Anda di halaman 1dari 72

1.

0 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Pendidikan merupakan satu elemen yang sangat penting bagi sesebuah
negara dalam mencorak hala tujunya. Ini kerana melalui pendidikan, sesebuah
negara dapat melahirkan rakyat yang berkualiti tinggi dan dapat menyumbangkan
jasa kepada negara. Seiring dengan itu, Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
menekankan bahaa !Pendidikan di "alaysia adalah satu usaha berterusan ke
arah memperkembangkan lagi potensi indi#idu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk meujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani$ (%&'I) ((Falsafah Pendidikan,) n.d.).
*agi mencapai matlamat falsafah ini, seseorang guru perlu memainkan
peranan yang sangat penting supaya hasil yang diperolehi adalah berkualiti.
"enurut +hoong (,--.), setiap guru perlu bertanggungjaab ke atas pengajaran
masing/masing yang terdiri daripada beberapa langkah termasuk merancang,
mengajar dan menilai. 0uru perlu memastikan perancangan yang digunakan untuk
mengajar disediakan sebaik mungkin. Perancangan ini meliputi aspek persediaan
guru dari segi fi1ikal, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran, penggunaan
bahan bantu mengajar serta kesediaan murid untuk belajar.
2ntuk mengajar sesuatu mata pelajaran, pelbagai pendekatan serta kaedah
boleh digunakan oleh guru bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran
berkesan dan menyeronokkan. 0uru haruslah menguasai semua pendekatan,
strategi, kaedah dan teknik pengajaran supaya pembelajaran yang dijalankan
1
dapat mencapai objektif pengajaran dan seterusnya dapat menghasilkan
pembelajaran yang menyeronokkan. 3alam usaha ini, guru seharusnya
menggunakan pelbagai model, prinsip dan teori pembelajaran supaya
pembelajaran yang berlaku dapat memberi kesan kepada murid.
"enurut *ahagian Pendidikan 0uru (*P0)(seperti dinyatakan dalam Ismail,
,--4), pendekatan dalam pendidikan dikaitkan dengan cara bagaimana sesuatu
pelajaran disampaikan di dalam kelas untuk mencapai hasil pembelajaran dalam
jangka masa yang panjang. Selain itu, menurut *P0, strategi pengajaran pula
merujuk kepada tindakan yang diambil untuk bantu mencapai objektif yang telah
ditetapkan. *agi mencapai objektif ini, guru haruslah merancang untuk
menggunakan strategi, kaedah dan teknik yang sesuai. 0uru haruslah memilih dan
menetapkan sama ada untuk menggunakan pengajaran yang berpusatkan guru,
berpusatkan murid atau berpusatkan sumber di dalam kelas. "enurut *P0,
kaedah pengajaran lebih menekankan susunan langkah/langkah untuk mengajar
secara sistematik berlandaskan prinsip dan teori pembelajaran. 5angkah/langkah
pengajaran disusun rapi supaya ada kesinambungan antara satu langkah dengan
langkah yang seterusnya.
*agi teknik pengajaran pula, menurut *P0 (seperti dinyatakan oleh Ismail,
,--4), teknik merupakan akti#iti/akti#iti yang diatur dalam kaedah dan strategi
pengajaran. 6kti#iti/akti#iti ini dirancang untuk membentuk perlakuan dan
kemahiran yang ingin dicapai oleh murid. Kemahiran guru dalam mengelola akti#iti
akan menghasilkan pembelajaran aktif di dalam suasana yang menyeronokkan.
2
1.2 Refleksi Nilai Pendidikan
Praktikum merupakan satu adah yang sangat berkesan bagi seseorang bakal
guru untuk mencari dan mempelajari sebanyak mungkin ilmu serta kemahiran
untuk dibaa ke sekolah kelak. Sepanjang berpraktikum di sekolah selama tiga
bulan, satu nilai pendidikan yang saya pegang dan berusaha untuk memupuk
dalam kalangan murid saya ialah nilai kreatif. *agi saya, nilai kreatif ini sangat
besar ruang lingkupnya. "enurut 5eornard dan Karen (7448), kreati#iti dianggap
sebagai suatu fenomena yang melibatkan empat aspek utama iaitu proses kreatif,
hasil kreatif, insan yang kreatif dan situasi yang kreatif. Saya mengkategorikan nilai
kreatif ini dari segi pemikiran dan tindakan seseorang.
Pemikiran yang kreatif ialah pemikiran yang dapat mencari alternatif yang
pelbagai bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau mencipta sesuatu ino#asi
yang baharu. Pemikiran ini sangat penting kepada setiap murid kerana murid
dapat menggunakan pemikiran yang kreatif ini untuk belajar dengan lebih baik.
+ontohnya murid menggunakan kreati#iti mereka untuk mencipta satu teknik
ingatan mengikut fahaman masing/masing seperti mencipta lagu daripada mata
pelajaran yang dipelajari, membuat singkatan atau akronim yang tersendiri dan
sebagainya. Semua ciptaan atau kreati#iti ini digunakan oleh murid untuk belajar di
dalam kelas dan seterusnya dapat menghasilkan keputusan peperiksaan yang
cemerlang dalam peperiksaan atau ujian yang diadakan. Ini secara tidak langsung
dapat meningkatkan pencapaian murid dan memberi peluang pendidikan yang
lebih luas kepada pelajar untuk belajar ke peringkat yang lebih tinggi seperti
3
memasuki sekolah berasrama penuh, matrikulasi dan seterusnya ke peringkat
uni#ersiti.
Selain itu, pemikiran kreatif sangat penting kepada murid untuk digunakan
dalam kehidupan seharian mereka. +ontohnya murid menghasilkan permainan
daripada bahan/bahan terpakai seperti tayar, tin minuman, botol dan sebagainya.
Pemikiran kreatif ini membolehkan murid berfikir di luar kotak pemikiran yang
sebenar. Selain itu pemikiran kreatif ini turut boleh digunakan dalam akti#iti sekolah
seperti perkhemahan kadet beruniform. +ontohnya murid yang kreatif boleh
menggunakan akar pokok sebagai tali penyidai dan daun pisang sebagai alas
makanan.
Pemupukan pemikiran kreatif ini sangat penting selari dengan hasrat negara
yang ingin meujudkan negara maju mengikut acuan sendiri menjelang tahun
,-,- ("ohd 9ashuha et al., ,--:). *agi menyahut cabaran kerajaan ini, saya
berharap dapat melahirkan murid yang dapat berfikir secara kreatif supaya dengan
pemikiran ini, bila deasa kelak murid dapat menghasilkan satu ciptaan baharu
atau boleh menyumbang sesuatu ino#asi kepada negara.
"urid yang ada pada masa sekarang adalah aset ataupun modal insan
yang sangat berguna kepada negara pada masa akan datang. Kenyataan ini selari
dengan kenyataan cendekiaan %epun iaitu Kenichi ;hmae (74.<, seperti yang
dinyatakan dalam "ohd 9ashuha et al.,--:), hlm. 77) menyatakan=
4
Kunci kepada masa depan sesuatu bangsa bergantung kepada sumber
manusianya. Ia tidak lagi bergantung kepada sumber alam semula jadi
sebagaimana berlaku pada 1aman sebelum ini. Kualiti serta bilangan
manusia terpelajar merupakan penentu sama ada sesebuah negara itu
makmur atau sebaliknya.
;leh itu adalah penting bagi negara membangunkan murid untuk menjadi modal
insan yang berkaliber. 3isebabkan itu, Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
menetapkan matlamat untuk memperkembangkan secara menyeluruh daya intelek
murid di samping unsur/unsur yang lain. *agi mencapai hasrat ini, pemikiran
kreatif sangat penting untuk dikuasai oleh murid.
>ambahan pula, bagi merealisasikan ?aasan ,-,-, pemikiran kreatif
sangat penting. ?aasan ,-,- adalah satu aasan yang telah diilhamkan oleh
bekas Perdana "enteri "alaysia ke/@, >un 3r. "ahathir bin "ohamad yang
bertujuan untuk meningkatkan "alaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan
negara maju sepenuhnya menjelang tahun ,-,-. *agi mencapai hasrat ini,
generasi yang kreatif sangat penting untuk dilahirkan pada masa sekarang supaya
hasrat untuk menjadi negara maju ini akan tercapai. 'akyat "alaysia yang
mempunyai pemikiran kreatif dapat menjana minda serta idea baharu untuk
ciptaan alatan baharu mengikut acuan "alaysia.
1.3 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran
Sepanjang praktikum fasa pertama dan fasa kedua, terdapat pelbagai
pengalaman pahit dan manis serta masalah yang telah saya hadapi sepanjang
5
tempoh tersebut. 2ntuk praktikum fasa pertama di Sekolah Kebangsaan Sentul ,
yang bermula pada ,, "ac ,-7- hingga 78 6pril ,-7-, masalah pengurusan
masa menjadi masalah utama. Ini kerana masalah pengurusan masa telah
mengganggu langkah/langkah pengajaran yang telah dirancang dalam rancangan
pengajaran harian. "asalah ini berlaku apabila saya tidak dapat mengikut masa
seperti apa yang telah dirancang sebaliknya melebihi masa yang telah ditetapkan.
+ontohnya dalam set induksi, masa yang diperuntukkan adalah : minit
tetapi masa sebenar yang diambil adalah hampir 7- minit. 6pabila keadaan ini
berlaku, secara tidak langsung telah mengganggu perancangan untuk langkah
seterusnya dan menyebabkan langkah terakhir tidak dapat dilaksanakan. *agi
menyelesaikan masalah ini, saya telah berbincang masalah ini dengan guru serta
pensyarah pembimbing dan mereka menyarankan saya agar memlilih akti#iti yang
bersesuaian dengan masa yang telah diperuntukkan. Saya telah mencuba
cadangan yang diberikan dan masalah pengurusan masa ini dapat saya
selesaikan dengan baik.
