Anda di halaman 1dari 12

Minisite E-book Mengapa Tertutupnya Pintu Rezeki: Bagaimana Mendatangkan Rezeki Lumayan.

Bismillah hirrohmanirrhim Dari Allah kita Datang dan kepada Allah kita dikembalikan. Apabila kita ada masalah, kita akan merujuk kepada Allah. Itulah sikap orang beriman dan bertawakkal. Sikap beriman dan bertawakal ini dipaparkan dengan jelas dalam ebook atau Ele troni Book Mengapa Tertutupnya Pintu Rezeki: Bagaimana Mendatangkan Rezeki Lumayan. Bab !e"eki ialah hak Allah. #alau bagaimanapun kita dituntut untuk berusaha untuk mendapatkan re"eki kita tetapi janganlah beriktikad bahawa usaha itu $ang mendatangkan re"eki. %ang memberi re"eki ialah Allah $ang diberi&$a kepada manusia dan seluruh hidupan di dunia ini menurut peraturan-peraturan $ang Allah telah tetapkan.

Benarkah usaha itu han$alah jalan untuk sampain$a re"eki kepada kita. Apakah ikhtiar itu boleh mendekatkan kita kepada re"eki Allah' Maklumat lebih terperin i terdapat dalam ebook ini.

Tawaran Pengenalan
Ebook berjudul )Mengapa Tertutupnya Pintu Rezeki: Bagaimana Mendatangkan Rezeki Lumayan.) *arga asal !M+,.--. *arga tawaran untuk pelan aran minisite bagi pesanan ke .-- $ang pertama ialah RM17.00. Mengandungi /-0 halaman berserta gambar, mengandungi peraturan, amalan, tips, panduan, petua bagaimana meningkatkan re"eki sehingga anda boleh berja$a. Ins$aAllah panduan dalam buku-e ini boleh mengubah hidup anda. 1andungan termasuk mengapa hidup anda gagal dan pintu re"eki seakan-akan tertutup. 2akta $ang din$atakan dan 3ormula 3ormula $ang diberi adalah berdasarkan keadaan sebenar $ang boleh diaplikasikan dan bukan untuk berteori sahaja. 4angan terlewat, jadikan anda sebagai orang $ang ke .-- pertama.

Antara petikan $ang terdapat dalam buku ini ialah( Mungkin kita lihat seseorang itu diliputi kesenangan dan kemewahan tetapi batinnya sengsara. Begitulah Allah mengadun perkara-perkara yang berlaku di dunia ini, dimana mungkin di luarnya nampak senang, mewah dan gembira tetapi di batin, sengsara. Begitu juga kita nampak seseorang yang mendirikan solat dan melakukan amalanamalan yang disuruh Allah, mungkin kelihatannya tidak kaya atau senang tetapi hidupnya penuh bahagia. Benarkah re"eki itu dapat diusahakan atau sebalikn$a telah ditetapkan untuk kita' Disini tedapat jawapann$a.

Ba alah buku)Mengapa Tertutupnya Pintu Rezeki: Bagaimana Mendatangkan Rezeki Lumayan.)

Kalau tak Betul Cara !itarik Balik.

Rezeki akan

5ahukah anda, dengan kuasa Allah, ada pelbagai ara Dia boleh menarik harta6wang $ang telah berada di tangan seseorang. 7ada 8 9gos -,, sa$a memba a berita $ang dilaporkan bahawa seorang bapa :rahsiakan naman$a; $ang telah meba$ar seban$ak !M.--,---. kepada pen olek anakn$a di :rahsiakan tempatn$a;. Itulah satu tanda $ang menunjukkan bahawa wang atau harta $ang ada di tangan kita bukan boleh dipanggil re"eki kita lagi kerana ia boleh <terbang= pada bila-bila masa menurut kehendak Allah jika Allah tetapkan ia bukan hak kita. Demikian unikn$a hal re"eki sehinggakan, kalau di3ikirkan, beliau :di atas; telah berusaha siang-malam, pagi-petang tak kira hujan, tak kira panas tetapi akhirn$a ia terbang ke tangan orang lain $ang senang senang sahaja mengaut sehingga setengah juta. >uba 3ikirkan, dimana silapn$a.

