Anda di halaman 1dari 40

CASE REPORT

CARCINOMA MAMAE

Oleh : Edy Timanta Tarigan (0818011056) Satya Adi Nugraha (0 180110!!)

PE"#$"#$N% : dr& 'ien 'iratm()( S*& PA

S"+ PATO,O%$ ANATO"$ RS-. A#.-, "OE,OE/ +A/-,TAS /E.O/TERAN -N$0ERS$TAS ,A"P-N% #AN.AR ,A"P-N% 1-,$ 2013

STATUS PENDERITA "a4u) RSA" Pu)ul : 10 1uli 2013 : 10&55 '$#

I.

IDENTITAS PASIEN Nama *enderita 1eni4 )elamin -mur Pe)er6aan Agama Su)u Alamat ANAMNESIS Riwayat Penyakit /eluhan utama : 8en6(lan )era4 di *ayudara )anan : Ny& E : Perem*uan : 58 Tahun : Petani : $4lam : 1a7a : ,am*ung Selatan

II.

Riwayat Penyakit Sekarang


Pa4ien datang )e 8agian PA RSA" dengan )eluhan 8en6(lan )era4 di *ayudara )anan 4e6a) 1 tahun S"RS9 a7alnya 4e8e4ar )elereng namun tiga 8ulan tera)hir tum8uh 4ema)in 8e4ar hingga 4am*ai 4e)arang& Se)arang u)urannya 4udah 4e8e4ar )e*alan tangan de7a4a& #en6(lan tida) nyeri& "en4trua4i tida) teratur dan *ada 4aat men4trua4i tida) dira4a)an nyeri *ada *ayudaranya& #en6(lan 6uga dida*at)an di )etia) )anan yang mulai dira4a)an 4e6a) 4e)itar 2 8ulan yang lalu 4e8e4ar telur ayam&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

Riwayat Penyakit Dahulu


OS 8elum *ernah mengalami )eluhan yang 4ama 4e8elumnya& Ri7ayat darah tinggi dan )en:ing mani4 tida) ada&

Riwayat Penyakit Keluarga


Tida) ada angg(ta )eluarga OS yang *ernah memili)i )eluhan yang 4ama dengan OS&

Anamnesis Sistem Si4tem 4ere8r(4*inal Si4tem re4*ira4i : Tida) *u4ing9 tida) demam& : Tida) 8atu)9 tida) *ile)9 tida) 4e4a) na<a4

Si4tem )ardi(=a4)uler : Tida) 8erde8ar>de8ar9 tida) nyeri dada Si4tem dige4ti=u4 Si4tem ur(genital : Tida) mual9 tida) muntah9 tida) )em8ung : Tida) ada )eluhan #A/&

Si4tem mu4)ul(4)eletal : Tida) ada ham8atan dalam 8ergera)& Si4tem integumentum : Suhu ra8a hangat&

III.

PEMERIKSAAN ISIK Status Present /eadaan umum /e4adaran ;R Re4*ira4i Suhu Te)anan .arah : Tam*a) 4a)it 4edang : C(m*(4 "enti4 : 85 ?@menit : 32 ?@menit : 3691 AC : 110@!0

KEPA!A > #entu) > Ram8ut : N(rm(:e*hali) : ;itam9 luru49 tida) mudah di:a8ut

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

> "ata

: Ta) :e)ung9edema *al*e8ra (>@>)9 )(n6ungti=a anemi4 (>@>)9 4)lera i)teri) (>@>)9 *u*il i4()(r9 diameter 2 mm9 re<le)4 :ahaya B@B

> ;idung > "ulut > Telinga !E"ER - $n4*e)4i - Pal*a4i PARU#PARU > $n4*e)4i > Pal*a4i > Per)u4i

: ,ihat 4tatu4 T;T : Sian(4i4 (>)9 *u:at (>) : ,ihat 4tatu4 T;T

: Simetri49 tra:hea ditengah9 10P tida) mening)at : "a44a (>)9 nyeri te)an (>)9 /%# tida) terda*at *em8e4aran

: %era)an *erna<a4an 4imetri4 )anan dan )iri : +remitu4 ta)til 4imetri49 e)4*an4i dada 4imetri49 ma44a (>)9 nyeri te)an (>) : S(n(r *ada 4eluruh la*ang *aru )anan dan )iri

> Au4)ulta4i : Suara na<a4 =e4i)uler )anan C )iri9 r(n)hi >@>97heeDing >@> $ANTUN% > $n4*e)4i > Pal*a4i > Per)u4i : $)tu4 )(rdi4 tida) terlihat : $)tu4 )(rdi4 tida) tera8a : #ata4 6antung ata4 #ata4 6antung )iri : $CS $$ linea *ara4ternal 4ini4tra : $CS 0 linea mid)la=i)ula 4ini4tra #ata4 6antung )anan : $CS $0 linea *ara4ternal de?tra > Au4)ulta4i : #unyi 6antung $>$$ murni9 murmur (>)9 gall(* (>) A&DOMEN > $n4*e)4i > Pal*a4i > Per)u4i : Perut datar9 4imetri49 tida) terlihat adanya ma44a : Nyeri te)an (>)9 nyeri le*a4 (>)9 he*ar dan lien tida) tera8a9 tegang (>)9 ma44a (>) : Tim*ani > Au4)ulta4i : #i4ing u4u4 (B) n(rmal&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

%ENITA!IA > Tida) dila)u)an *emeri)4aan SISTEM URO%ENITA! > Tida) dila)u)an *emeri)4aan EKSTREMITAS - Su*eri(r - $n<eri(r Status !'kalis : Oedem (>)9 4ian(4i4 (>)9 *u:at (>)9 )e)uatan (t(t 5@5 : Oedem (>)9 4ian(4i4 (>)9 *u:at (>)9 )e)uatan (t(t 5@5

Pemeri)4aan Payudara - $n4*e)4i: *ada *ayudara )anan tam*a) ada 8en6(lan 8er8ata4 tida) tega49 8en6(lan di )uadran ata4 tengah *ayudara9 tam*a) *utting tertari) )e dalam (retra)4i)9 )ulit *ayudara 4e*erti )ulit 6eru)& Pada *ayudara )iri tida) tam*a) 8en6(lan atau*un )elainan lain& - Pal*a4i : *ada *ayudara )anan tera8a ma44a *adat9 )era49 ter<i)4ir9 *ermu)aan 8er8en6(l>8en6(l9 diameter )urang le8ih 15 :m9 tida) nyeri 8ila dite)an& Pada *ayudara )iri tida) tera8a ma44a atau*un nyeri *ada *era8aan& Pemeri)4aan )etia) - $n4*e)4i : tam*a) ada 8en6(lan *ada )etia) )anan& 'arna 4ama dengan )ulit 4e)itar - Pal*a4i : tera8a ma44a *adat )enyal9 m(8ile9 *ermu)aan 8er8en6(8en6(l9 diameter 3 :m9 tida) nyeri te)an

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

I(.

PEMERIKSAAN PENUN$AN% 1& +NA# "a)r(4)(*i4 : dila)u)an dua )ali *u:ture ma4a mamae de?tra diameter 15 :m9 4(lid9 )era49 ter<i)4ir9 *eude (range (B)& "i)r(4)(*i4 : ha*u4an hi*er4eluler terdiri dari )el(m*()an di44(4iati< dan 4e8aran 4el>4el 8erinti 8ulat9*le(m(r<i) 8erat9 nu:le(li *r(minent dengan latar 8ela)ang 8ahan am(r< ne)r(ti)& /e4im*ulan : $n=a4i=e .u:tal Car:in(ma&

(.

DIA%NOSIS KER$A Car:in(ma mammae de?tra (T3N1"0)

(I.

PENATA!AKSANAAN Pem8edahan

(II.

