Anda di halaman 1dari 9

Indah berbalam si awan petang, Berarak di celah pepohon ara, Pemanis kalam selamat datang Lafaz mulia pembuka

bicara.

Bismillahirahmanirahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Barisan penolong-penolong kanan_____________________, barisan ahli jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru, guru-guru, dan seterusnya para ibu bapa dan waris yang dihormati sekalian.

Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan i in dan kurnia-!ya kita dapat bersama-sama berada di dalam dewan dahulu kasih ini saya untuk ingin kepada "esyuarat Agung #ahunan

__________________________#erlebih penghargaan dan terima

merakamkan tetamu

setinggi-tinggi kehormat

__________________________________________________kerana kesudian beliau datang bagi menyerikan lagi mesyuarat agung PIBG pada kali ini. Bagi pihak PIBG sekolah, saya juga ingin mengu$apkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah meluangkan masa untuk menghadiri mesyuarat pada petang ini.

#uan-tuan dan puan-puan sekalian,

Sememangnya kita yakin, tanpa disiplin yang tinggi, pasti kejayaan dan ke$emerlangan tidak akan ter$apai. %ita juga harus sedar, kebanyakan sekolah juga tidak terlepas daripada ledakan isu-isu yang berkaitan dengan pelajar. Saya sebagai yang dipertua PIBG sekolah ini sentiasa mengambil perhatian yang serius terhadap segala masalah yang dihadapi oleh barisan pentadbir dan tenaga pengajar yang berpenat lelah, berkorban untuk mendidik anak-anak kita, walaupun menghadapi pelbagai rintangan dan dugaan yang melibatkan ketahanan mental serta &i ikal. Saya sangat mengharapkan guru-guru dan barisan pentadbir sekolah ini akan dapat memberikan komitmen yang sepenuhnya bersama PIBG untuk membanteras masalah gejala sosial anak-anak bangsa kita dengan memberikan didikan yang sempurna. 'leh itu, pihak ibu bapa juga perlu bersama-sama turun padang dan memberikan sepenuh komitmen kepada pihak sekolah agar anak-anak kita dapat diberikan didikan se$ara menyeluruh dan tidak menyerahkan tanggungjawab mendidik

kepada pihak sekolah semata-mata. Ibu bapa sepatutnya lebih prihatin terhadap tingkah laku dan kesungguhan anak-anak kita yang belajar di sekolah ini. (engan ini, saya yakin dengan gandingan yang baik antara guru-guru dengan ibu bapa memungkinkan kejayaan anak-anak di sekolah ini. Selain itu, kesopanan tingkah laku dan nilai budi yang tinggi harus disemai dari rumah agar anakanak tahu dan pandai untuk menghormati serta mengasihi para guru yang banyak memainkan peranan men$orak masa depan anak-anak kita.

#uan-tuan dan puan-puan sekalian,

Bagi menangani masalah disiplin ini, anak-anak yang terlibat dengan salah laku disiplin haruslah ditangani dengan segera oleh ibu bapa atau penjaga supaya masalah disiplin tidak merebak dan men$emari nama baik sekolah ibarat )irus yang harus dimusnahkan agar ke$emerlangan akan terus ter$apai. *usteru, saya menyeru kepada ibu bapa agar selalu berjumpa dengan guru-guru bagi membin$angkan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di sekolah sama ada masalah dalam pembelajaran mahupun masalah dari segi disiplin. "ungkin dengan adanya plat&orm komunikasi dua hala ini, saya pasti gejala-gejala yang tidak diingini dapat dibendung dari hasil pemantau dari semasa ke semasa sekaligus dapat merapatkan jurang hubungan antara guru dengan ibu bapa. Ibu bapa yang mempunyai si&at prihatin terhadap pendidikan anak-anak sentiasa mengambil tahu akan perkembangan pembelajaran anak-anak dan sentiasa bekerjasama dengan

pihak sekolah dengan memberikan buah &ikiran dan apa-apa jua sumbangan yang boleh meningkatkan prestasi sekolah.

#uan-tuan dan puan-puan sekalian, Penerapan nilai-nilai murni dan peranan ibu bapa merupakan resepi kejayaan mana-mana organisasi pendidikan di negara kita. (i samping itu, dorongan yang kuat untuk meningkatkan prestasi sekolah harus disertai dengan kesedaran yang mendalam tentang peranan sebenar guru dalam mendidik pelajar agar menjadi insan yang baik. +al ini merangkumi persoalan nilai, moral dan budaya yang ingin diterapkan ke dalam jiwa setiap pelajar bagi membentuk kesempurnaan peribadi dan keteguhan jati diri. (alam kesungguhan kita untuk meningkatkan prestasi, jangan kita lupa bahawa para pelajar perlu dididik dengan nilai-nilai murni. "ereka perlu diasuh supaya

sentiasa menghormati guru dan ibu bapa, berikhtiar meningkatkan keupayaan diri, bantumembantu dan bersaing se$ara sihat bagi men$ipta kejayaan bersama. !ilai-nilai murni ini merupakan teras budaya ke$emerlangan yang mesti dijadikan pendorong utama lonjakan prestasi sekolah. Saya sangat berharap agar ibu bapa dapat memainkan peranan yang lebih akti& dalam mema$u ke$emerlangan sekolah ini.

+adirin sekalian, Pihak A*% PIBG telah dan akan terus meran$ang dan melaksanakan program-program pengukuhan pembelajaran pelajar se$ara bersama-sama dengan pihak sekolah. Segala program yang diran$ang adalah semata-mata kepentingan dan kebajikan anak-anak kita di sekolah ini khasnya. Saya yakin, dibawah kepimpinan dan keprihatinan Puan Pengetua dan dengan

kerjasama yang berterusan antara pihak sekolah dan ibu bapa, kejayaan yang lebih gemilang akan dapat di$apai pada tahun ,-./ serta pada tahun-tahun akan datang. Insyaallah. Akhir sekali saya ingin menyeru semua ibu bapa pelajar-pelajar yang bersekolah di S"%

__________________________ini agar dapat menyumbangkan bantuan tidak kira se$ara &i ikal mahupun spiritual kepada pihak sekolah, demi ke$emerlangan anak-anak kita. Saya yakin kerjasama yang wujud antara pihak ibu bapa dan guru mampu menjaminkan ke$emerlangan anakanak kita.

Akhir kata daripada saya, yang baik semuanya dari Allah, sementara yang tidak baik itu adalah daripada kekhila&an saya sendiri. Saya sudahi u$apan saya dengan serangkap pantun,

Baik-baik menanam padi, *ika silap lalang yang tumbuh, #iada garis sempadan budi, %ekal terpahat menjadi $ontoh. Sekian, wabillahi tau&i0 wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #erima kasih