!"#a$!"#a Be#ar
Imam A"-?ahabi telah menggariskan seban$ak @A dosa-dosa besar di dalam bukun$a Dosa-Dosa Besar( A. s$irik :men$ekutukan Allah;, +. membunuh jiwa, B. sihir, C. meninggalkan solat, .. tidak memba$ar "akat, 8. berbuka di siang hari pada bulan !amadhan tanpa keu"uran, @. meninggalkan haji padahal ada kemampuan /. menderhakai ibu bapa, ,. memutuskan hubungan kekeluargaan, dan seterusn$aD Dosa-dosa besar ini akan menghalang untuk mengalirn$a re"eki dengan antik dan boleh men$ebabkan kepapaan. Ingatlah, bagi orang Islam, dunia ini ialah neraka bagin$a, dan bagi orang 1a3ir, dunia ini ialah s$urga bagin$a. Dan sekiran$a anda melakukan dosadosa, anda akan dibalas di dunia dan di akhirat. Di dunia sendiri pun anda sudah nampak siksan$a.

Entuk mengetahui kupasan $ang lebih lanjut dan mendalam apakah $ang men$ebabkan re"eki anda tersepit, terhalang dan tak sampai kepada anda, dan mengapa anda sentiasa kena tipu, susah, melarat atau ben ana $ang menimpa anda, ba alah ebook Mengapa Tertutupnya Pintu Rezeki: Bagaimana Mendatangkan Rezeki Lumayan.F

%ura& 'a(ia&
Dalam surah Al-#aGiah ada din$atakan bahawa terdapat B golongan manusia, iaitu MuGarrabin, Holongan 1anan dan Holongan 1iri. Siapakah MuGarrabin itu' Mereka iala& yang didekatkan pada )lla& dan *erada di dalam #yurga yang penu& kenikmatan.F Siapa pula Holongan 1anan' Holongan 1anan ialah $ang melakukan kebaikan semasa di dunia :orang $ang bertakwa; dan mereka talah dijanjikan oleh Allah dengan kebahagiaan di akhirat. +Mereka duduk antara p"&"n *idara yang tidak *erduri dan p"&"n pi#ang yang *er#u#un$#u#un *ua&nya #erta naungan yang ter*entang lua#. Mereka menikmati air yang ter,ura& dan *ua&$*ua&an yang *anyak yang tidak *er&enti *er*ua& dan mereka tidak dilarang mengam*ilnya. Mereka duduk di ata# tilam$tilam yang te*al lagi lem*ut. %e#unggu&nya kami men,iptakan *idadari$*idadari dan kami -adikan mereka gadi#$gadi# perawan yang #e*aya umurnya. Kami ,iptakan mereka untuk g"l"ngan kanan.

Siapa pula Holongan 1iri' Mereka pula ialah semasa di dunia hidup dalam keadaan mewah dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Mereka terdiri dari golongan $ang ku3ur. Surah #aGiah dikatakan surah untuk re"eki kerana &abi Muhammad s.a.w menggalakkan kita memba an$a setiap malam. Ban$ak khasiat bagi pemba a Al-Iuran dan di dalam buku ini ditegaskan bahawa untuk mendatangkan re"eki, kita dianjurkan untuk memba a surah ini dengan khus$uk. Daripada Abi Dhibah berkata( Esman Ibnu A33an r.a berkata, Sesungguhn$a sa$a perintah kepada mereka supa$a memba a surah al-#aaGiahF tiap tiap malam. Sesungguhn$a sa$a dengar !asulullah

s.a.w. bersabda( +%e#iapa mem*a,a #ura& /al$'aa(ia&0 tidak akan -adi mi#kin #elama$lamanya. Ban$ak lagi persoalan-persoalan lain $ang boleh meningkatkan re"eki berdasarkan garis panduan $ang terdapat dalam Al-Iuran, hadis, pengalaman, petua-petua dan tips untuk berja$a dari segi kewangan. Buku berbentuk e-book Mengapa Tertutupnya Pintu Rezeki: Bagaimana Mendatangkan Rezeki Lumayan .F Menerangkan segalan$a.

