Anda di halaman 1dari 28

SULIT ARAHAN : Jawab semua soalan. 1. Siapakah ketua kumpulan yang melakukan kerja semasa di dalam bengkel?

A ketua bengkel B wakil kelas C formen penolong ketua kelas !. "ujuan organisasi bengkel dan keselamatan bengkel diwujudkan adalah untuk...... A kelan#aran dalam pelaksanaan tugas B memastikan peraturan bengkel dipatuhi C murid mempunyai sifat bertanggungjawab dan berdisiplin semua di atas

$ajah 1 %. $ajah 1 menunjukkan keadaan peralatan elektrik yang anda hendak gunakan. Apakah yang anda perlu lakukan jika situasi seperti ini terjadi? A Cuba baiki kerosakan tersebut B &unakan dengan berhati'hati C &unakan alatan elektrik yang lain (aporkan segera kepada guru ). $eka bentuk didefinisikan sebagai susunan bahan yang diran#ang untuk menghasilkan sesuatu **************. A +dea B ,roduk C +no-asi teknologi 2

SULIT .. Sesuatu produk reka bentuk yang dapat dipasarkan dikatakan mempunyai nilai/. A kemasan B keselamatan C ketahanan komersil 0. Antara berikut1 yang manakah bukan faktor rekabentuk? A 2ungsi B $upa bentuk C 3os jualan 3esesuaian bahan 4. Antara proses'proses berikut1 yang manakah melibatkan penggunaan teknologi ? + menyapu kemasan ++ memahami lukisan kerja +++ menghasilkan 5 2 +6 menggerudi lubang pada kayu A + 1 ++ dan +++ B +1 ++ dan +6 C +1 +++ dan +6 ++1 +++ dan +6

$ingan1 kuat dan mudah dikerjakan "idak mudah meleding1 menge#ut dan retak "idak pe#ah apabila dipaku pada hujungnya

7. Jenis bahan yang dihuraikan di atas ialah 3

SULIT A papan lapis B kayu C 5 2 Mounting board

8. Antara berikut manakah kelemahan Medium Density Fibre Board 95 2: ? A +a kalis air B +a tidak kalis air C Susah diperolehi Bahagian hujung mudah pe#ah 1;. Antara berikut1 yang manakah menerangkan kebaikan menggunakan mounting board ? + 5empunyai permukaan dalam pelbagai warna ++ Boleh dilengkungkan mengikut kehendak +++ 5udah dikerjakan +6 Sesuai untuk pembinaan tanggam A +1 ++ dan +++ B +1 ++ dan +6 C +1 +++ dan +6 ++1 +++ dan +6 11. Antara berikut yang manakah bukan pengikat? A ,aku B &lu C Skru "anggam 1!. Apakah jenis glu yang sesuai digunakan untuk melekat bahan yang berlainan seperti plastik dengan kayu? A &lu ,6C B &lu sentuh C &lu biasa . &lu ,6A

SULIT

$ajah !

1%. 2ungsi utama alat yang ditunjukkan dalam $ajah diatas ialah untuk A menguji sudut 8;o B menguji lebar dan tebal kayu C menanda garisan bersudut tepat menguji dan menanda sudut'sudut yang dikehendaki 1). &ergaji manakah yang digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis? A &ergaji besi B &ergaji lengkung halus C &ergaji tangan &ergaji putting

$ajah %

1.. $ajah % menunjukkan sebahagian daripada pembaris keluli. Jarak < ialah A %.. #m B ... #m C 1).. #m 5

SULIT 1;.; #m

$ajah )

10. $ajah ) menunjukkan gergaji tangan. Sai=nya ditentukan oleh A + B ++ C +++ +6 14. Antara berikut1 penggunaan pemutar skru yang manakah betul?

17. Antara berikut1 alatan yang manakah digunakan dalam proses mengukur? +. ,ensel ++. "olok penanda +++. ,ita pengukur +6. ,embaris keluli 6

SULIT A + dan ++ B ++ dan +++ C +++ dan +6 + dan +6

$ajah .

