Anda di halaman 1dari 2

Soal PraUjian Short Semester 2011

Mata Kuliah : Aljabar Vektor dan Kompleks


Hari / Tgl. / Tahun : Senin / 22 Agustus 2011
Waktu : 90 menit
Semester : I
Tempat : DH 205
Dosen Penguji : Anak Agung Ngurah Amrita, ST.,MT
Sifat Ujian : Close Book

1. Buktikan V . ( A x r ) = r . curl A
Jika A = A
1
ax + A
2
ay + A
3
az
r = xax + yay + zaz
2. Dengan menggunakan metode Invers Matriks, tentukan nilai dari i
1
, i
2
, i
3
yang
dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

0 14 6
0 6 12 4
12 4 7
3 2
3 2 1
2 1
= +
= +
=
i i
i i i
i i

3. Jika :
) 3 2 ( ) 5 2 ( ) ( ) (
2
j j j b a j b a + + = + +
Tentukanlah harga a dan b.
4. Tentukan hasil persamaan berikut dalam bentuk standard.
a.
0
37 5I
b. { }
4
0 0
) 37 sin 37 (cos 2 j +PENYELESAIAN :

1. V . ( A x r ) = r . curl A

) ( ) (
3 2 1 z y x z y x
a a a a a a r A z y x A A A + + + + =
=
z y x
x y
a a a
a a a a a a
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
2 1 1 3 3 2
3 3 2 2 1 1
x A y A z A x A y A z A
y A x A z A x A z A y A
y x z z
+ +
+ + + + +


) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 1 1 3 3 2
2 1 1 3 3 2
x A y A
z
z A x A
y
y A z A
x
x A y A z A x A y A z A
z y x

c
c
+
c
c
+
c
c
=
+ + -
c
c
+
c
c
+
c
c
= - V
y
z y x z y x
a a a a a a r A


z y
y
A
y
A
x
A
x
A
z
A
z
A
y
A
z
A
z
A
y
A
y
A
x
A
x
A A A
z y x
curl
a a a
a a a a a a
a a a a a a A
x
x y x z z
z y x z y x
|
|
.
|

\
|
c
c

c
c
+ |
.
|

\
|
c
c

c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c

c
c
=

c
c
+
c
c
+
c
c
+
c
c
+
c
c
+
c
c
=
+ +
c
c
+
c
c
+
c
c
=
1 2 3 1 2 3
2 1 3 1 3 2
3 2 1

) ( ) ) ( ) (
) ( ) (


=
|
|
.
|

\
|
c
c

c
c
+
|
.
|

\
|
c
c

c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c

c
c
=
|
|
.
|

\
|
c
c

c
c
+
|
.
|

\
|
c
c

c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c

c
c
- + + = -


) (
1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3
A
y
A
x
z A
x
A
z
y A
z
A
y
x
A
y
A
x
A
x
A
z
A
z
A
y
z y x curl
z y
a a a a a a A r
x z y x