PRO%NOSIS Eu( ad =itam Eu( ad <ungti(nam Eu( ad 4anati(nam : du8ia ad malam : du8ia ad malam : du8ia ad malam

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

TIN$AUAN PUSTAKA

Anat'mi Payu)ara Payudara de7a4a ma4ing>ma4ing terleta) di t(ra) de*an dengan da4arnya terleta) dari )ira>)ira iga )edua 4am*ai iga )eenam& "edial *ayudara men:a*ai *inggir 4ternum dan dilateral 4etentang gari4 mid a)4ilari4 dan melua4 )eata4 )e a)4ila melalui 4uatu e)(r a)4ila 8er8entu) *iramid&Payudara terleta) diata4 la*i4an <a4ia (t(t *e)t(rali4 may(r *ada dua*ertiga 4u*er(medial dan 4e*ertiga lateral 8a7ah (t(t 4eratu4 anteri(r&Pada 15 F )a4u4 6aringan *ayudara melua4 )e8a7ah gari4 te*i iga dan 2 F mele7ati *inggir anteri(r (t(t lati44imu4 d(r4i&Payudara yang a4imetri 4ering di6um*ai diantara 7anita n(rmal dan *enderita tida) 8egitu menyadarinya atau mung)in menerimanya 4e8agai =aria4i n(rmal& Se*ar(h 7anita mem*unyai *er8edaan =(lume 10 F antara 2 *ayudara )iri dan )anan dan 4e*erem*atnya dengan *er8edaan 20 F& Payudara )iri 4elalu le8ih 8e4ar di8anding yang 4e8elah )anan&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

Sistem !'*us )an Duktus Payudara terdiri dari l(8u4>l(8u4 8er6umlah 4e)itar 15 G 20 F& 1umlah yang 8anya) tam*a) *ada *(t(ngan tran4=er4 dari ni*el& "a4ing G ma4ing l(8u4 dialiri (leh 4i4tem du)tu4 dari 4inu4 la)ti<er(u4 (8ila di4ten4i mem*unyai diameter 5 G 8 mm) ter8u)a *ada ni*el9 dan ma4ing>ma4ing 4inu4 menerima 4uatu du)tu4 l(8ulu4 dengan diameter 2 mm atau )urang& .idalam l(8u4 men:a*ai 50 atau le8ih l(8ulu4& Satu l(8ulu4 mem*unyai diameter 2G3 mm dan da*at terlihat dengan mata telan6ang& "a4ing>ma4ing l(8ulu4 mengandung 10 4am*ai 100 al=e(li (A:ini) yang meru*a)an unit da4ar 4e)ret(ri& Payudara la)ta4i mem*unyai 8erat 150>225 gr&4edang)an *ayudara la)ta4i H500gr&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

Sistem Aliran Darah Su*lai darah *ayudara 8era4al dari arteri a)4ilari4 melalui arteri t(ra)(8ra)iali49 arteri t(ra4i) lateral dan arteri 4u84)a*ulari4 dan dari arteri 4u8)la=ia melalui arteri t(ra4i) interna (arteri mammari)& Arteri t(ra4i) interna men4u*lai 3 :a8ang 8e4ar )eanteri(r melalui :elah inter)(4tal dua9 tiga dan em*at& Si4tem =ena melalui *le)4u4 4u8 are(lar dan mengalir )e =ena inter)(4tal9 =ena a)4ilari4 dan )e =ena t(ra4i) interna& Sistem Aliran !im+e .raina4e 4i4tem lim<e *ayudara 4angat *enting dalam *enye8aran *ada )egana4an ta*i 4edi)it 8er*eran *ada *enya)it 6ina)& #e8era*a *le)4u4 lim<e dari 8agian *aren)im *ayudara dan regi( 4u8are(lar mengalir )e )elen6ar getah 8ening regi(nal yang )e8anya)an terleta) di a)4ila& /e8anya)an aliran lim<e dari ma4ing> ma4ing *ayudara mele7ati 4e*an6ang )elen6ar getah 8ening a)4ila i*4ilateral yang meru*a)an 4uatu rantai yang 8ermula *ada )elen6ar getah 8ening a)4ila anteri(r (*e)t(ral) dan 8erlan6ut )e gr(u* )elen6ar getah 8ening a)4ila 4entral dan a*i)al& Selan6utnya draina4e )e gr(u* )elen6ar getah 8ening 4u8 4)a*ular dan inter*e)t(ral& .alam 6umlah )e:il draina4e lim<e menye8erang )e *ayudara )(ntralateral dan 6uga turun )e 8ung)u4 re)tu4& #e8era*a 8agian medial *ayudara mengalir )e lim<e yang 8erga8ung dengan *em8uluh darah t(ra4i) interna dan mengalir )e gr(u* t(ra4i) interna dari )elen6ar getah 8ening t(ra) dan media4tinal& Kelen,ar %etah &ening Regi'nal

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

Ada tiga rute draina4e )elen6ar getah 8ening a)4ila yaitu : A)4ilari9 tran4*e)t(ral dan mamari interna& /%# intramammari ditandai untu) )e*erluan 4taging& /%# 4u*ra)la=i)ular di)la4i<i)a4i 4e8agai /%# regi(nal 6uga untu) ma)4ud 4taging& "eta4ta4e )e /%# yang lain terma4u) 4er=i)al atau /%# mammari interna )(ntralateral di )la44i<i)a4i)an 4e8agai meta4ta4e 6auh ("1)& /elen6ar getah 8ening regi(nal adalah 4e8agai 8eri)ut: 1& A)4ilar (i*4ilateral) : /%# inter*e)t(ral (R(tterI4) dan /%# 4e*an6ang =ena a)4ilari4 dan :a8ang>:a8angnya di 8agi )edalam 8e8era*a le=el : a& ,e=el $ (,(7 a?illa) : /%# terleta) di 4i4i lateral dari (t(t *e)t(rali4 min(r& 8& ,e=el $$ ("id a?illa) : /%# terleta) 4i4i lateral dan medial (t(t *e)t(rali4 min(r dan inter*e)t(ral ( R(tterI4 n(de )& :& ,e=el $$$ (A*i:al a?illa) : /%# terleta) di 4i4i medial (t(t *e)t(rali4 min(r& 2& "ammari interna (i*4ilateral) : /%# terleta) di :elah inter)(4tal 4e*an6ang te*i 4ternum di dalam <a4ia end(t(ra4i)& 3& Su*ra)la=i)ular : /%# di <(44a 4u*ra)la=i)ular yang dide<ini4i)an 4e8agai 4uatu 4egitiga yang di 8entu) (leh (t(t (m(hi(ideu4 dan tend(n (8agian 4u*eri(r dan lateral)9 =ena 6ugular interna (8agian medial)9 )la=i)ula dan =ena 4u8)la=ia(8agian 8a7ah)&.iluar dari /%# 4e)itar 4egitiga diangga* 4e8agai /%# Jl(7er :er=i:alK ("1)& (A1CC9 2002) Adanya *em8e4aran )elen6ar getah 8ening 8elum tentu terda*at meta4ta4e tum(r gana4 *ayudara atau*un 4e8ali)nya *ada tum(r dengan )elen6ar getah 8ening yang Jun*al8a8leK 8elum tentu tida) ada meta4ta4& +a)t(r *r(gn(4ti) yang *aling *enting *ada *a4ien dengan )an)er *ayudara adalah adanya )eterli8atan meta4ta4e /%# a)4ila& Aliran /%# dari *ayudara *enting dalam hu8ungannya dengan *enya)it )egana4an melalui )elen6ar a)4ila dan )elen6ar mamari interna& /elen6ar a)4ila menerima )ira>)ira L dari t(tal aliran /%#&9 dan ini menggam8ar)an 8e4arnya <re)7en4i meta4ta4e tum(r )e )elen6ar ini&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