18. Apakah nama bahagian yang bertanda < pada rajah . di atas ? A $ahang B Bindu C ,elaras mata gerudi 3un#i bindu

$ajah 0

!;. $ajah 0 di atas ialah mesin /// A &erudi tangan 7

SULIT B &ergaji tangan C &erudi engkol &erudi mudah alih !1. ,ilih penyataan yang betul mengenai mesin gerudi lantai + 3egunaan amnya adalah untuk menebuk lubang ++ 3elajuan dikawal oleh sistem takal +++ iameter terbesar yang boleh digerudi ialah 0mm +6 Benda kerja perlu diapit pada ragum gerudi ketika kerja menggerudi dijalankan A +1 ++ dan +++ B +1 ++ dan +6 C ++1 +++ dan +6 +1 ++1 +++ dan +6 !!. >ang manakah menunjukkan lakaran ! ?

$ajah 4

!%. $ajah 4 menunjukkan sebuah reka bentuk projek. Bahagian < sesuai di#antum dengan bahagian > dengan menggunakan 8

SULIT A ,en#angkuk B ?ngsel C Breket ,enyangkut

$ajah 7

!). Jenis tanggam yang ditunjukkan pada rajah 7 di atas ialah/.. A tanggam temu. B tanggam parit. C tanggam lekap palang. tanggam lekap "

$ajah 8

!.. $ajah 8 menunjukkan bahagian projek yang telah dipasang dan di#antum. Cantuman yang sesuai bagi bahagian yang bertanda , ialah A men#antum menggunakan skru benam sendiri B mengglu menggunakan glu panas C meri-et membuat tanggam 9

SULIT

10

SULIT !0. ,ilih kemasan yang dipadankan dengan pelarutnya yang betul. A tona kayu @ spirit metil B lekar @ thinner C #at li#au @ air syelek @ turpentin

$ajah 1;

!4. Berdasarkan rajah 1; di atas1 bahan < berfungsi untuk A mendapatkan tekanan yang sama. B mengelakkan kertas las daripada mudah koyak. C membolehkan kertas las dipegang dengan kuat. membolehkan permukaan kayu dili#inkan dengan #epat. Kos (RM) 3os bahan 3os upah 3os o-erhed
Jadual 1

Jumlah (RM) )!;.;; 7;.;; .;.;;

!7. Jadual 1 menunjukkan kos untuk membuat 1; unit projek reka bentuk. Aitungkan kos pengeluaran bagi seunit projek reka bentuk itu. A $5 ...; B $5 )!.;; C $5 .;.;; $5 ...;; !8. inamo menghasilkan arus elektrik dengan prinsip ................. A #ahaya B aliran air C kemagnetan tindakan kimia 16

SULIT %;. Alatan manakah yang mempunyai elemen pemanas nikrom? A radio B seterika C kipas angin gerudi elektrik

%1. Antara berikut1 alatan tangan yang manakah paling sesuai untuk men#engkam dan membentuk?

%!. Apakah jenis wayar yang sesuai digunakan pada penyuai dan soket ? A Bayar teras kembar B Bayar teras tunggal C Bayar kuprum berenamel 3abel tiga teras berpenebat ,6C

17

SULIT

$ajah 11

%%. $ajah 11 menunjukkan pendawaian % pin 1% ampere. "eras bumi ditunjukkan oleh bahagian yang bertanda A , B C C $ S %). >ang manakah antara plag di bawah digunakan pada alat 'alat elektrik berkuasa tinggi seperti pemanas api dan pendingin udara?

%.. &as yang terkandung dalam tiub lampu pendarfluor terdiri daripada ......... A #ampuran gas argon dan merkuri. B #ampuran gas argon dan nitrogen C #ampuran gas nitrogen dan merkuri #ampuran gas merkuri dan nitrogen

18

SULIT %0. (ampu pendarflour didapati berkelip'kelip tetapi tidak menyala. Apakah kemungkinan kerosakan tersebut berlaku? + "iub lampu rosak ++ Suis penghidup rosak +++ Cok lampu rosak +6 "iada bekalan elektrik A + dan ++ B + dan +6 C ++ dan +++ +++ dan +6

$ajah 1!

