Anda di halaman 1dari 11

TAJUK 7: SEMBILAN STRATEGI P&P PJ

ISI KANDUNGAN STRATEGI 1. Belajar Cara Belajar ISI KANDUNGAN - Pengertian - Kemahiran Belajar - Kemahiran Maklumat - Strategi Metakognitif - Pengurusan Masa - Gaya Pembelajaran - Persediaan Peperiksaan - Pengertian KB - Kemahiran Berfikir Kritis - Kemahiran Berfikir Kreatif - Alat Berfikir - Pengertian - Teori Pembelajaran Kontekstual - Faedah Pembelajaran Kontekstual - Bentuk Pembelajaran Kontekstual - Proses Pembelajarn Kontekstual dalam P & P - Pengertian - Prinsip Prinsip KM! - "bjektif Pengajaran - Komponen KM! - Matriks Pengajaran KM! - Peran#angan Guru $ntuk P & P KM! - Strategi KM! !i Bilik !arjah - Pengertian - %mplikasi !aripada Pengetahuan Konstrukti&isme - 'iri 'iri Pembelajaran Se#ara Konstrukti&isme - Kelebihan Pembelajaran Se#ara Konstrukti&isme - Peranan Murid !alam Kelas Konstrukti&isme - Peranan Guru !alam Kelas Konstrukti&isme - Pengertian - Prinsip Pembelajaran Masteri - 'iri 'iri Pembelajaran Masteri - (angkah (angkah Pembelajaran Masteri - Penentuan )asil Pembelajaran Masteri - Proses P& P - Penilaian - Tindakan Susulan !alam Pembelajaran Masteri - Pengenalan - Tutorial - Penerokaan - Aplikasi - Komunikasi - !efinisi Asas Teori Ke#erdasan Pelbagai - (apan Ke#erdasan Pelbagai - Konsep PAK - Program PAK di sekolah

2. Kemah ra! Ber" # r

$. Pem%elajara! Se&ara K'!(e#)(*al

+. Pe!,ajara! Bera)a#a! Kaj a! Ma)a De-a!

.. Pem%elajara! Se&ara #'!)(r*#( / )me

0. Pem%elajara! Ma)(er

7. Te#!'l', Ma#l*ma( Da! K'm*! #a) 1. Te'r Ke&er2a)a! Pel%a,a 3. Pem%elajara! A#)e) Ke!2 r

1. BELAJAR CARA BELAJAR 4BCB5 PENGERTIAN BCB Belajar #ara belajar merupakan proses memperoleh teknik pembelajaran yang boleh diaplikasikan oleh murid sama ada bersama guru atau tidak atau semasa belajar di kelas atau di luar *aktu sekolah+ Teknik pembelajaran B'B meliputi #ara #emah ra! %elajar yang efektif, me!,*m-*l ma#l*ma( daripada pelbagai sumbe, )(ra(e, me(a#',! ( "6 -e!,*r*)a! ma)a6 mengetahui ,a7a -em%elajara! sendiri dan -er)e2 aa! -e-er #)aa!. 1. KEMA8IRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih ke#emerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan+ %a melibatkan beberapa kemahiran seperti Mendengar dengan berkesan Memba#a lun#uran .skimming/ imbasan .s#anning/ intensif laju Men#atat nota Menulis laporan Mengingat 2. KEMA8IRAN MAKLUMAT Kemahiran maklumat merupakan keupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat men#ari dan mengumpulkan, mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu+ Kemahiran kemahiran mengumpul maklumat ialah9Kemah ra! Me!em* Ramah 9Kemah ra! Mem%*a( R*j*#a! 9Kemah ra! Me!,e!al Ma#l*ma( Baha, a! Dalam B*#* 9Kemah ra! Mer*j*# E!) #l'-e2 a 9Kemah ra! Mer*j*# Kam*) 9Kemah ra! Me!&ar Ma#l*ma( Melal* I!(er!e( $.STRATEGI METAK:GNITI; Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak+ Strategi Metakognitif merujuk kepada #ara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku+ Apabila kesedaran ini *ujud, seseorang dapat menga*al fikirannya dengan mera!&a!,6 mema!(a* 2a! me! la a-a yang dipelajari. +. PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya tahu mengurus masanya dengan ja2*al <a#(* dan -era!&a!,a! yang tersusun dan sistematik+ Ja2*al =a#(* ialah pembahagian masa hari ke hari yang terperin#i yang merangkumi sesi pembelajaran dan akti&iti akti&iti lain dalam sehari+ Pera!&a!,a! ialah pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan akti&iti akti&iti lain+ Kelebihan mempunyai 0adual 1aktu ialahMengurangkan pemba2iran *aktu (ebih memberi fo#us kepada pelajaran Pengurusan masa lebih teratur Memberi keutamaan kepada mata pelajaran yang sukar Melatih diri supaya tidak menangguhkan kerja .. GA>A PEMBELAJARAN Gaya pembelajaran ialah #ara mempelajari sesuatu mengikut ke#erendungan indi&idu+ Terdapat pelbagai teori dan model gaya pembelajaran+ Murid perlu mengetahui kepelbagaian gaya pembelajaran tersebut supaya mereka dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai untuk diri mereka+ 0. PERSEDIAAN PEPERIKSAAN Kemahiran B'B membantu murid beranggapan positif terhadap peperiksaan dengan lebih yakin+

