Anda di halaman 1dari 11

SK SRI LANGAT

BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB
BIL NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA
MODUL DUNIA KOMPUTER
SK1.0 SK2.0 SK3.0 SK4.0
1
AHMAD SUHAIL BIN AHMAD MURNI 30801141047
L 3 4 2 1
2
AINA ANIS BATRISYIA BINTI AHMAD FAUZI 3092810072
P 4 4 4 4
3
!HE MUHAMMAD AKMAL BIN !HE SHAFIE 30131020747
L " 3 4 4
4
EREEN BATRISYIA BINTI SHAHRUL KAMEL 3072910082
P 3 4 2 1
"
ERRA FITRIYA YULANTI BINTI MUDIANT# 307090"002
P 4 4 4 4

FASIHA BINTI RIDZUAN 302310174


P " 3 4 4
7
FATIN NAJIHAH BINTI M#HD SAFFIE 30403080082
P 3 4 2 1
8
HARITH SYAZ$AN BIN KHAIRUL 3033110031
L 4 4 4 4
9
INTAN SYAZLIANA BINTI SAIFUL HISYAM 312171000"
P " 3 4 4
10
KHUSAIRI D#L BIN AB KAMAL 3033010133
L 3 4 2 1
11
M#HAMMAD AMIR HAI%AL BIN AHMAD J#HARI 3042710117
L 4 4 4 4
12 A&'()* A&&+( A',+* 1234 L " 3 4 4
13 A&'()* S-+- 1234 L 3 4 2 1
14 A.+/ Z)-+'( 1234 L 4 4 4 4
1" A.'/ S0+-1'2 1111344 L " 3 4 4
1 D+(/-+. 132"43"T L 3 4 2 1
17 E* F+3+- 34" L 4 4 4 4
18 H+2'4 Z+('1 34" L " 3 4 4
19 M)-+&&+5 A6('/+& A6+//' ""7787 L 3 4 2 1
20 M)-+&&+5 A&77( L)4&+. ""778 L 4 4 4 4
21 M)-+&&+5 A&'7()* H+&'720 44"778 L " 3 4 4
22 M)-+&&+5 H+.'1 N+8&' 7890 L 3 4 2 1
23 M)-+&&+5 J9-+. I(1+. 4""77 L 4 4 4 4
24 M)-+&&+5 S-+-()* A2& 44444 L " 3 4 4
2" P)3(+ M)-+&&+5 M',+'* 444444 L 3 4 2 1
2 T7.:,) M)-+&&+5 N+)1+* 44444332 L 4 4 4 4
27 S-+-()* S0+4'('. 88""43 L " 3 4 4
28 S-+250 I/,+.5+( 34"7733 L 3 4 2 1
29 M)-+&&+5 I,-;+. H+.'1 224""7 L 4 4 4 4
30 D+('. I22+3' 4"72" P " 3 4 4
31
32
33
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB
BIL NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA
MODUL DUNIA KOMPUTER
SK1.0 SK2.0 SK3.0 SK4.0
34
3"
3
37
38
39
40
41
42
43
44
4"
4
47
48
49
"0
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
HJ SOFIAN AZMI BIN TAJUL ARUS
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4
K7*+/ : 4 RAJIN
MODUL DUNIA KOMPUTER MODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA
SK".0 SK1.0 SK2.0 SK3.0
4 4 "
4 " 2
2 3 4 "
4 "
4 " 2
2 3 4 "
4 4 "
4 " 2
2 3 4 "
4 4 "
4 " 2
2 3 4 "
4 4 "
4 " 2
2 3 4 "
4 4 "
4 " 2
2 3 4 "
4 4 "
4 " 2
2 3 4 "
4 4 "
4 " 2
2 3 4 "
4 4 "
4 " 2
2 3 4 "
4 4 "
4 " 2
2 3 4 "
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4
K7*+/ : 4 RAJIN
MODUL DUNIA KOMPUTER MODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA
SK".0 SK1.0 SK2.0 SK3.0
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4
Nama Murid : AHMAD SUHAIL BIN AHMAD MURNI
No. Surat Beranak : 30801141047
Jantina : L
Kelas : 4 RAJIN
Nama Guru TMK : PN NORBAITEE BT TALIB
Tarikh Pelaporan :
Berikut adalah pernyataan bagi Standard Kandungan yang telah dikuasai:
MODUL DUNIA KOMPUTER
Standard Kandungan Tahap Penguasaan TAS!"AN
#.$ %
&.$ '
%.$ &
'.$ #
(.$ ' Membe)akan antara keperluan imbasan *irus+ de,ragmentasi dan membuat kata laluan.
MODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA
Standard Kandungan Tahap Penguasaan TAS!"AN
#.$ '
( &.$
%.$ -
Membangunkan persembahan multimedia interakti, tak linear yang menarik dan kreati,.
..............
PN NORBAITEE BT TALIB
.Guru Kelas/
..
HJ SOFIAN AZMI BIN TAJUL ARUS
.Guru Besar/
Menerangkan maksud komputer dan kegunaan bahagian0bahagian penting komputer dan komponen pada
unit sistem.
Membuat perbandingan antara 1enis perisian dari pelbagai aspek
Men1elaskan mengapa perlu ada peranti input+ peranti output dan peranti storan dalam sesebuah set
komputer.
Menyatakan maksud data dan unit pia2ai ukuran data.
Membuat perbandingan sai) bagi ime1+ audio+ dan *ideo yang sama bagi ,ormat yang berlainan dan
dipersembahkan dalam bentuk persembahan linear dan tak linear.
Menilai dan menambahbaik kualiti ime1+ audio dan *ideo menggunakan ,itur0,itur asas dalam aplikasi
penyunting.
DK SK1.0 DK SK2.0
BAND TP# TP& TP% TP' TP( TP- BAND TP# TP& TP% TP' TP( TP-
BIL 0 0 10 10 10 0 BIL 0 0 10 20 0 0
DK SK3.0 DK SK4.0
BAND TP# TP& TP% TP' TP( TP- BAND TP# TP& TP% TP' TP( TP-
BIL 0 10 0 20 0 0 BIL 10 0 0 20 0 0
DK SK".0 EM SK1.0
BAND TP# TP& TP% TP' TP( TP- BAND TP# TP& TP% TP' TP( TP-
BIL 0 10 0 19 0 1 BIL 0 0 10 10 10 0
EM SK2.0 EM SK3.0
BAND TP# TP& TP% TP' TP( TP- BAND TP# TP& TP% TP' TP( TP-
BIL 0 0 0 10 10 10 BIL 0 10 0 0 10 10
T
P
1
T
P
2
T
P
3
T
P
4
T
P
"
T
P