Selain itu, masalah lain yang saya hadapi semasa praktikum fasa pertama
adalah masalah disiplin murid yang sangat teruk di dalam kelas. +ontohnya,
terdapat seorang murid tahun tiga tidak memberikan perhatian dan tumpuan
kepada pengajaran saya. "urid ini tidak dapat menjaab pertanyaan saya kerana
bermain di belakang kelas. Selain itu cara murid tersebut menjaab pertanyaan
saya juga menunjukkan bahaa murid tidak menghormati saya kerana dia
bercakap dengan nada suara yang tinggi seperti menjerit dan tidak mengendahkan
6
arahan saya. Saya telah merujuk masalah murid terbabit kepada guru disiplin
sekolah berkenaan. "enurut guru disiplin sekolah terbabit, murid berkenaan
mempunyai beberapa masalah disiplin berdasarkan rekod disiplinnya.
*agi menyelesaikan masalah ini, saya telah berjumpa murid berkenaan
secara indi#idu dan cuba mendekati murid ini dengan lebih rapat. *erdasarkan
perbualan saya dengannya, murid berkenaan memang mempunyai masalah yang
berpunca dari rumah dan rakan/rakannya. *agi menyelesaikan masalah ini, saya
telah memberi satu tugasan kepadanya yang berbentuk memegang
tanggungjaab. +ontohnya murid berkenaan diberi peluang untuk membantu saya
mengambil dan menghantar buku latihan dan juga menjadi ketua kumpulan.
3engan pendekatan ini, masalah disiplin murid dapat dikurangkan dan murid
tersebut dapat menumpukan perhatian kepada pengajaran saya.
Selain itu, masalah yang turut saya hadapi ialah tidak dapat menjalankan
akti#iti kumpulan dengan baik mengikut perancangan pengajaran harian saya.
Perkara ini berlaku apabila murid mengambil masa yang agak lama semasa
pembahagian kumpulan. Semasa pembahagian kumpulan, kebanyakan murid
tidak mahu untuk berada dalam kumpulan yang telah saya tetapkan. "elalui
pemerhatian saya, murid di dalam kelas ini berpuak/puak, tidak suka untuk
berbincang jika tidak mendapat rakan dari puak yang sama. "ereka tidak dapat
bekerjasama dalam kumpulan yang telah ditetapkan. 6pabila masalah ini berlaku,
masa yang dirancang untuk akti#iti yang seterusnya akan terganggu kerana
mereka mengambil masa yang lama untuk berbincang dan menyesuaikan diri
7
dalam kumpulan. *agi menyelesaikan masalah ini, saya telah menggunakan teknik
pembahagian kumpulan mengikut arna kertas yang telah dipilih oleh mereka.
"urid akan berkumpul dalam kumpulan yang sama arna dan masalah untuk
memilih ahli kumpulan sendiri tidak berlaku dan pembahagian kumpulan dapat
dilakukan dengan lebih cepat dan efisyen.
*agi praktikum fasa kedua, saya telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan
>aman >un 3r. Ismail , selama lapan minggu bermula ,. %un ,-7- hingga ,-
;gos ,-7-. Semasa di sekolah ini, saya telah mendapat banyak pengalaman
baharu di samping dapat meningkatkan lagi ilmu pengetahuan serta kemahiran
untuk saya gunakan di sekolah kelak. 3i sekolah ini saya telah menyertai pelbagai
akti#iti yang telah dianjurkan oleh pihak sekolah seperti Perkhemahan 2nit
*eruniform, Kem *estari Solat, Solat Aajat Perdana untuk murid tahun 8,
mesyuarat bulanan dan Sambutan *ulan Kemerdekaan. Semua pengalaman ini
sangat berguna kepada saya. 3engan adanya ilmu dan pengalaman ini dapat
membantu saya memantapkan lagi ilmu serta pengalaman yang sedia ada untuk
digunakan apabila berada di sekolah kelak.
Sepanjang dua bulan menjalani praktikum di sini, terdapat pelbagai
kekuatan dan kelemahan yang dapat saya cungkil dalam diri serta pengajaran
saya. 3i sekolah ini saya dapat mempelajari tentang keberkesanan kaedah
permainan dalam pengajaran. Saya cuba untuk mengaplikasikan apa yang telah
saya pelajari di bilik kuliah ke dalam bilik darjah. Saya telah menggunakan
permainan kotak beracun dalam mata pelajaran Kajian >empatan tahun @. Saya
8
dapati murid sangat aktif dan memberi respon yang sangat baik terhadap soalan
yang diajukan kepada mereka. Permainan ini juga dapat menimbulkan suasana
pembelajaran yang aktif di dalam kelas dan semua murid telah mengambil
bahagian sepenuhnya melalui akti#iti yang dijalankan.
Selain itu, saya juga mendapati kekuatan yang ada dalam diri saya ialah
berani untuk mencuba sesuatu yang baharu. Perkara ini terdapat dalam catatan
jurnal minggu ke/8 praktikum iaitu semasa mengajar mata pelajaran Pendidikan
Si#ik dan Kearganegaraan tahun : 3inamik=
Pada hari ini, saya telah mencuba kaedah pengajaran baharu iaitu Gallery
Walk dalam kelas ini. >eknik atau kaedah ini dilaksanakan semasa
pengajaran Pendidikan Si#ik dan Kearganegaraan. "urid diminta
menampal hasil perbincangan mereka di sekeliling kelas. Selepas itu, murid
akan berjalan dari satu stesen ke stesen yang lain untuk membaca hasil
perbincangan kumpulan yang lain. Pengajaran berlaku dalam suasana
menyeronokkan. Selain itu, semua murid dalam kelas ini memberikan
kerjasama yang baik kepada pengajaran saya.
(+atatan %urnal 9o.7, ,< %ulai ,-7-)
3alam pengajaran tersebut, saya telah menggunakan teknik bercerita dalam
langkah 7 dan Gallery Walk untuk langkah B. ?alaupun teknik ini adalah baharu
bagi saya dan murid kelas ini, namun teknik ini berjaya alaupun langkah B tidak
dapat dijalankan sepenuhnya kerana kesuntukan masa. ?alau bagaimanapun
saya tetap berpuas hati dengan pencapaian ini kerana murid kelas ini adalah murid
lemahC namun mereka telah mengajukan pelbagai soalan semasa saya bercerita
serta dapat menjaab soalan yang saya ajukan kepada mereka. Saya
mengandaikan mereka telah berfikir untuk bertanyakan soalan kerana soalan yang
9
diajukan kepada saya adalah pada aras yang tinggi bagi pemikiran mereka. Saya
berasa lebih berpuas hati apabila saya diberitahu oleh guru yang pernah mengajar
kelas ini, bahaa murid kelas ini biasanya tidak akan memberi respons atau
perhatian kepada guru yang mengajar dan mereka lebih gemar bermain dan
bersembang sesama rakan. Selain itu, murid kelas ini juga dikatakan sangat pasif
untuk bersuara apatah lagi untuk memberi pendapat. ?alau bagaimanapun saya
telah dapat menyangkal tanggapan guru yang mengajar kelas ini kerana apabila
saya menggunakan teknik bercerita ini, murid telah memberi respon yang amat
baik dan hal ini bertentangan dengan apa yang diceritakan kepada saya.
"urid memberi respon apabila saya bertanyakan soalan. Durila yang
sebelum ini agak senyap di dalam kelas sudah boleh memberitahu jaapan
apabila ditanya oleh saya. Perkara ini amat menggembirakan saya kerana
menurut guru kelas ini, beberapa orang murid tidak akan memberikan
perhatian semasa guru mengajar dan hampir semua murid akan membisu
apabila disoal oleh guru.
(+atatan %urnal 9o.,, ,< %ulai ,-7- )
Secara kesimpulannya pengalaman menjalani praktikum selama tiga bulan
dan sebulan intenship telah banyak mematangkan saya dalam mengendalikan
masalah yang berkaitan dengan masalah pembelajaran dan juga pengurusan bilik
darjah. ?alau bagaimanapun, bagi masalah pembelajaran murid, saya telah
memilih satu masalah untuk diselesaikan melalui kajian tindakan.
2.0 FOU! A"#AN
10
2.1 A$aka% #s& ajian !a'a(
"elalui pemerhatian yang telah dijalankan semasa praktikum di Sekolah
Kebangsaan Sultan Aisamuddin 6lam Shah, Kuala 5umpur, masalah utama yang
dihadapi oleh murid di dalam kelas @ 0emilang ialah mereka tidak dapat
menghuraikan jaapan dengan jelas. Auraian sesuatu jaapan sangat penting
bagi menunjukkan sama ada seseorang murid itu benar/benar memahami apa
yang telah dipelajari atau pun masih tidak menguasai apa yang telah dipelajari.
Kebanyakan murid tidak dapat memberikan sebab dan contoh/contoh yang boleh
menyokong kepada jaapan yang diberikan.
Permasalahan ini dapat saya kesan dengan lebih jelas setelah memeriksa
latihan yang telah diberikan kepada murid. Kebanyakan murid menulis jaapan
dengan pendek dan tidak memberikan contoh yang sesuai seperti yang
dikehendaki dalam soalan. Selain itu, saya juga mendapati semasa di dalam kelas,
murid yang menjaab soalan tidak dapat menjaab soalan dengan lancar.
Kebanyakan murid hanya boleh menjaab soalan setelah diberikan soalan
rangsangan oleh saya. +ontohnya apabila saya bertanyakan soalan tentang
pengaruh kaasan tanah tinggi dengan kegiatan ekonomi setempat, jaapan yang
diberikan oleh murid ialah kaasan tanah tinggi merupakan kaasan yang sejuk
dan penduduk dapat tinggal dengan selesa kerana suhu sejuk. Pada hemat saya,
jaapan yang telah diberikan oleh murid menunjukkan mereka tidak dapat
memahami isi pengajaran dengan baik ataupun mereka tidak dapat berfikir pada
aras pemikiran yang tinggi.