Murid boleh membuat persediaan peperiksaan sebelum peperiksaan, semasa peperiksaan dan juga selepas peperiksaan+ 2. KEMA8IRAN BER;IKIR DALAM P&P PERGERTIAN KB. Kemahiran berfikir .KB/ merupakan satu proses menggunakan minda sama ada untuk men#ari makna dan pemahaman terhadap sesautu, membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah+ Proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, kemahiranm kognitif dan sikap atau nilai dalam minda indi&idu+ KB boleh dibahagikan kepada kemahiran %er" # r #r ( ) 2a! #rea( " 4KBKK5. KEMA8IRAN BER;I#IR SECARA KRITIS 1. MENCIRIKAN Mengenal pasti kriteria seperti #iri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek+ %a digunakan untuk mendefinisikan konsep atau item dan mengenali antara konsep atau item yang hampir serupa+ 2. MEMBANDINGKAN DAN MEMBE?AKAN. Men#ari persamaan dan perbe2aan berdasarkan #riteria seperti #iri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristi*a+ %a digunakan bila terdapat dua atau lebih #iri atau kemungkinan dan semasa menbuat pilihan atau keputusan+ $. MENGUMPULKAN DAN MENGKELASKAN. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing masing berdasarkan #riteria tertentu seperti #irri atau sifat sepunya+ %a digunakan apabila terdapat banyak item atau maklumat yang tidak tersusun+ +. MEMBUAT URUTAN. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti #iri atau sifatnya seperti sai2, masa, bentuk atau bilangan+%a digunakan untuk menyusun item atau maklumat supaya mudah difahami dan item tertentu mudah dikesan+ .. MEN>USUN MENGIKUT KEUTAMAAN. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegaraan+%a digunakan untuk menonjolkan perkara yang mustahak dan menentukan tindakan yang perlu dibuat dahulu+ 0. MENGANALISIS Mengolah maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian yang lebih ke#il bagi memahami sesuatu konsep atau peristi*a serta men#ari makna yang tersirat+ %a digunakan untuk mengenali bahagian bahagian, memahami hubung kait antara bahagian dan mengenali prinsip yang terlibat+ Menganalisis ialah suatu kemahiran yang kompleks menggunakan beberapa #iri kemahiran berfikir+ 7. MENGESAN KEC:ND:NGAN. Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada sesuatu atau menentang sesuatu+ %a digunakan apabila terdapat sesuatu pernyataan yang #uba mempengaruhi keputusan atau pendapat seseorang,menimbangkan ketepatan sesuatu sumber maklumat atau pernyataan atau mengenal pasti ke#ondongan pandangan seseorang+ 1. MENILAI Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada segi kebaikan dan keburukan berdasarkan bukti atau dalil yang sah+%a digunakan untuk membuat keputusan bagi memilih sesuatu dan semasa membuat keputusan menerima atau menolak sesuatu idea+ 3. MEMBUAT KESIMPULAN. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara+berdasarkan penyiasatan+% a digunakan untuk membuat keputusan,menerangkan sesuatu, meramal dan menyokong pernyataan+ KEMA8IRAN BER;IKIR KREATI; 1. MENJANA IDEA Menjanakan idea yang banyak se#ara spontan berkaitan dengan sesuatu perkara+ %anya digunakan apabila men#ari idea baru dan men#ari alternatif+ 2. MEMBUAT IN;ERENS.