10

Ada M 20 6umlah /%# dia)4ila9 dengan M 13 /%# di le=el $9 5 /%# di le=el $$9 dan 2 /%# dile=el $$$& #e8era*a 4tudi menun6u))an 8ah7a meta4ta4e yang 4ering ter6adi adalah *ada le=el $9 hanya 4e8agian )e:il yang meli8at)an le=el $$ dan 4e6umlah )e:il (0> F) ter6adi *ada le=el $$$& .i4e)4i a)4ila dire)(menda4i)an antara lain untu) *engang)atan dan *emeri)4aan *at(l(gi /%# a)4ila yang meru*a)an *r(4edur 4tandard *ada *a4ien dengan )ar4in(ma mamma in=a4i< dini9 untu) 4taging yang a)urat dan mengurangi re)uren4i di a)4ila& Pengetahuan tentang )eterli8atan daerah ini dan )e*entingannya *erlu dalam meren:ana)an tera*i& /%# a)4ila meru*a)an daerah *rin4i*al dari meta4ta4e regi(nal )an)er *ayudara dan M 50 F dari *a4ien menun6u))an 8u)ti *enye8aran )e /%# a)4ila& "eta4ta4e /%# a)4ila da*at dilihat *ada 12 G 3! F dari tum(r yang 8eru)uran 1 :m atau )urang& Sil=er4tein dan )a7an )a7an mela*(r)an meta4ta4e /%# a)4ila hanya 3 F dari 6 *a4ien dengan tum(r 8eru)uran 095 :m atau le8ih )e:il9 ta*i 50 F *a4ien>*a4ien ini menderita )ar4in(ma in4itu intradu)tal dengan ditemu)annya daerah>daerah yang dida*ati )ar4in(ma mi)r(in=a4i<& .ata 4e8elumnya dari *enuli4 6uga menyata)an 8ah7a tum(r dengan u)uran 095 G 1 :m9 ma)a re4i)( )eterli8atan /%# a)4ila 8erhu8ungan dengan met(de dete)4i tum(r9 tum(r yang terdete)4i dengan mam(gra<i memili)i in4iden4i adanya meta4ta4e /%# ! F dan tum(r yang tera8a memili)i ting)at in4iden4i adanya meta4ta4e 4e8anya) 25 F& Ada 8e8era*a <a)t(r yang 8erhu8ungan dengan *em8e4aran /%# antara lain: N #e4ar tum(r N Tum(r dengan di<eren4ia4i 6ele) (grade $$$)& N Adanya in=a4i )e 4i4tem lim<ati) dan =a4)ular di dalam dan 4e)itar tum(r /emung)inan )eterli8atan /%# a)4ila tam*a)nya 8erhu8ungan lang4ung dengan u)uran tum(r *rimer& .ete)4i )eterli8atan /%# a)4ila dengan *emeri)4aan <i4i) menun6u))an <al4 (B) dan <al4e (>) yang tinggi& 1i)a /%# a)4ila da*at di*al*a4i9 8u)ti hi4t(l(gi4 dari meta4ta4e tida) ditemu)an *ada 25 F *a4ien& Se8ali)nya 6i)a /%# a)4ila tida) tera8a9 )eterli8atan hi4t(l(gi4 terdete)4i *ada M

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

11

30 F *a4ien& /eterli8atan hi4t(l(gi /%# a)4ila mem*unyai )(rela4i dengan *r(gn(4i4& Pa4ien dengan tan*a )eterli8atan /%# a)4ila )emung)inan hidu* le8ih 8e4ar dari *ada yang terli8at /%# a)4ilanya& /la4i<i)a4i *at(l(gi memerlu)an re4e)4i 4e)urang>)urangnya *ada /%# a)4ila (le=el $)& Suatu re4e)4i 8ia4anya meli*uti 6 atau le8ih /%#&(;ermane) d))9 1 !)&"athie4en menun6u))an 8ah7a indenti<i)a4i mi)r( meta4ta4e yang *(ten4ial men:a*ai 10 /%# *ada *engang)atan /%# a)4ila&

Sistem Persara+an Pada *rin4i*nya *er4ara<an *ayudara (leh ner=u4 4en4(ri 4(mati) dan (t(n(m 8erga8ung *em8uluh darah& Se:ara umum are(la dan ni*el di4u*lai (leh 4i4tem (t(n(m yang mun:ul 4emata>mata men6adi 4im*ati4& Tida) ada a)ti=ita4 *ara4im*ati4 yang ditun6u))an *ada *ayudara& Su*lai ner=u4 4en4(ri 4(mati) 4u*eri(r dan lateral 8era4al dari ner=u4 4u*ra)la=i)ular (C3 dan C5) dari :a8ang lateral ner=u4 inter)(4tal t(ra4i) (3G5 )& A4*e) medial dari *ayudara menerima 4u*lai dari :a8ang anteri(r ner=u4 inter)(4tal t(ra4i) yang menem8u4 *e)t(rali4 may(r men:a*ai )ulit *ayudara&Su*lai ter8e4ar dari )7adran lateral ata4 *ayudara melalui ner=u4 inter)(4t(8ra)iali4 ( C8 dan T1 ) dilindungi 4e7a)tu mela)u)an &Ner=u4 *e)t(rali4 laterali4 mem*er4ara<i ma4t(ide)t(mi radi)al dim(di<)a4i&untu) m9*e)t(rali4 may(r O min(r98er6alan medial terhada* m&*e)t(rali4 min(r9haru4 men:egah atr(<i m&*e)t(rali4 may(r&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

12

PATO%ENESIS A. Karsin'gen . g'l'ngan karsin'gen kimiawi .ire:t a:ting :ar:in(gen& #ahan ini 4angat a)ti< dan 4e:ara lang4ung da*at menim8ul)an )an)er& C(nt(h : "el*halan9 8enDyl:hl(rida& Pr(>:ar:in(gen& #ahan ini tida) 4e:ara lang4ung menim8ul)an )an)er& #ahan ini haru4 dimeta8(li4a4i dulu (leh enDim2 tu8uh& "eta8(li4me *r(> )ar4in(gen itu meli*uti rea)4i det()4i<i)a4i9 e*()4ida4i9 hydr()4ila4i& C(nt(h : P(ly:y:li: ar(mati: hydr(:ar8(n9 ar(mati: amine9 nitr(4amine& C(>:ar:in(gen& #ahan ini tida) atau hanya 4edi)it 4e)ali mem*unyai a)ti<ita4 )ar4in(gene4i49 ta*i da*at mem*er8e4ar rea)ti=ita4 dire:t a:ting :ar:in(gen atau *r(>:ar:in(gen& &. Ra)iasi /arena radia4i mung)in tim8ul mal<(rma4i 4el9 gangguan mit(4i49 muta4i gen& $ni 4emua menga)i8at)an tim8ulnya 4el liar yaitu 4el )an)er yang *ertum8uhannya ta) ter)endali)an lagi& Radia4i ini umumnya menim8ul)an )an)er )ulit9 darah9 *aru& Pun:a) in4iden leu)imia ter6adi 6>8 tahun& "a4a in)u8a4i untu) )an)er mamma dan *aru 4elama 12>18 tahun& C. (irus A)a . ,enis /irus yang )a0at menim*ulkan kanker 0iru4 .NA& Ada 8erma:am2 =iru4 .NA : o 0iru4 *a*(=a 0iru4 4imian 0iru4 *(ly(ma 0iru4 *a*il(ma

