Anda di halaman 1dari 34

LAPORAN ANALISIS KELAYAKAN MIE INSTAN

Disusun Oleh : Intan Elvina (12521166) Ida Mustaghfiroh (12521115) Nadia Shofiana (12521177) Sherl Novia (12521162) !irda "a#s$itadanti (1252115%) &de 'i$ita (12521117)

()*)S&N +E,NI, ,IMI& !&,)"+&S +E,NO"O-I IND)S+*I

)NI.E*SI+&S IS"&M INDONESI& /O-/&,&*+& 2%10

Kata Pengantar
&ssala$ualai#u$ 1r2 132 4is$illahirroh$anirrohi$

Mie instan5 $a#anan ang sudah sangat tida# asing lagi dilidah #ita5 3ah#an 6uga 3agi ha$7ir seluruh orang didunia2 ,e3eradaan $ie instan 3agi orang Indonesia sudah se7erti $a#anan 7engganti nasi2 +eruta$a 3agi 7ara Mahasis8a5 $ie instan 3isa 6adi adalah $a#anan 7o#o# $ere#a2 Di3ali# #e7ra#tisan ang dita8ar#an $ie instan tern ata tersi$7an 3an a# 9erita5 $ulai dari 3ahan 3a#un a5 7roses 7e$3uatan5 7enge$asan5 7e$asaran5 hingga halal tida#n a $ie instan terse3ut2 :al inilah ang 3erusaha #a$i tun6u##an #e7ada 7ara 7e$3a9a ang 7asti sudah 7ernah $erasa#an $ie instan2 &lha$dulillahiro33ilala$in la7oran ;&nalisis ,ela a#an Mie Instan< ini da7at

terselesai#an te7at 8a#tu2 Dala$ la7oran ini terda7at 7e$3ahasan $engenai 7roses 7e$3uatan $ie instan5 #ea$anan $eng#onsu$si $ie instan5 7engaruhn a 3agi #esehatan5 7andangan Isla$ terhada7 $ie instan5 7engaruh $ie instan dala$ 7ere#ono$ian nasional5 a#i3at so9ial ang diti$3ul#an dengan adn a 7ergeseran 7ola $a#an #e7ada $ie instan5 serta da$7a#n a terhada7 ling#ungan2 "a7oran ini #a$i tu6u#an #e7ada dosen ,i$ia &nalisis II #a$i5 Ir2 Dul$ali#5 M2M2 se3agai 6a8a3an dari tugas ang di3eri#an #e7ada #a$i a7ada a8al Se$ester II +ahun &6aran 2%12=2%102

Analisis Kelayakan Mie Instan

+eri$a#asih #a$i u9a7#an #e7ada se$ua 7iha# ang telah $e$3antu 3ai# $elalui su77ort hingga fasilitasn a ang di3eri#an #e7ada #a$i2 Diantaran a adalah 7ara orang tua #a$i5 te$an>te$an dan 6uga ?er7usta#aan ?usat )niversitas Isla$ Indonesia atas fasilitasn a ang $en edia#an 3er3agai $a9a$ referensi #a$i dala$ $en usun la7oran ini2 Se#ian ang da7at #a$i 7erse$3ah#an2 Se$oga a7a ang $en6adi 3ahasan #a$i dala$ la7oran ini da7at 3er$anfaat dan $ena$3ah #ha@anah 7ara 7e$3a9a2 Dan dengan senang hati #a$i $eneri$a saran dan #riti# dari 7ara 7e$3a9a2

1a3illahi +aufiA 1al :ida ah 1assala$ualai#u$ 1r2 132

/og a#arta5 2% &7ril 2%10 ?enulis

Analisis Kelayakan Mie Instan

Daftar Isi

:ala$an (udul 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221 ,ata ?engantar22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 Daftar Isi 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222B Daftar +a3el 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222225 4&4 I2 ?endahuluan 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222226 &2"atar 4ela#ang222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222226 42*u$usan Masalah2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227 '2?ende#atan 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227 D2+u6uan &nalisis2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222C 4&4 II2 ?e$3ahasan2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222D

&2?roses ?rodu#si Mie Instan2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222D 42?engaruh Mie Instan 4agi ,esehatan22222222222222222222222222222222222222222222222222221B '2,andungan Ni7agin ?ada ,e9a7 Mie Instan2222222222222222222222222222222222222222216 D2?ere#ono$ian Mie Instan222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222217 E2Da$7a# Sosial ang Diti$3ul#an Dari ,onsu$si Mie Instan222222222222221D !2Mie Instan di Mata Isla$2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222% -2Da$7a# dari ?rodu#si dan ?a9#ing Mie Instan +erhada7 "ing#ungan 20 4&4 III2 ?enutu722222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222226
Analisis Kelayakan Mie Instan 4

&2,esi$7ulan2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222226 42Saran222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227

D&!+&* ?)S+&,&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222D
D&!+&* +&4E"

+a3el 12 ,o$7osisi#i$ia te7ung terigu 7er 1%% gra$ 3ahan22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222D

+a3el 22 ,o$7osisi ,i$ia +e7ung +a7io#a (7er 1%% gra$ 3ahan)2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221%

+a3el 02 Nilai -i@i Mie Instan dengan +a#aran Sa6i 75 g22222222222222222222222222222222222221B

+a3el B2 Effluent sesuai dengan 3a#u $utu ,e7$en ": no 51 +ahun 1DD5222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222B

Analisis Kelayakan Mie Instan

4&4 I ?endahuluan

&2 "atar 4ela#ang ;Mie instan adalah salah satu 7rodu# $a#anan 3eru7a $ie ang sudah di$asa# terle3ih dahulu5 di9a$7ur dengan $in a#5 dan 3isa di7ersia7#an untu# #onsu$si han a dengan $ena$3ah#an air 7anas dan 3u$3u>3u$3u ang sudah ada dala$ 7a#etn a<2 (1i#i7edia) Mie instan 7erta$a #ali di3uat oleh Ma$ofu#u &ndo 7ada tahun 1D5C5 ang #e$udian $endiri#an 7erusahaan Nissin dan $e$7rodu#si 7rodu# $ie instan 7erta$a di dunia ; Chicken Ramen<2 4er3agai inovasi 7rodu# $ie instan>7un 3er#e$3ang5 3ai# dari segi rasa hingga packaging5 se7erti ang #ita #enal saat ini2 ?e$ilihan te$a $ie instan dala$ analisis #ela a#an 7rodu# dilatar 3ela#angi oleh tenarn a 7eng#onsu$sian $ie instan2 Da7at di7asti#an 6i#a ha$7ir setia7 individu 7ernah $eng#onsu$si $ie instan2 +a# 6arang 7ula orang Indonesia se3agai $a#anan 7o#o# #edua setelah nasi2 ang $en6adi#an $ie instan

Analisis Kelayakan Mie Instan

&lasan #edua di7ilihn a te$a $ie instan adalah #arena Indonesia $eru7a#an 7rodusen $ie instan ter3esar di dunia2 Mie instan se3agai 3ahan 7angan $e$ili#i nilai le3ih dala$ #e7ra#tisan dari segi 7en a6ian dan 6uga harga2 *utinitas 7adat ang di6alani individu setia7 hari tentu sa6a $e$a#sa $ere#a untu# 3isa $e$enuhi #e3utuhan #onsu$si 6uga $ena8ar#an #eter6ang#auan hargan a2 Inilah #onsu$en $ie instan2 Mahasis8a adalah salah satu #elo$7o# $as ara#at ang $eng#onsu$si $ie instan2 ?ola $a#an $ie instan 7ada $ahasis8a $ening#at $ening#at se6alan Dengan as7e# 7ositif $ie instan5 aitu $udah5 9e7at5 $urah5 dan 7ra#tis5 sehingga tida# $engganggu a#tivitas $ere#a2 4e3era7a $ahasis8a $enge$u#a#an 3ah8a #e3iasaan itu $e$ang sudah ter6adi 7ada 8a#tu $ere#a $asih tinggal 3ersa$a orang tua5 dan #e3iasaan itu $asih dila#u#an #eti#a $ere#a #ost5 3ah#an ting#at #onsu$si $en6adi le3ih intensif2 :al ini 3er#aitan dengan selera atau 7ilihan 7ri3adi $ahasis8a serta fungsi 7ra#tisn a $ie instan2 /ang $en6adi 7er$asalahan saat ini adalah ting#at #ela a#an $ie instan se3agai 3ahan #onsu$si2 Se3agai$ana ang ter6adi a#hir>a#hir ini aitu adan a isu negative tentang $ie instan ang $engandung @at lilin2 )ntu# 7erlu diada#an suatu analisis #ela a#an $ie instan se3agai 3ahan 7angan2 ang $ena8ar#an #e7ra#tisan dala$ ang $en6adi fa9tor uta$a 3an a#n a 7en a6iann a2 Selain itu5 ditengah $elon6a##n a harga segala #e3utuhan 7angan5 $ie instan

