Anda di halaman 1dari 2

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PBS
KERJA KURSUS PENGGAL ..........
Nama sekolah :
Nama mata
pelajaran
:
Nama guru :
Bilangan calon :
Nota: (Guru sekolah henaklah !elen"ka#kan $ut%ran % $a&ah se$elu! #e"a&a%
MPM atan" !e!antau'
A. (oku!en)E*%en PBS
Bil. Perkara
Status
(✓calon X)
Catatan
1. Fail PBS guru disediakan.
2. Fail PBS calon disediakan agi setiap orang calon.
!. "erja kursus calon disimpan di dalam #ail PBS calon.
$. Borang perakuan calon dan orang markah kerja
kursus calon dicetak% diisi% dan dihantar ersama&
sama dengan setiap kerja kursus.
'. Borang rumusan markah kerja kursus calon dicetak%
diisi% dan disimpan dalam #ail PBS guru.
(. Fail PBS guru dan #ail PBS calon disimpan dalam
almari esi )ang erkunci.
B. Guru
1. *uru memuat turun manual PBS (+anual *uru dan
+anual Pelajar) dari portal +P+.
2. *uru memuat turun manual "riteria Penilaian kerja
kursus dari portal +P+.
!. *uru memuat turun% memperan)ak% dan
men)earkan tema,soalan PBS kepada calon.
$. *uru menghadiri taklimat PBS di daerah,negeri
masing&masing.
'. *uru men)ampaikan taklimat PBS kepada calon.
(. *uru memuat perancangan dan men)ediakan jadual
pelaksanaan kerja kursus calon.
-. *uru memiming calon dalam pemilihan tajuk kerja
kursus.
.. *uru memastikan calon tidak menghasilkan tajuk
kerja kursus )ang sama.
Bil. Perkara
Status
(✓calon X)
Catatan
/. *uru memiming calon menghasilkan kerja kursus.
10. *uru men)emak kerja kursus calon erdasarkan
skema pemarkahan )ang ditetapkan oleh +P+.
11. *uru tidak mendedahkan skema pemarkahan kepada
calon.
12. *uru memerikan peluang kepada calon untuk
memperaik kerja kursus agi tujuan menamah aik
markah masing&masing.
1!. *uru menjalankan proses pengajaran terleih dahulu
seelum calon melaksanakan kerja kursus.
+. +alon
1. 1alon memuat turun manual PBS (+anual Pelajar)
dari portal +P+.
2. 1alon dierikan taklimat PBS oleh guru.
!. 1alon menulis kerja kursus pada 2aktu pengajaran
dan pemelajaran (P3P).
$. 1alon mendapat imingan guru ketika menulis kerja
kursus.
'. 1alon menulis kerja kursus erdasarkan tajuk )ang
telah diincangkan dengan guru.
(. 1alon tidak menciplak kerja kursus daripada mana&
mana sumer.
-. 1alon menulis kerja kursus mengikut #ormat )ang
ditetapkan oleh +P+.
.. 1alon men)iapkan kerja kursus mengikut tempoh
)ang ditetapkan.
Nota:
✓jika dipatuhi
X jika tidak dipatuhi
4anda tangan pemantau: .................................. 4anda tangan
*uru: ..............................................

Nama pemantau:
55555555555555555555
55..........
4arikh:
Nama *uru:
55555555555555555555
555555555
4arikh: