Anda di halaman 1dari 4

.'K DA'A0.ARA DA'A& 1 P10&/A&A0 K2R&K2/2' 13 41% 1K505'& R2'A6 *A0$$A *&0$KA*A0 % 'A.

A7 1 8A'

_______________________________________________________________________________ Nama : Tingkatan :

Arahan 7 Kertas ini mengandungi bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Anda dikehendaki menja#ab kedua9dua bahagian pada ruang yang te!ah diperuntukkan.

Bahagian A (20 markah) Rajah 1 menunjukkan kekurangan sejenis nutrien.


Luka dan penyakit lambat sembuh. ubuh kurang daya tahan terhadap penyakit men!adi lemah" letih" lesu dan

%. Antara berikut manakah merupakan "ungsi utama karbohidrat? &. 'embeka!kan tenaga &&. 'embeka!kan haba &&&. 'enjimatkan penggunaan protein &V. 'emu!ihkan se! yang rosak. A. &, && dan &&& B. &, && dan &V (. C. &, &&& dan &V D. &&, &&& dan &V

Rajah 1 1. Antara yang berikut, apakah nutrien itu ? A. Protein C. Karbohidrat B. Vitamin B D. Asid askorbik Rajah menunjukkan k!asi"ikasi karbohidrat. Karbohidrat

Karbohidrat yang ber!ebihan bo!eh mengakibatkan kesan yang berikut kecuali ))))) A. 'enjadi !emak simpanan B. Pertambahan berat badan C. Ku!it menjadi kering D. *ekanan darah tinggi Karbohidrat yang ber!ebihan da!am tubuh akan ditukar menjadi )))) A. $!isero! C. 'a!tosa B. $!ikogen D. Asid amino Rajah - menunjukkan penge!asan !emak. /emak

+.

'onosakarida X

Po!isakarida ,.

Rajah Antara berikut yang manakah me#aki!i X? A. Kanji C. $u!a komp!eks B. Disakarida D. $u!a ringkas
3. Berikut adalah contoh bagi monosakarida kecuali A. Glukosa C. Fruktosa B. Galaktosa D. Sukrosa

Asid !emak tepu Rajah -

.umber makanan bagi X ada!ah )))) 1

A. 'entega C. .usu B. 'inyak jagung D. Keju :. Antara berikut merupakan unsur yang terdapat da!am protein kecuali A. 6idrogen C. 0itrogen B. 5ksigen D. Karbon dioksida ;.

A. Penyakit rabun ma!am B. Darah tidak mudah beku C. 5steoma!a<ia di ka!angan orang de#asa D. 'u!ut dan bibir pe<ah, bengkak dan berair 1-. 8adua! di ba#ah menunjukkan garam minera! dan kesan ber!ebihan. Pi!ih yang benar. Garam Mineral Ka!sium =erum Ka!sium =erum Kesan Ke!etihan Koordinasi otot !emah Batu Karang Kehi!angan Ce<air

Rajah % Rajah % menunjukkan makanan yang kaya dengan sumber pe!a#as. Apakah "ungsi pe!a#as? A. 'enyerap air dan mengembang B. 'eransangkan pergerakan perita!sis dan membantu da!am perkumuhan C. .ejenis gentian po!isakarida yang tidak dapat di<erna atau diserap o!eh tubuh D. 'embantu da!am proses peredaran darah dan pena"asan 14. Antara berikut, manakah merupakan "ungsi bagi !emak? A. 'embantu hormon me!indungi organ penting tubuh B. 'enga#a! "ungsi sara" C. 'embentuk sistem daya tahan D. 'embantu tumbesaran dan meme!ihara kesihatan yang baik 11. Antara yang berikut yang manakah padanan yang betul tentang nutrien dan <ontohnya? Karb hi!rat A. B. C. D. *empe Roti *ebu *e!ur "emak 'arjerin 'entega Daging 'arjerin #r tein Ka<ang da! 2dang Roti &kan

A . B . C . D .

1%. Apakah "ungsi air da!am tubuh? A. 'embantu proses pen<ernaan makanan B. 'embantu menga#a! sistem sara" C. 'erangsang pergerakan perista!sis D. 'e!indungi organ penting da!am tubuh. 1(. Rajah ( di ba#ah menunjukkan "ungsi satu nutrien. Apakah X? X

'embantu 'enge!akkan perkumuhan di?ertiku!a Rajah ( A. Protein C. Pe!a#as B. Vitamin D. $aram minera! 1+. Asid askorbik juga turut dikena!i sebagai ..................... A. Vitamin A C. Vitamin C B. Vitamin B komp!eks D. >at besi

1 . Antara berikut, manakah kesan kekurangan pengambi!an Vitamin A ?

1,.

Penyakit skur?i iaitu ku!it menjadi kering dan kasar, gigi !onggar dan gusi berdarah

4. Antara berikut,manakah <ontoh bagi garam minera! jenis mikro? A. Ka!sium C. =os"orus B. =erum D. >ink
+a,a-an Bahagian A Arahan : Bulatkan (a,a-an an!a 8a#apan

Rajah + Pernyataan da!am rajah + menunjukkan kesan kekurangan sejenis ?itamin. Apakah ?itamin tersebut? A. Koba!amin C. Asid askorbik B. Asid "o!ik D. Peridoksin 1:. Antara berikut yang manakah padanan yang benar mengenai garam minera! dan sumbernya? Garam mineral 0atrium .u!"ur =erum Ka!sium $umber Bijirin &kan

0o .oa!an 1. @A@

@B@

@C@

@D@

@A@

@B@

@C@

@D@

-.

@A@

@B@

@C@

@D@

A . B . C . D .

%.

@A@

@B@

@C@

@D@

(.

@A@

@B@

@C@

@D@

.usu Keju
+. @A@ @B@ @C@ @D@

$ alan %& !an 20 ber!asarkan 'a(ah )* Berikut ada!ah pengke!asan bagi garam minera!. Garam mineral

,.

@A@

@B@

@C@

@D@

:.

@A@

@B@

@C@

@D@

'akro

'ikro

;.

@A@

@B@

@C@

@D@

Rajah , 1;. Apakah maksud garam minera! jenis makro? A. $aram minera! yang diper!ukan me!ebihi 144mg sehari. B. $aram minera! yang diambi! kurang 144mg sehari. C. $aram minera! yang diper!ukan untuk meme!ihara kesihatan. D. $aram minera! yang sangat per!u diambi!.

14.

@A@

@B@

@C@

@D@

11.

@A@

@B@

@C@

@D@

1 .

@A@

@B@

@C@

@D@

1-.

@A@

@B@

@C@

@D@

1%.

@A@

@B@

@C@

@D@

1(.

@A@

@B@

@C@

@D@

Bahagian B (20 markah) 1. aA 0yatakan maksud makanan B markahA

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC bA .enaraikan empat "ungsi protein kepada tubuh kita 1. . -. %. B% markahA

<A Berikan k!asi"ikasi bagi protein serta berikan

<ontoh sumber protein bagi setiap ke!as. B + markahA

. aA Berikan k!asi"ikasi bagi ?itamin.

B markahA

bA .enaraikan - kesan kekurangan dan - kesan ber!ebihan !emak pada tubuh . B+ markahA

K1R*A. .5A/A0 *A'A*


Disediakan o!eh, )))))))))). 02R2/ 6A.6&K&0 B&0*& &BRA6&' Penye!aras Panitia 1R* Disemak o!eh, ))) )))))))))) 8ADA0*6& A3P V. .1'BADA6 % $K'P *eknik dan Vokasiona! Disahkan o!eh, )))))))..........