11
Selain itu, saya juga dapat melihat bukti yang lebih kukuh lagi melalui
markah ujian bulan "ac. "elalui ujian yang telah dilaksanakan, majoriti murid
kelas ini mendapat gred * dan hanya beberapa orang sahaja yang mendapat
markah cemerlang iaitu gred 6. Kebanyakan murid mendapat markah sederhana
iaitu gred * kerana gagal menjaab secara huraian bagi soalan bahagian * iaitu
soalan subjektif. +ontohnya soalan meminta murid menerangkan kesan/kesan
yang berlaku akibat daripada akti#iti pembalakan. %aapan yang diberikan oleh
murid ialah kesan yang berlaku akibat daripada akti#iti pembalakan ialah hilangnya
pokok dan hutan.
Saya berpendapat mereka tidak dapat memberi dan menghurai jaapan
dengan baik kerana tidak dapat memberi contoh serta alasan yang sesuai seperti
yang diminta oleh soalan. %ika dilihat kepada jaapan yang dijaab oleh murid,
mereka hanya berfikir pada aras rendah iaitu pada aras pengetahuan sahaja.
+ontoh jaapan yang sepatutnya diberikan oleh mereka ialah kesan yang berlaku
akibat daripada akti#iti penebangan pokok ialah hilangnya kaasan tadahan air
hujan. 6pabila tiada kaasan tadahan air hujan, banjir kilat boleh berlaku dengan
cepat disebabkan oleh runtuhan tanah yang menghalang pengaliran air dalam
longkang. 6pabila berlaku banjir kilat, penduduk terpaksa menanggung kerugian
akibat daripada harta benda yang telah rosak.
2.2 A$aka% )ang *ela% !a'a Pelajari *en+ang #s& ajian !a'a(
12
%ika diimbas kembali kepada permasalahan yang berlaku seperti yang
dinyatakan di atas, mungkin terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan
murid tidak dapat menghuraikan jaapan dengan lebih jelas. Saya
mengkategorikan punca masalah ini kepada dua aspek iaitu dari aspek pengajaran
guru dan juga aspek murid. *agi aspek pengajaran guru, kaedah pengajaran yang
saya gunakan adalah kaedah pengajaran tradisional iaitu penggunaan kaedah
chalk and talk. *agi kaedah ini, saya biasa mengajar berpandukan buku teks dan
pengajaran stail kuliah. Pendekatan yang saya gunakan ini lebih kepada
pengajaran berpusatkan guru. "elalui pemerhatian saya, murid cepat bosan
dengan pengajaran stail kuliahC mereka juga tidak banyak melibatkan diri, bertanya
dan hanya mendengar penerangan secara pasif daripada saya sahaja. "ereka
juga lebih suka mendiamkan diri dan menjaab soalan hanya apabila diminta
untuk menjaab.
Selain daripada menggunakan kaedah tradisonal ini, tahap bahasa yang
digunakan juga turut menjadi faktor kepada masalah yang terbabit. Ini kerana
semasa mengajar saya lebih banyak bercakap dan mungkin menggunakan tahap
bahasa yang lebih tinggi daripada keupayaan murid. "asalah tahap bahasa ini
dapat saya kenal pasti apabila saya bertanyakan maksud perkataan yang saya
gunakan tetapi murid di dalam kelas tidak dapat menerangkan apa yang telah
disebut. "elalui situasi ini, saya dapat membuat andaian iaitu kebanyakan murid di
dalam kelas ini tidak faham pengajaran yang telah diajar kepada mereka kerana
bahasa yang digunakan kurang sesuai dengan tahap mereka. %ika hal ini terjadi,
13
mereka sudah pasti tidak dapat memahami isi pelajaran dengan baik dan secara
tidak langsung tidak dapat membuat huraian jaapan yang sepatutnya.
3ari aspek murid pula, saya menjangkakan murid tidak boleh menulis dan
menghurai jaapan dengan baik kerana mereka tidak mengetahui teknik yang
betul untuk menghurai jaapan. "elalui pemerhatian yang telah dilakukan
menunjukkan murid tidak dapat menyusun jaapan dengan baik dan jaapan
yang diberikan menunjukkan mereka tidak berfikir secara mendalam. +ontohnya
bagi soalan bergambar yang meminta murid menghuraikan kesan penebangan
pokok terhadap alam sekitarC jaapan yang diberikan menunjukkan murid tidak
dapat menyusun jaapan dengan baik mengikut kesan yang akan berlaku akibat
daripada proses penebangan pokok. Situasi ini menunjukkan murid tidak tahu cara
yang betul untuk mengembangkan idea mereka. Secara tidak langsung situasi ini
juga menunjukkan murid tidak boleh berfikir mengikut tahap pemikiran yang
diperlukan. 3alam erti kata lain, murid tidak dapat mengaplikasikan dan
mengamalkan isi pengajaran. "enurut *loom (74<7, seperti dinyatakan oleh 61i1i,
,--4), murid dikatakan menguasai peringkat aplikasi sekiranya mereka dapat
menentukan prinsip yang sesuai dalam menyelesaikan masalah yang baharu.
"ereka juga dikatakan dapat memberi justifikasi atau alasan tentang keputusan
atau tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah baharu dengan
mengunakan prinsip yang dipelajari. "enurutnya lagi, untuk peringkat analisis,
murid seharusnya dapat mengelaskan fakta dan kenyataan dalam satu set
dokumen. Peringkat analisis juga melibatkan murid menggunakan kriteria yang
14
rele#an, menyusun unsur mengikut sebab, akibat dan urutan untuk mencorak dan
menyusun fakta dan kenyataan.
>ambahan pula, murid mungkin tidak dapat menghuraikan jaapan kerana
mereka tidak memahami apa yang dipelajari. Ini kerana mungkin disebabkan
mereka tidak memberikan tumpuan kepada pengajaran guru. Situasi ini sering
berlaku kepada murid yang berada di belakang kelas. "ereka sering bercakap/
cakap sesama sendiri semasa guru mengajar di dalam kelas. 6pabila diajukan
soalan, murid berkenaan tidak dapat menjaab soalan. Situasi ini menunjukkan
apabila murid tidak memberi perhatian, mereka tidak dapat menjaab soalan yang
diajukan dan secara tidak langsung menyebabkan murid tidak dapat menghurai
jaapan semasa menjaab ujian. "engikut >eori Pemprosesan "aklumat (Sla#in),
tumpuan dan perhatian adalah sangat penting kerana jika tiada tumpuan dan
perhatian akan membaa kepada lupaan.
"enurut 3amsiah, 9ur %auhatuldini dan Samsiah (,-7-), dalam kajian
mereka untuk mengkaji punca kelemahan murid dalam menghurai jaapan esei
dan mengenalpasti kaedah yang paling berkesan untuk meningkatkan kemahiran
berfikir, bagi mata pelajaran Perdagangan, terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan murid tidak dapat menjaab soalan esei. 6ntaranya ialah murid
tidak didedahkan dengan teknik khas ataupun cara untuk memudahkan mereka
mengingat fakta/fakta penting. "urid juga tidak tahu untuk menghubungkaitkan isi
penting dengan huraian yang bersesuaian. 3i samping itu, murid juga tidak
15
memahami kehendak soalan dan tidak dapat membe1akan antara isi penting
dengan konsep atau fakta bagi sesuatu topik.
Selain itu, menurut 3amsiah et al. (,-7-), faktor guru yang banyak
menekankan teori pembelajaran semata/mata, menyebabkan murid mudah berasa
bosan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. 6kibat kebosanan
murid hilang tumpuan. ;leh itu, mereka tidak memahami isi pelajaran dengan
sempuna. Ini pula menyebabkan mereka tidak dapat menghuraikan jaapan esei.
"engikut 3amsiah et al., pengajaran secara teori semata/mata tidak sepatutnya
berlaku dalam mata pelajaran PerdaganganC ini kerana akti#iti di luar bilik darjah
boleh dijalankan secara praktikal bagi mana/mana tajuk dalam sukatan.
+ontohnya dalam kajian mereka, mereka telah melaksanakan tiga akti#iti iaitu
penulisan portfolio Perdagangan mengikut topik/topik yang telah ditentukan,
penulisan jurnal oleh murid dan pembentangan kumpulan oleh murid. 3apatan
daripada kajian mereka menunjukkan bahaa akti#iti/akti#iti sedemikian dapat
membantu murid menulis jaapan esei dengan lebih baik.
Seperti 3amsiah et al. (,-7-), Darina (,--4) dalam kajiannya melalui
kaedah !2ji/2lang/2ji$ untuk meningkatkan kemahiran murid menjaab soalan esei
bagi mata pelajaran Perdagangan menyatakan murid menghadapi masalah dalam
menjaab soalan esei kerana mereka kurang fokus semasa proses pengajaran
dan pembelajaran dijalankan. 3i samping itu, murid tidak menghafal fakta/fakta
penting menyebabkan mereka tidak boleh mengingati fakta dan seterusnya tidak
16
dapat menulis dan menghurai jaapan dengan baik dan kesannya murid
mendapat markah yang rendah dalam ujian yang dilakukan.
