Anda di halaman 1dari 9

KEPENTINGAN PERMAINAN BAHASA

DIDALAM PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
IPIK
Kepentingan
Permainan
Bahasa
Membolehkan murid
membiasakan diri
menyebut sesuatu
bunyi (perkataan,
frasa dan ayat)
dengan jelas, tepat
dan betul.
Berperanan sebagai
bahan ransangan
sama ada pada
awal, pertengahan
atau akhir
pembelajaran.
Dalam proses
pengajaran dan
pembelajaran yang
berkesan ,
permainann bahasa
merupakan teknik
ulang kaji.
Masa untuk
permainan
bahasadianggap
sebagai masa
istirahat yang
berfaedah.
Murid dapat
menggunakan
kemahiran bahasa
yang ada pada
mereka dalam
konteks dan situasi
sebenar dan
bermakna.
KEPENTINGAN PERMAINAN BAHASA
Bermain untuk
Perkembangan
Fizikal
Bermain untuk
Perkembangan
Kognitif
Bermain untuk
Perkembangan
Sosial dan
Emosi
Kanak-kanak berasa
seronok dan gembira
sewaktu aktif
menggunakan bahagian-
bahagian anggota badan
mereka
Dalam kehidupan sosial
kanak-kanak, bermain
adalah pencetus kepada
pembentukan
perkembangan serta
kemahiran sosial dan
emosi kanak-kanak.
Mencetus idea baru.
Mempelajari lebih
banyak kemahiran
dalam satu pengajaran.
Meningkatkan tahap
perkembangan mental
dan intelek murid.
KEPENTINGAN PERMAINAN BAHASA
Mencungkil bakat dan kreativiti murid dalam melaksanakan aktiviti yang diberikan.
Memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan dan dalam kelas.
Menggalakkan komunikasi yang baik dan berkesan dalam kalangan murid.
Meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis murid-
murid.
Menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif.
Melahirkan murid yang dedikasi dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.
Membentuk disiplin murid membuat sesuatu kerja dalam
had masa yang telah ditetapkan.
Memberi peluang kepada semua murid melaksanakan
tugas yang diamanahkan.
Menarik minat murid agar sentiasa gembira semasa
belajar dan tidak bersikap pasif semasa proses pengajaran
dan pembelajaran berlaku.
OBJEKTIF PERMAINAN BAHASA
Merangsang interaksi verbal murid : Dalam permainan bahasa ini murid-
murid diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapat
mereka. Di samping itu, mereka juga diminta memberikan alasan tertentu
yang berkaitan.
Menambah kefasihan dan keyakinan : Permainan bahasa boleh digunakan
sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambah
keyakinan diri.
Menyediakan konteks pembelajaran : Permainan bahasa akan memberikan
kesan yang positif dalam kalangan individu yang terlibat , bukan sahaja
antara murid dengan murid tetapi juga murid dengan guru.
Alat mengikis rasa bosan : Lazimnya murid-murid akan berasa
bosan , mengantuk dan lapar apabila pembelajaran dijalankan
pada waktu tengah hari. pada saat ini permainan bahasadapat
menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa
seketika terhadap rasa lapardan mengantuk.
Alat pemulihan, pengukuhan dan penggayaan : Dalam pengajaran
bahasa, permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk
mengikut tujuannya. Kebanyakan murid yang lemah menghadapi
masalah pengamatan dan pendengaran. Jesteru, kelemahan inin
dapat diatasi melalui aktiviti permainan yang dirancang oleh guru.
CONTOH-CONTOH PERMAINAN
BAHASA