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

13

o 0iru4 aden(ma o 0iru4 her*e4 0iru4 her*e4 4im*le)4 ti*e $ 0iru4 her*e4 4im*le)4 ti*e $$& "enim8ul)an )an)er 4er=i)4 0iru4 E*4tein>#arr&

o 0iru4 he*atiti4 #& "enim8ul)an he*at(ma 0iru4 .NA da*at 8erga8ung dengan .NA *enderita dan mengu8ah tran4)ri*4i atau tran4la4i geneti) *ada gen 4ehingga 4i<at 4el 8eru8ah& F0iru4 RNA o 0iru4 ti*e A o 0iru4 ti*e # : 0iru4 tum(r mamma o 0iru4 ti*e C : 0iru4 4ar)(ma dan leu)imia 0iru4 %r(44 0iru4 +riend 0iru4 "(l(ney

0iru4 RNA mem*unyai enDim re=er4e tran4)ri*ta4e yang da*at menyi4i*)an in<(rma4i geneti)a )e dalam gen& EnDim ini menye8a8)an .NA da*at mengguna)an =iru4 RNA itu 4e8agai a:uan untu) mem8uat :(*y .NA *ada re*li)a4i 4el&

D. "'rm'n ;(rm(n menim8ul)an )an)er hanya *ada 8e8era*a (rgan 4a6a yang *ertum8uhannya di*engaruhi (leh h(rm(n 4e*erti *ayudara9 uteru4 dan *r(4tat& /an)er diduga tim8ul )arena ada gangguan )e4eim8angan h(rm(nal& E4tr(ne dan e4tradi(l diangga* 4e8agai )ar4in(gen dan e4tri(l 4e8agai anti )ar4in(gen&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

15

E4tr(gen : "enim8ul)an )an)er mamma9 end(metrium Te4t(ter(n : "enim8ul)an )an)er *r(4tat

#$O,O%$ "O,E/-,ER /an)er ter6adi )arena ada )eru4a)an atau tran4<(rma4i *r(t((n)(gen dan 4u*re44(r gen 4ehingga ter6adi *eru8ahan dalam :eta)an *r(tein yang menga)i8at)an tim8ulnya 4el )an)er& /arena itu ter6adi )e)eliruan tran4)ri*4i dan tran4la4i gen 4ehingga ter8entu)lah *r(tein a8n(rmal& Pr(t((n)(gen : %en *engatur *r(liera4i 4el yang 6i)a mengalami muta4i menga)i8at)an *r(li<era4i 8erle8ihan yang menim8ul)an )egana4an& On)(gen : A)ti=a4i dari *r(t((n)(gen G tran4<(rma4i ne(*la4ti)& %en 4u*re4(r tum(r@anti>(n)(gen : %en yang 8ertuga4 mengham8at *r(li<era4i 4el atau mema:u a*(*t(4i4& Pada 4el n(rmal *ertum8uhan 4el dan di<eren4ia4i 4el diatur (leh gen yang di4e8ut : Pr(t((n)(gen&

E+ek akti/asi 'nk'gen "eng)(de *r(du)4i *r(tein yang 8er<ung4i 4e8agai <a)t(r *ertum8uhan yang 8erle8ihan dan merang4ang diri 4endiri& "em*r(du)4i re4e*t(r <a)t(r *ertum8uhan yang tida) 4em*urna 4e:ara teru4 meneru4 7alau tida) ada rang4angan& "em*r(du)4i *r(tein yang 8er<ung4i *enghantar i4yarat yang tida) 4em*urna 4e:ara teru4 meneru4 7alau tida) ada rang4angan& "em*r(du)4i *r(tein yang 8eri)atan lang4ung dengan inti yang merang4ang *em8elahan 4el& Pr'li+erasi sel +isi'l'gis 1& Pengi)atan <a)t(r *ertum8uhan (leh re4e*t(r *ertum8uhan yang ada *ada mem8ran 4el&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

15

2& A)ti=a4i re4e*t(r *ertum8uhan& 3& Rang4ang mengalir melalui 4it(*la4ma )e inti& 5& "erang4ang 9 menga)ti<)an <a)t(r *engatur inti lalu tran4)ri*4i dimulai& 5& Sel ma4u) 4i)lu4 *em8elahan&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

16

A)a . taha0 0r'ses karsin'genesis $ni4ia4i Pr(m(4i Pr(gre4i

Inisiasi Taha* *ertama ialah *ermulaan dimana 4el n(rmal 8eru8ah 6adi *re> maligna& Pada taha* ini4ia4i )ar4in(gen 8erea)4i dengan .NA menye8a8)an am*li<i)a4i gen dan *r(du)4i :(*y multi*el gen& Pr(4e4 ini4ia4i ini : /ar4in(gen yang meru*a)an initiat(r adalah mutagen Cu)u* ter)ena 4e)ali *a*aran )ar4in(gen /eadaan ini *ermanen dan ire=er4i8el Pr(4e4 tida) mengu8ah e)4*re4i gen

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

1!

Pr'm'si Pr(m(t(r adalah Dat n(n mutagen ta*i da*at menai))an rea)4i )ar4in(gen dan tida) menim8ul)an am*li<i)a4i gen& Si<at2 *r(m(t(r ialah : "engi)uti )er6a ini4iat(r Perlu *a*aran 8er)ali2 /eadaan da*at re=er4i8el .a*at mengu8ah e)4*re4i gen

.. Pr'gresi Pada *r(gre4i ini ter6adi a)ti=a4i9 muta4i atau hilangnya gen& Pada *r(gre4i ini tim8ul *eru8ahan 8enigna 6adi *ra>maligna dan maligna& .alam )ar4in(gene4i4 ada 3 me)ani4me yang terli8at On)(gen yang da*at mengindu)4i tim8ulnya )an)er Anti>(n)(gen atau gen 4u*re4(r yang men:egah tim8ulnya )an)er %en m(dulat(r yang mem*engaruhi *enye8aran )an)er

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

18

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

1ina) Tum8uh Cara tum8uh #ata4 Pemeri)4aan Re4idi< "eta4ta4i4 8inatang *er:(8aan ,am8at E)4*an4i< 1ela4 (8er)a*4ul)

%ana4 Ce*at E)4*an4i< dan in=a4i< Tida) 6ela4

"udah digera))an Sulit digera))an (>) (>) (B) (B) (B)

Tran4*lanta4i )e (>)

Karsin'ma Asal Insi)en Usia E0itel Sering 1 23 tahun

Sark'ma Mesenkhim $arang Semua mu)a5 usia 4sering

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

20

Metastasis Keganasan Cara tum*uh akt'r#+akt'r Eti'l'gi

!im+'gen Kurang &erkel'm0'k6 lam*at

"emat'gen !e*ih ganas Di+us6 7e0at

.a*at di:atat 8ah7a <a)t(r eti(l(gi )an)er *ayudara 4am*ai 4aat ini 8elum di)etahui dengan *a4ti9 namun diduga 8ah7a *enye8a8nya 4angat mung)in multi<a)t(rial yang 4aling mem*engaruhi 4atu 4ama lain9 4e*erti : %e'gra+i .inegara 8arat ang)a )e6adian )an)er *ayudara 8anya) di6um*ai9 meru*a)an 3>5 F *enye8a8 )ematian dan meru*a)an tum(r yang 6arang di 1e*ang& .inegara 8er)em8ang meru*a)an 1>3 F *enye8a8 )ematian& Usia /ar4in(ma *ayudara 6arang di6um*ai *ada u4ia di8a7ah 20 tahun& Ang)a )e6adiannya mening)at 4e6alan dengan 8ertam8ahnya u4ia& Kelamin ;anya 1 F ang)a )e6adian )an)er *ayudara *ada la)i>la)i %enetik Se:ara umum ri7ayat )eluarga 4angat 8er*eran dalam ter6adinya )an)er *ayudara& Suatu 4tudi anali4a tentang hu8ungan <a)t(r geneti) menyata)an 8ah7a )etida) n(rmalan 4ering ada *ada :a8ang *ende) )r(m(4(m 1! *ada 7anita>7anita dengan ri7ayat <amili )an)er *ayudara dini& dua gen yaitu #RCA1 dan #RCA2 da*at mening)at)an ri4i)( 7anita ter)ena )an)er 4am*ai 85F& Petun6u) geneti) lainnya *enye8a8 )an)er *ayudara adalah muta4i gen Jtum(r 4u*re44(rK *53 yang di6um*ai dengan =aria4i yang lua4&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