Membuat kesimpulan a*al yang mungkin benar atau pun tidak berdasarkan maklumat daripada pemerhatian+ %a digunakan apabila hendak meran#ang langkah langkah tindakan atau membuat pilihan dan menganalisis sebab dan akibat keputusan atau kesan+ $. MENG8UBUNG KAITKAN Membuat perkaitan untuk men#ari sesuatu struktur atau #orak perhubungan+ %a digunakan untuk membuat inferens, meramal, membuat hipotesis, membuat kesimpulan dan mengitlak+ +. MERAMAL Membuat jangkaan tentang sesuatu peristi*a berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh diper#ayai+ %a digunakan untuk menjuruskan,meran#ang dan mempertimbangkan pilihan+ .. MEMBUAT 8IP:TESIS Membuat pernyataan umum yang menghubungkaitkan pembolehubah pembolehubah bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristi*a+ Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya + %a digunakan pada peringkat a*al apabila hendak menjalankan sesuatu eksperimen, kajian atau penyelidikan+ 0. MENSINTESIS Menggabungkan idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan, esei, lukisan dan artifik+ %a digunakan untuk membuat kesimpulan, mengitlak atau menyediakan tajuk dan menghasilkan bentuk komunikasi seperti lukisan, peta, rajah dan laporan+ 7. MENGITLAK Membuat penyataan umum terhadap keseluruhan kumpulan maklumat berdasarkan pemerhatian ke atas sample kumpulan itu+ %a digunakan untuk men#ari pola, menyusun maklumat dan meramal+ 1. MENGANAL:GI Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep se#ara mengaitkan konsep itu dengan pekara yang mudah , maujud dan mempunyai #iri yang serupa +%a digunakan untuk memahami perkara mujarad dengan #ara mengaitkan dengan sesuatu perkara maujud yang di ketahui+ 3. MEMBUAT GAMBARAN MENTAL Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea , kosep, keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran + %a digunakan untuk memahami konsep yang mujarad dan mengingat konsep yang kompleks+ 1@. MEREKA CIPTA Menghasailkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubah suaian kepada sesuatu yang sedia ada dalam bentuk maujud atau mujarad+ ALAT BER;IKIR Penguasaan murid dalam KB menjadi lebih berkesan melalui proses alat berfikir yang sesuai dengan P&P+ Alat berfikir yang biasa di gunakan dalam proses P&P adalaha+ penyusunan grafik b+ soalan dan penyoalan #+ peta minda+ $. PEMBELAJARAN SECARA K:NTEKSTUAL PENGERTIAN PEMBELAJARAN K:NTEKSTUAL Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian indi&idu ,masyarakat dan alam pekerjaan+ Kaedah ini menyediakan pembelajaran se#ara konkrit yang melibatkan akti&iti 8ANDS A :N dan MINDS A :N TE:RI PEMBELAJARAN K:NTEKSTUAL pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan #ara bermakna dalam minda mereka + pembelajaran akan lebih menjadi berkesan jika maklumat di sampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bemakna kepada murid+ Penekanan perlu di beri kepada pelbagai persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan .bilik darjah, makmal, tempat kerja atau kehidupan harian/+ Sasaran murid yang boleh mendapat manfaat yang lebih darinya ialah kumpulan murid jenis sederhana+ ;AEDA8 PEMBELAJARAN K:NTEKSTUAL - Murid