%4. $ajah 1! menunjukkan sebuah tangki simpanan air. 2ungsi bahagian yang bertanda < ialah A mengawal aras air bagi tangki simpanan air B mengeluarkan air semasa kerja men#u#i dijalankan C menyalurkan air jika pelampung tidak berfungsi menyalurkan bekalan air dari paip perkhidmatan dan mengawal aras air bagi tangki simbah %7. Antara berikut1 yang manakah benar tentang sistem bekalan air di rumah? A ,ili dan tandas mendapat bekalan air dari tangki simpanan air B Sistem tidak terus membekalkan air tanpa melalui tangki simpanan air C "erdiri daripada paip perkhidmatan1 paip #u#i dan paip agihan sahaja Sistem terus membekalkan air se#ara terus dari tangki simpanan air

19

SULIT %8. Antara berikut1 pasangan yang manakah betul? Jenis paip ,aip B& ,aip ,6C ,aip ,oli ,aip ,oli A B C D 3ebaikan "idak perlu diullir ,erlu diulir "ahan karat1 elastik1 liat dan mudah lentur ,roses sambungan yang mudah

);. Antara berikut1 yang manakah soket penge#il?

$ajah 1% )1. $ajah 1% menunjukkan proses penyambungan paip B&. "ujuan penggunaan bahan yang bertanda < adalah untuk A penyambung mudah dipasang B mengelakkan penyambung daripada tergelin#ir semasa proses 17

SULIT mengetatkan C mengelakkan benang 9ulir: daripada rosak mengelakkan kebo#oran semasa sambungan )!. Antara alatan tangan berikut1 manakah yang digunakan untuk membuka dan menanggalkan plag buangan ketika membersihkan perangkap? A playar gabung B perengkuh paip C sepana boleh laras playar #engkam seribu )%. Antara berikut1 yang manakah pili bebibir?

A + dan ++ B + dan +++ C ++ dan +++ ++ dan +6

$ajah 1) )). $ajah 1) menunjukkan tangki simbah. "iub sifon adalah bahagian yang 18

SULIT berlabel A , B C C $ S

).. Cara'#ara yang manakah boleh dilakukan untuk mengelakkan perangkap sinki daripada mudah tersumbat ? + 3erap menuangkan air panas ke dalam lubang sinki ++ 5enggunakan tapis untuk memerangkap sisa makanan yang kasar +++ 5enjolok lubang sinki dengan kayu halus +6 5embersihkan sinki dengan air sabun A + dan ++ B + dan +6 C ++ dan +6 +++ dab i)0. Apakah jenis mesin jahit yang memerlukan sebelah tangan untuk memusingkan nya? A 5esin jahit kaki B 5esin jahit automatik C 5esin jahit tangan 5esin jahit elektrik

$ajah 1. )4. $ajah 1. menunjukkan sebuah mesin jahit. Bahagian yang manakah berfungsi untuk mengawal ketegangan dan tarikan jahitan? A , B C C $ S

19

SULIT )7. Antara yang berikut1 yang manakah merupakan fungsi gigi penolak pada mesin jahit? A. B. C. . memegang jarum jahit memulakan dan mematikan jahitan menolak kain ketika menjahit melaraskan sai= mata jahitan yang dikehendaki

)8. ,ilih pernyataan yang betul bagi mengisi benang pada gelendung benang.

A +++1 +1 +61 ++ B ++1 +++1 +1 +6 C +61 +++1 ++1 + +1 ++1 +61 +++ .;. Apakah yang menyebabkan benang jahitan mesin terputus'putus? + ++ +++ +6 Jarum mesin bengkok 3etegangan benang yang terlalu ketat 3eadaan mesin yang kotor Benang yang tidak sesuai

A + dan ++ B ++ dan +6 C ++1 +++ dan +6 +1 ++1 +++ dan +6

17

SULIT .1. Antara berikut1 yang manakah bukan langkah untuk menjaga mesin jahit? A meminyak dan membersihkan mesin jahit B tutup mesin jahit selepas digunakan C tukarkan jarum yang berkarat atau tumpul turunkan tuas angkat setelah selesai menjahit .!. Antara bahan dan hiasan berikut yang manakah sesuai digunakan untuk menghias artikel mudah yang dibuat? + ++ +++ +6 3un $enda "ali ,ita

A + dan ++ B + dan +6 C ++ dan +6 +++ dan +6 .%. 5ata jahitan manakah dapat digunakan sebagai jahitan hiasan sulaman dan pengemas tepi fabrik yang berbulu? A jahitan kia B jahitan sembat C jahitan silang pangkah jahitan insang pari .). 5edium semaian disediakan dengan men#ampurkan *************. A 1 bahagian tanah loam1 ! bahagian bahan organik dan 1 bahagian pasir B ! bahagian tanah loam1 1 bahagian bahan organik dan 1 bahagian pasir C % bahagian tanah loam1 ! bahagian bahan organik dan 1 bahagian pasir 4 bahagian tanah loam1 % bahagian bahan organik dan ! bahagian pasir

