Anda di halaman 1dari 4

http://duniabmm3103.blogspot.com/2011/08/analisis-item-indeks-kesukaran.

html
Friday, 12 August 2011

Analisis Item ( Indeks Kesukaran ) Ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah indeks kesukaran item(item difficulty index) (p). ndeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item, iaitu sama ada sesuatu item itu mudah dija!a" atau susah dija!a". #agi ujian "er"entuk $"jektif ("etul%salah, isi tempat k$s$ng, padanan, "eraneka pilihan), indeks ini dikira dengan menggunakan nis"ah "ilangan cal$n yang mem"eri ja!apan "etul "agi item tertentu kepada jumlah cal$n yang menja!a" item terse"ut. &engiraannya adalah seperti persamaan "erikut'

( #ilangan cal$n yang mem"eri ja!apan "etul )umlah cal$n yang menja!a"

*e"agai c$nt$h, satu s$alan dapat dija!a" dengan "etul $leh +0 $rang pelajar daripadasejumlah ,0 $rang pelajar yang menja!a" s$alan terse"ut. -ilai p "agi s$alan ini ialah +0%,0 ( 0../. -ilai p ialah antara 0.00 hingga 1.00. *ekiranya tiada se$rang pelajar pun dapat menja!a" dengan "etul, maka nilai p akan menjadi 0 (s$alan amat sukar), tetapi jika semua pelajar dapat menja!a" dengan "etul, nilai p akan menjadi 1 (s$alan terlalu mudah). )usteru, item yang sukar mempunyai nialai p yang rendah, se"aliknya item yang mudah mempunyai nilai p yang tinggi.

0ari segi kesesuaian s$alan ujian rujukan n$rma, pem"ina s$alan perlu diingatkan "aha!a s$alan yang terlalu mudah (p 1 0.2/) atau s$alan yang terlalu sukar (p 3 0.1/) tidak dapat mem"erikan maklumat psik$metrik (ukuran psik$l$gi) yang "ermakna. ni adalah dise"a"kan s$alan yang terlalu mudah akan dapat dija!a" $leh hampir semua pelajar, sementara s$alan yang terlalu sukar tidak akan dapat dija!a" $leh hampir semua pelajar. )usteru, s$alan4s$alan tidak dapat mem"e5akan pelajar yang le"ih rendah keupayaan dengan yang le"ih tinggi keupaayaan. #agi ujian $"jektif, indeks kesukaran menggam"arkan peratusan pelajar yang menja!a" sesuatu item dengan "etul. 6agi tinggi peratusan pelajar menja!a" sesuatu item dengan "etul, lagi mudahlah item terse"ut (7$$d, 1890).

tem yang dija!a" dengan "etul $leh 2/: pelajar akan mempunyai nilai p ( 0.2/, manakala item yang dija!a" dengan "etul $leh /0: pelajar akan mempunyai nilai p ( 0./0. *e"aliknya, indeks kesukaran item "$leh mem"eri jangkaan peratus pelajar yang dapat menja!a" item terse"ut dengan "etul. ;isalnya, jika indeks kesukaran "agi sesuatu item ialah 0.9/, ini "ermakna 9/: pelajar akan dapat menja!a" item terse"ut dengan "etul. *e"agai ingatan, nilai p merupakan nilai yang relatif kepada sesuatu kumpulan pelajar yangmengam"il ujian. -ilai ini "$leh "eru"ah mengikut keupayaan kumpulan pelajar terse"ut, dan seterusnya "$leh "eru"ah sekiranya kumpulan cal$n yang sama menduduki ujian kali kedua. *e"agai c$nt$h, item manakah le"ih sukar antara <*iapakah =unku A"dul >ahman &utra Al?aj@A dan <*iapakah =un 0r.;ahathir@A@. Bita tidak "$leh menyatakan item mana yang le"ih sukar selepas mem"aca s$alan ini. Bita hanya "$leh menentukan kesukaran s$alan ini selepas kita mentad"irkannya kepada sekumpulan pelajar dan mengira nilai p "agi s$alan ini. #agi item su"jektif (esei)C yang markahnya mengam"il nilai 0, 1, 2, +, DC indeks kesukarannya "$leh dikira se"agai nis"ah markah purata (markah min) kepada julat markah penuh seperti "erikut (-itk$, 200,' +1.)' ndeks kesukaran item (p) ( EE;arkah &urataEE )ulat ;arkah &enuh *e"agai c$nt$h, suatu item ujian esei "erja!apan pendek di"eri markah minimum 0 dan maksimum 10. *epuluh (10) $rang pelajar (&) telah menja!a" s$alan ini dan mendapatmarkah seperti dalam jadual di "a!ah. )umlah markah "agi 10 $rang pelajar ialah 9+.0. &engiran indeks kesukaran item ialah seperti "erikut'

;arkah &urata ( )umlah markah % )umlah pelajar( 9+.0%10 ( 9.+0 )ulat ;arkah &enuh ( ;arkah maksimum F ;arkah minimum ( 10 4 0 ( 10 ndeks Besukaran ( ;arkah &urata % )ulat ;arkah &enuh ( 9.+%10 ( 0.9+ (

9+:

#er"e5a daripada indeks kesukaran item $"jektif, indeks kesukaran item su"jektif dapat menggam"arkan markah purata "agi sesuatu item dalam peratus. C$nt$hnya, markah purata 9.+ (daripada 10) ialah 9+: (iaitu sama dengan indeks kesukaran dikalikan dengan 100).

*eterusnya, indeks kesukaran item yang dapat menghasilkan indeks diskriminasi item (akan di"incangkan kemudian) yang maksimum ialah antara 0./0 hingga 0.2/, "ergantung kepada f$rmat item. ndeks kesukaran terse"ut ialah 0./0 "gi item "erja!apan pendek%melengkap, 0..0 "agi item $"jektif lima4$psyen, 0.., "agi item $"jektif empat4 $psyen, 0... "agi item $"jektif tiga4$psyen, dan 0.2/ "agi item $"jektif dua4$psyen ("etul%salah) G6$rd (18/2) dalam ;ehrens H 6ehmann (1881)I. *elain itu, -itk$ (200,' +2+) menyatakan indeks kesukaran "agi item4item ujian yang mengukur satu jenis keupayaan (c$nt$hnya, mem"aca) haruslah antara 0.19 dan 0.2, (iaitu ada item4item mudah, sederhana sukar dan sukar)C sementara "agi item4item ujian yang mengukur dua jenis keupayaan (c$nt$hnya, mem"aca dan menulis) haruslah mempunyai indeks kesukaran item antara 0.,0 hingga 0.90 (item4item sederhana sukar). *elain menjadi panduan semasa mem"ina item supaya indeks diskriminasi menjadi maksimum.

Tujuan Indeks Kesukaran 1. ;engenal pasti k$nsep yang perlu diajar semula, iaitu apa"ila guru mendapati s$alans$alan "erkenaan tidak dapat dija!a" $leh se"ahagian "esar pelajar (s$alan sukar) 2. ;engenal pasti dan melap$rkan kekuatan dan kelemahan "ahagian4 "ahagian kurikulum, iaitu yang "$leh dikuasai pelajar dan yang tidak "$leh dikuasai pelajar +. ;em"eri maklum "alas kepada pelajar tentang kekuatan dan kelemahan mereka "agi setiap tajuk pengajaran yang diuji ,. ;engenal pasti s$alan yang "ias kepada sesuatu kandungan (c$ntent "ias), seperti kandungan yang ditekankan semasa pengajaran (misalnya, di"eri latih tu"i%ulangan)