"enurut kajian yang telah dijalankan oleh >or (,--@), murid sering
menghadapi masalah dalam pembelajaran Sejarah, khususnya dari segi
keupayaaan untuk mengingat fakta sejarah yang dipelajari. "asalah pembelajaran
ini menyebabkan murid tidak dapat menghurai jaapan dan ini pula menyebabkan
mereka gagal mencapai keputusan yang memuaskan dalam peperiksaan. *agi
mengatasi masalah ini, beliau telah menggunakan kaedah S>63 (Student Team
Achievement Divisions). Kaedah ini merupakan satu model strategi pembelajaran
yang mengaplikasikan konsep pembelajaran koperatif. Kaedah ini memerlukan
murid untuk membantu antara satu sama lain dalam meningkatkan pemahaman
terhadap isi pelajaran yang dipelajari disamping meningkatkan moti#asi untuk terus
berusaha mencapai kecemerlangan. Aasil kajian menunjukkan bahaa kaedah
S>63 berjaya meningkatkan ingatan murid dan seterusnya membolehkan mereka
menghurai jaapan ketika menjaab soalan dalam peperiksaan.
"elalui tinjauan literatur, seperti yang dinyatakan di atas, saya berpendapat
satu cara yang boleh digunakan untuk merangsang atau mendorong murid supaya
terus berfikir dengan lebih mendalam lagi semasa menghuraikan jaapan ialah
teknik sebab dan akibat yang terdapat dalam Theory O !onstraints (>;+).
"enurut Eishalache (,--<), >;+ telah dicipta oleh 3r. 0oldratt &li yang digunakan
sebagai satu cara untuk menyelesaikan masalah pengurusan. Pada tahun 744:,
17
3r. 0oldratt &li telah menubuhkan satu badan yang dikenali sebagai TO! or
"ducation.
TO! or "ducation atau >;+ 2ntuk Pendidikan ditubuhkan dengan tujuan
membolehkan kanak/kanak untuk berfikir dan berkomunikasi dengan berkesan.
Kanak/kanak akan dapat bekerjasama ke arah pencapaian yang lebih baik melalui
pemikiran logik menggunakan akal fikiran. Aal ini kerana >;+ adalah satu teknik
pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah
berdasarkan pemikiran yang logik dan sistematik. >eknik ini adalah sebagai satu
pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid (?an 9ik F
?an 'uslim ,--@). "enurut ?an 9ik dan ?an 'uslim, menerusi perlaksanaan
teknik >;+ dalam pengajaran dan pembelajaran, murid dan guru berupaya
mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran, menyelesaikan masalah
dengan berkesan, membuat keputusan secara bertanggungjaab, berkomunikasi
dengan baik dan memperoleh pembelajaran sepanjang hayat. "elalui aplikasi
teknik >;+ juga, tiga kemahiran dapat digabungjalinkan dalam proses pengajaran
dan pembelajaran iaitu kemahiran berfikir secara kritis, kemahiran berfikir secara
kreatif dan kemahiran generik.
?an 9ik dan ?an 'uslim (,--@) menjelaskan bahaa terdapat tiga teknik
>;+ boleh diaplikasikan iaitu teknik aan, teknik sebab dan akibat dan teknik
penyelesaian masalah. *agi teknik aan, teknik ini memikirkan tentang sesuatu
kejadian, idea, situasi dan penyelesaian konflik yang hanya melibatkan dua pihak
sahaja. >erdapat beberapa aspek yang perlu diberi penekanan dalam teknik ini
18
seperti aspek kehendak, keperluan, anggapan, matlamat bersama dan
penyelesaian sama/sama menang (in/in situation). 'ajah 7 menunjukkan cara
penyelesaian masalah menggunakaan teknik aan.
'ajah 7= >eknik 6an
19
"6>56"6>
K&P&'5269
K&A&936K 37
K&P&'5269
K&A&936K 3,
69006P69=
69006P69=
#enyelesaian $in%$in&
"enurut ?an 9ik dan ?an 'uslim (,--@), teknik sebab dan akibat
menerangkan bagaimana sesuatu tingkah laku, idea atau kejadian mengakibatkan
kesan/kesan berikutnya. "urid mampu menerangkan urutan perkara penting
dengan cara hubungan yang logik. "urid juga mampu mengenal pasti hubungan
sebab dan akibat dengan cara yang berfokus menerusi permulaan tindakan yang
berentet/rentet. 6ntara penekanan yang perlu diberikan dalam pelaksanaan teknik
ini ialah murid perlu untuk memahami maklumat yang diberikan dan boleh
mengenal pasti tujuan maklumat tersebut serta perlu menentukan titik tolak
sesuatu peristia dengan mengenalpasti perkara/perkara penting yang terkandung
dalam teks. 6khir sekali murid perlu mengemukakan maklumat yang menyokong
perkara/perkara penting (anggapan antara sebab dan akibat) yang
memperkembangkan (hi'her%order thinkin'). 'ajah , menerangkan proses
penyelesaian masalah menggunakan teknik sebab dan akibat.
'ajah ,=>eknik Sebab dan 6kibat
*agi teknik yang terakhir iaitu teknik penyelesaian masalah, teknik ini
adalah satu teknik pengajaran yang bertujuan untuk memberi peluang dan ruang
20
6nggapan
SekiranyaG (sebab)
%adiGG (akibat)
3anG. (penerangan)
kepada pelajar lebih produktif dan bertukar pandangan dalam usaha untuk
menyelesaikan
*agi teknik yang ketiga iaitu teknik penyelesaian masalah, ?an 9ik dan
?an 'uslim (,--@) mengatakan bahaa ia boleh digunakan bagi merancang
langkah/langkah dengan sistematik secara kolaboratif untuk menghadapi dan
mengatasi cabaran ke arah pencapaian matlamat yang telah ditetapkan. 6ntara
perkara penting yang perlu ditekankan semasa melaksanakan teknik ini ialah
matlamat yang ingin dicapai mestilah jelas dan cabaran yang bakal dihadapi
mastilah dikenal pasti sebelum pencapaian matlamat ditetapkan. Selain itu, murid
juga perlu mencadangkan langkah/langkah yang perlu di ambil bagi mengatasi
masalah dan akhir sekali menyusun langkah/langkah untuk mengatasi cabaran
mengikut keutamaan. 'ajah B menjukkan contoh jadual yang boleh digunakan
untuk menggunakan teknik ini untuk mengajar di sekolah.
'ajah B= >eknik Penyelesaian "asalah
,abaran Langka% A+asi ,abaran e&+amaan
21
"atlamat=
"elalui pembacaan aal saya, teknik >;+ pernah digunakan untuk
mengajar Pendidikan "oral. "enurut Eishalache (,--<), >;+ diajar dalam
Pendidikan "oral dengan tujuan membantu murid menyelesaikan masalah
berteraskan moral dan nilai/nilai murni. 6ntara faktor yang mendorong kepada
penggunaan teknik ini dalam pengajaran Pendidikan "oral adalah kerana murid
tidak tahu untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Selain itu, murid tidak
boleh menggunakan apa yang telah dipelajari untuk diaplikasikan dalam situasi
lain dan murid tidak melihat perkaitan tentang apa yang dipelajari dengan
kegunaannya dalam kehidupan harian mereka. 3engan menggunakan teknik >;+,
murid dapat dilatih dan diajar untuk berfikir dengan betul dan masalah dapat
diselesaikan dengan baik dan bersistematik.
Selain digunakan untuk mengajar Pendidikan "oral, >;+ juga turut
digunakan bagi mengajar mata pelajaran Sejarah. "enurut ?an 9ik dan ?an
'uslim (,--@), teknik >;+ digunakan sebagai salah satu cara untuk memupuk
minat murid dalam mata pelajaran Sejarah. Aal ini kerana penggunaan teknik ini
boleh menghidupkan suasana pembelajaran dan menjadikan proses pengajaran
dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan bermakna kepada murid. "elalui
pelaksanaan teknik ini, guru dan murid berupaya membuat keputusan secara
bertanggjungjaab dan menyelesaikan masalah secara berkesan. 3isamping itu,
matlamat pengajaran juga dapat dicapai dengan mudah.
22
*agi menyelesaikan masalah pelajar dalam menghuraikan jaapan, saya
terdorong untuk menggunakan teknik ini dalam mata pelajaran Kajian >empatan.
Saya beranggapan teknik ini sangat sesuai untuk digunakan dalam kajian ini
kerana murid boleh menyepadukan proses berfikir dan menghurai jaapan dalam
satu masa yang sama.
3.0 APAAH O-"E*#F A"#AN !A)A(
;bjektif kajian ini ialah untuk menentukan sejauh manakah keberkesanan
penggunaan teknik sebab dan akibat meningkatkan kebolehan murid
menghuraikan jaapan bagi tajuk Kepentingan 'umah.
..0 !#APAAH /UR#D !A)A DALA/ A"#AN #N#(
Kajian ini telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Sultan Aishamuddin 6lam Shah,
Kuala 5umpur dengan melibatkan kelas >ahun @ 0emilang. Kelas ini mempunyai
,. orang murid iaitu 7: orang murid lelaki dan 7B orang murid perempuan. Kelas
ini dikategorikan sebagai kelas pertama daripada @ buah kelas tahun @ yang ada di
23
sekolah ini. Kebanyakan murid dalam kelas ini berasal daripada golongan status
ekonomi sederhana. Aampir kesemua ibu bapa dan penjaga mereka bekerja di
sekitar ibu kota seperti bekerja di 3ean *andaraya Kuala 5umpur, *ank 9egera
dan %abatan Kerja 'aya. "ereka akan datang ke sekolah pada aal pagi bersama
ibu bapa masing/masing dan akan pulang ke rumah setelah ibu bapa tamat
bekerja iaitu pada sebelah petang.
Kebanyakan murid di dalam kelas ini tidak mempunyai masalah disiplin
yang serius seperti merokok, ponteng kelas, dan #andalisme. "enurut guru disiplin
sekolah ini, murid dari kelas ini mempunyai rekod yang baik dalam hal disiplin
sekolah. Semua murid yang terdapat dalam kelas ini sudah boleh menguasai
kemahiran B" iaitu membaca, menulis dan mengira. ?alau bagaimanapun, murid
di dalam kelas ini masih mempunyai masalah dari segi memberi tumpuan semasa
guru mengajar. "elalui pemerhatian yang telah saya lakukan, terdapat beberapa
orang murid suka bercakap sesama mereka di belakang kelas semasa proses
pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan.