Ri*a0
!iba=, antara amalan $ang paling tidak disukai Allah. Allah ber3irman dalam Al-Iuran: +!emikian -uga )lla& memu#na&kan ri*a0 dan menyu*urkan #edeka& :Al-BaGarah( +@8; Dalam a$at $ang berikut pula Allah ber3irman : +1ai "rang$"rang yang *eriman *erta(wala& kepada )lla& dan tinggalkan #aki$*aki ri*a0 yang #e*elum 2dipungut3 -ika kamu "rang *eriman. :Al-BaGarah( +@/; Amalan riba ialah salah satu sebab tertutupn$a pintu re"eki, re"eki menjadi sukar, tidak berkat, harta akan hilang dan sebagain$a. Disebalikn$a, Allah memuliakan amalan bersedekah dan meningkatkan darjat orang $ang bersedekah. Mana tidakn$a, orang $ang bersedekah semakin murah re"ekin$a, semakin disukai orang, semakin orang memuliakan dia, semakin kurang orang memben in$a dan sebagain$a. Entuk meninggalkan tabiat riba= ini bukan senang. Berdoalah kepada Allah untuk keluar dari kepompong riba= dan mulakan hidup baru dengan memban$akkan bersedekah. 5erdapat beberapa amalan $ang baik-baik $ang disukai Allah dan Allah memuliakan kita semasa di dunia. Apa lagi di Akhirat, semakin mulia anda. Ba alah buku :e-book; Mengapa Tertutupnya Pintu Rezeki: Bagaimana Mendatangkan Rezeki Lumayan.F Ins$aAllah dengan mengamalkan ilmu-ilmu di dalam buku ini, re"eki anda semakin luma$an dan semakin ban$ak anda bersedekah. Apabila sedekah menjadi amalan anda, semakin luas re"eki anda. Mudah-mudahan. Amalkan tabiat $ang baik-baik ini.

4ika )nda Men-au&i )lla& )lla& akan Memenu&i 1ati )nda dengan Ke5akiran.
4anganlah menjauhi Allah, sebalikn$a dekatkan lah diri Anda dengan Allah. Allah telah menjanjikan sekiran$a kita berjalan kepada Allah, Allah akan berlari kepada anda. Allah akan menolong anda dalam kesusahan sehinggakan hati anda tidak memerlukan $ang selain Allah. Anda tidak perlu kepada pertolongan manusia lagi. Makna mendekatkan diri anda dengan Allah ialah melakukan segala suruhan, bersolat, berpuasa, ber"akat, bersedekah, beribadat, ber"ikir dan meninggalkan segala larangan seperti berjudi, meminum arak, mengumpat dsb. Mengenai ibadat, &abi Muhammad s.a.w. telah bersabda( +Tu&anmu tela& *er5irman: /'a&ai anak )dam #empatkanla& untuk *eri*ada& kepadaKu maka )ku akan penu&i &atimu dengan ra#a kaya dan )ku akan penu&i kedua$dua tanganmu dengan rezeki. 'a&ai anak )dam -anganla& kamu men-au&i )ku maka )ku akan memenu&i &atimu dengan ke5akiran dan kedua$dua tanganmu dengan ke#i*ukan0.F:*.! Imam Al-*akim daripada Mu=aGGal bin %assar r.a.; !asa ka$a ialah penting sebelum menjadi ka$a. 1adang kadang rasa ka$a lebih penting dari ka$a tetapi rasa miskin. Entuk mengetahui lebih mendalam kupasan ka$a-miskin, ba alah( Mengapa Tertutupnya Pintu Rezeki: Bagaimana Mendatangkan Rezeki Lumayan.F

Ke*erkatan Keluar dari Langit dan Bumi


Allah telah ber3irman dalam Al-Iuran bahawa jika penduduk dunia ini beriman dan bertakwa, nes a$a keberkatan akan diturunkan ke atas mereka. 2irman Allah $ang bermaksud( +%ekiranya penduduk negeri ini *eriman dan *erta(wa ne#,aya Kami *ukakan ke*erkatan kepada mereka yang keluar daripada langit dan keluar daripada *umi :Al-A=ra3( ,8; Beriman kepada Allah dan bertakwa :menuruti segala suruhan&$a dan meninggalkan segala $ang dilarang&$a; adalah sebab turunn$a keberkatan dan re"eki dari Allah.

