Anda di halaman 1dari 28

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

Zahrah bt Hamzan (GC Pendidikan Seni Visuasl)

APA ITU JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )


JSU ialah langkah awal sebelum membina satu set item-item yang lengkap. Dibina menggunakan jadual secara sistematik atau terancang, yang akan menghasilkan satu set item-item berkualiti, adil dan menyeluruh

KONSEP JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )


Perancangan sistematik menggunakan jadual untuk membina satu set itemitem/ terancang Aras kesukaran seimbang Konstruk yang dibina menyeluruh Memudahkan membina item sendiri

PERKARA UTAMA JSU ARAS


RENDAH (R/P) SEDERHANA (S/K) TINGGI (T/C)

KONSTRUK
PENGETAHUAN PEMAHAMAN KEMAHIRAN

ARAS KESUKARAN ITEM


R P S K T C

R = Rendah S = Sederhana T = Tinggi


P = Pencapaian K = Kepujian T = Cemerlang

50% 30% 20%

5:3:2

KONSTRUK
Ialah suatu aspek yang ingin dibangunkan dalam diri pelajar melalui kurikulum dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum Dalam pentaksiran, apa yang diukur ialah konstrak Aspek apa yang hendak diukur Pengetahuan Pemahaman Kemahiran

1. 2. 3.

WAJARAN KONSTRUK
PENGETAHUAN PEMAHAMAN KEMAHIRAN

SPM

50%

30%

20%

PMR

40%

30%

30%

SPM
PMR

5:3:2
4:3:3

PENGETAHUAN

Kategori KONSTRUK

PEMAHAMAN

KEMAHIRAN

PENGETAHUAN
Kebolehan kognitif untuk mengingat Semula atau mengenalpasti perkara Spesifik yang terdapat dalam suatu Kandungan mata pelajaran

KATA KUNCI ; Apakah, siapakah, bilakah dan Manakah

PENGETAHUAN
CONTOH SOALAN :
Apakah langkah pertama yang perlu disediakan dalam membina sebuah taman di sekolah anda? A B C D Lukisan perspektif Melawat tapak Pelan Induk Model

1. PENTERJEMAHAN

P E M A H A M A N

Kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baru

2. INTERPRETASI

3. EKTRAPOLASI

1.PENTERJEMAHAN

P E M A H A M A N

Kebolehan untuk menyatakan Sesuatu konsep yang diketahui dengan menggunakan perkataan/ simbol Contoh
Menerangkan sesuatu prinsip Menterjemah satu bahasa ke bahasa lain Menukar bentuk simbol kepada bentuk verbal atau sebaliknya > Membaca skor muzik

2.INTERPRETASI

P E M A H A M A N

Kebolehan menghubungkait bahagian dalam sesuatu set komunikasi dan menyatakan dalam bentuk lain dengan mengekalkan makna set komunikasi itu Contoh

2.INTERPRETASI

Contoh tugasan:
> mengolah, menyusun, meringkas sesuatu pernyataan, peristiwa atau konsep menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna dan tujuan asal > menerangkan tema dalam buku cerita/tayangan gambar/lukisan menjelaskan apa yang diketahui menerusi daya ingatan yang diperolehi

2.INTERPRETASI

Contoh tugasan:
>menukar makna graf, carta, peta, jadual, kartun ke bentuk verbal atau tulisan >Menjelaskan maksud perkataan dengan konteks penggunaanya dalam Satu puisi >Menjelaskan apa yang diketahui menerusi daya ingatan yang diperolehi

3. EKTRAPOLASI

P E M A H A M A N

Kemahiran yang melibatkan Interpretasi yang melampau Tentang maklumat yang Terdapat dalam set komunikasi Berkenaan seperti Membuat ramalan, inferens atau anggaran Berdasarkan pemerhatian, pengalaman, corak atau trend

3. EKTRAPOLASI

contoh
Dalam batik tulis, proses pemati warna yang terlalu lama akan membawa kesan.

A B C D

Warna yang pudar Warna mudah luntur Kain tahan lama Kain mudah reput

APLIKASI

KEMAHIRAN

ANALISIS

SINTESIS

APLIKASI

Kebolehan menggunakan pengetahuan Untuk memberikan penjelasan bagi suatu situasi Baru atau menyelesaikan masalah yang baru Contoh Tugasn:

> Mengaitkan peristiwa masa kini dengan peristiwa masa lalu >Menyelesaikan masalah matematik dengan rumus yang bersesuaian >Menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang ada untuk membua andaian/telahan tentang sesuatu peristiwa/tindakan/kesan

APLIKASI

Contoh soalan
Hasilkan satu lakaran yang menunjukkan kesan penegasan dengan menggunakan rupa geometrik.

ANALISIS

Kebolehan mencerakinkan bahagian-bahagian Yang terdapat dalam suatu set maklumat Sehingga suatu bentuk pertalian antara Bahagian-bahagian yang membina set Maklumat itu dapat ditunjukkan dengan jelas

ANALISIS

Contoh soalan
Bagaimana kita hendak membezakan sesuatu aliran yang diikuti oleh seseorang pelukis?
A B C D media yang digunakan kemasan yang ditunjukkan tema dan teknik yang diperlihatkan falsafah yang diikutinya

SINTESIS

Kemahiran yang boleh menggabungkan elemen-elemen dan bahagian-bahagian untuk membentuk suatu set maklumat Melibatkan proses menyusun dan membuat kesimpulan Lebih bersifat pemikiran mencapah dan kreatif Kata mudah cantumkan/ asingkan semula, bagaimana boleh kita selesaikan, apakah akan berlaku jika..

SINTESIS Contoh
Mengapakah proses melurut penting dalam Anyaman? I memudahkan mengayam II mengelakkan daripada patah III melembutkan daun IV mematikan anyaman

A I dan II sahaja B II dan III sahaja C III dan IV sahaja D II dan IV sahaja

BAGAIMANA NAK BINA JSU


Lihat konstruk yang akan diuji bukan selepas menyediakan set-set item Mencakupi objektif pengajaran yang dirancang Sediakan borang JSU Lihat buku teks atau HP atau sukatan dan letakkan tajuk Bina nombor soalan Letakkan markah pada ruang nombor soalan Pastikan aras 5:3:2 Pastikan wajaran konstruk 5:3:2 atau 4:3:3

KATA TUGAS
PENGETAHUAN PEMAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS

Apakah Nyatakan Senaraikan Tuliskan Tandakan Isi tempat kosong

Jelaskan Terangkan Tuliskan Tandakan Isi tempat kosong

Jelaskan Terangkan Cadangkan Bagaimana

Bincangkan Cadangkan Huraikan Mengapa

Kembangkan Dibinakan Bagaimana boleh kita selesaikan Apakah akan berlaku jika

CIRI-CIRI JSU YANG BAIK

Wajaran konstruk tepat SPM 5:3:2 dan PMR 4:3:3 Aras kesukaran tepat R:S:T 5:3:2 Tajuk menyeluruh/ berlainan tajuk

Sekian terima kasih.