disket Pemproses an Tatabahasa :Kata nama am, Ayat tunggal, Ayat majmuk

RANCANGAN PENGAJARAN 12 MINGGU BAHASA MELAYU


10. UNIT: 4 TEMA :Malaysia Boleh TAJUK:Teladanilah Mereka 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. i. Aras 1 Menyoal dengan menggunakan kata tanya. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yangmenyeluruh. i. Aras 3 Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. i. Aras 2 Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untk menyokong fakta. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengaratau dibaca. i. Aras 1 Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. i. Aras 2 Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. 11. UNIT: 4 TEMA :Malaysia Boleh TAJUK:Wira Negara 5.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. i. Aras 3 Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagitajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Aras 2 Merujuk kamus peribahasa untuk mendapat makna yang betul. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. i. Aras 1 Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. i. Aras 2 Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubungb yang sesuai. 12. UNIT: 4 TEMA :Malaysia Boleh TAJUK:Wira Ekspedisi 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci tepat dan tersusun. i. Aras 2 Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. 6.2 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. i. Aras 2 Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Aras 3 Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Kosa kata: Rintangan Kagum Tersadai Tatabahasa :Ayat tanya Kosa kata: Olahragawa n,Merentasi Tatabahasa :Ayat penyata Kosa kata: Astrofizik Astronomi Biduan Tatabahasa :Kata Tanya, Ayat tanya