Anda di halaman 1dari 3

No 1. $. ). &. 5. 6. '. 8. 9. 10. 11. 1$. 1). 1&. 15. 16. 1'. 18. 19. $0. $1. $$.

Nama Darwati Sunar%ah ,ah%u S Suta-i 0urinah 2ania-i Sulastri Sh5li(hah #55s6an-i #umi-a Sri Sukarti !ini 1inawati !iati 9a-hilah Sumarni Jumiati !ukiah Su ii #arsum Ikah Dewi 7h5iri%ah Salim #5esmiati

JK P P P P P P P P P P P P P P P P 1 P P P 1 P

Umur 69 &0 51 68 55 5& &' 59 &8 6& &8 60 '1 66 '' 65 8& 5& 5& 60 6$ 51

Alamat Bukir sari/ 06 Bukir sari '( 06/ 08 Bukir Sari 0)/08 Bukir Sari Bukir Sari /06 Bukir Sari /0& Bukir Sari /0& Bukir Sari Bukir Sari 0) Bukir Sari 0& Bukir Sari Bukir Sari Bukir Sari Bukir Sari 01 Bukir Sari /0& Bukir Sari /0$ Bukir Sari /0& Bukir Sari /0& Bukir Sari Bukir Sari *g Buntu n5. 10 Bukir Sari Bukir Sari

Status Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah

Agama Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam islam -

Suku Pendidikan Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa SD SD .-/ SD SD SMP SD D III SD SD S1 SD SM+ SD SD -

TD 185/95 1)0/80 1)0/80 1&0/80 1&0/80 150/90 1)0/'0 1&0/90 160/8& 1&0/80 110/60 180/90 150/80 1)0/80 1)0/'0 1)0/90 1&0/'0 185/100 1$0/80 110/'0 150/80 1&0/90

Keluhan Utama Pegal- egal #esemutan #e ala using 1inu-linu 30 Pusing4 mual .-/ #ram4 n%eri tengkuk #ram -i kaki 1inu -i kaki #eluhan .-/ 1inu4 using Pusing Sariawan #esemutan #esemutan Batuk-6atuk Mual4 using Ba-an sering lemas Sakit-sakit 6a-an .-/ DM

Keterangan !u"uk P#M *D+ 91 .-/ *D+ 1$& *D+ $$1 .-/ .-/ .-/ .-/ .(a-angan/ *D+ )60 *D+ 9& .-/ .7+D+8*+8/ .-/ .-/ .-/ *D+ 1)5 .-/ BB: '0 kg/ 0B: 165 (m *D+: 1)54 BB: 5& kg4 0B: 155 (m BB: &5 kg4 0B: 156 (m4 mu-ah em5si. 0B: 6) kg4 0B: 1') (m BB: '5 kg4 *D+

$). $&. $5. $6. $'. $8. $9. )0. )1. )$. )). )&. )5. )6. )'.

,artini 3arniah 1ianah Siti +limah Muslikhah Sriani #asi5n5 In-ria%ati Siatun Dars5n5 05hal 1inawati 8anang Jumairah Su%ati

P P P P P P 1 P P 1 1 P 1 P P

5& 65 6' && '0 5$ 51 &9 '5 5& &' 60 &9 &8 50

Bukir Sari n5. $$ !0. 0$ Bukir Sari Bukir Sari !0. 0) Bukir Sari 0)/08 Bukir Sari /0) Bukir Sari Bukir Sari n5.10 Bukir Sari n5 0& Bukir Sari 01 Bukir Sari 0)/08 Bukir Sari 0) Bukir Sari 0& Bukir Sari !0. 0) Bukir Sari !0 0) Bukir Sari !0 0)

Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah

Islam

Jawa Jawa Jawa Jawa

SD SMP SMP SM+ SM+ -

1$0/90 100/60 1&0/90 110/'0 110/'0 1)9/8& 1)0/&8

1inu-linu Pusing4 linu #eluhan .-/ #eluhan .-/ #ram4 using #eluhan .-/ Pusing

Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

180/90 #esemutan 1&9/100 Pusing4 asam urat 150/100 #eluhan .-/ 110/'0 110/'0 1)5/'0 160/90 #eluhan .-/ Pusing #eluhan .-/ #eluhan .-/ +sam urat

1&1 BB: 55 kg4 0B: 159 (m4 *D+ 1&5 BB: &' kg4 *D+: 1$6 BB: 6& kg4 0B: 158 (m BB: 66 kg4 0B: 16) (m BB: 51 kg4 em5si5nal .;/ BB: 55 kg4 0B: 15' (m BB: 66 kg4 0B: 1'1 (m *D: )68 BB: 60 kg4 0B: 15$ (m BB: 60 kg4 0B: 169 (m4 *DS: $55 BB: 58 kg4 0B: 155 (m4 *DS: $1& *DS 1184 BB: &6 kg4 0B: 158 (m BB:65 kg4 0B: 159 (m4 *D+: 1)6 *D+: 1004 BB: 66 kg4 0B: 16) (m BB: '' kg4 0B: 166 (m4 *DS

)8. )9. &0. &1. &$. &). &&. &5.

Mar-ian Susianah Saman Sarti 8gati ah 8gatmina h !ita <-% 8anik

1 P 1 P P P P P

6$ 5$ '0 51 69 &8 66 5&

Bukir Sari !0 06 Bukir Sari Bukir Sari /0& Bukir Sari /0& Bukir Sari /0& Bukir Sari Bukir Sari !0 06 Bukir Sari

Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah

Islam Islam Islam Islam Islam Islam Islam

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

S1 -

1&0/90 1)0/'0 110/'0 110/'0 1)0/90 1&0/80

1inu-linu4 -a-a terasa 6er-e6ar-e6ar Jantung #esemutan #eluhan .-/ #eluhan .-/ 1inu

1)6 BB: 60 kg4 0B: 15' (m BB 5' kg4 0B: 16& (m4 *D+: 15$ BB: &' kg4 0B: 15' (m4 *D+: 1)1 BB: && kg4 0B: 161 (m BB: 60 kg4 0B: 165 (m4 *D+: 116 BB: 65 kg4 0B: 155 (m4 *DS: 156 BB: 61 kg4 0B: 156 (m BB: 55 kg4 0B: 161 (m

160/110 304 "antung 11'/68 #eluhan .-/

Note: 3ighlight 3i"au: 3i ertensi #uning: Pre-3i ertensi