- Guru - %ndustri BENTUK PEMBELAJARAN K:NTEKSTUAL !alam proses pembelajaran kontekstual, murid akan melalui satu atau lebih daripada bentuk pembelajaran yang berikut3+ 4 relating5 Menghubung kait .belajar dalam konteks menghubungkait pengetahuan baru dengan pengalaman hidup/ 6+ 7 e8perien#ing5 Mengalami .belajar dalam konteks , penerokaan ,penemuan dan reka #ipta/ 9+ A applying5 Mengaplikasi .belajar konteks bagaimana pengetahuan boleh digunakan dalam situasi lain / :+ ' 'ooperating5 Bekerjasama .belajar konteks bekerjasama memberi maklum balas dan komunikasi/ ;+ T Transfering5 Memindahkan .belajar konteks pengetahuan sedia ada dan menggunakan atau membina dari apa di ketahui/ PR:SES PEMBELAJARAN K:NTEKSTUAL DALAM P& P 1 .M:TIBASI Pengenalan,isu perbin#angan,ABM+ 2 .PEMA8AMAN Penerangan konsep & perbin#angan kelas atas ba#aan, melakukan #ontoh kajian+ $ KEMA8IRAN Akti&iti )ands on, penyelesaian masalah Minds "n+ +. PENILAIAN %ngat kembali fakta utama, penilaian kemajuan+ PERKARA YANG PERLU DIPERTI !ANGKAN !AGI ELAK"ANAKAN PER!ELAN#AAN K$NTEK"TUAL DENGAN !ERKE"AN% K:MUNIKASI Antara guru dan murid, ibubapa dan masyarakat+ PENGAJARAN GURU Berdasarkan kurikulum, suasana bilik darjah, persekitaran luar sekolah, penilaian dan teks5bahan sokongan+ S:K:NGAN PENTADBIR SEK:LA8 !ari segi perkembangan staf, infrastruktur, ke*angan, kepimpinan dan masa+ S:K:NGAN MAS>ARAKAT 9!ari segi sokongan teknikal juga ke*angan, penyediaan situasi tempat kerja sebenar dan kerjasama masyarakat dan sekolah+ +. PENGAJARAN >ANG BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN 4KMD5 PENGERTIAN KMD Pengajaran berlandaskan Kajian Masa !epan merupakan strategi se#ara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan murid dalam menghadapi pelbagai #abaran hidup dan membuat keputusan terbaik dan bertanggungja*ab+ Konsep KM! ditujukan kepada kesedaran dan rangsangan murid supaya mereka berfikir panjang tentang isu, masalah dan peluang yang bakal dihadapi+ PRINSIP9PRISIP KMD DIPERKENALKAN DI SEK:LA8 P4%<S%P P74$BA)A< P4%<S%P PA<!A<GA< 0A$) P4%<S%P P74A<'A<GA< ST4AT7G%K P4%<S%P P7<G$PA=AA< :BJEKTI; PENGAJARAN BERLANDASKAN KMD Berfikir se#ara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal masa depan+ Berkomukasi se#ara berkesan tantang hal hal masa depan Membina nilai dan sikap tentang masa depan Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang KM! Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal hal masa depan KEMA8IRAN ASAS KMD Membuat ramalan >Menjangka akibatnya >Menga*al dan mengendalikan perubahan KEMA8IRAN K8USUS KMD Pemahaman konsep masa depan >Pengumpulan maklumat analisis trend >4amalan dan analsis >Penggunaan imaginasi dan kreati&iti >Strategi mengatasi kebimbangan