Saya dapati beberapa orang murid yang duduk di belakang tidak memberi
tumpuan dan bercakap/cakap sesama sendiri semasa saya sedang
mengajar di hadapan kelas. *agi menyelesaikan masalah ini, saya telah
menghentikan pengajaran dan meminta semua murid yang bercakap
supaya mengubah tempat duduk dan duduk di hadapan kelas.
(+atatan %urnal 9o. B, B "ac ,-77)
3alam pemerhatian saya, murid kelas ini lemah dalam menghuraikan
jaapan dengan lebih mendalam. Pada hemat saya, masalah ini perlu
diselesaikan, kerana jika tidak, murid akan terus mendapat markah yang rendah
24
dalam ujian yang ditadbirkan untuk mata pelajaran Kajian >empatan. 5ebih penting
lagi, mereka akan gagal mencapai aras pemikiran yang tinggi. "ereka juga akan
kurang berfikiran kritis dan kreatif bukan sahaja dalam mata pelajaran di sekolah
tetapi juga dalam kehidupan seharian mereka kelak. %ika itu berlaku, saya
menganggap diri saya gagal sebagai seorang pendidik.
0.0 -A1A#/ANAAH !A)A /EN1U/PUL DA*A(
Instrumen yang digunakan untuk kajian saya ialah 2jian 7, 2jian ,, borang soal
selidik dan skedul temu bual bersama murid. 2ntuk 2jian 7, tujuan penggunaannya
adalah untuk melihat pencapaian murid dalam menghuraikan jaapan selepas
pengajaran menggunakan kaedah tradisional iaitu tanpa menggunakan teknik
sebab dan akibat. 2jian 7 merangkumi soalan yang berkaitan tajuk Kegunaan
Sumber yang kesemuanya melibatkan soalan subjektif. Kesemua soalan ini
menguji kemahiran dalam menghuraikan jaapan. 2jian yang diberikan
mempunyai B soalan subjektif yang diperuntukkan : markah bagi setiap soalan.
Penilaian adalah berdasarkan kriteria seperti dalam %adual 7 berikut=
%adual 7= Kriteria Pemarkahan 2ntuk 2jian 7 dan ,
"arkah Kriteria Pemarkahan
25
- H 7 "urid tidak dapat memberi jaapan dan contoh yang betul.
%aapan yang diberikan tidak menunjukkan pemahaman murid
tentang soalan yang dijaab.
, H B "urid dapat memberikan jaapan tetapi tidak menyatakan
contoh atau memberi penerangan yang jelas.
@ H : "urid memberi jaapan yang lengkap berserta satu contoh dan
penerangan yang lengkap dan jelas.
*agi 2jian , pula, pelaksanaannya adalah bertujuan untuk menguji sama
ada penggunaan teknik sebab dan akibat dapat meningkatkan keupayaan murid
menghurai jaapan soalan ujian selepas pengajaran menggunakan teknik sebab
dan akibat. 2jian ini merangkumi tajuk Kepentingan 'umah. Sebanyak B soalan
subjektif disediakan dan diperuntukkan : markah bagi setiap soalan. Kriteria
pemarkahan bagi 2jian , adalah sama dengan kriteria pemarkahan 2jian 7.
Selain ujian, saya juga menggunakan borang kaji selidik untuk melihat
keberkesanan penggunaan teknik sebab dan akibat. *orang kaji selidik
mempunyai empat soalan dan telah ditadbirkan selepas pengajaran tradisional dan
pengajaran menggunakan teknik sebab dan akibat dilaksanakan. 3apatan
daripada borang kaji selidik ini diharap boleh membantu saya membuat
kesimpulan untuk menentukan sejauh manakah teknik sebab dan akibat ini
berkesan membantu murid menghurai jaapan ketika menjaab soalan.
26
*agi meujudkan triangulasi instrumen, saya juga turut menggunakan
skedul temu bual sebagai salah satu instrumen untuk menyokong dapatan kajian.
>emu bual telah dilakukan bersama 8 orang murid dan soalan temu bual lebih
berkisarkan tentang pengalaman murid semasa pengajaran guru dan juga semasa
menjaab soalan ujian. >emu bual ini telah diadakan dua kali iaitu setelah murid
menjaab 2jian 7 dan 2jian ,. >emu bual ini amat penting untuk mengetahui
dengan lebih lanjut lagi tentang keadaan dan perasaan murid semasa mereka
mengikuti pelajaran dan menjaab soalan ujian.
2.0 PELA!ANAAN *#NDAAN
*agi menyelesaikan masalah ini, saya berpendapat bahaa penggunaan
teknik yang betul dapat memberi kesan yang baik kepada pembelajaran murid.
Seperti dinyatakan terlebih dahulu, dalam kajian ini saya telah menggunakan
teknik sebab dan akibat yang terdapat dalam Theory o !onstraints (>;+).
Pemilihan teknik sebab dan akibat daripada >;+ untuk digunakan dalam tajuk
Kepentingan 'umah adalah untuk memastikan murid boleh menghurai jaapan
dengan tepat semasa menjaab soalan ujian. "urid perlu berfikir dengan logik dan
mengetahui tentang akibat yang akan berlaku jika sesuatu keputusan dibuat.
3alam tajuk Kepentingan 'umah, murid akan berfikir tentang kesan kepada
sesorang indi#idu yang tidak mempunyai rumah untuk tinggal. 3engan
27
menggunakan teknik sebab dan akibat, mereka akan berfikir dengan mendalam
dan seterusnya dapat menghurai jaapan dengan baik.
*agi melaksanakan kajian ini, saya telah memperuntukkan masa selama ,
minggu. 2ntuk minggu pertama, saya telah mengajar dengan menggunakan
kaedah tradisional iaitu menggunakan kaedah (chalk and talk). Semasa proses
pengajaran dan pembelajaran kaedah tradisional dilakukan, saya melihat hanya
sebahagian murid yang mendengar penerangan daripada saya. 3alam kaedah
tradisional pada langkah 7, saya telah memberikan penerangan tentang tajuk yang
dipelajari iaitu 'umah 3i 9egara 5ain. "urid telah ditunjukkan dengan beberapa
contoh gambar rumah yang terdapat di kaasan 1on iklim yang berbe1a. "urid
ditunjukkan dengan perbe1aan bentuk rumah yang terdapat di setiap 1on iklim.
Don iklim yang dipelajari ialah 1on sejuk, 1on sederhana sejuk, 1on panas dan 1on
sederhana panas. "elalui pemerhatian yang dilakukan, murid hanya melihat
gambar yang ditunjukkan.
3alam langkah 7, saya telah menggunakan gambar rumah bagi setiap 1on
iklim. 0ambar/gambar ini ditampal di hadapan kelas. "urid/murid yang
duduk di hadapan kelas kelihatan teruja melihat gambar rumah tetapi hanya
membisu tidak berkata apa/apa. Saya beranggapan gambar yang
digunakan mungkin bersai1 kecil dan tidak berarna telah menyebabkan
murid yang berada di belakang kelas tidak memberi sangat tumpuan
kepada pengajaran saya. Saya telah menerangkan tentang bentuk/bentuk
bumbung rumah yang terdapat dalam gambar berkenaan.
(+atatan %urnal 9o. @, ,. %ulai ,-77)
Selepas penerangan diberikan murid diminta untuk menyalin nota ke dalam
buku nota masing/masing. Selepas itu, murid diminta membentuk kumpulan dan
28
murid dikehendaki berbincang tentang ciri/ciri rumah yang terdapat dalam setiap
1on iklim yang berbe1a. Semasa pembentangan dilakukan, saya lebih banyak
memberi penerangan dan pengajaran lebih berpusatkan kepada guru. Saya juga
turut bertanyakan kepada murid tentang mengapa sesuatu rumah itu dibina
dengan ciri yang berbe1a bagi setiap 1on iklim. "urid tidak dapat menjaab soalan
yang ditanya dan terdapat beberapa orang murid perempuan yang cuba menjaab
tetapi jaapan yang diberikan kurang tepat. +ontoh jaapan yang diberikan ialah
untuk memastikan rumah yang dibina kelihatan cantik. 2ntuk langkah ketiga, saya
telah mengedarkan sehelai kertas lukisan dan meminta murid melukis rumah
idaman masing/masing mengikut ciri/ciri yang mereka inginkan dan menerangkan
sebab bagi setiap ciri yang dipilih.
3i akhir pengajaran, saya telah mentadbir 2jian 7. "urid diberi masa
selama 7- minit untuk menjaab soalan berkenaan. Selepas itu, borang soal
selidik diedarkan kepada murid. "urid diberi masa selama : minit untuk menjaab
soalan berkenaan. Setelah selesai menjaab ujian, satu temu bual telah diadakan
bersama enam orang murid. >emu bual ini bertujuan untuk mengetahui perasaan
dan keadaan murid semasa menjaab soalan ujian.
Pada minggu ke/,, saya telah mengajar semula kelas ini untuk tajuk yang
seterusnya iaitu Kepentingan 'umah. 3alam pengajaran saya pada kali ini, saya
menggunakan pengajaran yang lebih berpusat kepada murid. 2ntuk set induksi,
saya telah menggunakan tayangan #ideo untuk menarik perhatian murid dan untuk
menjana pemikiran mereka melalui soalan yang diajukan kepada mereka selepas
29
tayangan selesai. "elalui pemerhatian yang dilakukan, murid telah memberikan
sepenuh perhatian kepada tayangan #ideo yang ditayangkan. Kenyataan ini
disokong oleh penulisan refleksi pengajaran saya pada hari berkenaan.