21

$lu4tra4i muta4i gen *53

Diet Oleh )arena )an)er *ayudara 4ering *ada 7anita>7anita negara 8er)em8ang 9 <a)t(r diet memain)an *eranan 4e8agai *enye8a8& ;al ini 8erhu8ungan dngan tingginya diet a4am lema) 6enuh (4aturated <atty a:id4) dan )urang meng)(n4um4i =itamin C& Tingginya inta)e al)(h(l mung)in 6uga 8erhu8ungan dengan mening)atnya *er)em8angan )an)er *ayudara& En)'krin /an)er *ayudara 4ering di6um*ai *ada 7anita>7anita nulli*ara dan tida) menyu4u)an& 1uga terlindung *ada yang mem*unyai ana) *ertama *ada u4ia dini dan )hu4u4nya 4ehu8ungan dengan haid *ertama yang terlam8at dan men(*au4e dini& .i)etahui 8ah7a *ada 7anita *(4t men(*au4e )an)er *ayudara le8ih 4ering di6um*ai *ada 7anita yang tida) da*at meng(ntr(l 8erat 8adan ((8e4e)& $ni di*i)ir)an men6adi *enye8a8 mening)atnya )(n=er4i h(rm(n 4ter(id men6adi (e4tradi(l dalam lema) tu8uh& Peranan h(rm(n e)4(gen *ada )enyataannya *il )(ntra4e*4i dan tera*i *enggantian h(rm(n *ada )an)er *ayudara di negara> negara 8er)em8ang ma4ih )(ntr(=er4i&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

22

Penya)it <i8r()i4ti) Pada 7anita dengan aden(4i49 <i8r(aden(ma9 dan <i8r(4i49 tida) ada *ening)atan ri4i)( ter6adinya )an)er *ayudara& Pada hi*er*la4i4 dan *a*il(ma9 ri4i)( 4edi)it mening)at 195 4am*ai 2 )ali& Sedang)an *ada hi*er*la4ia ati*i)9 ri4i)( mening)at hingga Penentuan Sta)ium Se7ara Klinis )an Penegakan Diagn'sis Stadium )lini4 meli*uti *emeri)4aan )lini4 yang teliti dengan in4*e)4i dan *al*a4i *ada )ulit9 )elen6ar *ayudara dan )elen6ar getah 8ening (a)4ila9 4u*ra)la=i)ular dan 4er=i)al)9 *enyinaran (imaging) dan *emeri)4aan *at(l(gi dari 6aringan *ayudara& -ntu) 4am*ai )e*ada diagn(4i4 )an)er *ayudara di*erlu)an urutan *emeri)4aan 4e8agai 8eri)ut : Pemeriksaan isik Diagn'sis A& Anamne4a .idahului dengan *en:atatan identita4 *enderita 4e:ara leng)a*& Adanya tum(r ditentu)an 4e6a) 8era*a lama9 :e*at atau tida) *em8e4arannya9 di4ertai ra4a 4a)it atau tida)& #ia4anya tum(r *ada *r(4e4 )egana4an mem*unyai :iri dengan 8ata4 yang ireguler dan umumnya tan*a ra4a nyeri 4erta da*at tum8uh *r(gre4i<& Anamne4a yang lain adalah menyang)ut <a)t(r re4i)( dan 4tatu4 h(rm(nal *enderita& Ada 8e8era*a hal yang meru*a)an <a)t(r re4i)( terhada* )emung)inan ter6adinya )an)er *ayudara 9 antara lain: 1& -mur H 30 tahun 2& Ana) *ertama lahir *ada u4ia i8u H 35 tahun 3& Tida) )a7in 5& "enar:he P 12 tahun 5& "en(*au4e terlam8at H 55 tahun 6& Pernah (*era4i tum(r 6ina) *ayudara !& "enda*at tera*i h(rm(nal yang lama 8& Adanya )an)er *ayudara )(ntralateral & Adanya ri7ayat (*era4i gine)(l(gi 10& Adanya ri7ayat radia4i *ada daerah dada 11& Adanya ri7ayat )eluarga menderita )an)er *ayudara

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

23

Adanya <a)t(r re4i)( *ada 4e4e(rang dihara*)an agar le8ih 7a4*ada terhada* )elainan yang ada *ada *ayudara a*a)ah dengan *emeri)4aan rutin mela)u)an SA.AR$ 4e*erti di)emu)a)an 4e8elumnya& #& Pemeri)4aan +i4i) /arena (rgan *ayudara di*engaruhi (leh <a)t(r h(rm(nal antara lain e4tr(gen dan *r(ge4ter(n ma)a 4e8ai)nya *emeri)4aan *ayudara dila)u)an di4aat *engaruh h(rm(nal ini 4eminimal mung)in9 yaitu 4etelah men4trua4i le8ih )urang 4atu minggu dari hari *ertama men4trua4i& Tehnik Pemeriksaan Payu)ara 1& P(4i4i tega) ,engan *enderita 6atuh 8e8a4 di 4am*ing tu8uh9 *emeri)4a 8erdiri dide*an dalam *(4i4i yang le8ih )urang 4ama tinggi& Pada in4*e)4i dilihat 4imetri *ayudara )iri dan )anan9 )elainan *a*ila9 leta) dan 8entu)nya9 ada)ah retra)4i *uting 4u4u9 )elainan )ulit 9tanda>tanda radang9 *eau dI(range9 dim*ling9 ul4era4i dan lain>lain& 2& P(4i4i 8er8aring Penderita 8er8aring dan di u4aha)an agar *ayudara 6atuh ter4e8ar rata di ata4 la*angan dada9 6i)a *erlu 8ahu atau *unggung digan6al dengan 8antal terutama *ada *enderita yang *ayudaranya 8e4ar&Pal*a4i dila)u)an dengan mem*erguna)an <alamg di4tal dan <alang medial6ari $$9$$$ dan $09 yang di)er6a)an 4e:ara 4i4temati4 mulai dari )ranial 4etinggi iga )e 6 4am*ai daerah 4entral 4u8are(lar dan *a*il& Atau dari te*i )e 4entral (4entri<ugal) 8era)hir didaerah *a*il& Tera)hir diada)an *emeri)4aan )alau ada :airan )eluar dengan mene)an daerah 4e)itar *a*il& Pada *emeri)4aan ini ditentu)an l()a4i tum(r 8erda4ar)an )7adrant9 u)uran tum(r (diameter ter8e4ar)9 )(n4i4ten4i9 8ata4 tum(r dan m(8ilita4nya terhada* )ulit dan dinding dada& 3& Pemeri)4aan /elen6ar %etah #ening regi(nal A)4ila Se8ai)nya dalam *(4i4i dudu)9 *ada *emeri)4aan a)4ila )anan tangan )anan *enderita dileta))an ditangan )anan *emeri)4a dan a)4ila

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

25

di*eri)4a dengan tangan )iri *emeri)4a& .ira8a )el(m*() /%# mammari e)4terna di8agian anteri(r dan di 8a7ah te*i mu4)ulu4 *e)t(rali4 a)4ila9 4u84)a*ulari4 di*(4teri(r a)4ila9 4entral di8agian *u4at a)4ila dan a*i)al diu6ung ata4 <(44a a)4ilari4& Pada *era8aan ditentu)an 8e4ar9 )(n4i4ten4i9 6umlah9 a*a)ah ter<i)4a4i 4atu 4ama lain atau )e 6aringan 4e)itarnya&Su*ra dan in<ra )la=i)ular .i*al*a4i dengan :ermat dan teliti