19

SULIT ... Antara berikut yang manakah jenis'jenis keratan batang? + ++ +++ +6 3eratan kayu lembut 3eratan kayu kasar 3eratan kayu rapuh 3eratan kayu keras

A + dan ++ B + dan +6 C ++ dan +6 +++ dan +6

$ajah 10 .0. $ajah 10 menunjukkan keratan batang yang disemai dalam medium pengakaran telah ditutup dengan plastik lutsinar. Apakah tujuan langkah tersebut? A Dntuk melindungi keratan batang daripada serangan serangga perosak B Dntuk mengekalkan kelembapan medium C Dntuk mengelakkan pan#aran terus matahari Dntuk menghalang pertumbuhan rumpai pada medium .4. "anaman hiasan yang boleh dibiak se#ara keratan batang ialah + ++ +++ +6 Aibis#us Codiaeum Bougain-illea Aelianthus

A +1 ++ dan +++ B +1 ++ dan +6 C +1 +++ dan +6 +1 +++ dan +6

20

SULIT .7. Antara berikut1 yang manakah benar tentang pembiakan se#ara keratan batang? + 5erupakan #ara pembiakan seks ++ Boleh menambahkan bilangan tanaman +++ 5enghasilkan anak pokok yang mempunyai #iri yang sama dengan pokok induk +6 5udah dilakukan untuk menghasilkan anak pokok dengan #epat A +1 ++ dan +++ B +1 ++ dan +6 C +1 +++ dan +6 ++1 +++ dan +6 .8. 5engapakah keratan batang yang telah berakar perlu diubah ke medium penanaman? A Dntuk menyenangkan kerja penjagaan B Dntuk mendapatkan #ahaya yang men#ukupi C Dntuk menggalakkan tumbesaran anak pokok Dntuk memudahkan kerja pemasaran 0;. Antara yang berikut1 yang manakah kepentingan menyiram anak pokok tanaman hiasan? + ++ +++ +6 5engekalkan kesegaran anak pokok 5engawal pertumbuhan rumpai 5embunuh serangga perosak 5elarutkan nutrien dalam medium tanaman

A + dan ++ B + dan +6 C ++ dan +++ +++ dan +6

20

SULIT NO. 1 2 3 4 5 6 7 ! 1" 11 12 13 14 15 16 17 1 1! 2" 21 22 23 24 25 26 27 2 2! 3" JAWAPAN C D D B D C C A B A D B D B A C D C B D B A B B A B A D C B NO. 31 32 33 34 35 36 37 3 3! 4" 41 42 43 44 45 46 47 4 4! 5" 51 52 53 54 55 56 57 5 5! 6" JAWAPAN C B B B A A A A C D B C C A A C B C BON#$ A D A D B B C A D C B

SULIT 1. Apakah sikap yang perlu dihindari semasa bekerja di dalam bengkel? A erma! " Amanah "er!anggungja#ab $ %embua! kerja amali !anpa arahan 2. An!ara ala! beriku!& yang manakah !idak disimpan di panel ala!? A Api! ' " (esiku ) 'ergaji !angan $ *ukul +arring!,n An!ara ala!an beriku!& yang manakah perlu ada di dalam k,!ak per!,l,ngan -emas? . /las!er .. .,din ... (abun .0 Air bersih A . dan .. " . dan ... ... dan .0 $ .& .. dan .0 (ai1 mesin gerudi lan!ai di!en!ukan ,leh A lebar meja gerudi " lebar rahang pada ragum gerudi ke!ebalan benda kerja yang b,leh gerudi $ diame!er ma!a gerudi yang b,leh dipasang pada rahangnya

7.

2ang beriku! kandungan pend,kumen!asian pr,jek& ke-uali A !ema " jadual kerja lakaran bebas $ iklan jualan pr,duk 2ang beriku! adalah kebaikan penggunaan papan lapis& ke-uali A mempunyai permukaan yang lebar dan ra!a " sesuai un!uk kegunaan di luar rumah !idak pe-ah apabila dipaku di hujung $ mempunyai permukaan yang -an!ik (ai1 berus -a! di!en!ukan ,leh A panjang berus bera! berus " !ebal berus $ lebar berus

8.