Penggunaan #ideo sebagai set induksi telah menarik perhatian murid. "urid
telah memberi perhatian yang penuh dan menunjuk minat kepada
pengajaran saya pada hari ini. "urid dapat melihat dengan lebih jelas
tentang rumah yang telah dilanda tsunami.
(+atatan %urnal : (a), @ ;gos ,-77)
2ntuk langkah seterusnya, saya telah menggunakan persembahan slaid
multimedia yang mengandungi jadual teknik sebab dan akibat. Semasa
pengajaran berlaku, saya mengajar murid untuk berfikir dengan menggunakan
teknik sebab dan akibat. Saya telah menunjukkan jadual yang dibina bagi
merangsang dan membantu murid untuk berfikir semasa menjaab soalan. >eknik
ini memerlukan murid untuk bertanya kepada diri sendiri tentang kesan atau
sebab untuk sesuatu perkara atau kejadian itu berlaku. "elalui teknik penyoalan
ini, murid boleh memberi jaapan dengan lebih mendalam dan berada pada aras
aplikasi dan analisis. Saya juga membahagikan murid kepada lima kumpulan dan
mengadakan perbincangan kumpulan. Setiap kumpulan diminta untuk
menggunakan teknik sebab dan akibat semasa membuat perbincangan. Saya
dapati murid dapat memberi jaapan yang sangat baik dan tepat tentang apa yang
telah dibincangkan.
30
3i akhir pengajaran, 2jian , telah diberikan kepada murid. "arkah yang
diperoleh daripada 2jian 7 dan 2jian , dibandingkan dalam bentuk peratus untuk
menentukan sama ada terdapat peningkatan prestasi murid dalam menghurai
jaapan. Seperti untuk kaedah tradisional, saya telah mengedarkan borang soal
selidik kepada murid untuk dijaab pada akhir pengajaran. Selepas soal selidik
dilaksanakan, saya telah memilih 8 orang murid yang sama untuk ditemu bual.
'ajah 7=
Keadaan
semasa
2jian
dilaksanakan
>emu bual telah diadakan di dalam kelas dan murid telah ditanya tentang
perasaan mereka semasa pengajaran saya ketika mengajar menggunakan teknik
sebab dan akibat. "urid juga ditanya tentang pemahaman mereka tentang topik
yang telah dipelajari sebentar tadi bagi mengenalpasti sama ada pengajaran yang
disampaikan dapat difahami oleh mereka atau tidak. Soalan temu bual yang telah
ditanya juga lebih berkisarkan kepada masalah yang dihadapi oleh murid untuk
menghuraikan jaapan. Soalan temu bual juga turut menyentuh tentang
keberkesanan penggunaan teknik sebab dan akibat untuk menghuraikan jaapan
31
semasa menjaab soalan. Soalan temu bual ini adalah dalam bentuk soalan
terbuka dan murid bebas menjaab soalan berdasarkan soalan yang ditanya.
Sepanjang melaksanakan kajian ini, saya telah melakukan beberapa akti#iti
seperti dalam %adual ,. 6kti#iti ini merangkumi keseluruhan proses kajian dan
dibahagikan kepada beberapa langkah. Pelaksanaan kajian ini mengambil masa
selama dua minggu iaitu bermula pada ,: %ulai ,-77 hingga 7. ;gos ,-77. Kos
kajian ditunjukkan dalam 5ampiran :.
"ad&al 23 *arik% $elaksanaan kajian +indakan
*il. >arikh 6kti#iti
1. ,: %ulai ,-77 / "embuat perbincangan bersama guru Kajian
>empatan dan guru pembimbing.
/ "embina item bagi borang pemerhatian dan
borang soal selidik.
/ "embuat rancangan pengajaran harian
2. ,. %ulai ,-77 / Sesi pembelajaran pertama melibatkan tajuk
%enis 'umah di 9egara 5ain dan di 9egara Kita
diajar.
/ 2jian 7 diagihkan 7: minit sebelum habis sesi
pembelajaran.
/ 6pabila masa tamat, kertas 2jian 7 akan dikutip
32
semula.
/ *orang soal selidik diagihkan selepas murid
menjaab soalan 2jian 7.
/ >emu bual
3. @ ;gos ,-77 / Sesi pembelajaran kedua berlangsung dengan
melaksanakan langkah yang telah dirancang iaitu
tajuk Kepentingan 'umah.
/ 2jian , diberikan 7: minit sebelum sesi
pembelajaran tamat.
/ *orang soal selidik diberikan kepada murid dan
murid menjaab selama : minit
/ >emu bual bersama 8 orang murid selepas
subjek kajian tempatan (aktu rehat).
.. 8 ;gos ,-77 / Soalan 2jian , disemak dan borang soal selidik
dianalisis dengan menggabungkan data dari
2jian 7 dan soal selidik yang telah ditadbirkan
sebelum ini.
2. 4 ;gos ,-77 / 5aporan dibuat dan draf pertama dihantar
kepada pensyarah pembimbing.
4. 7. ;gos ,-77 / 5aporan dibuat dan draf kedua dihantar kepada
pensyarah pembimbing.
4.0 EPU*U!AN A"#AN
%adual B menunjukkan keputusan ujian yang telah diperoleh hasil
daripada 2jian 7 dan 2jian ,.
"ad&al 33 e$&+&san Ujian 1 dan Ujian 2
Nama Ujian 1 567 Ujian 2 567
"urid 7 8, .:
"urid , @: <-
33
"urid B @. <B
"urid @ :- ..
"urid : :: .7
"urid 8 B: <-
"urid < :< <.
"urid . @@ 84
"urid 4 88 .:
"urid 7- B< :<
"urid 77 @- <@
"urid 7, B4 84
"urid 7B :@ <.
"urid 7@ ,, ::
"urid 7: B: <8
"urid 78 @4 <7
"urid 7< @- <-
"urid 7. B< <B
"urid 74 :@ <8
"urid ,- 8- ..
"urid ,7 B- 8B
"urid ,, @. <8
"urid ,B :8 .<
34
"urid ,@ B< :-
"urid ,: 87 ..
"urid ,8 @B <,
"urid ,< B: @<
"urid ,. @4 8<
Peratus 5ulus 8<..:I 7--I
%adual B menunjukkan keputusan yang telah diperoleh daripada 2jian 7 dan
2jian , bagi ,. orang murid dalam kelas @ 0emilang. 2ntuk 2jian 7, "urid 7 telah
memperoleh sebanyak 8, markah manakala bagi 2jian , murid tersebut telah
mendapat .: markah. Keputusan ini menunjukkan bahaa markah "urid 7 telah
meningkat sebanyak ,B markah. Aal ini menunjukkan pencapaian "urid 7 telah
meningkat pada 2jian ,. Keputusan ini juga menunjukkan bahaa teknik sebab
dan akibat yang diajar semasa minggu kedua berkesan dalam membantu
meningkatkan keupayaan murid menghurai jaapan. Ini kerana untuk mendapat
markah yang tinggi, murid perlu menghurai jaapan dengan tepat dan memberi
contoh yang betul.
*agi peratusan lulus pula, peratus murid yang lulus bagi 2jian 7 ialah 8.I
iaitu seramai 74 orang murid manakala bagi 2jian , peratusan lulus ialah 7--I.
Peningkatan peratus lulus ini menunjukkan bahaa murid boleh menjaab dan
menghurai jaapan dengan tepat selepas diajar teknik sebab dan akibat. Keadaan
ini menunjukkan bahaa pengajaran menggunakan teknik sebab dan akibat telah
35
meningkatkan kebolehan murid menghurai jaapan semasa menjaab soalan.
Keputusan ini disokong oleh dapatan temu bual bersama "urid 6.
Saya suka dengan teknik yang cikgu ajar. Saya boleh menghuraikan
jaapan dengan mudah semasa menjaab ujian yang diberikan. Saya
boleh memberi contoh dan penerangan kerana semasa menjaab soalan
ujian, saya akan bertanyakan kepada diri saya apakah yang akan berlaku
jika tindakan ini diambil. ;leh itu, saya boleh jaab dengan mudah dan
tidak susah untuk memberi contoh.
("urid 6, @ ;gos ,-77)
%adual @ dan 'ajah , menunjukkan hasil analisis pencapaian murid dalam
2jian 7 dan 2jian , berdasarkan lima kategori iaitu cemerlang, memuaskan
sederhana, tidak memuaskan dan lemah.
"ad&al . 3 Analisis Pen8a$aian /&rid *a%&n . ,emerlang bagi Ujian 1 dan
Ujian 2
*a%a$ Pen8a$aian 51red7 Ujian 1 Ujian 2
-il. 6 -il. 6
+emerlang (.-I/7--I) - - < ,:
*aik (8-I/<4I) @ 7@ 74 8.
"emuaskan (@-I/:4I) 7: :@ , <
>idak "emuaskan (,-I/B4I) 4 B, - -
5emah (-I/74I) - - - -
Raja% 23 Perbandingan /arka% Ujian 1 dan Ujian 2
36
%adual @ dan 'ajah , menunjukkan bahaa dalam 2jian 7, tiada murid yang
mendapat markah +emerlang (-) manakala bagi 2jian ,, seramai < (,:I) orang
murid mendapat markah +emerlang. Ini menunjukkan bahaa murid dapat
menjaab dengan lebih baik dalam 2jian , berbanding 2jian 7. %adual @ dan
'ajah , juga menunjukkan bilangan murid yang mendapat markah *aik (@) dalam
2jian 7 telah meningkat menjadi 74 dalam 2jian ,. "arkah bagi pencapaian murid
tidak memuaskan (4) bagi 2jian 7 juga telah menurun kepada tiada murid yang
mendapat markah tidak memuaskan bagi 2jian ,. Ini menunjukkan bahaa dalam
2jian ,, tiada murid yang gagal dalam ujian tersebut. Keputusan di atas membaa
erti bahaa pengajaran menggunakan teknik sebab dan akibat boleh
meningkatkan kebolehan murid menghurai jaapan dan seterusnya pencapaian
murid.