&er)asarkan Sistem TNM )a0at Diklasi+ikasi se*agai *erikut Tum'r Primer 4 T 5 TQ T0 Ti4 T1 : Tum(r *rimer tida) da*at diduga : Tum(r *rimer tida) di 6um*ai : /ar4in(ma in4itu : Tum(r R 2:m

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

25

T1a T18 T1: T2 T3 T5

: Tum(r R 095 :m& : Tum(r S 095 :m dan R 1 :m& : Tum(r S 1 :m dan R 2 :m& : Tum(r H 2:m dan P 5:m& : Tum(r H 5:m : #era*a*un u)uran tum(r dengan e)4ten4i lang4ung )edinding dada dan )ulit&

T5a T58 T5: T5d Klinis

: E)4ten4i )edinding dada tida) terma4u) (t(t *e)t(rali4 : Edema (terma4u) *eau dI(range) atau ul4era4i )ulit *ayudara9 atau 4atelit n(dul *ada )ulit& : %a8ungan T5a dan T58 : /ar4in(ma $n<lama4i

Kelen,ar %etah &ening Regi'nal 4 N 5 NQ : /%# regi(nal tida) 8i4a di duga N0 : Tida) ada meta4ta4e /%# regi(nal& N1 : .i6um*ai meta4ta4e /%# a)4ila i*4ilateral9 m(8ile& N2 : Tera8a /%# a)4ila i*4ilateral9 ter<i)4a4i atau 4e:ara )lini4 tam*a) /%# mamari interna i*4ilateral dengan tida) adanya meta4ta4e /%# a)4ila& N2a : Tera8a /%# a)4ila yang ter<i)4a4i 4atu dengan lainnya atau )e4tru)tur 4e)itarnya& N28 : Se:ara )lini4 meta4ta4e hanya di6um*ai *ada /%# mamari interna i*4ilateral dan tida) di6um*ai meta4ta4e /%# a)4ila 4e:ara )lini4& N3 : "eta4ta4e *ada /%# in<ra)la=i)ular i*4ilateral dengan atau tan*a )eterli8atan /%# a)4ila atau dalam )lini4 tam*a) /%# mamari interna i*4ilateral dan 4e:ara )lini4 ter8u)ti adanya meta4ta4e /%# a)4ila atau adanya meta4ta4e /%# 4u*ra)la=i)ular i*4ilateral dengan atau tan*a )eterli8atan /%# a)4ila atau mamari interna & N3a : "eta4ta4e /%# in<ara)la=i)ular i*4ilateral N38 : "eta4ta4e *ada /%# mamari interna i*4ilateral dan /%# a)4ila N3: : "eta4ta4e *ada /%# 4u*ra)la=i)ular i*4ilateral

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

26

Metastase $auh 4 M 5 " Q : "eta4ta4e 6auh tida) da*at di8u)ti)an "0 : Tida) di6um*ai meta4ta4e 6auh& "1 : .i6um*ai meta4ta4e 6auh T5: : %a8ungan T5a dan T58 T5d : /ar4in(ma $n<lama4i Kelen,ar %etah &ening Regi'nal 4 N 5 Klinis NQ : /%# regi(nal tida) 8i4a di duga N0 : Tida) ada meta4ta4e /%# regi(nal& N1 : .i6um*ai meta4ta4e /%# a)4ila i*4ilateral9 m(8ile& N2 : Tera8a /%# a)4ila i*4ilateral9 ter<i)4a4i atau 4e:ara )lini4 tam*a) /%# mamari interna i*4ilateral dengan tida) adanya meta4ta4e /%# a)4ila& N2a : Tera8a /%# a)4ila yang ter<i)4a4i 4atu dengan lainnya atau )e4tru)tur 4e)itarnya& N28 : Se:ara )lini4 meta4ta4e hanya di6um*ai *ada /%# mamari interna i*4ilateral dan tida) di6um*ai meta4ta4e /%# a)4ila 4e:ara )lini4& N3 : "eta4ta4e *ada /%# in<ra)la=i)ular i*4ilateral dengan atau tan*a )eterli8atan /%# a)4ila atau dalam )lini4 tam*a) /%# mamari interna i*4ilateral dan 4e:ara )lini4 ter8u)ti adanya meta4ta4e /%# a)4ila atau adanya meta4ta4e /%# 4u*ra)la=i)ular i*4ilateral dengan atau tan*a )eterli8atan /%# a)4ila atau mamari interna & N3a : "eta4ta4e /%# in<ara)la=i)ular i*4ilateral N38 : "eta4ta4e *ada /%# mamari interna i*4ilateral dan /%# a)4ila N3: : "eta4ta4e *ada /%# 4u*ra)la=i)ular i*4ilateral Metastase $auh 4 M 5 " Q : "eta4ta4e 6auh tida) da*at di8u)ti)an "0 : Tida) di6um*ai meta4ta4e 6auh& "1 : .i6um*ai meta4ta4e 6auh

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

2!

II.8. Klassi+ikasi Sta)ium Kanker Payu)ara Stadium 0 Stadium $ Stadium $$ A Ti4 T1 T0 T1 T2 Stadium $$ # Stadium $$$ A T2 T3 T0 T1 T2 T3 T3 Stadium $$$ # T5 T5 T5 Stadium $$$ C Stadium $0 Semua T Semua T N0 N0 N1 N1 N0 N1 N0 N2 N2 N2 N1 N2 N0 N1 N2 N3 Semua N "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "1

(Ameri:an 1(int C(mmittee (n Can:er9 2002)

Ada 8e8era*a ti*e hi4t(*at(l(gi dari )an)er *ayudara : 1& #era4al dari l(8ulu4 a& N(n $n<iltrating : /ar4in(ma l(8ulu4 in4itu& 8& $n<iltrating : /ar4in(ma l(8ulu4 2& #era4al dari du)tu4 : a& N(n $n<iltrating : /ar4in(ma intradu)tu4 8& $n<iltrating :

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

28

> > > > /ar4in(ma ,(8ulu4

/ar4in(ma 4)iru4 /ar4in(ma medular /ar4in(ma mu)(id (mu4inu4) Penya)it Paget

Se:ara hi4t(l(gi menun6u))an gam8aran 4el>4el ana*la4ti) yang 4emuanya terleta) didalam l(8ulu4>l(8ulu4& "em8rana 8a4ali4 teta* utuh9 )arena itu diangga* 4e8agai )ar4in(ma in4itu& /ar4in(ma $ntradu)tu4 ()ar4in(ma )(med() /ar4in(ma du)tu4 in=a4i=e meru*a)an )el(m*() ter8e4ar (65>80F) dari 4eluruh tum(r gana4 *ayudara& Se:ara mi)r(4)(*i) tam*a) *r(li<era4i ana*la4ti) e*itel du)tu4 yang da*at memenuhi dan menyum8at du)tu4& /ar4in(ma S)iru4 "eru*a)an 4e*aruh dari 6umlah )an)er *ayudara& Pada *emeri)4aan mi)r(4)(*i) tum(r terdiri dari 4tr(ma yang *adat dengan )el(m*() 4el e*itel yang terle*a4 atau mem8entu) )elen6ar& Sel>4el 8er8entu) 8ulat atau *(lig(nal9 hi*er)r(mati)& /ar4in(ma "edular Tum(r 6eni4 ini 6arang ditemu)an 8er)i4ar 5 G !F dari 4eluruh )an)er *ayudara& %am8aran hi4t(l(gi menun6u))an 4tr(ma yang 4edi)it dan *enuh 8eri4i )el(m*() 4el yang lua4 dan tida) teratur 4erta tida) 6ela4 mem8entu) )elen6ar atau *ertum8uhan )a*iler& /adang>)adang terda*at 4e8u)an lim<(4it yang men6(l() *ada 4tr(ma didalam tum(r& /ar4in(ma mu)(id (mu4inu4) "eru*a)an 6eni4 )ar4in(ma yang 6arang ditemu)an9 dengan ang)a )e6adian M 3 F dari 4eluruh )an)er *ayudara& Tum(r ini tum8uh *erlahan> lahan dan 4e:ara mi)r(4)(*i) 4el tum(r mem8entu) mu4in dan ter4u4un mem8entu) a4inu4 *ada 8e8era*a tem*at& 1uga tam*a) 4el>4el :in:in 4tem*el (4ignet ring :ell4)&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

