Anda di halaman 1dari 8

Tajuk novel : 6:20

Nama pengarang : Siti Jasmina Ibrahim


Penerbit : Utusan Publication !istributor S"n# $h"
Tahun terbit : 20%%
%# Sinopsis
Novel 6:20 mengisahkan pelajar universiti &ang berusaha untuk
men&elesaikan masalah &ang berlaku "i "aerahn&a# Sukma a"alah anak
pengerusi persatuan pen"u"uk "i "aerahn&a# !ia anak tunggal "alam keluarga
&ang berja&a "an berpen"i"ikan# Sukma pelajar &ang akti' "an bijak "i
kampusn&a# !ia "isenangi oleh rakan(rakann&a seperti Teja) Jerr&) *lvin "an
+a'ik#
Sukma berasa hairan apabila setiap pukul 6:20 pagi a"a sahaja tetamu
&ang "atang ke rumahn&a# *pa &ang lebih menghairankann&a tetamu(tetamu
itu han&a muncul "an ti"ak mahu berbicara "an enggan "iajak masuk ke
rumahn&a#
Sukma akhirn&a mengetahui a"a sekumpulan anak mu"a &ang
berpakat "alam sen&ap memperjuangkan satu gagasan kebebasan mutlak#
Jerr& ka,an baikn&a telah mengikuti kumpulan ini) kehi"upann&a ti"ak terurus#
Sukma "an rakan(rakann&a berusaha untuk merungkaikan permasalahan ini#
+uang sepi "i -elab ./2 menja"i stesen pertemuan) mengatur agen"a#
licik "an sukar "ikesan# *hlin&a ter"iri "aripa"a mereka &ang terpilih# Intelektual
"an bijak#
Si'at ingin tahu Sukma telah membuka satu(persatu rahsia "i sebalik
gagasan itu# Sukma mencantunkan setiap ruang "an ,aktu sebagai alamat
1
pemecah kebuntuan# -eha"iran tetamu misteri setiap 6:20 memba,a
pertemuan("emi pertemuan tanpa "ise"ari "an memeranjatkan Sukma apabila
"ia menges&aki ibun&a terlibat "alam kegiatan kumpulan ini#
2. Pemikiran
Pemikiran &ang cuba "iungkapkan oleh pengarang "alam novel 6:20 ini
a"alah tentang semangat jati "iri remaja &ang "iuji "engan arus permo"enan#
0al ini "apat "ibuktikan "engan tin"akan Sukma &ang mempun&ai jati "iri &ang
kukuh) memegang kukuh nilai(nilai ketimuran &ang telah men&iasat segala
perkara misteri &ang berlaku "i sekitarn&a sehingga "apat mengesan kegiatan
sebuah kumpulan &ang menja"ikan remaja sebagai sasaran "an mangsa# 0al
ini "apat "ilihat "engan jelas semasa Sukma berbual "engan +en& seorang
remaja keturunan Iban &ang berkunjung ke 1a'2 3lora "alam program
Persembahan Seni Tarian Tra"isional Sera,ak#
4 5emang hi"up ini penuh cabaran +en&) Tapi kita perlu kuat# Untuk kuat kita
ti"ak harus melupakan nilai bu"a&a kita &ang murni# Perkara ini amat penting
"an sa&a rasa +en& su"ah memilikin&a#6
7halaman 60 8
Selain "aripa"a itu ban&ak persoalan &ang turut me,arnai isi kan"ungan
novel 6:20 &ang memberi pan"uan "an pen"e"ahan kepa"a pembaca tentang
ragam manusia masa kini &ang sentiasa berubah mengikut pere"aran 9aman#
*ntaran&a ) persoalan tentang nilai persahabatan "alam kalangan remaja#
5isaln&a Sukma &ang bersahabat "engan rakan(rakan "aripa"a pelbagai
bangsa# *lvin) Jerr&) Teja "an +a'i: &ang merupakan rakan(rakan sekuliah
2
Sukma# 5ereka sering belajar bersama(sama "an saling membantu "alam
membanteras aktiviti kumpulan haram &ang mempengaruhi golongan remaja#
Persoalan tentang keinginan remaja &ang mahukan kebebasan untuk
melakukan apa(apa sahaja &ang mereka sukai# 0al ini "apat "ilihat pa"a
,atak Jerr& &ang merasakan "irin&a "ikongkong oleh keluarga telah menja"i
ahli kumpulan "i -elab ./2 untuk mencari kebebasan# Jerr& telah menolak
nasihat(nasihat Sukma "an +a'i: "engan men&atakan :
4 Ji,a sa&a kosong# 5acam sebuah kotak kosong# +ingan "an mu"ah
"itolak ke kiri "an ke kanan # Sepanjang sa&a hi"up) aturan telah "isusun oleh