37
Selain daripada 2jian 7 dan 2jian ,, soal selidik juga turut diedarkan
kepada murid kelas ini. %adual : menunjukkan hasil analisis data berdasarkan
respon yang diterima daripada borang soal selidik. "urid diminta menjaab item
soal selidik berdasarkan skala likert : mata.
%adual := Perbandingan "in Item Soal Selidik antara Pengajaran >radisional
dengan Pengajaran "enggunakan >eknik Sebab dan 6kibat
*il. Item "in
Perbe1aan
Pengajaran
tradisional
Pengajaran
menggunakan
teknik sebab
dan akibat
7. Saya boleh menghuraikan
jaapan dengan mudah
B.:@ @..8 7.B,
,. Saya boleh menerangkan
jaapan dengan lebih jelas
,.<B @.8. 7.4:
B. Saya dapat menyusun idea
dengan baik semasa menulis
jaapan
B.:4 @.8@ 7.-:
@. Saya dapat menghuraikan
jaapan dengan baik
B.-- @.<< 7.<<
38
%adual : menunjukkan bahaa min item 7 bagi pengajaran menggunakan
teknik sebab dan akibat (@..8) adalah lebih tinggi berbanding min bagi pengajaran
tradisional (B.:@). Ini menunjukkan bahaa murid beranggapan bahaa mereka
boleh menghuraikan jaapan dengan lebih mudah setelah mempelajari teknik
sebab dan akibat.
%adual : juga menunjukkan bahaa bagi item ,, min pengajaran
menggunakan teknik sebab dan akibat (@.8.) adalah lebih tinggi berbanding min
pengajaran tradisional (,.<B). keputusan ini menunjukkan bahaa murid boleh
menerangkan jaapan dengan lebih jelas setelah mempelajari teknik sebab dan
akibat. Keputusan ini disokong oleh dapatan temu bual bersama "urid *=
Saya rasa seronok masa tengah jaab ujian sebab saya boleh
menerangkan jaapan dengan mudah selepas cikgu ajar cara tadi. Saya
tulis, sambil tulis tu saya ingat la pesanan cikgu. +ikgu suruh tanya kat diri
sendiri,apa yang berlaku kalau bumbung tu bentuk petak kat kaasan salji,
lepas tu apa akan jadi kat orang yang tinggal dalam rumah tu. *ila pikir
macam tu, rasa mudah ja tulis jaapan.
("urid *, . ;gos ,-77)
Selain temu bual, catatan jurnal saya turut menyokong dapatan di atas=
Semasa membuat temu bual selepas pengajaran menggunakan teknik
sebab dan akibat, hampir kesemua murid menyatakan mudah untuk mereka
menerangkan jaapan semasa menjaab soalan ujian. "elalui
pemerhatian semasa mereka menjaab soalan ujian, saya dapati ada murid
yang tersenyum semasa tengah menjaab ujian. Keadaan ini menunjukkan
murid boleh menjaab soalan ujian yang diberikan.
(+atatan %urnal 9o. : (b), . ;gos ,-77)
39
%adual : juga menunjukkan min item @ bagi pengajaran menggunakan
teknik sebab dan akibat (@.<<) adalah lebih tinggi daripada min pengajaran
tradisional (B.--). Perbe1aan min sebanyak 7.<< menunjukkan bahaa murid
boleh menghuraikan jaapan dengan lebih baik. Keputusan ini menunjukkan
bahaa teknik sebab dan akibat membantu murid dalam menghuraikan jaapan.
>ajuk perbincangan kumpulan yang diberikan boleh diselesaikan dengan
baik. "urid/murid dapat memberi contoh yang betul serta dapat
menerangkan jaapan dengan baik semasa perbentangan kumpulan. Saya
beranggapan penggunaan kotak pada jadual membantu murid berfikir dan
seterusnya boleh menghuraikan jaapan dengan baik.
(+atatan %urnal 9o.4, . ;gos ,-77)
3i samping itu, dapatan daripada temu bual mendapati murid memberi respon
yang baik terhadap pengajaran menggunakan teknik sebab dan akibat berbanding
pengajaran tradisional.
(Saya tidak menghadapi masalah masa menjaab soalan ujian.) ("urid 3)
(Saya boleh fikir dengan tenang semasa jaab ujian.) "urid &)
(Saya boleh susun idea saya dengan baik cikgu. 5epas itu, saya tulis
jaapan dengan bagi contoh sekali, rasa macam mudah saja berbanding
sebelum ni.) ("urid +)
(+atatan temu bual @ ;gos ,-77)
*erdasarkan respon yang telah diberikan, jelas menunjukkan urid telah berupaya
untuk menghurai jaapan selepas mereka diajar teknik sebab dan akibat.
Keputusan ini membaa erti bahaa teknik sebab dan akibat berkesan dalam
membantu murid menghurai jaapan.
40
9.0 PENU*UP
*erdasarkan kajian tindakan yang telah saya lakukan, saya menyedari
bahaa seseorang guru perlu mengetahui dan mendalami tentang pendekatan,
kaedah dan teknik pengajaran yang digunakan. Pengetahuan yang mendalam ini
sangat penting bagi memastikan pengajaran yang berlaku adalah pengajaran yang
benar/benar berkesan. 3i samping itu, guru juga perlu mengetahui latar belakang
dan gaya pembelajaran setiap muridnya. Aal ini penting bagi membantu guru
memilih kaedah dan akti#iti pengajaran yang sesuai. Selain itu, guru juga perlu
menerima bahaa, kaedah yang dipilih untuk setiap kelas yang diajarnya mungkin
perlu berbe1a antara satu sama lain. Aal ini dijelaskan seperti berikut=
(o sin'le set o strate'ies or remedial procedures is eective under all
conditions $ith all children. We must remain open minded and 'ive
thou'htul consideration to many theoretical and methodolo'ical points
o vie$ i $e are to eectively aid children.
(?alker, Shea F *auer ,--<, hlm. :).
;leh itu, guru tidak seharusnya terlalu cepat berpuas hati dengan satu
kaedah pengajaran sahaja. Perkara ini disebabkan, terdapat kemungkinan
pemilihan pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang dipilih tidak sesuai
digunakan di dalam sesebuah kelas lain. 0uru harus peka dalam menilai
kesesuaian pendekatan yang dipilih untuk dilaksanakan dalam bilik darjah.
3alam kajian ini, penggunaan teknik sebab dan akibat telah membantu murid
menghuraikan jaapan dengan lebih baik. Keadaan ini ditunjukkan melalui
peningkatan markah dalam 2jian ,. Selain itu, melalui temu bual yang
dilaksanakan mendapati bahaa rata/rata murid memberi respon yang baik
41
terhadap pengajaran menggunakan teknik sebab dan akibat berbanding dengan
pengajaran tradisional. Aal ini menunjukkan penggunaan teknik sebab dan akibat
ini telah membantu murid untuk lebih memahami apa yang dipelajari dan secara
tidak langsung telah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi
lebih berkesan.
Secara keseluruhannya, pelaksanaan kajian tindakan ini telah memberikan
satu pengalaman baharu kepada saya. "elalui kajian tindakan ini juga saya telah
belajar tentang bagaimana memproses dan menganalisis data yang diperoleh
dengan sistematik dan tersusun. Selain itu, kajian tindakan ini juga memberi
peluang kepada saya untuk mencuba teknik sebab dan akibat untuk diaplikasikan
dalam Kajian >empatan dan ternyata teknik ini sangat berkesan dan membantu
murid menghuraikan jaapan bagi soalan berbentuk esei.
6kan tetapi, terdapat beberapa halangan yang telah saya tempuhi. 6ntaranya
ialah kekurangan sumber rujukan bagi tinjauan literatur bagi teknik sebab dan
akibat. %urnal dan tesis dalam bidang Kajian >empatan masih kurang di
perpustakan Institut Pendidikan 0uru Kampus *ahasa 6ntarabangsa. Selain itu,
kebanyakkan maklumat tentang >;+ adalah dalam *ahasa Inggeris. ;leh itu,
saya perlu menterjemahkan semua maklumat ini ke dalam *ahasa "elayu agar
mudah untuk difahami. ?alau bagaimanapun, cabaran ini bukanlah satu
penghalang besar dan tidak mematahkan semangat saya untuk meneruskan
kajian ini. Sebagai seorang guru, saya perlulah belajar untuk mengatasi sebarang
masalah yang dihadapi dengan baik.
42
:.0 ,ADAN1AN A"#AN !E*ERU!N)A(
Pada hemat saya, pengajaran menggunakan teknik sebab dan akibat boleh
diaplikasikan untuk mata pelajaran lain seperti *ahasa "elayu dan Pendidikan
Si#ik dan Kearganegaraan. +ontohnya bagi mata pelajaran *ahasa "elayu,
teknik ini sangat sesuai untuk digunakan semasa mengajar penulisan. >eknik ini
dapat membantu murid mencari idea adn seterusnya mengembangkan idea
menjadi satu penulisan karangan yang baik. >eknik sebab dan akibat ini perlu
diajar kepada semua murid. Ini kerana apabila murid menguasai teknik belajar ini,
mereka tidak akan menghadapi masalah untuk menjaab soalan ujian bagi semua
mata pelajaran. Selain itu, untuk masa akan datang, saya perlu membuat
pembacaan buku/buku atau bahan rujukan dengan lebih meluas lagi terutamanya
untuk teknik pengajaran yang berkesan dalam bilik darjah. *agi saya, dengan
usaha ini, saya dapat menambahkan lagi pengetahuan dan kebolehan untuk
merancang, melaksana dan menilai sesuatu yang ingin dilakukan untuk faedah diri
dan anak/anak didik saya yang amat memerlukannya dalam mengharungi dunia
yang semakin mencabar.
