Anda di halaman 1dari 75

BENGKEL PENULISAN KREATIF BPG (ZON UTARA)

ASAS PENULISAN CERPEN


OLEH

HASAN BASERI BUDIMAN


PERSATUAN PENULIS PULAU PINANG (2PNP)

TEROPONG DIRI
MEMILIKI BAKAT & DAYA CIPTA BERKESANGGUPAN MENCIPTA IDEA YANG BARU/ KETEKUNAN KUAT DAYA IMAGINASI

ADA DAYA SENSITIVITI

ADA DAYA KREATIVITI?

Kegiatan kreatif mengandung perubahan arah

Kreativiti
adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru(inovatif) atau belum ada sebelumnya, segar, menarik , aneh dan mengejutkan, berguna dan dapat dimengerti.

pemikiran kreatif
1. Melakukan sesuatu dengan cara yang unik. 2. Seseorang itu dapat keluar daripada pola yang sama atau the pattern of

sameness.
3. Berfikir di luar kotak atau thinking

outside of the box.


4. Melihat sesuatu daripada perspektif baru. 5. Menggabungkan idea yang sedia ada kepada pembentukan idea baru. 6. Membuka minda dengan idea-idea baru.

SLOT 1

BERKENALAN DENGAN

CERPEN

CERPEN : BENTUK CEREKA YANG PENDEK, YANG MEMBAWA SATU PERSOALAN BAGI MENGHASILKAN SATU KESAN TERTENTU YANG INDAH.
1. CERPEN ITU ADALAH SEBUAH KISAH ATAU CERITA YANG BERBENTUK PROSA YANG RELATIF PENDEK 2. CERPEN ITU MESTI MENONJOLKAN HANYA SATU KESAN PENCERITAAN DENGAN DIUNGGULI OLEH BILANGAN WATAK YANG SEDIKIT 3. CERPEN MENGISAHKAN DENGAN AGAK TERPERINCI SUATU PERISTIWA ATAU SUASANA MELAUI KONFLIK YANG SEDIKIT DAN KLIMAKS YANG MENDADAK 4. CERPEN MEMPERLIHATKAN ADANYA UNSUR DRAMATIK

CIRI-CIRI KHAS CERPEN:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Singkat, padu, intensif (ada perkara yang ditekankan) Ada adegan, watak, gerak Bahasa tajam dan menarik Interpretasi pengarang kepada kehidupan Dapat menimbulkan satu kesan Menarik perasaan pembaca Penggambaran jelas pada peristiwa yang dipilih Ada cerita/persoalan utama, watak utama, latar dan suasana

cerpen bukan hanya menjadi media untuk menyampaikan informasi kerana cerpen adalah sebuah KARYA SENI. Sebagai karya seni, cerpen haruslah mengandung keindahan, di samping mampu meninggalkan kesan yang mendalam di hati pembaca.

PEMIKIRAN

Sudut pandangan PERSOALAN MESEJ

TEMA

PENGAJARAN

BENTUK

Gaya bahasa plot

NILAI

TEMA :

pokok persoalan / pemikiran utama yang ada dalam kepala pengarang/ hal utama yang mahu diceritakan oleh pengarang.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

TEMA

PLOT Susunan peristiwa-peristiwa dalam cerita. Plot biasanya berkaitan dengan gerak dan aksi watakwatak yang berkembang daripada rentetan peristiwa yang disusun secara bersambung atas dasar sebab akibat.