42 *u$usan Masalah 12 4agai$ana#ah 7roses 7rodu#si $ie instan E 22 4agai$ana#ah 7engaruh $ie instan 3agi #esehatan E

Analisis Kelayakan Mie Instan

02 &$an#ah 7eng#onsu$sian $ie instan ditin6au dari #andungan Ni7agin ang terda7at 7ada #e9a7 $ie instan E B2 4agai$ana 7engaruh $ie instan terhada7 7ere#ono$ian #onsu$en5 7rodusen5 hingga devisan a 3agi negara E 52 &7a da$7a# so9ial ang diti$3ul#an terhada7 7eng#onsu$sian $ie instan E 62 4agai$ana 7andangan Isla$ terhada7 $ie instan E 72 4agaia$ana da$7a# terhada7 ling#ungan E ang diti$3ul#an dari 7rodu#si dan 7a9#aging $ie instan ang ditin6au dari sisi

'2 ?ende#atan ?ende#atan ang diguna#an dala$ $en usun la7oran ini adalah 7ende#atan "I,,E+SS5 aitu ling#ungan5 Isla$5 #esehatan5 #ea$anan5 e#ono$i5 te#nologi5 sains5 dan so9ial2 12 ?ende#atan ling#ungan diguna#an untu# $engetahui da$7a# ang diti$3ul#an dari 7rodu#si dan 7a9#aging $ie instan2 22 ?ende#atan Isla$ diguna#an untu# $engetahui #ualitas $ie instan dengan indi9ator halal atau hara$2 02 ?ende#atan #esehatan diguna#an untu# $engetahui 7engaruh #onsu$si dari $ie instan2 B2 ?ende#atan #ea$anan diguna#an untu# $engetahui 52 ?ende#atan e#ono$i diguna#an untu# $en6elas#an 7engaruh #e3eradaan 7erusahaan> 7erusahaan $ie instan dala$ $ening#at#an 6u$lah tenaga #er6a2

Analisis Kelayakan Mie Instan

62 ?ende#atan te#nologi dan sains diguna#an untu# $engetahui 7roses 7rodu#si $ie instan2 72 ?ende#atan so9ial diguna#an untu# $engetahui da$7a# 7eng#onsu$sian $ie instan2 ang diti$3ul#an dari

D2 +u6uan analisis +u6uan dari 7e$3uatan la7oran ini adalah untu# $engetahui #ela a#an $ie instan se3agai 3ahan #onsu$si ang ditin6au dari segi ling#ungan5 Isla$5 #esehatan5 #ea$anan5 e#ono$i5 te#nologi5 sains5 dan so9ial2 Dengan adan a analisis ini5 $a#a dihara7#an a#an $e$3eri#an infor$asi ta$3ahan 3agi 7ara #onsu$en $ie instan dan $en6adi 7ara$eter la a# tida#n a $ie instan2

Analisis Kelayakan Mie Instan

4&4 II ?e$3ahasan

&2 ?roses ?rodu#si Mie Instan ?roses 7e$3uatan $ie instan $eli7uti 7ersia7an 3ahan 3a#u5 7en9a$7uran adonan5 7engadu#an5 7ele$7engan5 7en9eta#an5 7engu#usan5 7e$otongan5 7enggorengan5 7endinginan5 dan 7enge$asan2?ada 7roses terse3ut tida# di$ung#in#an adan a 9e$aran terhada7 $i#ro3iologi 7rodu# 3ai# oleh ling#ungan5 7e#er6a5 $au7un alat ang diguna#an2 12 ?ersia7an 4ahan 4a#u a2 +e7ung terigu

Analisis Kelayakan Mie Instan

10

4ahan 3a#u uta$a dala$ 7e$3uatan $ie instan adalah te7ung terigu5 te7ung ta7io#a dan air2 +e7ung terigu 3erasal dari gandu$5 di$ana 7ada u$un a gandu$ di#lasifi#asi#an 3erdasar#an atas #e#erasan dari gandu$5 7rotein ang di#andungn a5 8arna 3utir gandu$ itu sendiri dan 3erdasar#an te#stur endos7er$n a (,ent5 1DC0)2 +e7ung terigu $eru7a#an hasil dari 7roses 7enggilingan gandu$ aitu 3eru7a endo7er$ halus ang ter7isah dari #ulit luar le$3aga ((ones dan &$os5 1DC0)2 +e#stur endos7er$ 3erhu3ungan dengan 7engadaan te7ung untu# 3er3agi #e7erluan2 ?e$a#aian te7ung gandu$ se3agian 3esar untu# industri $a#anan se7erti $ie 3asah 02F5 $ie instan 2%F5 $ie telor CF5 3is#uit 2DF5 roti 15F dan han a 5F di#onsu$si se9ara langsung5 serta se3agian #e9il di7a#ai untu# 3ahan 3a#u industri non $a#anan antara lain 7ere#at untu# industri plywood (*a$elan5 1DDD)2

+a3el 12 ,o$7osisi#i$ia te7ung terigu 7er 1%% gra$ 3ahan Komponen ,adar air ,ar3ohidrat ?rotein "e$a# &3u ,alori Kadar 125%% 7B55 115C% 152% %5B6 0B% #al

Sumber : Kent (1993 ?ada 7erusahaan $a#anan ang 3er#ualiatas5 te7ung terigu ang diguna#an

adalah 6enis hard flour (6enis #uat) di$ana te7ung terigu 6enis ini $engandung gluten
Analisis Kelayakan Mie Instan 11

ang tinggi sehingga 3isa $engahsil#an adonan ang elasti9 dan tida# $udah 7utus2 Standar gluten $ini$al DF dan #adar gluten $a#si$al 1BF2 32 +e7ung +a7io#a ?ada 7e$3uatan $ie5 te7ung ta7io9a 3erfungsi untu# $ening#at#an #ele$3uatan dan gelatinasi $ie2 -ranula te7ung ta7io9a terleta# 7ada sel u$3i a#ar5 3eru#uran 0>05 $$ dan 3ersifat 3irefringet ang #uat2 ?ati ta7io9a tersusun atas 2%F a$ilosa dan a$ilo7e#tin (1inarno5 1DD1)2 +a3el 22 ,o$7osisi ,i$ia +e7ung +a7io#a (7er 1%% gra$ 3ahan) ,o$7osisi ,alori (#al) ,ar3ohidrat (g) ?rotein (g) "e$a# (g) &ir (g) (u$lah 0602% CC22 121 Gat 4esi %25 D2% ($g) .ita$in 4 ($g) Sumber : Soedarmo dan Soediatmo (19!" # 92 &ir ?ena$3ahan air dala$ adonan 3erfungsi untu# $e$3entu# #onsistensi adonan ang diingin#an2 )$u$n a air ang dita$3ah#an dala$ 7e$3uatan $ie antara 0%> 05F (4husu# dan *as7er5 1DDB)2 ?ena$3ahan air 6uga harus $e$7erhati#an suhu air5 #arena suhu air a#an 3er7engaruh terhada7 7enga#tifan en@i$ a$ lase ang a#an $e$e9ah 7ati $en6adi de#strin dan 7rotease ang a#an $e$e9ah gluten5 sehingga $enghasil#an adonan le$3ut dan halus2
Analisis Kelayakan Mie Instan 12