3.

9.

10. 2ang beriku! kelebihan penggunaan m,un!ing b,ard& ke-uali A b,leh dilengkungkan " sesuai un!uk pembinaan m,del mempunyai permukaan ber#arna $ mempunyai daya kekua!an yang !inggi 11. *ujuan u!ama penyediaan jadual kerja ialah un!uk A menjima!kan masa dan #ang " menghasilkan pr,jek yang menarik menghasilkan pr,jek yang lebih bernilai $ menjamin keselama!an semasa membua! kerja amali

4.

5.

"ahagian mesin gerudi lan!ai yang digunakan un!uk mel,nggarkan dan menge!a!kan rahang bindu ialah A kun-i bindu ragum gerudi " !uas pemasuk $ kun-i rahang 12. Apakah !ujuan u!ama mengubah suai pr,jek? A men-an!ikkan pr,jek " menambah k,s pr,jek menambah nilai pr,jek $ menambah 3ungsi pr,jek /ilih pasangan bahan kemasan dan pelaru! yang sesuai pada jadual di ba#ah. 13. An!ara beriku! adalah 3ak!,r reka ben!uk& ke-uali A 3ungsi " k,s jualan rupa ben!uk $ kaedah pembinaan 14. 2ang beriku! merupakan -iri4-iri m,un!ing b,ard& ke-uali A sesuai un!uk binaan !anggam " mudah dikerjakan dan diben!uk
3

6.

SULIT mempunyai pelbagai #arna yang menarik $ b,leh dilengkung mengiku! kehendak reka ben!uk 15. 2ang manakah menunjukkan lakaran 2$?

20.

5ajah dia!as menunjukkan dua keping papan yang hendak di-an!umkan bersudu! !epa! pada bahagian ber!anda 8. *anggam yang sesuai digunakan ialah A !anggam lekap palang " !anggam lekap * !anggam bajang $ !anggam pari! 16. An!ara beriku!& yang manakah bukan kebaikan penggunaan mesin gerudi mudah alih? A .a b,leh menebuk lubang berdiame!er lebih besar " .a b,leh menebuk lubang se-ara menda!ar .a b,leh menebuk lubang se-ara menegak $ .a mudah diba#a ke !empa! kerja 17. 21.

"ahagian lengkuk pada papan lapis dalam 5ajah dia!as sesuai dip,!,ng dengan menggunakan A gergaji kera! " gergaji pu!ing paha! !epi ser,ng $ gergaji lengkung halus

5ajah dia!as menunjukkan pr,ses membenam paku. Ala!an ber!anda 8 pada rajah di a!as ialah A paku kepala ra!a " pembenam paku penebuk pusa! $ paku panel

22.

18. 6,s pengeluaran pr,jek meliba!kan . k,s bahan .. k,s upah ... k,s ,7erhed A . sahaja .. dan ... " . dan .. $ .& .. dan ... 19. 6e!erangan di a!as sesuai un!uk 3ak!,r u!ama reka ben!uk A nilai k,mersial " keselama!an k,s pr,duk $ ke!ahanan 23.

*ujuan penggunaan bahagian ber!anda 8 pada 5ajah dia!as ialah un!uk A memudahkan kerja men-abu! paku dan mengelakkan permukaan pr,jek daripada r,sak a!au -alar " mengelakkan paku daripada menjadi bengk,k mengelakkan hulu !ukul daripada pa!ah $ mengelakkan paku daripada pa!ah

"ahagian ber!anda 8 dalam 5ajah dia!as ialah

SULIT A pen-angkuk " penyangku! breke! $ engsel 24. (usun a!urkan aplikasi pr,ses membua! kerja kemasan menggunakan syelek. . )i-inkan dan bersihkan permukaan pr,jek .. (apu permukaan pr,jek mengiku! ira kayu dan biarkan kering ... (apu lapisan syelek kali kedua .0 ',s,k dengan ker!as las gred halus se-ara perlahan 0 "ersihkan berus A .& ..& ...& .0 dan . " ..& .& ...& 0 dan .0 .& ..& .0& ... dan 0 $ .& ..& ...& 0 dan .0 25.