a&ah "an mak sa&a# *pa &ang patut sa&a makan) apa &ang patut pakai) "engan
siapa &ang patut sa&a berka,an) "an apa &ang perlu sa&a baca) apa &ang
perlu sa&a 'ikirkan ) "i mana perlu sa&a belajar) apa bi"ang perlu sa&a ceburi #
Semua su"ah "ija"ualkan) "isusun lengkap oleh orang tua sa&a# 5ereka
perca&a pa"a tak"ir "an su"ah menilik tak"ir sa&a6
Sikap seorang pemimpin &ang bertanggungja,ab terha"ap mas&arakat
&ang "i,akilin&a juga menja"i sebahagian "aripa"a rencah &ang penting
"alam novel ini# Sikap ini "i,akili oleh bapa Sukma iaitu Tuan 0aji Sha:ir &ang
sentiasa mengambil berat tentang hal eh,al mas&arakat "i ka,asann&a# $eliau
seorang &ang rajin) pemurah ) prihatin "an sangat komite" terha"ap tugasn&a
sebagai pemimpin mas&arakat#
Seterusn&a keprihatinan seorang ibu terha"ap anakn&a juga menja"i
persoalan "alam novel 6:20 ini# Sikap ibu Sukma &ang sangat mengambil
berat terha"ap keselamatan Sukma "an memastikan Sukma ti"ak berhubung
"engan orang(orang &ang ti"ak "ikenali# Ibun&an&a juga sentiasa memastikan
kea"aan emosi "an mental Sukma sentiasa "alam kea"aan terka,al#
3
-ebimbingan ibu Sukma jelas kelihatan "alam "ialog berikut :
4 *nak kita ni sakit bang# !ari hari tu sa&a suruh abang ba,a "ia pergi
berehat# $a,a "ia melancong atau apa(apa saja# !ia stress ni 4
7 0alaman ;; 8
4 Ibu bukan nak tu"uh Sukma# Tapi sikap Sukma itu &ang merunsingkan
ibu# Ibu lihat emosi kamu &ang tak menentu sejak belakangan ini# Ibu bimbang
kamu merahsiakan sesuatu "aripa"a ibu# -amu kena pan"ai memilih ka,an
jangan berka,an "engan orang &ang ti"ak kenal# -alau hen"ak ke mana(mana
beritahu ibu atau a&ah "ahulu6#
70alaman %20 8
Persoalan tentang anak mu"a &ang begitu ghairah men&anjung tinggi
bu"a&a barat turut "imuatkan "i "alam novel ini# Iskan"ar seorang pemu"a
&ang agresi' "an suka meman"ang terha"ap orang lain# !ia juga sangat
meman"ang tinggi terha"ap bu"a&a "an pemikiran barat tentang kebebasan#
*kibatn&a "ia telah terjebak "engan aktiviti kurang sihat "i -elab ./2#

3. Gaya Bahasa
<atar masa "alam novel ini a"alah pa"a 9aman sekarang 7*la' 2%8 #
=leh itu ga&a bahasa &ang "igunakan lebih mo"en "an kontemporari# 3okus
ceritan&a terha"ap kehi"upan remaja kini &ang sentiasa ter"e"ah "engan
perbagai perubahan &ang bergerak pantas# Penggunaan perkataan "alam
bahasa Inggeris kerap "igunakan untuk mengungkap makna perkataan
mengikut kesesuaian konteks# Sebagai contoh :
4 .ah) bincang hal ilmiah "alam kelab hiburan metal macam ni> -alau
Sukma ikut serta boleh?6 7 0alaman @A 8
4
4 Sa&a tahu# 5ereka a"a ban&ak "aerah# 5ereka se"ang rancang
sesuatu &ang besar# 1ara underground Untuk apa semua ini? -ita bukan hi"up
"i Ira:) "i Jakatra) Perancis ) *merika atau Negara &ang "ihantui oleh
ketakutan akibat kuasa berbelah bahagi atau akibat kesakitan rak&at "itin"as
"engan kekejaman6#
7 0alaman %A@ 8
4 -etika "i sekolah menengah) sa&a pernah mengikuti kelas teater# Pa"a
9aman Breek) kisah trage"i mem'okuskan ,atak utaman&a &ang baik "an
"atang "aripa"a status mas&arakat tinggi "ikenali sebagai 4hero tragic6#
Sa&alah ,atak utama "alam kisah ini # .atak hero tragik terperangkap "alam
situasi &ang "ipanggil tak"ir# .atak hero ini akan mengalami pengalaman &ang
men&akitkan# -esengsaraan rohani "an jasmani "an a"akalan&a boleh
kecun"ang semasa se"ang bera"a "i puncak kegemilangan hi"up# -alau
"alam bahasa Inggerisn&a "ikenali sebagai 4 fall from grace.