>Proses ino&asi so#ial >Pembinaan senario >Penjelasan nilai dan masa depan >Pemahaman !imensi MATRIKS PENGAJARAN KMD Strategi P&P dilaksanakan melalui matriks yang melibatkan pelbagai unsur KM! seperti- Konsep utama - Kemahiran khusus - Proses - Kapasiti - Persepsi - %su - Tema - Aplikasi PERANCANGAN GURU UNTUK P&P KMD Peran#angan yang strategik %su dan tema yang rele&an Berpusatkan murid Aplikasi sebagai projek, kerja kokurikulum 5 sepanjang hayat Peranan guru sebagai fasilitator STRATEGI KMD DI BILIK DARJA8 %+ Menggunakan matriks sepenuhnya %%+ Menyisipkan KM! dalam pengajaran %%%+ Menggunakan unsur unsur KM! sebagai induksi 5 susulan pengajaran+ .. PEMBELAJARAN SECARA K:NSTRUKTIBISME PENGERTIAN K:NSTRUKTIBISME Konstrukti&isme adalah satu fahaman baha*a murid membina sendiri pengetahuan atau konsep se#ara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada+ !alam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru+ IMPLIKASI DARIPADA PENGETA8UAN K:NSTRUKTIBISME 3+ P&P akan berpusatkan murid+ 6+ Pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil daripada akti&iti yang dilakukan oleh murid tersebut dan bukan pengajaran yang diterima se#ara pasif+ 9+ Guru akan mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan meran#ang kaedah pengajarannyan dengan sifat asas pengetahuan tersebut+ :+ Guru berperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru+ ;+ Guru berperanan sebagai fasilitator yang membantu murid membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah+ CIRI9CIRI PEMBELAJARAN SECARA K:NSTRUKTIBISME 3+ Menggalakkan murid bertanya dan berdailog dengan murid dan guru+ 6+ Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang penting dengan hasil pembelajaran+ 9+ Menyokong pembelajaran se#ara koperatif+ :+ Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid+ ;+ Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahaminya melalui penglibatan murid dengan situasi dunia yang sebenar+ ?+ Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen+ @+ Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea+ A+ Mengambil kira keper#ayaan dan sikap yang diba*a oleh murid+ B+ Menggalakkan soalan5idea yang dimulakan oleh murid dan meggunakannya sebagai panduan meran#ang pengajaran+

KELEBI8AN PEMBELAJARAN SECARA K:NSTRUKTIBISME Murid akan (ebih berfikir (ebih faham (ebih ingat (ebih yakin (ebih berkemahiran so#ial (ebih seronok PERANAN MURID DALAM KELAS K:NSTRUKTIBISME - Murid mengambil inisiatif mengemukakan soalan soalan dan isu, membuat analisis dan menja*ab soalan soalan itu+ - Murid selalu berbin#ang dengan guru dan sesama mereka+ - Murid men#abar hipotesis yang telah dibuat dan digalakkan berbin#ang untuk membuat ramalan+ - Murid menggunakan data dan bahan bahan fi2ikal, manipulatif atau interaktif untuk menjana idea dan pengetahuan+ PERANAN GURU DALAM KELAS K:NSTRUKTIBISME Menggalakkan murid menerangkan idea mereka serta menghargai pandangan meraka+ Menstruktur pelajaran untuk men#abar persepsi murid+ Membantu murid menyedari kerele&anan kurikulum kepada kehidupan mereka+ Mentaksir pembelajaran melalui akti&iti harian di kelas+ Menggalakkan murid membuat tugasan yang berbentuk penyelesaian, menganalisis, meramal, meneroka dan membuat hipotesis+ Menggalakkan murid menerangkan lebih lanjut ja*apan mereka+ Menggalakkan penemuan murid melalui pertanyaan soalan+ Memberi masa se#ukupnya kepada murid untuk menja*ab soalan+ Memberi masa se#ukupnya kepada murid untuk membuat perkaitan antara idea idea yang telah dijanakan+ Menggalakkan pembelajaran koperatif dalam menjalakan tugasan tertentu+ Membimbang murid mendapatkan ja*apan yang tepat+ 0. PEMBELAJARAN MASTERI PENGERTIAN PEMBELAJARAN MASTERI Pembelajaran masteri merupakan suatu pendekatan P&P bagi memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya+ Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang men#ukupi dan proses P&P yang berkualiti+ %a dilaksanakan dalam P&P kerana Murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbe2a Murid memerlukan pendekatan P&P yang sesuai dan berkesan Murid mesti menguasai pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diajarkan PRINSIP PEMBELAJARAN MASTERI 3+ Murid normal boleh mempelajari apa yang diajarkan oleh guru+ 6+ Pembelajaran dipe#ahkan kepada beberapa unit ke#il supaya mudah dikuasai+ 9+ Murid memerlukan masa yang men#ukupi untuk menguasai sesuatu hasil pembelajaran yang ditentukan+ :+ Arahan P&P bagi setiap unit pembelajaran mestilah jelas+ CIRI9CIRI PEMBELAJARAN MASTERI 3+ )asil pembelajaran perlu ditentukan+ 6+ )asil pembelajaran disusun mengikut hierarki atau unit pembelajran+ 9+ Akti&iti P&P hendaklah bermakna, berkesan, menarik dan menyeronokan+ :+ Penilaian berasaskan $jian 4ujukan Kriteria .$4K/+ ;+ Bahan P&P yang berkesan+