Mengapakah kita melihat seperti keberkatan tidak keluar-keluar sehingga ke saat ini. Jihatlah dunia kini. 1egawatan, kemelesetan, peperangan, gempa bumi, bangunan runtuh, anak-anak muda berpeleseran meninggalkan akhlak di belakang mereka, maksiat, arak dan judi berleluasa. Mengapa perkara ini berlaku' 4awapann$a li hK sekali kerana inilah $ang diberi oleh sesiapa pun terutama eramah di masjid masjid( <1urang didikan Agama.= 5etapi, persoalann$a adakah anda mengambil iktibar daripada jawapan itu' 1alau ada alhamdulillah. 5api kalau tiada, ini masan$a untuk anda berubah. Impikan dunia $ang aman, selesa, harmoni, saling kasih mengasihani, saling menghubungkan silaturrahim dan ban$ak lagi amalan untuk mendatangkan keberkatan. Dengan adan$a keberkatan, re"eki melimpah ruah, &egara aman, tiada rusuhan, manusia berlumba melakukan kebaikan. Silakan memba a ebook ini untuk memperolehi keberkatan itu.

6an-aran untuk 7rang Ber#yukur


Surah Ali Imran( AC., +!an Kami akan mem*erikan gan-aran untuk "rang yang *er#yukur. Surah Ibrahim( @, +Kalau kamu *er#yukur menam*a&kan kepadamu. ne#,aya )ku akan

Surah At-5aubah( +/, +)lla& akan mem*eri kekayaan kepada kamu dengan kurnia8ya -ika 9a meng&endaki. 1alau kita sentiasa bers$ukur dengan ni=mat $ang diberi Allah itu, nes a$a Allah akan menambah lagi pemberian tersebut sama ada kita sedari atau tidak. Satu amalan $ang baik bagi menunjukkan kita bers$ukur ialah dengan melakukan sujud s$ukur. Ban$ak lagi amalan dan tanda tanda $ang menunjukkan anda bers$ukur. Apa amalan amalan dan tanda tanda tersebut'

Bagaimana Meng&u*ungkan %ilaturra&im:


Menghubungkan silaturrahim merupakan antara perkara atau amalan $ang boleh meningkatkan re"eki. Sabda !asulullah s.a.w. +%iapa

yang ingin rezekinya dilapangkan dan u#ianya dipan-angkan maka peli&arala& &u*ungan #ilaturra&im. :*.!. Imam Bukhari dari Abu *urairah.; Dalam hadis lain, &abi s.a.w. bersabda( +Barang#iapa *ertakwa kepada Tu&annya dan menyam*ung #ilaturra&im ne#,aya dipan-angkan umurnya dan di*anyakkan rezekinya dan di,intai "le& keluarganya. :*.!. Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Emar.; Imam Ibnu *ibban meriwa$atkan dari Abu Bakar r.a. bahawa &abi s.a.w. bersabda( +%e#unggu&nya ketaatan yang paling di#egerakan pa&alanya adala& #ilaturra&im. Ba&kan &ingga #uatu keluarga yang a&li mak#iat pun &arta mereka *"le& *erkem*ang dan -umla& mereka *ertam*a& *anyak -ika mereka #aling *er#ilaturra&im. !an tidakla& ada #uatu keluarga yang #aling *er#ilaturra&im itu ditimpa kemi#kinan. 9rang $ang selalu menolong saudaran$a akan ditolong oleh Allah. !asulullah telah bersabda bahawa: +)lla& #elalu men"l"ng #e"rang &am*a #elagi &am*a ter#e*ut di dalam men"l"ng #audaranya. Entuk mengetahui selok-belok bersilaturrahim, ba alah ebook Mengapa Tertutupnya Pintu Rezeki: Bagaimana Mendatangkan Rezeki Lumayan.F