Penya)it Paget "eru*a)an )ar4in(ma intradu)tu4 *ada 4aluran e)4)re4i utama yang menye8ar )e)ulit *uting 4u4u dan are(la9 4ehingga ter6adi )elainan menyeru*ai e)4im& /elainan ini ditemu)an *ada 7anita 8eru4ia le8ih tua dari )an)er *ayudara umumnya dan 8er)i4ar 1F dari 4eluruh *enderita )an)er *ayudara& Tanda )ha4 adalah adanya *enye8u)an e*idermi4 (leh 4el gana4 yang di4e8ut 4el *aget& Diagn'sis )an Skrining TSA.AR$I (*eri)4a *ayudara 4endiri 4aat men4trua4i) di rumah 4e:ara rutin dan menyaran)an dila)u)annya *emeri)4aan rutin tahunan untu) mendete)4i 8en6(lan *ada *ayudara& 1eni4 te4 yang 8aru menyerta)an 6uga te4 gen ;ER2 (human epidermal growth factor receptor-2) untu) tum(r& %en ini 8erhu8ungan dengan *ertum8uhan 4el )an)er yang agre4i<& Pa4ien di)ata)an ;ER2>*(4iti< 6i)a *ada tum(r ditemu)an ;ER2 dalam 6umlah 8e4ar& /an)er dengan ;ER2>*(4iti< di)enal 4e8agai 8entu) agre4i< dari )an)er *ayudara dan memili)i *er)iraan *er6alanan *enya)it yang le8ih 8uru) dari *ada *a4ien dengan ;ER2>negati<& .i*er)ira)an 4atu dari em*at 4am*ai lima *a4ien dengan )an)er *ayudara taha* a)hir memili)i ;ER2>*(4iti<&

Age 20>3 #SE Clin: #rea4t E? "amm(gra*hy "(nthly E= 3 year4 N(ne

H 50 "(nthly Annualy Annualy

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

30

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

31

Tera0i
1& Tera*i untu) :ar:in(ma in 4itu .u:tal :ar:in(ma in 4itu /ira )ira 85F .C$S didete)4i dengan mam(gra<i& ;am*ir 8F> F

.C$S 8i4a di(8ati dengan ma4te)t(mi dengan ang)a re4idi< hanya 1>2F& #ela)angan ini9 lum*e:t(my dengan radi(tera*i menun6u))an ha4il ang)a l(:al re4idi< !>13F di8anding)an dengan 28>53F *ada e)4i4i l(:al& Penam8ahan tam(?i<en menye8a8)an 55F *enurunan dari )an)er *ayudara i*4ilateral dan *enurunan 52F untu) *ayudara )(ntralateral& ,(8ular :ar:in(ma in 4itu ,e4i ini 8ia4anya ditemu)an 4e:ara )e8etulan dari 8i(*4y *ayudara& ,C$S 8u)an )an)er9 namun meru*a)an indi:at(r dari *ening)atan re4i)( dari )an)er *ayudara& Pa4ien di(84er=a4i atau dita7ar)an *en:egahan dengan

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

32

)em(tera*i& #ilateral 4im*le ma4te:t(my dengan re)(n4tru)4i 4egera meru*a)an *em8edahan yang di4aran)an 8ila *a4ien memilih *eng(8atan radi)al& 2& Tera*i untu) in=a4i=e :ar:in(ma& Pada 4tadium $9$$9$$$ a7al (4tadium (*era8le)9 4i<at *eng(8atan adalah )urati<& Sema)in dini9 4ema)in tinggi a)ura4inya& Peng(8atan *ada 4tadium $9$$9$$$a 8eru*a (*era4i *rimer9 tera*i lainnya 8er4i<at ad6u=ant& -ntu) 4tadium $9$$9 *eng(8atan adalah radi)al ma4te)t(mi atau m(di<ied radi)al ma4te)t(mi9 dengan atau tan*a radia4i dan 4it(4tati)a a6u=ant& Tera*i radia4i atau 4it(4tati)a a6u=an di8eri)an 8ila *ada )elen6er getah 8ening a)4ila terda*at meta4ta4e& Stadium $$$a9 *eng(8atan dengan 4im*le ma4te)t(mi dengan radia4i dan 4it(4tati)a a6u=an& Stadium $$$89 $09 4i<at *eng(8atan 8eru*a *alia4i dengan tu6uan terutama mengurangi *enderitaan *enderita dan mem*er8ai)i )ualita4 hidu*& -ntu) 4tadium $$$8 atau l(:ally ad=an:ed9 *eng(8atan utama adalah radia4i dan da*at dii)uti (leh m(dalita4 lain 8eru*a h(rm(nal tera*i dan 4it(4tati)a ()em(tera*i)& Stadium $0 *eng(8atan *rimer 8er4i<at 4i4temi) yaitu h(rm(nal dan )em(tera*i& Radia4i ter)adang di*erlu)an untu) *alia4i *ada daerah daerah tulang 7eight 8earing yang mengandung meta4ta4edan tum(r yang 8er8au dan mengganggu 4e)itarnya&

Pem8edahan Radi)al ma4te)t(mi meru*a)an re4e)4i en 8l(: dari )an)er *ayudara9 4e8agian 8e4ar )ulit9 (t(t *e)t(rali4 may(r dan min(r9 dan 4emua )elen6er a)4ila 4e)aligu4&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

33

#rea4t C(n4er=ing Treatment (#CT) atau lum*e:t(my mengang)at tum(r dengan mem8a7a 095>1 :m 6aringan n(rmal& .ila)u)an 8ila tida) diren:ana)an *engang)atan /%# a)4ila&

A?illary ,ym*h N(de .i44e:ti(n (A,N.)

;(rm(nal $ndi)a4i *em8erian tera*i h(rm(nal adalah 8ila *enya)it men6adi 4i4temi) a)i8at meta4ta4i4 6auh& #ia4anya 8er4i<at *aliati< dan di8eri)an 4e8elum )em(tera*i& 30>50F )an)er *ayudara meru*a)an h(rm(ne de*enden& Tera*i ini 4ema)in 8er)em8ang dengan ditemu)annya e4tr(gen dan *r(ge4ter(ne re4e*t(r& Pada )an)er *ayudara dengan e4tr(gen dan *r(ge4ter(ne re4e*t(r9 4e)itar !!F mem8eri)an re4*(n yang *(4iti< terhada* tera*i h(rm(nal& Tu6uan dari tera*i h(rm(nal adalah untu) mengindu)4i *engurangan )adar e4tr(gen *ada tum(r& ;al ini 8i4a di:a*ai dengan : > #l(:)ade re4e*t(r dengan mengguna)an 4atu dari 4ele:ti=e e4tr(gen re:e*t(r m(dulat(r4 4e*erti tam(?i<en dan t(remi<ene& > Su*re4i e4tr(gen 4inte4i4 dengan ar(mata4e inhi8it(r (ana4tr(D(le9 letr(D(le9 e?eme4tane) *ada 7anita *(4t men(*au4e9 atau dengan ,;> R; anal(g (g(4erelin) *ada 7anita *re men(*au4e& > A8la4i (=arium dengan ((*h(re:t(my *ada 7anita *re men(*au4e&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

35

Penggunaan Tam(?i<en mem*erlihat)an 50F *enurunan re4i)( re)uren4i )an)er *ayudara dan 28F *enurunan ang)a )ematian *ada )an)er *ayudara&