28. An!ara beriku!& -ara memaku yang manakah mempunyai -engkaman yang kua!?

29. :ius dalam li!ar disambung se-ara A siri " selari siri4selari $ pin!as 30. /un-a nega!i3 pada sel kering ialah A bekas 1ink ker!as peneba! " ker!as keras $ ba!ang karb,n 31. (emasa memasang !iub pada pemegang !iub& !iub perlu dipusing A 45; " 90; 180; $ 360;

5ajah dia!as menunjukkan -ara memasang skru pada kayu lembu!. "ahagian ber!anda 8 ialah A ma!a gerudi benam r,s " ma!a gerudi pin!al pembenam skru $ ma!a gerimi! 26. 9adual di ba#ah menunjukkan ala!an kemasan dan bahan kemasan yang digunakan. /ilih pasangan yang sesuai.

32. /la! p,si!i3 pada sel basah dibua! daripada A eb,ni!e " gen!ian ka-a ba!ang karb,n $ plumbum per,ksida 33. An!ara plag beriku!& yang manakah mempunyai 3ius di dalamnya? A /lag 2 pin 2 ampere " /lag 3 pin 13 ampere /lag 3 pin 15 ampere $ /lag 2 pin 15 ampere

27. 6elebihan menggunakan %$: un!uk membua! pr,jek ialah . !ahan haba dan lebih keras .. kemasan permukaan yang menarik ... mempunyai pelbagai #arna yang menarik .0 mempunyai permukaan yang lebar dan kes!abilan dimensi A . dan .. .& .. dan .0 " .& .. dan ... $ .& ..& ... dan .0
5

34. +ayar kuprum berenamel sesuai digunakan un!uk A membua! penda#aian li!ar mudah " membua! gegelung pada m,!,r elek!rik membua! penda#aian li!ar elek!rik di rumah $ membua! penda#aian radi, dan k,mp,nen elek!r,nik

SULIT 35. 40. 'erigis luar yang !erjadi semasa pr,ses mem,!,ng paip "' dibuang dengan menggunakan A kikir ra!a kikir bula! " ker!as las $ gergaji besi 41. "ahagian yang perlu diser7is jika air keluar melalui paip limpah pada !angki simbah ialah A !iub si3,n " paip alur masuk injap beb,la $ injap gegendang 42. *ujuan penggunaan pena ujian pada 5ajah dia!as ialah un!uk A menguji #ayar hidup " menge!a!kan skru ke-il menguji keb,-,ran pada ala!an elek!rik $ menguji !enaga haba pada se!erika elek!rik 37.

5ajah dia!as menunjukkan ala!an A playar mun-ung !irus " pem,!,ng sisi playar gabung $ penjalur #ayar 36.

(er7is yang perlu dilakukan un!uk pili pada 5ajah dia!as ialah A gan!ikan pemulas " gan!ikan sesendal gan!ikan pel,mpa! $ gan!ikan dengan pili baru

"ahagian 8 pada 5ajah dia!as ialah A aras air " kedap air perangkap air $ aras sisa buangan 38. An!ara beriku!& yang manakah s,ke! sama?

43. An!ara penyambung beriku!& yang manakah sesuai digunakan un!uk menge!a!kan sambungan paip "' dan /0 ?

44.

39. (ambungan pada ba!ang paip /0 dikukuhkan dengan menggunakan A ulir " pi!a /*:< simen pelaru! $ mayang !ali guni
6

5ajah dia!as menunjukkan pr,ses penyenggaraan sinki yang !ersumba!. "ahagian ber!anda 8 ialah A penyedu! " pel,-,k pen,lak $ pam

SULIT $ menge!a!kan skru pemegang jarum 45. 50. %engapakah mesin jahi! lebih sesuai dile!akkan di !empa! yang !erang? A (upaya kerja memasukkan benang ke dalam jarum menjadi mudah " (upaya !idak dilindungi bayang4bayang semasa menjahi! (upaya mesin jahi! !idak berkara! $ (upaya mesin jahi! !idak berhabuk 51. An!ara beriku!& yang manakah !ujuan mele!akkan sekeping kain per-a di ba#ah penekan jahi!an selepas meminyak mesin jahi!? A @n!uk mengelap mesin jahi! " @n!uk mengelakkan minyak keluar @n!uk menyerap minyak yang meni!is $ @n!uk menjima!kan penggunaan minyak mesin 5ajah dia!as menunjukkan sebuah mesin jahi!& bahagian yang manakah ber3ungsi melaraskan ma!a jahi!an mesin? A% > "? $/ 52.

