Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6


MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
M5

27.01.2014
31.01.2014

MINGGU PENGURUSAN
M6

03.02.2014
07.02.2014
2. SAYANGI KELUARGA
a. Keluarga yang harmoni
mengikut perspektif pelbagai
agama dan kepercayaan
- Kepercayaan
i. Menghuraikan konsep keharmonian
keluarga mengikut perspektif pelbagai
agama.
ii. Menjalinkan hubungan yang erat
dengan anggota keluarga seperti
mana tuntutan agama.
iii. Menghormati anggota keluarga.
i. Mengumpul dan
membincangkan kata-
kata hikmat mengikut
perspektif pelbagai
agama dan
kepercayaan tentang
keharmonian keluarga
ii. Menulis surat atau e-
mail kepada keluarga
untuk meluahkan
perasaan kasih sayang
dan mengucapkan
terima kasih atas jasa
mereka.
iii. Meraikan hari ibu dan
hari bapa melakonkan
cara menghormati
anggota keluarga.
M7

10.02.2014
14.02.2014
3. HIDUP BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT
a. Tanggungjawab terhadap
kawasan persekitaran
- Harta benda sekolah
i. Menjelaskan kepentingan kemudahan
awam kepada masyarakat.
ii. Melibatkan diri dalam penjagaan
kemudahan awam dan persekitaran.
iii. Menghargai harta benda sekolah dan
kemudahan awam.

i. Mendemonstrasikan
cara mengguna dan
menjaga kemudahan
awam di sekolah.
M8

17.02.2014
21.02.2014
3. HIDUP BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT
b. Pemeliharaan kebersihan
dan keceriaan persekitaran
- Kemudahan awam

i. Menghuraikan cara menjaga
kebersihan dan keceriaan
persekitaran.
ii. Berbangga dengan kebersihan dan
keceriaan persekitaran.
i. Menjalankan projek
kebersihan dan
keceriaan persekitaran
- Sekolah
- Kawasan tempat
tinggal murid
M9

24.02.2014
28.02.2014
3. HIDUP BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT
a. Tanggungjawab terhadap
i. Menghuraikan cara menjaga
kebersihan dan keceriaan
persekitaran.
ii. Melibatkan diri dalam dalam
i. Menjalankan projek
kebersihan dan
keceriaan persekitaran
- Sekolah
kawasan persekitaran
- Kawasan sekolah
- Kawasan persekitaran

penjagaan kemudahan awam dan
persekitaran
iii. Berbangga dengan kebersihan dan
keceriaan persekitaran.

- Kawasan tempat
tinggal murid
M10

03.03.2014
07.03.2014
3. HIDUP BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT
c. Peranan agensi tempatan
- Bomba dan
penyelamat
- Majlis Daerah
- Rukun Tetangga
i. Menjelaskan peranan agensi
tempatan
ii. Menunjukkan sikap
bertanggungjawab terhadap agensi
tempatan.
Menghargai peranan agensi tempatan.
i. Mengumpul maklumat
dan menghasilkan
risalah tentang agensi
yang boleh membantu
komuniti setempat.
ii. Menemu bual anggota
bomba dan penyelamat
tentang peranan
mereka dan
menyediakan laporan
iii. Mengumpul maklumat
dan menghasilkan
risalah tentang agensi
yang boleh membantu
komuniti setempat.
iv. Menemu bual anggota
majlis Daerah atau
Rukun Tetangga
tentang peranan
mereka dan
menyediakan laporan.
M11
10.03.2014
14.03.2014
4. KENALI BUDAYA
MALAYSIA
a. Kenali dan apresiasi
kekayaan dan budaya
Malaysia
- Agama dan Kepercayaan
i. Menjelaskan kepelbagaian warisan
budaya Malaysia.
ii. Menghuraikan kepentingan
mengekalkan kepelbagaian warisan
budaya.
iii. Hidup bersama dalam masyarakat
pelbagai kaum.
iv. Menghormati kepelbagaian warisan
budaya Malaysia.
i. Menganjur dan
meraikan sambutan hari
perayaan sesuatu kaum
di kelas.
ii. Menunjukkan gambar
suku kaum dan amalan
kepercayaan masing-
masing.
M12

17.03.2014
21.03.2014
4. KENALI BUDAYA
MALAYSIA
a. Kenali dan apresiasi
kekayaan dan budaya
Malaysia
- Adat Resam
i. Menjelasan kepelbagaian warisan
budaya Malaysia.
ii. Melibatkan diri dalam usaha
mengekalkan kepelbagaian warisan
budaya Malaysia.
iii. Menghormati kepelbagaian warisan
budaya Malaysia.
i. Memberi contoh-contoh
adat resam sesuatu
kaum yang terdapat di
negara kita.

M13


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
24.03.2014
28.03.2014
M14

31.03.2014
04.04.2014
4. KENALI BUDAYA
MALAYSIA
a. Kenali dan apresiasi
kekayaan dan budaya
Malaysia
- Perayaan
i. Menghuraikan kepentingan
mengekalkan kepelbagaian warisan
budaya Malaysia.
ii. Melibatkan diri dalam usaha
mengekalkan kepelbagaian warisan
budaya Malaysia.
Berbangga dengan keunikan dan
kepelbagaian budaya Malaysia.i. Membincangkan
kepentingan perayaan yang
disambut oleh rakyat
Malaysia.
ii. Membuat simulasi
berkaitan perayaan-
perayaan yang disambut
oleh semua kaum di
Malaysia.
iii. Membantu rakan atau jiran
tetangga berlainan kaum
dalam membuat persiapan
menyambut perayaan

M15

07.04.2014
11.04.2014
4. KENALI BUDAYA
MALAYSIA
b. Tanggungjawab
mengekalkan kepelbagaian
warisan budaya Malaysia
- Diri

i. Menghuraikan kepentigan
mengekalkan kepelbagaian warisan
budaya Malaysia.
ii. Menglibatkan diri dalam usaha
mengekalkan kepelbagaian warisan
budaya Malaysia.
i. Membincangkan
kepelbagaian warisan yang
terdapat di dalam negara.
ii. Membuat kajian tentang
sesuatu warisan yang
terdapat di sesuatu
iii. Berbangga dengan keunikan dan
kepelbagaian budaya Malaysia.
kawasan.
iii. Membincangkan
tanggungjawab setiap
individu dalam
mengekalkan warisan-
warisan yang terdapat di
Malaysia.
M16

14.04.2014
18.04.2014

M17

21.04.2014
25.04.2014