,o$7osisi 'a ($g) ?hos7or ($g)

(u$lah CB2% 1252% 12% %2B

d2 &ir &l#ali !ungsi air al#ali se3agai 3ahan ta$3ahan $e$3uat $ie instan adalah se3agai $edia rea#si antara glutenin dan #ar3ohidrat5 larutan gara$5 serta $e$3entu# sifat #en al 7ada glutein2

e2 -ara$ Da7ur (Na'") !ungsi gara$ itu sendiri adalah $e$3eri rasa5 $e$7er#uat te#stur $ie5$e$3antu rea#si antara glutenin dan #ar3ohidrat ($ening#at#an elastisitas dan fle#si3ilitas $ie)5 $engi#at air2 f2 Min a# -oreng Min a# goreng 7ada 7roses 7e$3uatan $ie diguna#an se3agai $edia 7enghantar 7anas2 ?ena$3ahan le$a# 3erfungsi untu# $ena$3ah #olesterol serta $e$7er3ai#i te#stur dan 9ita rasa dari 3ahan 7angan2 4ahan 4a#u ?e$3antu a2 Seasoning +erda7at 3e3era7a $a9a$ seasoning5 antara lain 3u$3u (teriri dari gara$5 gula5 MS-5 flavor5 dll)5 $in a# 3u$3u5 3a8ang goreng5 #e9a75 9a3e 3u3u#5 saus dan sa$3al 7asta2 (enis seasoning 7ada setia7 $ie instan tergantung dari 6enis $ie dan flavorn a2 32 Ingredients

Analisis Kelayakan Mie Instan

13

4ahan ta$3ahan $a#anan terse3ut antara lain gara$5 guar gu$5 7otasiu$ #ar3onat5 gliserin5 lesitin5 tartra@ine 'l 1D1B% (7e8arna #uning)5 a9idit regulator dan antio#sidan +4:H di9a$7ur#an #edala$ air al#ali2

22 ?roses ?e$3uatan Mie a2 ?e$eri#saan 4ahan 4a#u 32 ?en9a$7uran (mi$ing Tahap awal : ?ada taha7 ini ter6adi 7en9a$7uran larutan al#ali dengan #adar air 0%>0BF2 1a#tu 7engadu#an a8al atau dise3ut se3agai 7engadu#an 3asah dila#u#an sela$a 11 $enit2 Tahap a hir : +aha7 a#hir ini le3ih #e7ada 7roses 7engadu#an se9ara 9e7at sehingga dihasil#an 9a$7uran ang ho$ogen2 ?engadu#an a#hir (7engadu#an #ering) dila#u#an sela$a 0 $enit2 !a9tor>fa#tor ang 3er7engaruh 7ada 7roses mi$ing antara lain adalah larutan al#ali5 8a#tu $iIing5 dan te$7erature adonan2 92 ?ele$7engan (%re&&ing) dan ?e$3elahan (Slitting) %re&&ing $eru7a#an 7roses 7e$3entu#an le$3aran adonan dengan #ete3alan tertentu5 sedang#an &litting $eru7a#an 7roses 7e$3elahan le$3aran adonan $en6adi 7ilinan $ie dengan dia$eter tertentu2 d2 ?engu#usan (Steaming) Steaming adalah 7roses 7e$anasan ang dila#u#an dengan ua7 air 7anas (DCo') se3agai $edia 7enghantarn a2 Stea$ing diguna#an untu# $endu#ung 7roses ter6adin a gelatinisasi gluten2 +aha7 stea$ing 7rosesn a harus 3enar J 3enar 3ai#
Analisis Kelayakan Mie Instan 14

dala$ titi# #ritis5 stea$ing ang #urang la$a atau suhu ang #urang o7ti$al $en e3a3#an gelatinisasi 6uga #urang o7ti$al2 Selai itu 3oiler harus 3enar J 3enar di7asti#an 3ah8a tida# $engandung air #arena hal itu a#an $en e3a3#an te#stur $ie $en6adi le$3e#2 e2 ?e$otongan (Cutting) 'utting $eru7a#an 7roses 7e$otongan untaian $ie $en6adi 3log $ie tergantung dari 6enis $ie2 f2 ?enggorengan ('rying) 'rying $eru7a#an salah satu $etode 7enga8etan 3ahan 7angan2 ?rinsi7 frying adalah $engering#an $ie 3asah dengan $edia $in a# goreng 7ada suhu tinggi sehingga di7eroleh $ie dengan #adar air dan $in a# tertentu dan dida7at#an $ie ang $atang5 #ering dan a8et2 Metode frying ang diguna#an adalah deep fat frying di$ana seluruh 3agian terenda$ oleh $in a# sela$a dila#u#an 7roses frying dengan te$7erature 15% o' sela$a 0 $enit2 Menurut &non $ous (2%%5)5 7ada saat fr ing ter6adi denaturasi 7rotein dan rea#si $aillard2 Denaturasi 7rotein da7at $ening#at#an da a 9erna2 *ea#si $aillard $eru7a#an rea#si antara gugus redu#si dari #ar3ohidrat 7ada 7ati dengan gugus a$ino 7ada 7rotein2 *ea#si ini $eni$3ul#an aro$a ang #has dan 7eru3ahan 8arna ang 9enderung le3ih gela7 dan 3er3entu# #a#u2 !a9tor ang $e$7engaruhi 7roses frying antara lain adalah level $in a#5 la$a 8a#tu frying5 dan suhu $in a# goring2 g2 ?endinginan (Cooling) ang

$e$7un ai u#uran tertentu dengan standar 3erat dan u#uran $ie instan

Analisis Kelayakan Mie Instan

15

Cooling adalah 7roses 7enurunan suhu $ie instan dengan $ele8at#an $ie dala$ cooling bo$ ang 3erisi fan dan dileng#a7i filter di#arena#an su$3er udara 3erasal dari udara 3e3as2

02 ?enge$asan (%acking) %acking $eru7a#an 7roses 7e$3ung#usan $ie dan seasoningn a dengan #e$asan5 packing $eli7uti dua taha7 aitu packing dengan eti#et dan dengan #arton2 Se7erti ang telah di6elas#an dala$ 7e$a7aran tentang 7roses 7rodu#si $ie instan $uali dari 7ersia7an 3ahan 3a#u hingga 7roses 7enge$asan5 da7at #ita lihat 3ah8a didala$ 7roses terse3ut te#nologi dan sains sangat 3an a# 3er7engaruh2 )ntu# da7at $enghasil#an #ualitas $ie ang 3ai# sehingga la a# dan $a$7u

3ersaing di 7asaran tentu di7erlu#an adan a 7engetahuan $engenai #o$7onen 7en usunn a2 ?engetahuan $engenai #o$7onen 7en usunann a $eli7uti sifat> sifatn a5 rea#si ang ter6adi #eti#a dila#u#an 7en9a$7uran dengan 3ahan lainn a serta fa#tor>fa#tor ang $e$7engaruhi 7roses 7engolahan #o$7onen terse3ut se7erti suhu o7ti$al5 7:5 #atalis ang di3utuh#an5 8a#tu untu# setia7 7roses atau 7erla#uan #husus lainn a2 +e#nologi 6uga 3er7eran 3an a# dala$ 7roses 7e$3uatan $ie instan2 ?roses 7rodu#si $ie instan $engguna#an te#nologi dala$ 3entu# $esin>$esin 7engolahn a2 Se7erti mi$er tuntu# 7roses 7en9a$7uran 3ahan5 roll pre&& untu# 7ele$7engan5 con(eyor &teamer untu# 7engua7an untaian $ie5 con(eyor cutter untu# 7e$otongan untaian $ie5 atau cooling bo$ untu# 7endinginan suhu2 42 ?engaruh Mie Instan 4agi ,esehatan ,onsu$si $ie instant sudah la$a $enuai 7ro dan #ontra2 4e3era7a #asus ang $en9uat $en ata#an #onsu$si $ie instan 3isa $e$3uat usus lu#a hingga
Analisis Kelayakan Mie Instan 16