?+ Murid perlu menguasai ACD aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit lain+ @+ Akti&iti pemulihan dilaksanakan+ A+ Akti&iti pengayaan dilaksanakan+ LANGKA89LANGKA8 PEMBELAJARAN MASTERI %+ Penentuan )asil Pembelajran %%+ P&P %%%+ Penilaian %E+ Tindakan susulan PENENTUAN 8ASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti apa yang perlu dikuasai oleh murid Memberi tumpuan dlm penguasaan )asil Pembelajaran Meran#ang pelbagai kaedah dan bahan bantu mengajar Membantu membina ujian formatif dan sumatif PR:SES P & P Guru harus mengambil kira perkara yang berikut semasa meran#ang akti&iti P&P Kebolehan dan keupayaan murid berbe2a be2a Kepelbagaian kaedah P & P Kemudahan yang sedia ada Masa yang diperuntukkan PENILAIAN Penilaian dalam Pembelajaran Masteri perlu diran#anag, dibina, dikendali dan ditadbir oleh guru+ %a berbentuk formatif dan sumatif yang berasaskan $jian 4ujukan Kriteria, Kedua dua penilaian ini bersifat diagnostik+ %a mestilah berdasarkan kepada )asil Pembelajaran yang telah ditetapkan+ )asil Pembelajaran boleh dinilai se#ara lisan, pemerhatian dan penulisan yang dijalankan se#ara berasingan atau digabungkan+ TINDAKAN SUSULAN DALAM PEMBELAJARAN MASTERI %a bertujuan Memastikan kelemahan murid tidak terhimpun Memperkukuhkan dan mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran yang dikuasai %a boleh dilakukan melalui akti&iti Pemulihan Pengayaan .pengukuhan dan pengembangan/+ 7.TEKN:L:GI MAKLUMAT DAN K:MUNIKASI4 ICT5 PENGENALAN Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi .atau lebih dikenali sebagai %'T/ se#ara berfikrah , teran#ang dan bersesuaian untuk meningkatkan ke#ekapan proses keberkesanan pengajaran dan pembelajaran+ .P&P/ Penggunaan %'T se#ara berfikrah, teran#ang dan bersesuaian dengan keperluan dalam pembelajaran Berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang pelbagai keupayaan Meningkatkan moti&asi murid Membolehkan pembelajaran bersendiri .indi&idualised learning/ Membolehkan murid mengakses maklumat yang sukar diperolehi serta mengumpul maklumat yang perlukan masa yang lama Men*ujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan men#abar Meningkatkan daya kreati&iti dan imaginasi murid Memberi peluang kepada murid belajar se#ara berkesan dengan bimbingan yang minimum Meningkat kemahiran %'T Dalam #'!(e#) -em%elajara!6 -e!,,*!aa! ICT 2alam P&P %'leh 2 #a(e,'r #a! #e-a2a em-a(:9