"ahagian yang menga#al injap beb,la pada 5ajah dia!as ialah A/ 5 "= $( 46.

47. An!ara mesin jahi! beriku!& yang manakah memerlukan ke-ekapan yang lebih semasa menggunakannya? A %esin jahi! kaki " %esin jahi! !angan %esin jahi! elek!rik $ %esin jahi! elek!r,nik 48. %esin4mesin jahi! beriku! !idak memerlukan sebelah !angan un!uk memusingkan r,da imbangnya& ke-uali A mesin jahi! elek!r,nik " mesin jahi! elek!rik mesin jahi! !angan $ mesin jahi! kaki 49. )angkah per!ama un!uk memasukkan benang ke dalam jarum adalah A memusingkan r,da imbang dan menaikkan !uasnya kepada p,in yang !inggi sekali " mele!akkan buku benang pada !iang benang memasangkan gelendung pada sek,-i
7

Apakah ak!i7i!i yang sedang dilakukan dalam 5ajah dia!as? A %enggulung benang " %emu!uskan benang %emasukkan benang ke dalam lubang jarum $ %enarik benang ba#ah ke bahagian a!as mesin 53.

"erdasarkan 5ajah dia!as& jahi!an yang digunakan un!uk menjahi! bahagian yang ber!anda 8 ialah A jahi!an semba! " jahi!an jelujur jahi!an mesin $ jahi!an lili! ubi 54. An!ara ala! !angan beriku!& yang manakah sesuai digunakan un!uk menyuka! medium semaian yang

SULIT !elah di!apis? A 6,!ak " (eka!eur

"aldi $ /ungkis

55. An!ara -ara beriku!& yang manakah bukan -ara yang be!ul un!uk membaja !umbuhan hiasan? A $i!aburkan ke a!as permukaan medium " $isemburkan ke a!as p,k,k $igaulkan dengan medium $ $ile!akkan di a!as daun 56. An!ara beriku!& yang manakah bukan -ara pembiakan !umbuhan hiasan se-ara aseks? A "iji benih " 6era!an daun 6era!an dahan $ /embahagian rumpun

... *anamkan pangkal kera!an ba!ang ke dalam lubang medium semaian .0 )embapkan pangkal kera!an ba!ang A ..& .& ... dan .0 " .0& .& .. dan ... ...& .& .. dan .0 $ .0& .& ... dan ..

57. %akluma! di a!as merujuk kepada jenis kera!an A kayu sederhana " kayu lembu! kayu keras $ !unggul 58. %engapakah bahan ,rganik yang -ukup repu! paling sesuai digunakan un!uk menyediakan medium semaian? A "iji benih rumpai dapa! dimusnahkan " %empunyai nu!rien yang paling !inggi %empunyai kadar kelembapan yang baik $ %empunyai #arna medium yang menarik 59. %edium dalam pasu un!uk menanam !umbuhan hiasan perlu digemburkan selalu un!uk A menggalakkan pengeluaran bunga " menga#al per!umbuhan p,k,k hiasan membekalkan nu!rien kepada !umbuhan hiasan $ memban!u membaiki saliran dan pengudaraan 60. (usunkan langkah4langkah un!uk menanam kera!in dahan dengan be!ul. . elupkan pangkal kera!an ke dalam h,rm,ne pengakaran .. /ada!kan permukaan medium di sekeliling kera!an
8

SULIT =ues!i,n =ues!i,n =ues!i,n Ans#erA Ans#erA Ans#erA ?,A ?,A ?,A 1 $ 11 A 21 " 2 A 12 22 A 3 A 13 " 23 4 $ 14 A 24 5 A 15 A 25 A 6 A 16 A 26 $ 7 $ 17 $ 27 8 " 18 $ 28 " 9 $ 19 A 29 A 10 $ 20 $ 30 A =ues!i,n =ues!i,n =ues!i,n Ans#erA Ans#erA Ans#erA ?,A ?,A ?,A 31 " 41 51 32 $ 42 " 52 A 33 " 43 " 53 A 34 " 44 " 54 35 $ 45 A 55 $ 36 46 $ 56 A 37 " 47 $ 57 " 38 A 48 58 A 39 49 " 59 $ 40 A 50 " 60 $