Keutamaan Ber#edeka&
A. Sedekah sebagai pembersih dan pensu i diri dan sedekah akan men$uburkan re"eki. +. Sedekah memenuhi perintah Allah dan !asul-&$a. B. 9rang mukmin mendapatkan perlindungan dengan bersedekah pada hari 1iamat. C. Sedekah melindungi dari baha$a dan musibah serta menolak suLul khatimah :kematian6pengakhiran $ang buruk.; .. Sedekah merupakan bukti di atas kebenaran iman. 8. Sedekah men$elamatkan seorang muslim dari belenggu hati. @. Allah akan menggantikan harta orang $ang bersedekah seperti keterangan dalam satu hadis( &abi menerangkan setiap awal pagi, semasa terbit matahari ada dua malaikat men$eru kepada manusia di bumi. %ang satu men$eru. <%a 5uhanku, kurniakanlah ganti kepada orang $ang membelanjakan hartan$a kerana

Allah.= %ang satu lagi men$eru <Musnahkanlah orang $ang menahan hartan$a :kedekut;.= /. 7ahala sedekah sentiasa mengalir kepada orang $ang bersedekah walaupun selepas dia meninggal dunia. ,. Sedekah menghapus kesalahan :dosa; dan menjauhkan kita dari api neraka seperti keterangan dalam hadis &abi s.a.w.( +%edeka& itu meng&apu# d"#a #e*agaimana air memadam api. &abi juga bersabda( +Takutila& api neraka walaupun dengan #e*ela& *i-i tamar. Bersedekah adalah antara amalan paling utama dalam Islam. Entuk mengetahui selok belok bersedekah dan sedekah $ang bagaimana $ang dituntut, jangan lupa memesan ebook ini.

Peratuan Perniagaan dalam 9#lam


Islam telah menggariskan beberapa peraturan untuk berniaga supa$a ia menjadi re"eki $ang halal dan diberkati. Antara perkara-perkara $ang wajib dijauhi ialah seperti terlibat dalam rasuah :sama ada memberi atau menerima,; berbohong, mengurangkan timbangan, berniaga dalam perkara $ang dilarang :seperti arak,; terlibat dengan riba, mengumpul barang agar naik harga, sumpah palsu dan sebagain$a. 7enipuan dan kesalahan ban$ak berlaku dikalangan orang $ang berniaga tanpa disedari $ang mana ia adalah haram dari segi hukum dan ini menghalang keberkatan untuk turun, antara lain( A. 7eniaga $ang menjual barang tiruan, tetapi ditulis barang asli terutaman$a barang $ang diimport dari >hina dan 5hailand. +. Men$embun$ikan ke a atan produk $ang dijual. B. Men ampur adukkan barang baik dan $ang telah rosak supa$a tidak dapat dikenali. C. Menjual barang $ang haram ontohn$a menjual rokok :merokok di3atwakan haram oleh Majlis 2atwa 1ebangsaan; .. Menipu dalam timbangan dan lain-lain 5erdapat pelbagai hadis dan a$at Al-Iuran $ang menerangkan perkara-perkara di atas. Antaran$a( *adis !asulullah s.a.w. +%e#unggu&nya para peniaga itu adala& "rang$"rang yang *erd"#a mereka *ertanya: +'a&ai Ra#ululla& *ukanka& )lla& tela& meng&alalkan -ual$*eli: 4awa* Baginda: +;a akan tetapi apa*ila mereka *er#umpa&

mereka mem*uat d"#a dan apa*ila *erkata$kata *er*"&"ng. :*.! Ahmad dan al-*akim.;

mereka

5erdapat pelbagai ontoh orang $ang berja$a dalam perniagaan didalam buku ini, $ang mana anda boleh ambil iktibar.