Puncak

Konflik Peleraian Pendakian gerak laku Penurunan gerak laku

Eksposisi

pengakhira

TEKNIK PLOT

SUSPENSE
KEJUTAN

PEMERIAN
MONOLOG

DIALOG
IMBAS KEMBALI

IMBAS MUKA

WATAK

Pelaku yang menggerakkan cerita

Tingkah laku

fizikal sifat-sifat watak kejiwaan

PERWATAKAN

Secara langsung
Pengarang pemikiran percakapan

secara tidak langsung


aksi secara luaran

PROTAGONIS

ANTAGONIS

LATAR

SETING

LATAR TEMPAT

LATAR MASA

LATAR MASYARAKAT

PERISTIWA

BILA

DI MANA

SIAPA

APA

Nilai Intelek Sesebuah cerpen yang baik mempunyai sesuatu pemikiran yang tinggi. Maknanya dalam karya tersebut ada mesej yang mahu disampaikan kepada pembaca supaya boleh direnung dan difikir oleh pembaca untuk dijadikan panduan, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Nilai Emosi Dalam sesebuah cerpen mesti terpancar perasaan sama ada gembira, sedih atau sinis. Maknanya cerpen tersebut memilih persoalan dan gaya bahasa yang boleh dihayati dengan baik oleh pembacanya yang dapat menimbulkan suatu fikiran khusus serta memberikan kesan pengajaran dan hiburan.

NILAI

KEMANUSIAAN

KEMASYARAKATAN

Kasih sayang Taat setia Simpati Berani Bersyukur Gigih berusaha


Rendah diri Taat setia tegas patriotik

bekerjasama bersatu padu hormat menghormati keadilan keagamaan kemesraan

SUDUT PANDANGAN
Istilah yang digunakan dalam analisis dan kritikan cereka untuk menerangkan cara bagaimana pembaca dihidangkan dengan bahan cerita, atau jika ditinjau dari sudut lain, bagaimana pengarang memilih cara yang terbaik untuk mengemukakan ceritanya ORANG KETIGA SERBA TAHU

ORANG KETIGA TERBATAS SUDUT PANDANGAN OBJEKTIF

ORANG PERTAMA
AKU SEBAGAI PEMERHATI MEMPERLIHATKAN KEOBJEKTIFAN PENGISAHAN. MELALUI SUDUT PANDANGAN INI PENGARANG MENYERAHKAN TUGAS BERCERITA KEPADA WATAK AKU YANG TERBATAS KEPADA DIRINYA SAHAJA

SUDUT PANDANGAN ORANG PERTAMA

A
P

SUDUT PANDANGAN OBJEKTIF

A
P

SUDUT PANDANGAN SERBA TAHU

A
P

SUDUT PANDANGAN ORANG KETIGA

GAYA BAHASA

berkenalan dengan

NOVEL

Novel berasal dari bahasa Latin novellus yang diturunkan dari kata novies yang berarti baru Novel ialah cerita dalam bentuk prosa fiksi dalam ukuran yang luas dan meninjau kehidupan sehari-hari. Keluasan tersebut ditunjukkan oleh kekompleksan plot, keragaman karakter, kekompleksan tema, keragaman suasana cerita, dan keragaman latar cerita. Novel memberi kemungkinan kepada pembaca untuk menangkap perkembangan kejiwaan tokoh secara lebih menyeluruh. Novel juga memungkinkan adanya penyajian secara panjang lebar mengenai persoalan manusia. Novel lebih leluasa dalam mengeksploitasi detildetil peristiwa, suasana, dan karakter tokoh untuk menghidupkan cerita. Keutuhan sebuah novel tidak ditentukan oleh kepadatan cerita, tetapi ditentukan oleh tema karyanya

Novel memiliki ciri-ciri sebagai berikut :


1. Menceritakan sebagian kehidupan yang luar biasa 2. Terjadinya konflik hingga menimbulkan perubahan nasib 3.Terdapat beberapa insiden yang mempengaruhi jalan cerita 4. Perwatakan atau penokohan dilukiskan secara mendalam

PERBEZAAN ANTARA CERPEN DAN NOVEL


CERPEN
Plot atau alur cerpen pada

NOVEL
Sedangkan alur dalam novel,

umumnya merupakan alur tunggal, hanya terdiri dari satu urutan peristiwa yang diikuti sampai cerita berakhir

umumnya memiliki lebih dari satu plot; terdiri dari plot utama, dan subplot. Plot utama berisi konflik utama yang menjadi inti persoalan sepanjang cerita itu, sedangkan sub-subplot adalah munculnya konflik-konflik tambahan yang bersifat menopang, mempertegas, dan mengintensifkan plot utama untuk sampai ke klimaks.