$en e3a3#an sa#it $aag2 +a7i5 ada 6uga ang $en ata#an #onsu$si $ie instan da7at $en9u#u7i asu7an #arohidrat dan #alori2 +a3el 02 Nilai -i@i Mie Instan dengan +a#aran Sa6i 75 g

,o$7onen Energi (##al) ,ar3ohidrat (gra$) "e$a# (gra$)

(u$lah 06% B5

,o$7onen Natriu$ ($g) Serat ?angan (gra$)

(u$lah 111% 2

16

?rotein (gra$)

Sumber : www#detikfood#com dengan modifika&i Dari ta3el5 #ar3ohidrat ang ter#andung dala$ 75g sa6ian $ie instan adalah B5g2 Sedang#an re#o$endasi asu7an #ar3ohidrat harian se3an a# 25%g2 :al ini $enun6u##an 3ah8a dian6ur#an untu# tida# $eng#onsu$si $ie instan terlalu sering5 a7alagi dengan ta$3ahan nasi5 #arena a#an $en e3a3#an #ege$u#an2 *e#o$endasi #onsu$si Natriu$ 7er hari untu# orang de8asa adalah 220%%$g2 Dengan $eng#onsu$si $ie instan 7er 75g #ita telah $e$enuhi BC50F #e3utuhan Natriu$ #ita2 &ng#a ini tentu sangat tinggi $engingat dala$ sehari #ita tida# han a $eng#onsu$si 75g $ie instan2 ,andungan Natriu$ dala$ $ie instan dengan $udah da7at di#etahui $elalui indi9ator rasa gurih asinn a2 ,onsu$si Natriu$ ang 3erle3ihan da7at $en e3a3#an te#anan darah tinggi2 Serat dan 7rotein ang ter#andung dala$ $ie instan tida# sesuai dengan #e3etuhan tu3uh #ita2 :al inilah ang da7at $en e3a3#an ti$3uln a lu#a dala$ usus5 teruta$a a7a3ila #ita han a $eng#onsu$si $ie instan2

Analisis Kelayakan Mie Instan

17

Selain itu5 ru$or ang 3er#e$3ang 6uga $engata#an 3ah8a #onsu$si $ie instan a#an $en e3a3#an $aag2 Menurut ahli gi@i )y )eal Catering5 &tin Nurafiatin5 hal inilah tida# se7enuhn a 3enar #arena sesungguhn a $aag dise3a3#an oleh #ondisi stress2 Na$un5 #onsu$si $ie instan a#an $en e3a3#an #a$3uhn a sa#it $aag dengan $ena$3ah#an 3u3u# 9a3ai2 Isu lainn a $engata#an 3ah8a dala$ $ie instan ter#andung @at lilin ang tentu sa6a 3era3aha a 3agi #esehatan tu3uh2 &dan a @at lilin dala$ $ie instan>lah instan ang $en e3a3#an $ie tida# leng#et satu sa$a lain dan $engharus#an air re3usan $ie ang 3er$in a# di3uang2 Na$un hal ini di3antah oleh salah satu 7iha# 7rodusen $ie instan di ?asuruan2 Menurut $ere#a5 air hasil re3usan $ie instan ang 3er$in a# 3u#an #arena @at lilin5 $elain#an #arena hasil 7enggorengan 7ada 7roses 7rodu#si $ie instan2 4u$3u 7en eda7 $engandung $onosodiu$ gluta$at (MS-)5 @at ini diteliti 3er3aha a 6i#a di#onsu$si 3erle3ihan dan $en e3a3#an 7en a#it 'hinese !ood S ndro$e2 -e6ala dan 7en a#it ang diti$3ul#an $ulai dari sering 7using ang hilang ti$3ul5 halusinasi5 #etagihan5 di@@iness (telinga 3erdenging hingga vertigo)5 la@iness5 7en a#it gin6al5 6antung hingga 3era#hir #e$atian2 Dari hasil analisis 7engaruh $ie instan terhada7 #esehatan diatas5 $enun6u##an 3ah8a 7eng#onsu$sian $ie instan harus dii$3angi oleh 3e3era7a hal2 4eri#ut adalah hal>hal ang 7erlu di7erhati#an dala$ $eng#onsu$si $ie instan : 12 Me$7erhati#an tanggal #adalu8arsa Mie instan 3iasan a $e$ili#i tanggal #adalu8arsa ang ta# terlalu 7an6ang5 a#ni se#itar ena$ 3ulan2 ?erhati#an tanggal terse3ut se3elu$ $e$asa# $ie2 4u$3u ta$3ahan dala$ $ie instan adalah 3agian ang 7aling 9e7at $asa #adalu8arsan a2 22 !re#uensi $eng#onsu$si tida# 3oleh terlalu sering

Analisis Kelayakan Mie Instan

18

&7a7un ang 3erle3ihan $e$ang tida# 3ai#5 ter$asu# 7ula dala$ $engonsu$si $ie instan2 *utin $engonsu$si $ie instan tan7a $a#an $a#anan sei$3ang 3isa $en e3a3#an #e#urangan nutrisi2 ?asaln a5 $ie instan tinggi #ar3ohidrat dan $ini$ nutrisi lain2 02 'ara $e$asa# $ie instan harus sesuai dengan 7etun6u# dala$ #e$asan :al ang 3iasan a dila#u#an adalah $e$asa# $ie instan se#aligus dengan 3u$3un a2 'ara ini tida# sesuai dengan ang tertera 7ada #e$asan $ie instan2 4u$3u 7ada $ie instan ang di$asa# 3ersa$aan dengan $ien a da7at $en e3a3#an #an#er atau 3ersifat #arsinogeni#2 &da lagi 7ro #ontra $engenai air sisa re3usan $ie2 Se3agian 7iha# $engata#an 6i#a air re3usan $ie harus di3uang #arena $engandung @at lilin2 Na$un 7iha# lainn a $engata#an 3ah8a air re3usan $ie tida# $engandung @at lilin5 sehingga tida# 3egitu 3er7engaruh a7a#ah air re3usan itu di3unag atau tida#2

B2 Mengurangi 7enggunaan 3u$3u dala$ $ie instan 4u$3u $ie instan $engandung sodiu$5 ter$asu# MS-5 dala$ #adar tinggi2 (adi dian6ur#an untu# tida# $engha3is#an #uah (untu# varian #uah)5 atau $engganti 3u$3un a dengan ra9i#an sendiri2 Sedang#an untu# $ie goreng5 9u#u7 $engguna#an setengah 3agian dari 3u$3u ang tersedia2 52 Mena$3ah#an asu7an gi@i lainn a se7erti telur5 daging atau sa ur Meng#onsu$si $ie instan harus di3arengi dengan $eng#onsu$si gi@i ang sei$3ang2 ,arena $ie $eru7a#an su$3er #ar3ohidrat5 #onsu$sin a harus di3arengi dengan asu7an 7rotein5 le$a#5 vita$in5 $ineral5 dan serat2 +o77ing ang 3isa dita$3ah#an 7ada $ie instan antara lain se7erti to77ing telur5 daging5 atau sa uran2 +a# han a 3ernutrisi sei$3ang5 9ara ini 6uga $e$3uat $ie terasa le3ih ena#2

Analisis Kelayakan Mie Instan

19

'2 ,andungan Ni7agin ?ada ,e9a7 Mie Instan 4aru>3aru ini ter6adi #asus ang sangat $enge6ut#an se#aligus $en9oreng na$a