Ter"apat juga penggunaan perkataan "alam bahasa *rab# 1ontohn&a:
Nasr) *r"alan) *l(0athloul) Sou:) 5ukminat "an Ins&a(*llah#
4. Penggunaan Peribahasa
Peribahasa turut "igunakan untuk mencantikkan lagi ga&a bahasa
"alam novel ini# *ntara peribahasa &ang "igunakan seperti "alam contoh
berikut :
4 Is&) terasa macam lepas laku pula ta"i>####
7 0alaman 2% 8
5
4 *pakah &ang a"a "i "alam kelab itu sehingga membuatkan Iskan"ar &ang
sa&a anggap berhati kering pun boleh ja"i ti"ak tenteram?
7 0alaman A0 8
4 Seperti pesan Jerr&) barangkali sa&alah &ang "apat memba,a ibu
kembali ke pangkal jalan
7 0alaman 22@ 8
4 -aliankah &ang melontar batu dan menyorokkan tangan?
7 0alaman %CA 8
5. Pesonafikasi
Ter"apat penggunaan persona'ikasi "i "alam novel ini# Penggunaann&a
tepat "an "apat membantu menghi"upkan lagi perjalanan cerita "alam novel
ini# *ntaran&a :
-ata(kata itu jelas menyapa gegendang telinga sa&a#
7 0alaman %26 8
Ketenangan datang memujuk
7 0alaman 20C 8
6. Metafora
1ontoh a&at(a&at &ang mengan"ungi unsur meta'ora a"alah seperti berikut :
4 *&ah tahu tak) agen"a setiap orang terha"ap seseorang a"alah
umpama permainan politik6
7 0alaman %6; 8
6
6. Invensi
Ter"apat unsur invensi atau keterbalikan "i "alam novel ini#
*ntaran&a :
4 *pakah &ang sepatutn&a bagi remaja seperti sa&a ini lakukan?
7 0alaman %D0 8
*&at tersebut sepatutn&a "itulis sebagai :
*pakah &ang sepatutn&a sa&a lakukan bagi remaja seperti sa&a?
1ontoh lain :
4 -ali ini ) kata(kata Teja "apat "irasai kebenarann&a6#
Sepatutn&a "itulis sebagai :
-ali ini) kebenaran kata(kata Teja "apat "irasai#
7. Sinkof
Ter"apat beberapa perkataan "isingkatkan pen&ebutann&a untuk
memu"ahkan perbualan "an menimbulkan rasa kemesraan # 1ontohn&a :
Tak mahu# Sa&a nak ikut ke "alam# Sa&a dah besar# Sa&a boleh jaga
"iri sen"iri 4
7 0alaman A0 8
4 -enapa akak tak nak cakap? *kak tak suka jumpa *im?
7 0alaman %DC 8
Perkataan tak sepatutn&a "itulis ti"ak) manakala perkataan dah sepatutn&a
"itulis su"ah# $egitu juga "engan perkataan akak sepatutn&a "itulis sebagai
kakak#
7
esim!u"an
$er"asarkan novel 6:20 ini pemikiran "an persoalan &ang cuba
"iutarakan oleh penulisn&a sangat relevan "engan situasi semasa# Ji,a anak
mu"a &ang mu"ah bergelora men&ebabkan mereka sangat teruja untuk
mengejar kebebasan tanpa ha"# -ebebasan &ang memakan "iri jika ti"ak
"ika,al "engan keimanan "an ketak,aan kepa"a *llah# Novel ini sangat
sesuai sebagai bahan bacaan muri" kerana mempun&ai unsur(unsur
pengajaran "an nilai(nilai murni &ang perlu a"a "alam kalangan remaja untuk
membentuk periba"i mulia "an jati "iri mereka# Nilai(nilai moral &ang begitu
ban&ak "itekankan agar menja"i pasak "alam ji,a remaja#
Novel ini turut menerapkan unsur sastera &ang mengan"ungi unsur
bahasa peribahasa) simpulan bahasa) perumpamaan kiasan "an sebagain&a
bertujuan memperka&akan penguasaan bahasa "alam kalangan remaja
berbilang bangsa# Selain "aripa"a itu penggunaan perkataan bahasa Inggeris
"an bahasa *rab juga menambah variasi kosa kata "alam novel ini# Ba&a
bahasa juga bersesuaian "engan tema ) latar masa) mas&arakat "an tempat
"alam novel#
+ujukanE
Siti Jasmina Ibrahim 720%%8# 6:20 # -uala <umpur : Utusan Publication S"n#$h"#
Terima kasih "an tahniah> Sa&a ucapkan kepa"a Fncik 5ohama" *9mi *b#
+ahman# Pens&arah -anan) -olej Sastera "an Sains) Universiti Utara
5ala&sia) Sintok) -e"ah#
8