PERBEZAAN ANTARA CERPEN DAN NOVEL


CERPEN
cerpen hanya berisi satu

NOVEL
novel pada umumnya dapat

tema dan satu persoalan saja menawarkan satu tema utama dan banyak persoalan Penokohan dari cerpen, tertama dari segi tokoh-tokoh dalam novel perwatakan, agak terhad biasanya ditampilkan dengan bilangannya dan tidak bilangan perwatakan yang lebih mengungkapkan imej luas, disertai dengan ciri-ciri perwatakan secara lengkap fizik maupun ciri-ciri sosial lainnya dengan lebih terperinci.

PERBEZAAN ANTARA CERPEN DAN NOVEL


CERPEN
Pelukisan latar cerita untuk

NOVEL
Sebaliknya, Novel perlu

cerpen tidak memerlukan detil-detil khusus tentang keadaan latar, misalnya yang menyangkut keadaan tempat dan sosial. Cerpen hanya memerlukan gambaran secara garis besarnya saja, namun secara implisit mampu memberikan gambaran latar yang dimaksud.

menggambarkan keadaan latarnya yang lebih lengkap, detil, lebih luas dan waktunya lebih lama sehingga ia mudah memberikan gambaran latar yang lebih konkret dan pasti untuk difahami pembaca.

PERBEZAAN ANTARA CERPEN DAN NOVEL


CERPEN
cerpen biasanya ditulis

NOVEL
Novel biasanya ditulis dalam

maksimal 30 halaman kuarto. jumlah kata dalam cerpen maksimal 10.000 kata. waktu yang diperlukankan untuk membaca cerpen hanya 10 minit (bacaan sekali duduk).

minimal 100 halaman kuarto Jumlah kata dalam novel minimal 35.000 kata Lama untuk membaca novel kira-kira 30-90 minit

PEMIKIRAN

Sudut pandangan PERSOALAN MESEJ

TEMA

PENGAJARAN

BENTUK

Gaya bahasa plot

NILAI

kita berehat sekali lagi

SLOT 2

Menulis CERPEN

PANDUAN

nak tulis apa ni?

Berikut adalah langkah-langkah MUDAH untuk belajar membuat cerpen. Tentukan tema cerita yang ingin dibuat. Buatlah kerangka karangan cerita secara kasar. Misalnya, tahap pengenalan, kemunculan konflik, klimaks, dan penyelesaian konflik. Tentukan alur atau jalan cerita, misalnya alur maju (bercerita hari ini ke masa depan) atau alur mundur (menceritakan ulang hal yang telah terjadi pada masa lalu). Tentukan tokoh dan wataknya. Mulailah menulis cerita.

FASA 1

PENYUBURAN BAKAT

FASA 2

MENCARI

IDEA

2.1 MELALUI PENGALAMAN SENDIRI

Yang anda lihat sendiri Yang anda alami sendiri

2.2 MELALUI PENGALAMAN ORANG LAIN

FASA 3

MERANCANG

PAPAN CERITA

MENATAP WAJAHNYA SITI HAJAR MOHD ZAKI PAPAN CERITA

TEMA WATAK

PLOT

PERGERAKAN PLOT

TEKNIK PLOT

FASA 4

MENULIS

FASA 5

INKUBASI

FASA 6

PENYEMAKAN

FASA 7

PEMBAIKAN

FASA 8

PENILAIAN

FASA 9

SLOT 3

BERKONSI PENGALAMAN

MENGHASILKAN

Karya kreatif

MENGEMBANGKAN IDEA

SLOT 4 PRAKTIKAL 1

Bagaimana harus memulakannya


Dapatkan satu cerita/idea
Tulis rangka pertama Bayangkan nilai/ pengajaran/mesej yang boleh diselit Rancang teknik plotnya Tentukan sudut pandangannya

Rangka perjalanan plotnya

Rancang wataknya

SLOT 5 PRAKTIKAL 2

Selamat mencuba

&
Selamat berjaya