7rodusen $ie instan Indonesia2 Mie instan hasil 7rodu#si Indonesia ang die#s7or #e +ai8an ditari# dari 7asaran #arena diduga $engguna#an 4ahan +a$3ahan ?angan (4+?) 3er3aha a5 aitu Ni7agin Ni7agin diguna#an se3agai 3ahan ta$3ahan 7ada 3u$3u #e9a7 didala$ $ie instan2 Ni7agin adalah na$a dagang dari $etil hidro#si 3en@oateKE21C ang diguna#an se3agai 7enga8et2 4an a# otoritas #ea$anan 7angan 3er3agai nagara telah $engatur 7enggunaan Ni7agin se3agai 4+?2 Diantaran a adalah E!S& (Euro7ean !ood Safet &uthorit ) di )ni Ero7a5 4?OM (4adan ?enga8as O3at dan Ma#anan) di Indonesia 5 &li$entarius 'o$$ission) #eseluruhan le$3aga di#onsu$si2 4eri#ut adalah 7erhitungan sederhana tentang #ea$anan 7enggunaan Ni7agin 7ada #e9a7 $ie instan ang $enga9u 7ada 7eneta7an &DI (&99e7ta3le Dail Inta#e) Ni7agin oleh E!S& se3esar 1% $g=#g 3erat 3adan 7er hari5 $a#a seseorang dengan 3erat 3adan 5% #g da7at $eng#onsu$si se3an a# 5%% $g ni7agin 7er harin a tan7a ada 7engaruh #esehatan a7a7un2 ,e$udian5 $enga9u 7ada 3atas $a#si$u$ 7enggunaan ni7agin 7ada #e9a7 oleh 4?OM adalah 25% $g=#gK dan 1 7a# $ie instan $engadung se#itar B gra$ #e9a7K $a#a 6u$lah 5%% $g ni7agin itu a#an ter9a7ai 6i#a seseorang terse3ut $eng#onsu$si se3an a# 5%% 3ung#us $i instan setia7 hari2 Dari hasil 7erhitungan sederhana terse3ut5 sudah da7at di7asti#an 3ah8a 7enggunaan Ni7agin 7ada #e9a7 $ie instan $asih dala$ 3atas a$an2 Sehingga alasan +ai8an ang $enari# 7rodu# $ie instan dari Indonesia #arena #andungan Ni7aginn a adalah salah2 Ni7agin se3agai 7enga8et dan 6uga '&' ('odeI ang ta# lain adalah 3adan standar 7angan dunia2 Dan ang terda7at 7ada #e9a7 $ie instan adalah a$an untu#

ang $enangani standarisasi 7enggunaan 4+? $en ata#an 3ah8a

Analisis Kelayakan Mie Instan

20

,e7utusan +ai8an terse3ut 6uga didasari atas 7er3edaan standar ang diguna#an untu# 7enggunaan Ni7agin se3agai 3ahan 7enga8et2

D2 ?ere#ono$ian Mie Instan 12 ,onsu$en Mie Instan Se3agai $a#anan ang $ena8ar#an #e7ra#tisann a dan 6uga harga ang ter6ang#au5 $ie instan $en6adi idola 3an a# orang2 Dan $enurut 7redi#si5 tahun ini $ie instan ang ter6ual di7er#ira#an $ene$3us ang#a 1C $il ar 3ung#us2 :arga rata>rata $ie instan ang di6ual di7asaran adalah *72 15D%2 22 ?rodusen Mie Instan Dengan $ening#atn a #onsu$en $ie instan $en e3a3#an da a saing 7ada 7erusahaan $a#anan2 :al ini tentu sa6a $en6adi 7en e3a3 $un9uln a 3er3agai $a9a$ $er# dan varian rasa dari $ie instan2 Diantara 7erusahaan ang $e$7rodu#si $ie instan antara lain : > > > ?+2 Indofood Su#ses Ma#$ur ang $e$7rodu#si $ie instan dengan na$a

dagang Indo$ie5 Su7er$ie5 Sari$i5 dan ?o7 Mie2 ?+2 1ingsfood ang $e$7rodu#si $ie instan dengan na$a dagang Mie Sedaa72 ?+2 (a#arta +a$a Medan ang $e$7rodu#si $ie instan dengan na$a dagang -aga Mie2 > ?+2 &4' ?resident Enter7rise Indonesia ang $e$7rodu#si $ie instan dengan na$a dagang Mie &4'2 > ?+2 Orang +ua -rou7 ang $e$7rodu#si $ie instan dengan na$a dagang Mie ,are2

Analisis Kelayakan Mie Instan

21

02 ?angsa ?asar "o#al dan Internasional Mie Instan Se7erti ang #ita #etahui saat ini Indonesia adalah 7rodusen $ie instan ter3esar didunia2 :al ini di3u#ti#an dengan 7er$intaan #onsu$en a$ie instan ang 3u#an han a 3erasal dari dala$ negeri teta7i 6uga dari $an9anegara2 4eri#ut adalah ta3el 7en6ualan $ie instan 3e3era7a 7ersahaan : B2 Devisa Negara dari Mie Instan Data tahun 2%1% $enun6u##an 3ah8a devisa ang di7eroleh Negara dari 7rodu#si $ie instan adalah )SL 1%%6uta2 52 "a7angan #er6a Se$a#in 3an a#n a 7erusahaan ang tertari# 7ada 3isnis $ie instan $en e3a3#an da a saing 7rodu# ini $en6adi se$a#in #etat2 :al inilah ang $en e3a3#an se$a#in $ena6a$urn a 7erusahaan>7erusahaan 7rodusen $ie instan2 Dengan 3egitu la7angan 7e#er6aan ang tersedia7un 6uga a#an 3erta$3ah dan ang#a 7engangguran da7at sedi#it di$ini$alisir2 Se3agai 9ontohn a5 ?+2 Indofood Su#ses Ma#$ur sa6a $e$7e#er6a#an 7%2%%% #ar a8an2

E2 Da$7a# Sosial ang Diti$3ul#an Dari ,onsu$si Mie Instan Indonesia $eru7a#an Negara 7rodusen $ie instan ter3esar didunia2 +eta7i #en ataan ini 6uga di3arengi dengan #en ataan Indonesia se3agai Negara #onsu$en $ie instan ter3esar #edua setelah ga3ungan ,orea aitu 75 79s 7er #a7ita 7er tahun2 ,en ataan ini 3isa 6adi tida# $en6adi suatu $asalah a7a3ila Indonesia $e$7rodu#si gandu$ sendiri2 Na$un #ondisin a saat ini Indonesia $a$enuhi 1%%F #e3utuhan gandu$n a dengan i$7or2 :al ini $en e3a3#an Indonesia se3agai Negara 7engi$7or

Analisis Kelayakan Mie Instan

22

gandu$ no$or 6 didunia2 Se7erti ang #ita tahu5 gandu$ se3agai 3ahan dasar 7e$3uatan te7ung terigu $eru7a#an 3ahan uta$a untu# 7rodu#si $ie instan2 ?e$enuhuan #e3utuhan a#an gandu$ $elalui i$7or $e$a#sa #ita untu# 3ergantung #e7ada Negara 7engi$7or gandu$2 Sa3agai Negara 7engi$7or gandu$ ter3esar didunia adalah &$eri#a Seri#at2 ,etergantungan ini tentu $e$ili#i da$7a# 3uru#2 4u#ti n ata da$7a# 3uru# dari #etergatungan terhada7 i$7or gandu$ terlihat 7ada saat Indonesia $engala$i #risis $oneter 7ada tahun 1DDC2 IM! $enuntut Indonesia untu# $engha7us#an 3ea $asu# i$7or untu# gandu$ dan $enuntut 7e$erintah untu# $e$3eri#an su3sidi dengan alasan $ene#an inflasi2 Saat ini 3ea $asu# i$7or untu# gandu$ adalah 5F2 :al ini tida# $enutu7 #e$ung#inan $en6adi %F a7a3ila ter6adi inflasi2 &ng#a ini tentu 6auh 6i#a di3anding#an dengan 3ea $asu# i$7or gandu$ di Srilan#a aitu 25F dan di +hailand aitu 7% F2 I$7or gandu$ dila#u#an oleh 7e$erintah $elalui 4)"O-2 Dan 7%F gandu$ terse3ut diolah oleh ?+2 4ogasari ang telah dia#uisisi oleh ?+2 Indofood Su#ses Ma#$ur ang 6uga #ita #enal se3agai 7rodusen $ie instan ter3esar didunia2 ,etergantungan a#an gandu$ 6uga 3isa #ita #ata#an se3agai salah satu 3entu# 7en6a6ahan di $asa $odern2 Salah satu Negara ang telah $erasa#an a#i3atn a adalah Mesir2 ,e$elut ang ter6adi di Mesir $en e3a3#an &$eri#a Seri#at $enghenti#an e#s7or gandu$n a5 dan ang ter6adi adalah #elang#aan 7angan5 inflasi dan tentu sa6a #e$elut e#ono$i2 Indonesia 3u#an tida# $ung#in $engala$i hal se7erti itu2 :al ini se$a#in $en6adi se3uah ironi5 $engingat Indonesia adalah Negara agraris2 Selain itu5 7ada dasarn a gandu$ 3u#annlah $a#anan 7o#o# $as ara#at Indonesia2 ,eti#a ri3uan 7etani $enana$ 7adi>7adin a5 se3agian orang lainn a 6ustru si3u# $engi$7or gandu$2