0
2
4

8
1
0
1
2
0 0
10 10 10
0
DUNI A KOMPUTER SK1. 0
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D
T
P
1
T
P
2
T
P
3
T
P
4
T
P
"
T
P

0
"
1
0
1
"
2
0
2
"
0 0
10
20
0 0
DUNI A KOMPUTER SK2. 0
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D
T
P
1
T
P
2
T
P
3
T
P
4
T
P
"
T
P

0
"
1
0
1
"
2
0
2
"
0
10
0
20
0 0
DUNIA KOMPUTER SK3.0
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D
T
P
1
T
P
2
T
P
3
T
P
4
T
P
"
T
P

0
"
1
0
1
"
2
0
2
"
10
0 0
20
0 0
DUNIA KOMPUTER SK4.0
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D
T
P
1
T
P
2
T
P
3
T
P
4
T
P
"
T
P

0
"
1
0
1
"
2
0
0
10
0
19
0
1
DUNI A KOMPUTER SK5. 0
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D
T
P
1
T
P
2
T
P
3
T
P
4
T
P
"
T
P

0
2
4

8
1
0
1
2
0 0
10 10 10
0
EKSPLORASI MULTIMEDIA SK1.0
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D
T
P
1
T
P
2
T
P
3
T
P
4
T
P
"
T
P

0
2
4

8
1
0
1
2
0 0 0
10 10 10
EKSPLORASI MULTIMEDIA SK2.0
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D
T
P
1
T
P
2
T
P
3
T
P
4
T
P
"
T
P

0
2
4

8
1
0
1
2
0
10
0 0
10 10
EKSPLORASI MULTIMEDIA SK3.0
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D
T
P
1
T
P
2
T
P
3
T
P
4
T
P
"
T
P

0
"
1
0
1
"
2
0
2
"
0 0
10
20
0 0
DUNI A KOMPUTER SK2. 0
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D
T
P
1
T
P
2
T
P
3
T
P
4
T
P
"
T
P

0
"
1
0
1
"
2
0
2
"
10
0 0
20
0 0
DUNIA KOMPUTER SK4.0
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D
T
P
1
T
P
2
T
P
3
T
P
4
T
P
"
T
P

0
2
4

8
1
0
1
2
0 0
10 10 10
0
EKSPLORASI MULTIMEDIA SK1.0
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D
T
P
1
T
P
2
T
P
3
T
P
4
T
P
"
T
P

0
2
4

8
1
0
1
2
0
10
0 0
10 10
EKSPLORASI MULTIMEDIA SK3.0
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D
SK BAND
TP1 TP2 TP3 TP4 TP" TP
SK1.0 0 0 10 10 10 0
SK2.0 0 0 10 10 10 0
SK3.0 0 10 0 20 0 0
SK4.0 10 0 0 20 0 0
SK".0 0 10 0 19 0 1
EKSPL#RASI MULTIMEDIA
SK BAND
TP1 TP2 TP3 TP4 TP" TP
SK1.0 0 0 10 10 10 0
SK2.0 0 0 0 10 10 10
SK3.0 0 10 0 0 10 10
S
K
1
.
0
S
K
2
.
0
S
K
3
.
0
S
K
4
.
0
S
K
"
.
0
0
"
1
0
1
"
2
0
2
"
0 0 0
10
0 0 0
10
0
10 10 10
0 0 0
10 10
20 20
19
10 10
0 0 0 0 0 0 0
1
DUNIA KOMPUTER
TP1 TP2 TP3 TP4 TP" TP
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D
S
K
1
.
0
S
K
2
.
0
S
K
3
.
0
0
2
4

8
1
0
1
2
0 0 0 0 0
10 10
0 0
10 10
0
10 10 10
0
10 10
EKSPLORASI MULTIMEDIA
TP1 TP2 TP3 TP4 TP" TP
B
I
L
N
G
A
N

M
U
R
I
D
EKSPL#RASI MULTIMEDIA SK2.0
S
K
1
.
0
S
K
2
.
0
S
K
3
.
0
S
K
4
.
0
S
K
"
.
0
0
"
1
0
1
"
2
0
2
"
0 0 0
10
0 0 0
10
0
10 10 10
0 0 0
10 10
20 20
19
10 10
0 0 0 0 0 0 0
1
DUNIA KOMPUTER
TP1 TP2 TP3 TP4 TP" TP
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D
S
K
1
.
0
S
K
2
.
0
S
K
3
.
0
0
2
4

8
1
0
1
2
0 0 0 0 0
10 10
0 0
10 10
0
10 10 10
0
10 10
EKSPLORASI MULTIMEDIA
TP1 TP2 TP3 TP4 TP" TP
B
I
L
N
G
A
N

M
U
R
I
D

Anda mungkin juga menyukai