/hem(tera*i Tera*i ini 8er4i<at 4i4temi)9 8e)er6a *ada ting)at 4el& Terutama di8eri)an )e*ada )an)er *ayudara yang 4udah lan6ut9 8er4i<at *aliati<9 teta*i da*at *ula di8eri)an *ada )an)er *ayudara yang 4udah dila)u)an (*era4i ma4te)t(mi9 8er4i<at tera*i a6u=an& Tu6uan dari tera*i a6u=an adalah untu) menghan:ur)an mi)r(meta4ta4i4 yang 8ia4anya terda*at *ada *a4ien yang )elen6er a)4ilanya 4udah mengandung meta4ta4i4& #i4anya di8eri)an tera*i )(m8ina4i C"+ (Cy:l(*h(4*amide9 "eth(tre?ate9 5 +lu(r(ura:il) 4elama 6 8ulan *ada 7anita u4ia *ra men(*au4e& Ad6u=ant Chem(thera*y Regimen4 <(r #rea4t Can:er Regimen D'se an) S7he)ule 100 mg@m2@d PO <(r 15 d 50 mg@m2@d $0 day4 1 and 8 600 mg@m2@d $0 day4 1 and 8 Cy7le Inter/al6 ) Cy7les

C"+ (4tandard) Cy:l(*h(4*hamide "eth(tre?ate 5>+lu(r(ura:il C"+ ($0U in n(de>negati=e *atient4) Cy:l(*h(4*hamide "eth(tre?ate 5>+lu(r(ura:il CA+ Cy:l(*h(4*hamide .(?(ru8i:in (Adriamy:in) 5>+lu(r(ura:il

28 28 28

6 6 6

600 mg@m2 $0 50 mg@m2 $0 600 mg@m2 $0 100 mg@m2@d PO <(r 15 d 30 mg@m2@d $0 day4 1 and 8 500 mg@m2@d $0 day4

21 21 21 28 28 28

12 12 12 6 6 6

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

35

1 and 8 CA+ Cy:l(*h(4*hamide .(?(ru8i:in 5>+lu(r(ura:il AC .(?(ru8i:in Cy:l(*h(4*hamide AC <(ll(7ed 8y *a:lita?el (Ta?(l) .(?(ru8i:in Cy:l(*h(4*hamide Pa:lita?el AC <(ll(7ed 8y C"+ .(?(ru8i:in Cy:l(*h(4*hamide "eth(tre?ate 5>+lu(r(ura:il 600 mg@m2 $0 day 1 60 mg@m2 $0 day 1 600 mg@m2@d $0 day4 1 and 8 60 mg@m2 $0 day 1 600 mg@m2 $0 day 1 60 mg@m2 $0 day 1 600 mg@m2 $0 day 1 1!5 mg@m2 $0 day 1 21>28 21>28 21>28 21 21 21 21 21 5>6 5>6 5>6 5 5 5 5 5 (a<ter AC) 5 8 (:y:le4 5> 12) 8 (:y:le4 5> 12) 8 (:y:le4 5> 12)

!5 mg@m2 $0 day 1 600 mg@m2 $0 day 1 50 mg@m2 $0 day 1 600 mg@m2 $0 day 1

21 21 21 21

Radi(tera*i Radi(tera*i 8ia4anya diguna)an 4e8agai tera*i )urati< dengan

mem*ertahan)an mammae dan 4e8agai tera*i tam8ahan atau tera*i *aliati<& Tera*i ini 6uga menurun)an re4i)( re)uren4i l(:al dan 8er*(ten4i menurun)an m(rtalita4 6ang)a *an6ang *ada )an)er *ayudara& Radi(tera*i untu) *ayudara diindi)a4i)an 4etela) lum*e)t(mi *ada *a4ien dengan 4tadium a7al 4e8agai 8agian dari ren:ana *eng(8atan9 dan diindi)a4i)an 4etelah ma4te)t(mi *ada tum(r yang :u)u* lua4 (H5:m)9 8ata4 tega49 dan mengenai 5 atau le8ih /%#&

K'm0likasi

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

36

"a4te:t(my
o o o o o o o

$n<e)4i dan a84:e44 Ne:r(4i4 (< 4)in <la* Pare4the4ia dada Phant(m 8rea4t 4yndr(me Sindr(m nyeri *a4:a (*era4i Ser(ma ,ym*hedema $n6ury t( (r thr(m8(4i4 dari =ena a?ila ,ym*hedema %angguan *ergera)an 8ahu /eru4a)an *le)4u4 8ra)ial dengan nyeri yang )r(ni)& Nyeri *ada dinding dada& Cy:l(*h(4*hamide: Ad=er4e e<<e:t4 4e*erti :y4titi4 hem(rrhagi:9 dan amen(rrhea& "eth(tre?ate: Ad=er4e e<<e:t4 4e*erti t()4i4ita4 he*ar9 and a4:ite4& +lu(r(ura:il: Ad=er4e e<<e:t4 4e*erti mu:(4iti49 hand><((t 4yndr(me9 and :ere8ellar ata?ia& .(?(ru8i:in: Ad=er4e e<<e:t4 4e*erti my(:ardial dy4<un:ti(n9 al(*e:ia9 nau4ea9 =(miting9 mu:(4iti49 and neutr(*enia& Pa:lita?el: Ad=er4e e<<e:t4 4e*erti myel(4u**re44i(n9 *eri*heral neur(*athy

A?illary lym*h n(de di44e:ti(n


o o o o o

Chem(thera*y
o

o o

Radiati(n thera*y
o

Ne:r(4i4 dari 4(<t ti44ue *ayudara9 udem *ayudara dalam 6ang)a 7a)tu yang lama& Penurunan m(8ilita4 8ahu& ,ung :an:er: C(r(nary artery di4ea4e& End(metrial :an:er&

o o o

Ad=er4e e<<e:t4 dari tam(?i<en


o

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

3!

Perimen(*au4al 4ym*t(m4: ;(t <la4he4 and *eru8ahan m((d&& Sele:ti=e 4er(t(nin u*ta)e inhi8it(r4 8i4a diguna)an untu) meng(8ti 4ym*t(m ini& Catara:t4

Pr'gn'sis
5>year 4ur=i=al rate 8erda4ar)an u)uran tum(r dan /%# a?ila yang di)enai :

Tum(r P 2 :m
o o o

Negati=e n(de4 > 6F 1> 3 *(4iti=e n(de4 > 8!F 5 atau le8ih *(4iti=e n(de4 > 66F Negati=e n(de4 > 8 F 1> 3 *(4iti=e n(de4 > ! F 5 atau le8ih *(4iti=e n(de4 > 58F Negati=e n(de4 > 82F 1> 3 *(4iti=e n(de4 > !3F 5 atau le8ih *(4iti=e n(de4 > 55F

Tum(r 2>5 :m
o o o

Tum(r H 5 :m
o o o

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

38

DA TAR PUSTAKA

N$;

C(n:en4u4

%uidline4&

2000&

Breast

Cancer

Management&

777&:(n:en:u4&nih&g(= Pra7ir(hard6(9 Sar7(n(& (200!)& Ilmu Kandungan& Edi4i 3& 1a)arta: Vaya4an #ina Pu4ta)a Sar7(n( Pra7ir(hard6(& S6am4uningrat9 R& O de 1(ng9 '& 2005& Buku Ajar Ilmu Bedah& 1a)arta: E%C Ste*han9 Pam& 200 & tages of Breast Cancer-!he !"M s#stem& 777&a8(ut&:(m Singletary9 SE&9 C(nn(lly9 1ame4& 2006& Breast Cancer taging& -SA& CA Can:er 1(urnal9 56: 3!>5!&

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

-ntu) (rang yang a)u :intai S;T

50