!2 Mie Instan di Mata Isla$

Analisis Kelayakan Mie Instan

23

4agi #ita u$at $usli$5 ada 3e3era7a hal ang 7erlu #ita 9er$ati dari segi #ehalalan 7rodu# $ie instan ini2 &gar #ita tida# salah dala$ $eng#onsu$si suatu $a#anan tertentu2 ,arena5 &llah S1+2 telah $en uruh #ita agar $e$a#an $a#anan ang halal dan 3ai#2 Se3agai$ana fir$an>N a dala$ HurMan surat &l>MaMidah 3eri#ut:

*+an makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang ,llah telah re-kikan kepadamu. dan bertakwalah kepada ,llah yang kamu beriman kepadanya *( /S# ,l0 )aaidah: !!)2 & at terse3ut di atas $en6elas#an #e7ada #ita 3ah8a &llah S1+2 $en uruh #ita untu# $e$a#an $a#anan ang halal dan 3ai#5 dua #esatuan ang tida# 3isa di7isah#an5 ang da7at diarti#an halal dari segi s ariah dan 3ai# dari segi #esehatan5 gi@i5 esteti#a dan lainn a2 Sesuai dengan #aidah ushul fiAih5 segala sesuatu ang &llah tida# $elarangn a 3erarti halal2 Dengan de$i#ian se$ua $a#anan dan $inu$an di luar ang dihara$#an adalah halal2 Oleh #arena itu5 se3enarn a sangatlah sedi#it $a#anan dan $inu$an ang dihara$#an terse3ut2 1alau7un de$i#ian5 7ada @a$an di$ana te#nologi telah $en6adi 3agian ang tida# ter7isah#an dari $anusia5 $a#a 7er$asalahan $a#anan dan $inu$an halal $en6adi relatif #o$7le#s2 )ntu# itu #ita harus $engetahui titi# #ritis #ehalalan $ie instan2 +iti# #ritis #ehalalan 7ada $ie instan terleta# 7ada se$ua 3ahan ang diguna#ann a2 /aitu 7ada te7ung terigu5 $in a# goreng5 dan 3u$3u>3u$3u lainn a2 Se$ua 3ahan 3ahan ini 3elu$ tentu halal2 +e7ung terigu 7un 3isa ter9e$ar dengan 3ahan hara$2 Saat ini te7ung terigu difortifi#asi (di7er#a a) dengan vita$in5 sedang#an vita$in sifatn a 3an a# ang
Analisis Kelayakan Mie Instan 24

tida# sta3il sehingga harus di9oating (dila7isi)2 Salah satu 3ahan 7ela7is

ang harus

di8as7adai adalah gelatin5 ang #e$ung#inan 3erasal dari 3a3i2 Selain itu su$3er vita$in 6uga harus 6elas5 a7a#ah 3erasal dari he8an5 tu$3uhan atau $i#roorganis$e2 4eri#ut 3e3era7a titi# #ritis #ehalalan ang harus #ita 8as7adai: 12 +e7ung terigu +e7ung terigu ang 3erasal dari gandu$ se3enarn a halal untu# di#onsu$si teta7i #arena te7ung ini harus difortifi#asi (di7er#a a) dengan vita$in dala$ 7e$3uatann a5 $a#a hal ini ang $en6adi#an #ritis2 (i#a dilihat dari su$3ern a5 vita$in ada ang 3erasal dari 3ahan ala$I

(tu$3uhan=he8an)5 7rodu# fer$entasi $au7un sinteti#2 4ila 3erasal dari he8an5 harus dari he8an halal ang dise$3elih sesuai dengan s ariah Isla$2 Sedang#an 3ila dari 7roses fer$entasi 7erlu dilihat $edia ang diguna#an tida# $engandung 3ahan hara$ atau na6is2 )ntu# 6enis vita$in ang tida# sta3il dila#u#an 7roses 7en alutan di$ana 3ahann a 3isa 3erasal dari tu$3uhan $isaln a gu$ ara3 atau7un dari he8an aitu gelatin2 -elatin ini harus di#ritisi #ehalalann a5 #arena selain 3isa 3erasal dari i#an5 tulang atau #ulit sa7i5 3isa 6uga dari tulang atau #ulit 3a3i2 4ila 3erasal dari 3a3i 6elas hara$5 sedang#an ang 3erasal dari tulang atau #ulit sa7i harus ditelusuri dulu 3agai$ana 9ara 7en e$3elihann a2 22 4u$3u (&ea&oning) 4u$3u didala$ a terdiri dari MS-5 flavor5 :.?5 yea&t eItra9t5 dll2 )ntu# MS- titi# #ritisn a terleta# 7ada $edia $i#ro3ial5 MS-2 &gar $eni$3ul#an rasa gurih dita$3ah#an :.? dan yea&t e$tract2 :.? atau hidroli-ed (egetable protein $eru7a#an 6enis 7rotein ang 3erasal dari tana$an
Analisis Kelayakan Mie Instan 25

aitu $edia

ang diguna#an untu#

$enge$3ang3ia##an $i#roorganis$e ang 3erfungsi $e$fer$entasi 3ahan 3a#u

$isaln a #edelai #e$udian dihidrolisasi dengan asa$ #lorida atau7un dengan en@i$2 1alau #e$ung#inan 7enggunaan en@i$ ini se3enarn a #e9il5 ta7i 3ila ditelusur su$3er en@i$ ini 3isa 3erasal dari he8an5 tu$3uhan atau7un 7rodu# $i#ro3ial2 ,alau he8an tentu harus 6elas he8an a7a dan 3agai$ana 7en e$3elihann a2 &da7un yea&t e$tract $eru7a#an 7rodu# $i#ro3ial2 4er3agai $a9a$ rasa $ie se7erti a a$ 3a8ang5 #ari a a$5 soto5 3aso 3ar3eAue dll di$ung#in#an #arena ada 7ena$3ahan flavor didala$n a2 +iti# #ritis flavor terleta# 7ada su$3er 3ahan 7en usunn a ang $ung#in sa6a 3erasal dari he8ani5 tu$3uhan5 7rodu# $i9ro3ial 3ah#an tida# tertutu7 #e$ung#inan 7enggunaan asa$ a$ino ang 3isa 3erasal dari ra$3ut $anusia2 +entu sa6a5 3ahan ang 3erasal dari 3agian tu3uuh $anusia statusn a hara$2 Sedang#an 3ila dari he8an halal5 harus 6elas 6enis dan 9ara 7en e$3elihann a2 02 ,e9a7 dan sa$3al ,e9a7 dan sa$3al $eru7a#an 3ahan ta$3ahan $a#anan ang didala$n a terda7at flavor5 MS-5 e$ulsifier5 #aldu tulang untu# $ena$3ah #ele@atann a5 dll2 E$ulsifier da7at 3erasal dari tu$3uhan atau7un he8an ang harus #ita #etahui dengan 6elas su$3ern a2 B2 Min a# sa ur ?ada u$u$n a5 di Indonesia $in a# 3erasal dari #ela7a sa8it ang halal sifatn a2 +eta7i untu# di luar negeri 8alau dina$a#an $in a# sa ur5 teta7i ada #e$ung#inan 7ula dita$3ah#an 9a$7uran 3ahan he8ani ang 7erlu ditelusur #ehalalann a2 Selain itu5 $in a# sa ur 7ada $ie instan 7un ta# 6arang 7ula dita$3ah#an 3u$3u5 sehingga 9a$7uran 3u$3u ini 7erlu ditelusur le3ih lan6ut2 52 Solid Ingredient