Petua untuk Kaya.


Men$entuh mengenai tajuk petua ini, sa$a suka membawa erita salah seorang $ang ditemuduga dalam ran angan Apa 1ata #anita di 5MA. Beliau men$atakan bahawa sejak mengamalkan membela dan memberi makanan kepada beberapa ekor ku ing, re"ekin$a tak putus putus. 1atan$a, walaupun perbelanjaan untuk men$ara ku ing itu agak tinggi supa$a sihat dan nampak antik, tetapi ada sahaja re"eki $ang datang dengan men urah urah untuk membolehkan beliau meneruskan hobin$a itu. Sa$a juga pernah berjumpa dengan seorang Dato= dari &aka, 1edah $ang memelihara beberapa ekor kambing, jenis Boer. Beliau memang ka$a dan memelihara kambing lebih kepada hobi sahaja. 5ahukah apa kata beliau apabila ditan$a apa perasaan beliau setelah berja$a membela sebegitu ban$ak kambing' Beliau men$atakan kegembiraan $ang tak terkata apabila melihat kelakuan kambing $ang dijadikan seperti kawan kerana setiap ekor kambing beliau kenal se ara peribadi. 1etahuilah paparan erita sebenar bagaiman orang menjadi ka$a dan apakah rahsia mereka. Semuan$a terdapat dalam ebook, Mengapa Tertutupnya Pintu Rezeki: Bagaimana Mendatangkan Rezeki Lumayan.F Barang#iapa mengamalkan ayat ini in#ya$)lla& akan. A. Memperoleh kemurahan re"eki $ang tidak disangka-sangka. +. Mendapat jalan keluar dari segala masalah dan kesulitan. B. Mendapat perlindungan dari segala musibah dan bala ben ana seperti peperangan, ke"aliman dan ben ana alam. C. 4ika berperang ins$a-Allah tidak akan edera atau binasa ke uali telah sampai ajal.

.. Allah akan men$ampaikan kemudahan dalam setiap urusan.

segala

hajat

dan

memberi

Apakah a$at $ang dirahsiakan tersebut' Sebenarn$a a$at tersebut ada di dalam Al-Iuran. Entuk mengetahui a$at tersebut teruskan memba a.

'aktu Mu#ta-a* untuk Berd"a


Ada waktu-waktu tertentu paling mustajab untuk berdoa kepada AJJA* s.w.t. Di antaran$a ialah( A. Malam Jailatul-Iadar. +. 1etika hujan lebat. B. 1etika akan dan setelah selesai solat. C. 1etika menghadapi barisan musuh di medan peperangan. .. Sepanjang bulan ramadhan. 8. Di antara a"an dan iGamah. @. 1etika sujud dalam solat. /. 1etika iktidal akhir dalam solat. ,. 1etika khatam :tamat; memba a B- 4u" al-Iuran. A-. Sepanjang malam, paling utama sepertiga awal dan sepertiga akhir :waktu sahur6sholat malam;. AA. Malam 4umaat dan sepanjang hari 4umaat kerana mengharapkan bersua dengan saat ijabah :diperkenankan doa; $ang terletak di antara terbit 3ajar hingga terbenam matahari pada hari 4umaat. A+. Di antara waktu "uhur dan asar dan antara waktu laillahhaillAllah. AB. Doa sebelum berbuka puasa. 7ada waktu $ang disebut di atas ini, hendaklah kita ban$ak berdoa kerana apa $ang tersebut di atas ini terdapat dalam keterangan hadis. Entuk mengetahui lebih lanjut dan terperin i,ba alah ebook ini untuk mengetahui aspek tersebut lebih mendalam. Mengapa Tertutupnya Pintu Rezeki: Bagaimana Mendatangkan Rezeki Lumayan.F

<ntuk Pe#anan:
Klik di #ini untuk pem*ayaran Kad Kredit #e,ara "nline

Klik di #ini untuk pem*ayaran Bank$in = Me#in )TM = 7nline *anking