1.TUT:RIAL %'T dikatakan untuk pembelajaran tutorial apabila diguna untuk menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan+ Pembelajaran tutorial ini merangkumi Pembelajaran ekspositori !emontrasi sesuatu fenomena yang ditunjukan dan dika*al urutan babaknya oleh system (atihan atau latihtubi yang disampaikan dan dika*al oleh system 2. PENER:KAAN Penggunaan %'T untuk pembelajaran penorokaan berlaku apabila %'T digunaan untuk Men#ari dan mengakses maklumat daripada '! 4"M, internet, portal maklumat dan sebagainya+ Mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena se#ara simulasi Melihat demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dika*al oleh murid+ $. APLIKASI %'T dikatakan diguna sebagai alat aplikasi apabila mem%a!(* m*r 2 mela#)a!a#a! (*,a)a! -em%elajara! , bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat P&P+ 'ontohnya, penggunaan perisian aplikasi umum seperti -em-r')e) -er#a(aa! oleh murid dalam menghasilkan #ara!,a! atau -e!,*!aa! -er ) a! ham-ara! ele#(r'! # *!(*# mem-l'( ,ra". Perisian aplikasi khusus seperti e2 ('r ,ra" #6 C'm-*(er A 2e2 De) ,! 4CAD5 dan lain lain, juga termasuk dalam aplikasi yang boleh digunakan untuk mem%a!(* m*r 29m*r 2 mela#)a!a#a! a#( / ( -em%elajara!. +. K:MUNIKASI %'T dikatakan sebagai -em*2ah #'m*! #a) apabila diguna untuk membolehkan murid dan guru daripada lokasi yang berbe2a me!,ha!(ar6 me!er ma dan %er#'!,) ma#l*ma( yang pelbagai bentuk .I!(er!e(5+ Kemajuan %'T pada hari ini membolehkan komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod seperti berikut Teks Grafik Audio Eideo Kombinasi pelbagai mod 1. TE:RI KECERDASAN PELBAGAI DE;INISI ASAS TE:RI KECERDASAN PELBAGAI 4TKP5 !alam konteks TKP, )o*ard Gardner mendefinisikan ke#erdasan seperti yang berikut &An intelligen'e is t(e a)ility to sol*e pro)lems or to 'reate produ'ts t(at are *alued +it(in one or more 'ultural settings%& TKP bukan sahaja memperluas keluarga ke#erdasan , malah menjana definisi dan konsep ke#erdasan yang rele&an dalam pendidikan hari ini+ Teori Ke#erdasan Pelbagai .TKP/ ialah kebolehan seseorang itu menyelesaikan masalah yang dihadapi sebenar , kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan dan kebolehan membuat sesuatu atau mena*arkan perhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya + Ke#erdasan bukan terhad kepada %F sahaja, malah ke#erdasan seseorang itu boleh berubah mengikut masa dan kematangannya LAPAN KECERDASAN PELBAGAI 1. KECERDASAN BERBAL9LINGUISTIK Ke%'leha! me!,,*!a#a! #a(a9#a(a dengan berkesan se#ara lisan dan penulisan, termasuklah kebolehan mengingat maklumat, meyakini orang lain serta ber#akap tentang bahasa itu sendiri+ 2. KECERDASAN L:GIK AMATEMATIK Kebolehan me!,,*!a#a! !'m%'r )e&ara %er#e)a! 2a! % ja# %erh*jah, termasuk memahami kelompok asas, prinsip sebab akibat serta kebolehan menjangka+ $. KECERDASAN BISUAL ARUANG Kebolehan me!,e)a! 2a! me!,,am%ar#a! %e!(*# r*a!,6 <ar!a 2a! ,ar )a!, termasuklah kebolehan mempersembahkan idea &isual+ +. KECERDASAN KINESTETIK