Analisis Kelayakan Mie Instan

26

Solid ingredient adalah 3ahan>3ahan 7eleng#a7 ang da7at 3eru7a sosis5 su8iran a a$5 3a8ang goreng5 9a3e #ering5 dan se3again a2 +iti# #ritisn a tentu 7ada su$3er he8ani ang diguna#an2

Setelah $engetahui titi# #ritis #ehalalan $ie instan5 selan6utn a adalah #ita harus $engetahui 3agai$ana hu#u$ $eng#onsu$si $ie instan2 :u#u$ $eng#onsu$si $ie instan adalah halal5 sela$a $ie instan terse3ut sudah $enda7at#an sertifi#at halal dari Ma6lis )la$a Indonesia (M)I)5 di$ana $ie instan itu sudah dianalisis terle3ih dahulu #andungann a oleh le$3aga ang 3er8enang2 ,arena tida#lah $ung#in le$3aga ini $eni7u seluruh $as ara#at Indonesia2 Ma#a5 dala$ hal ini #ita seharusn a $e$7er9a ai le$3aga terse3ut2 Na$un de$i#ian5 de8asa ini sudah 3an a# $ie instan ang 3eredar telah $e$ili#i sertifi#at halal2 ,onsu$en di$udah#an dala$ $ela#u#an 7ilihan #arena se3elu$n a telah dila#u#an 7enge9e#an dan 7enelusuran 3ahan 3a#u se9ara $en eluruh2 +eta7i tida# salah #iran a 3ila #ita teta7 8as7ada 7ada 3er3agai $a9a$ $er# $ie instan dari luar negeri ang tida# 6elas asal usuln a2 se3agai 8arga negara sudah

-2 Da$7a# dari ?rodu#si dan ?a9#ing Mie Instan +erhada7 "ing#ungan ?ada 7roses 7rodu#si $ie instan hingga setelah $ie instan $en6adi dala$ 3entu# #e$asan5 terda7at 3e3era7a li$3ah ang dihasil#an2 4eri#ut adalah #lasifi#asi li$3ah $ie instan : 12 "i$3ah -as "i$3ah gas 3erasal dari asa7 7a3ri# ang diti$3ul#an oleh 7roses 7rodu#si ang ada di dala$ ruangan (ruang 7rodu#si) dan di luar ruangan (9ero3ong 3oiler)2 "i$3ah gas ini sangat 3er3aha a a7a3ila sa$7ai terhiru7 oleh $anusia dan $en9e$ari udara2
Analisis Kelayakan Mie Instan 27

(i#a terhiru7 oleh $anuasia a#an $engganggu #esehatan 7ada 7eredaran darah dan saluran 7ernafasan2 22 "i$3ah 9air "i$3ah 9air industri $ie instan dihasil#an oleh $esin 7roses 7rodu#si aitu 3oiler dan 9leaning5 dan li$3ah ang dihasil#an dari 7enggorengan 3eru7a $in a# goreng #otor=3e#as2 :asil 3uangan ini tida# 3era9un5 na$un #adar 4OD dan 'OD ang ter#andung dala$ air $en6adi 3er#urang dan $ene3a3#an 7enurunan #ualitas air2 "i$3ah 9air $ie instant terdiri dari li$3ah 9air organi9 3er3asis 3ahan 3a#u olahan dari 7ertanian5 se7erti te7ung terigu($engandung #ar3ohidrat5 7rotein5 vita$in5 dan $ineral) dan $in a# #ela7a ($engandung asa$ le$a# diantaran a laurat5 7al$itat5 dan oleat) ang terlarut dala$ air li$3ah2
02

"i$3ah 7adat "i$3ah 7adat dari $ie instan tida# 3er3aha a5 na$un 3an a# 3ahan ang sulit terurai diling#ungan teruta$a 7lasti# ang dihasil#an dala$ 6u$lah ang 9u#u7 3esar se3agai #e$asan 7rodu#5 selain 7lasti# li$3ah 7adat ang dihasil#an lainn a adalah 7otongan adonan dan 6uga $ie ang #adaluarsa2

"i$3ah>li$3ah ini harus diolah se3elu$ di3uang #e ling#ungan atau dila#u#an suatu daur ulang untu# 7e$anfaatan le3ih lan6ut terhada7 li$3ah2 4eri#ut ini adalah ta3el effluent sesuai dengan 3a#u $utu ,e7$en ": no 51 +ahun 1DD52 +a3el B2 Effluent sesuai dengan 3a#u $utu ,e7$en ": no 51 +ahun 1DD5 S&+) &N 4&,) M)+)

NO

?&*&ME+E*

,&D&*

Analisis Kelayakan Mie Instan

28

1 2 0 B 5

?h 4OD 'OD ?&D&+&N +E*S)S?ENSI MIN/&, "EM&,

> Mg=" Mg=" Mg=" Mg="

5>55C 57%%>70%% 7%%%>1%%%% DBB%>1%22C% 2

6>D 75 2%% 1%% 2%

?enanganan terhada7 li$3ah $ie instan $eli7uti 3e3era7a 9ara 3eri#ut : 12 "i$3ah 9air da7at diolah dengan $ena$3ah#an urea $engguna#an $etode 3a# aerasi seed sludge di$ana #onsentrasi urea o7ti$u$ ang di3utuh#an adalah %51B M (3erdasar#an 7enelitian dari )niversitas "a$3ung Mang#urat 4an6ar3aru)2 "i$3ah 9air ang telah diolah (di7er3ai#i #ualitasn a) da7at di$anfaat#an se3agai 7en ira$ tana$an2 "i$3ah ini da7at 6uga diguna#an untu# industr oe$3uatan sa3un5 #arena #andungan $in a# dala$ li$3ah ini $en9a7ai 55F (dita$3ah#an dengan #austi# soda dengan 7er3andingan 1:5)2 22 "i$3ah 7adat diatasi dengan 9ara $eng#lasifi#asi#ann a $en6adi dua 3agian5 aitu li$3ah 7lasti# dan li$3ah ang $udah terurai2 "i$3ah 7lasti# diserah#an #e7ada te$7at 7e$3uangan sa$7ah untu# di#elola $en6adi 7lasti#5 atau didaur ulang $en6adi 3er3agai $a9a$ #era6inan tangan2 Sedang#an li$3ah ang $udah terurai se7erti 7otongan $ie5 dan $ie ang #adaluarsa diserah#an #e 7iha# #etiga aitu #e 7engolahan 7a#an terna#2 Salah satu 9ontoh 7e$anfaatan li$3ah $ie adalah untu# 7a#an i#an2 02 "i$3ah udara da7at di$ini$al#an dengan selalu $enge9e# e$isi 3uangan dari 7a3ri# dengan 7era8atan se9ara 3er#ala dan 7enge9e#an u6i e$isi gas 3uang5 agar gas 3uang dari 7a3ri# tida# $ele8ati 3a#u $utu ang 3erla#u2

Analisis Kelayakan Mie Instan

29

&7a3ila tida# dila#u#an 7engolahan li$3ah $ie instan5 3ai# itu 3eru7a li$3ah 9air5 7adat $au7un gas $a#a sudah da7at di7asti#an a#an ter6adin a 7en9e$aran ling#ungan2 ?en9e$aran ang ter6adi 6uga 7asti $eru7a#an 7en9e$aran ang 3esar $engingat 7rodu#si dan #onsu$si $ie instan 6uga 3esar2

4&4 III ?EN)+)? &2 ,esi$7ulan Dari 7e$a7aran $engenai $ie instan terse3ut da7at #ita si$7ul#an 3ah8a $ie instan5 se3agai 3ahan $a#anan ang saat ini sangat dige$ari se$ua orang 3ah#an $en6adi salah satu $a#anan 7engganti nasi5 $e$ili#i nilai 7ositif dan 6uga negative dari segi ling#ungan5 Isla$5 #esehatan5 #ea$anan5 e#ono$i5 te#nologi5 sains5 dan so9ial2 ?roses 7e$3uatan $ie instan $eli7uti 7ersia7an 3aahn 3a#u5 mi$ing. pre&&ing dan &litting. &teaming. cutting frying. cooling dan tera#hir adalah packing# ?roses 7e$3uatan $ie instan ini $e$adu#an antara sains dan 6uga te#nologi5 #arena untu# $e$3entu# adonan dengan #ualitas tinggi di7erlu#an 7engetahuan 3ahan 3a#u ang $u$7uni $eli7uti rea#sin a hingga fa#tor>fa#tor ang 3er7engaruh5 dan 6uga te#nologi 9anggih untu# $e$ini$alisir #onta$inasi ang da7at $engurangi #ehigieni&an $ie ang dihasil#an serta $e$7er$udah 7roses 7rodu#si2 ?angsa 7asar $ie instan tertu6u untu# se$ua #alangan dari lo9al hingga internasional5 sehingga $ie instan ter$asu# #edala$ 7en u$3ang devisa Negara ang
Analisis Kelayakan Mie Instan 30

9u#u7 3esar2 Na$un hal ini tida# didu#ung dengan #en ataan 3ah8a Indonesia adalah Negara i$7ortir gandu$ ter3esar no 6 didunia2 Se3agai Negara 7rodusen $ie instan ter3esar didunia5 #e3utuhan a#an gandu$ dan te7ung terigu se3agai 3ahan 3a#un a sangatlah 7enting2 :al ini tentu sa6a $en e3a3#an #ita sangat 3ergantung 7ada i$7or dari Negara 7enghasil gandu$2 Mie instan se3agai $a#anan 9e7at sa6i (fa&t food) dengan #andungan nutrisin a ang $asih 3elu$ sei$3ang da7at 3era#i3at tida# 3ai# 3agi #esehatan2 Na$un hal ini tida# 3erarti 3ah8a #ita tida# di7er3oleh#an $eng#onsu$si $ie instan5 #arena ada #andungan dala$ $ie instan ang da7at $e$enuhi se3agian #e3utuhan energ #ita2 Dengan se$a#in 3er#e$3angn a te#nologi 7engolahan $a#anan saat ini5 $a#a 7enentuan halal tida#n a suatu $a#anan olahan 7a3ri# harus $e$7erhati#an titi# #ritis #ehalalan suatu 7rodu# ang 7ada dasarn a teta7 3er7egang teguh #e7ada fir$an &llah S1+ ang tertuang didala$ &l>HurMan2 ?roses 7rodu#si ang ter6adi di 7a3ri# 7engolahan selain $enghasil#an 7rodu# uta$a 3eru7a $ie instan5 6uga $enghasil#an li$3ah2 "i$3ah $ie dari 7a3ri# $ie instan ter3agi $en6adi tiga #elo$7o# aitu li$3ah 9air5 7adat5 dan gas2 42 Saran &lang#ah 3ai#n a 6i#a saat ini Indonesia $ulai $eran9ang untu# da7at $e$7rodu#si gandu$ sendiri2 Di3utuh#an adan a #er6a sa$a antara 7iha# 7e$erintah sela#u 7e6a3at ang 3er8enang $e$3eri #e7utusan5 7rodusen $ie instan sela#u 7iha# ang sangat $e$3utuh#an adan a gandu$ se3agai 3ahan 3a#u 7rodu#si5 dan 6uga 7ara il$u8an ang da7at $ela#u#an 7enelitian sehingga gandu$ ang 7ada dasarn a tida# da7at tu$3uh di Indonesia da7at di#e$3ang3ia##an dan di7rodu#si se9ara $assal2 Dengan adan a 7rodu#si gandu$ sendiri5 $a#a Indonesia a#an terle7as dari #etergantungan i$7or gandu$2

Analisis Kelayakan Mie Instan

31

)ntu# #onsu$si $ie instan dan 6uga 9ara 7en a6iann a ada 3e3era7a hal ang 7erlu di7erhati#an sehingga da$7a# 3uru# ai3at #onsu$si $ie instan da7at di$ini$alisir dan #e3utuhan gi@i tu3uh da7at ter7enuhi2 :al>hal terse3ut antara lain : 12 Me$7erhati#an tanggal #adalu8arsa 22 !re#uensi $eng#onsu$si tida# 3oleh terlalu sering 02 'ara $e$asa# $ie instan harus sesuai dengan 7etun6u# dala$ #e$asan B2 Mengurangi 7enggunaan 3u$3u dala$ $ie instan 52 Mena$3ah#an asu7an gi@i lainn a se7erti telur5 daging atau sa ur

"i$3ah ang dihasil#an dari 7roses 7rodu#si $ie instan dan 6uga sisa #e$asan $ie instan 6uga harus $enda7at#an 7erhatian untu# $enhindari ter6adin a 7en9e$aran ling#ungan2 Salah satu 9ontoh ang 3isa dila#u#an adalh dengan $e$3angun I?&" atau Instalasi ?engolahan &ir "i$3ah2 'ara lain ang 3isa diguna#an adalah $ela#u#an daur ulang terhada7 sisa #e$asan $ie instan2

Analisis Kelayakan Mie Instan

32

D&!+&* ?)S+&,&

12 88823log2stie>$9e2a92id2 :aving !un 1ith Os 2%11 ?art 12 Diunduh 7ada tanggal 17 Maret 2%102 22 88823udida au#$23logs7ot29o$2 Manfaat "i$3ah Industrie Mie Instan2 Diunduh 7ada tanggal 17 Maret 2%102

Analisis Kelayakan Mie Instan

33

02 8882data9on29o2id2 Mie Instan2 Diunduh 7ada tanggal 17 Maret 2%10 !" www"food"deti "#om2 Sia7a 4ilang Mie Instan 4erefe# 4uru# ?ada ,esehatan E2 Diunduh 7ada tanggal 17 Maret 2%102 52 8882ha3i3ahsora a23logs7ot29o$2 &rti#el Diunduh 7ada tanggal 17 Maret 2%102
6. 8882#ha3i32staff2ug$2a92id2 Mie Instan. Diunduh 7ada tanggal 17 Maret 2%102

?engelolaan

"i$3ah

Mie Instant2

72 8882lord3ro#en28ord7ress29o$2 ?e$3uatan Mie Instan2 Diunduh 7ada tanggal 17 Maret 2%102 C2 8882re7ositor 2usu2a92id2 &nalisis 4ahan ?enga8et 4en@oate ?ada 4u$3u Mie

Instan# Diunduh 7ada tanggal 17 Maret 2%102 D2 8882re7u3li#a29o2id2 ?a3ri# Mie Instan +er#enal Diduga 'e$ari "ing#ungan2 Diunduh 7ada tanggal 17 Maret 2%102 1%2 8882saha3atsehat2info2 4aha a Mie Instan 4agi ,esehatan +u3uh2 Diunduh 7ada tanggal 17 Maret 2%102 112 8882sos3ud2#o$7asiana29o$2 ?en6a6ahan di 4ali# Mie Instan2 Diunduh 7ada tanggal 17 Maret 2%102

Analisis Kelayakan Mie Instan

34