Kebolehan me!,,*!a#a! %a2a! *!(*# me!7a(a#a! 2ea6 -er)aa! 2a! me!7ele)a #a! ma)alah , termasuklah kemahiran fi2ikal seperti kordinasi, keanjalan, kepantasan dan kesimbangan+ .. KECERDASAN MU?IK Kebolehan me!,e)a! rama 2a! la,*, termasuk kebolehan mengenal lagu mudah serta membe2akan atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah+ 0. KECERDASAN INTERPERS:NAL Kebolehan memaham -er)aa!6 m'( /a) 6 (a% a( )er(a ha)ra( 'ra!, la !+ Ke#erdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak se#ara berkesan terhadap orang lain se#ara praktikal, seperti mengglakkan murid menyertai sesuatu projek+ 7. KECERDASAN INTRAPERS:NAL Kebolehan memaham 2 r )e!2 r 2ar )e, #e#*a(a!6 #elemaha!6 ha)ra( dan kehendak, termasuklah kemahiran bagaimana seseorang itu sama atau berbe2a dengan orang lain+ Ke#erdasan ini juga dapat membantu indi&idu menangani persaan, beradap sopan serta menga*al kemarahan atau kesidhan diri 1. KECERDASAN NATURALIS Kebolehan me!,e!al 2a! me!,#la) " #a) tumbuh tumbuhan galian, binatang termasuk rumput dan batu G batuan, serta pelbagai flora dan fauna+ %a juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya dari segi pakaian dan makanan 3. PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI 4PAK5 K:NSEP PAK PAK .Pembelajaran Akses Kendiri/ adalah satu pendekataan pembelajaran yang boleh memberi akses kepada sumber pelajaran dan membolehkan pelajar mem-er'leh -e!,e(ah*a! 2a! #emah ra! %er2 #ar + !alam program PAK, bahan pembelajaran direka dan diuruskan supaya pelajar belajar me!, #*( m !a(6 #e-erl*a!6 (aha- #emam-*a! 2a! ,a7a -em%elajara! mereka+ Bagi membolehkan pelajar mendapat maklum balas tentang pen#apaian dan kemajuan mereka+ Program PAK menyediakan pentaksiran kendiri+ Program ini dibentuk untuk menggalakan -em%elajara! #e!2 r di mana pelajar mempunyai a*('!'m 2a! %er(a!,,*!, ja<a% ke atas pembelajaran kendiri dengan menyedari mereka adalah indi&idu yang mempunyai m !a(6 #emam-*a! ,a7a 2a! re!(a# -em%elajara! 7a!, %er%eCa + PAK melatih pelajar untuk belajar sambil memberi penekanan kepada usaha memenuhi keperluan yang berbe2a dengan e&iromen pembelajaran yang #'!2*) "+ Pendekatan m*r 2 %er2 #ar ini adalah berasaskan persepsi baha*a hanya murid itu sendiri yang boleh melakukan -em%elajara! )e&ara '-( m*m+ %ni dikukuhkan lagi melalui pemerhatian baha*a m*r 2 %er%eCa antara satu sama lain dari segi ,a7a6 #e-erl*a! 2a! #a2ar -em%elajara!+ Adalah sangat penting bagi murid menentukan strategi pembelajaran yang terbaik dan sesuai dengan diri mereka+ %ni akan menghasilkan indi&idu yang boleh berfikir dan bertangung ja*ab ke atas pembelajaran mereka+ PR:GRAM PAK DI SEK:LA8 Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid telah semakin diterima dan dipraktikkan dalam bidang pendidikan+ Peranan guru yang se#ara tradisinya lebih #enderung kepada penyampai maklumat sahaja telah berubah dan peranan mereka sebagai "a) l (a('r, j*r*la( h 2a! #a*)el'r semakin diterima+ Program PAK memerlukan guru yang sedemikian adalah untuka/ Menggalakkan m*r 2 %er !(era#) sesama sendiri dalam kelas+ b/ Me*ujudkan en&ironmen pembelajaran yang memberi peluang murid me!,*j #emam-*a! mereka+ #/ Membantu murid me!7e2ar -el%a,a )(ra(e, dalam pembelajaran+ d/ Melatih murid untuk %elajar )e&ara #e!2 r + e/ Mem% m% !, dan mem%a!(* murid di mana perlu+ !alam program PAK murid menetapkan matlamat pembelajaran mereka sendiri+ Muridlah yang menyediakan ran#angan pembelajaran mereka dan bertanggungja*ab menyempurnakannya+ Bagi tujuan itu murid hendaklah Mengenal pasti #e-erl*a! pelajar Mengenal pasti tahap #e%'leha! mereka sendiri Menetapkan ma(lama( pembelajaran sendiri Mengenal pasti ma)a -em%elajara! yang ada Menyediakan -ela! pembelajaran yang real )( #
!engan mengikuti program PAK murid akan Memperoleh kemahiran %elajar *!(*# %elajar

10

Berusaha memperoleh pengetahuan dan kemahiran se#ara %er2 #ar Belajar mengikut #e-erl*a! dan ,a7a -em%elajara! )e!2 r Me!(a#) r sendiri pen#apaian mereka Mempunyai a*('!'m dan %er(a!,,*!,ja<a% ke atas pembelajaran sendiri Program PAK mempunyai #iri #iri seperti berikut E!/ r'!me! pembelajaran "le#) %el6 )ele)a 2a! (a!-a (e#a!a! Bahan PAK dan bantuan fasilitator mudah 2 a#)e) Pem l ha! bahan dan akti&iti pembelajaran yang l*a) Kem*2aha! yang membolehkan murid belajar se#ara bersendirian atau dalam kumpulan Membolehkan pembelajaran mengikut #a2ar 2a! #emam-*a! m*r 2 Membolehkan murid me!(a#) r -e!&a-a a! )e!2 r +

11