Selain itu, saya juga akan membuat sedikit perubahan kepada teknik sebab
dan akibat ini dengan menambahkan penekanan kepada aspek kesan iaitu murid
boleh menyenaraikan kesan/kesan yang akan berlaku bagi tempoh jangka masa
43
panjang, jangka masa sederhana dan kesan segera. 3engan cara ini, ,murid boleh
mengembangkan lagi idea yang ada dan menjadikan jaapan semakin kukuh.
Selain itu, penambahan kesan kepada tiga jangka masa ini boleh membantu murid
lemah menghuraikan jaapan alaupun dengan hanya menyatakan satu kesan
sahaja.
6ntara tindakan lain yang boleh saya lakukan untuk meningkatkan
kemahiran murid dalam menghurai jaapan ialah menggunakan teknik aan dan
teknik penyelesaian masalah dalam pengajaran Kajian >empatan. >eknik ini sangat
sesuai kerana dalam subjek Kajian >empatan, terdapat tajuk/tajuk tertentu yang
memerlukan murid menyelesaikan masalah dan memberikan pendapat serta idea.
3engan bantuan daripada teknik ini, akan memudahkan murid untuk berfikir dan
menyelesaian masalah.
44
!ENARA# RU"UAN
.
61i1i 6hmad. (,--4). #en'ukuran dan penilaian dalam pendidikan. Selangor=
"eteor 3oc. Sdn. *hd.
+hoong 5. K. (,--.) . )urid dan alam *ela+ar . Subang %aya = Kumpulan *udiman
Sdn. *hd.
3amsiah, 9ur %auhatuldini F Samsiah. (,-7-). ,a+ian tindakan dalam penyelidikan.
3iperoleh ;gos 7, ,-77 dari
http=JJ.slideshare.netJidasamkpr:-8BeJproposal/kajian/tindakan/:8-7,7,
Ismail Said. (,--4). ,aedah pemela+aran koperati sekolah rendah. Subang %aya=
Karisma Publications Sdn. *hd.
5eonard ".S. Kong F Karen 5. *iraimah. (7448). Guru yan' kreati isu%isu
teoritikal - aplikasi praktikal. >aman >un 3r Ismail = 6renabuku Sdn.
*hd.
"ohd 9ashuha %amidin, 9asir Aasan, *aharudin Kaacob, Aam1ah "d.
;mar, 6hmad 9ayan F 6hmad >armi1i Kamarudin. (744:). ,emahiran
*erikir dan *ela+ar. Shah 6lam= Penerbit Fajar *akti Sdn. *hd.
Pusat Perkembangan Kurikulum. (,--7). ,urikulum *ersepadu sekolah rendah.
sukatan pela+aran ka+ian tempatan. Kuala 5umpar = Kementerian Pelajaran
"alaysia
>or 0.A. (,--@). "asalah pembelajaran sejarah= Satu Kajian >indakan.
>esis ija1ah sarjana muda tidak diterbitkan, 2ni#ersiti 2tara "alaysia.
Eishalache *alakrishnan. (,--<). >he use of theory of constraints (toc) in
teaching of moral education. #rosidin' #hilosophy o "ducation
Society o Australasia !onerence. ?ellington 9e Dealand
=Philosophy of &ducation Society of 6ustralasia (P&S6) +onference.
?an 9ik "uda F ?an 'uslim Ismail. (,--@). Theory o constraints or
education (TO!/") Dalam pen'a+aran dan pem*ela+aran se+arah&
satu pendekatan enovati. 3iperoleh ;gos 7,, ,-77 dari
http=JJ.scribd.comJdocJB8B.-,B.Jbs/kbsm/sej8/B
?alker, %., &., Shea, >., "., F *auer, 6., ". (,--<). 0ehavior mana'ement&
A practical approach or educators (1th ed.). ;hio= Pearson, "errill
Prentice Aall.
45
Darina *inti "ohamad 'ejab. (,--4). )enin'katkan kemahiran pela+ar
men+a$a* soalan esei untuk soalan no 2 - 3 melalui kaedah 4u+i5
ulan'5u+i6. 3iperoleh ;gos 74, ,-77 dari http=JJtasekutara,jb.comJ
46
Lam$iran
56"PI'69 7
-;rang !;al !elidik
Sila tandakan ( ) respon anda pada ruang kosong yang disediakan mengikut
panduan di baah=
7 H Sangat tidak setuju
, H >idak setuju
B H >idak pasti
@ H Setuju
: H Sangat setuju
*il. Soalan 7 , B @ :
7. Saya boleh menghuraikan jaapan
dengan mudah
,. Saya boleh menerangkan jaapan dengan
lebih jelas
B. Saya dapat menyusun idea dengan baik
semasa menulis jaapan
47
@. Saya dapat menghuraikan jaapan
dengan baik
56"PI'69 ,
!;alan +em& b&al
7. 6dakah anda menghadapi masalah dalam menghuraikan jaapanL
%ika ya, berikan alasan anda.
%ika tidak, berikan alasan anda
,. 6dakah anda boleh menyusun sesuatu fakta berdasarkan sebab dan akibat
sesuatu perkara yang terjadiL
B. 6dakah anda dapat berfikir dengan lebih mendalam jika menggunakan
teknik sebab dan akibat semasa menjaab soalanL "engapaL
@. 6dakah anda bersetuju jika saya katakan penggunaan teknik sebab dan
akibat membantu anda semasa menghuraikan jaapanL
%ika ya, berikan alasan anda.
%ika tidak, berikan alasan anda.
48
56"PI'69 B
Soalan 2jian 7
"enis R&ma% di Negara Lain dan di Negara i+a
7.%elaskan kesan yang berlaku terhadap penghuni di Don Sederhana Sejuk jika
binaan bumbung rumah mereka tidak berbentuk !E$ terbalikL
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
(: markah)
,.*agaimanakah pemilihan bahan binaan sangat penting bagi membina sesebuah
rumahL
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
(:markah)
B.6pakah yang akan berlaku jika sesebuah rumah tidak mempunyai kemudahan
asas yang lengkapL
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
(: markah)
56"PI'69 @
Ujian 2
49
7.6pakah kesan yang berlaku terhadap pelajaran anak/anak jika rumah yang didiami
tidak selesaL
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
(: markah)
,.%elaskan bagaimana keselesaan rumah sangat penting bagi meujudkan sebuah
keluarga yang bahagiaL
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
(: markah)
B.6pakah yang akan berlaku kepada ahli sesebuah keluarga jika mempunyai sebauh
rumah yang berkongsi ruang tamu, ruang makan, bilik tidur dan dapur di ruang
yang samaL
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
(:markah)
56"PI'69 :
;s ajian
3alam kajian ini, saya memerlukan beberapa jenis bahan untuk membantu
melicinkan proses pelaksanaannya. 6ntara bahan yang saya gunakan untuk
melaksanakan kajian ini ialah komputer riba, kertas sebak, kertas ujian, pen
penanda dan juga kertas catatan. 9amun begitu, beberapa jenis bahan sahaja
yang memerlukan saya mengeluarkan kos untuk mendapatkannya iaitu kertas
ujian untuk 2jian 7 dan 2jian ,, pen penanda dan juga kertas catatan. Ini kerana,
50
saya menggunakan komputer riba milik saya sendiri dalam sesi pengajaran
manakala untuk kertas sebak, saya mendapatkannya daripada stor sekolah.
%adual 8 menunjukkan bahan dan kos yang perlu saya keluarkan untuk
menjalankan kajian ini.
"ad&al 2 3 ;s ajian
-il. -a%an ;s se&ni+ Uni+ "&mla% k;s
7. Kertas ujian 7 F 2jian , '" -.7: ,. '" @.,-
,. Pen penanda '" ,.-- @ '" ..--
B. Kertas catatan '" -.7: 7. '" ,.<-
%umlah besar '" 7@.4-
*erdasarkan %adual 8 tersebut, kos yang saya memperuntukkan untuk
menjalankan kajian ini sebanyak '"7@.4-. Kos ini merangkumi dua set kertas
ujian, kertas catatan dan pen penanda dan segala bahan ini saya dapatkan
daripada kedai koperasi sekolah. Saya membeli empat unit pen penanda kerana
dalam sesi pengajaran, saya membahagikan murid kepada empat kumpulan dan
setiap kumpulan dibekalkan dengan satu pen penanda. Pen penanda tersebut
digunakan oleh murid untuk membuat catatan isi pelajaran pada kertas sebak yang
disediakan untuk akti#iti kumpulan. Pada pandangan dan hemat saya, jumlah
perbelanjaan ini tidak begitu besar dan tidak membebankan saya sebagai guru
pelatih demi keberkesanan proses pelaksanaan kajian ini.
51
56"PI'69 8
RANCANGAN PENGAJARAN
HARIAN
(PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
TRADISIONAL)
TAJ! " JENIS RMAH DI NEGARA
LAIN
TARI!H " 28 JLAI 2011
52
"ata Pelajaran = Kajian >empatan
Kelas = @ +ekal
*ilangan "urid = ,. J ,. orang
"asa = 77.B: H 7,.B: tengah hari (8- minit)
>arikh = ,. %ulai ,-77
>ema = 'umah Sebagai Keperluan 6sas "anusia
2nit = 2nit B (%enis 'umah di 9egara Kita dan 3i 9egara 5ain)
>ajuk = 'umah di 9egara 5ain
Aasil Pembelajaran = Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapatC
7) "enerangkan empat 1on iklim dunia
,) "embincanglan jenis rumah dan reka bentuk di empat 1on
iklim dunia melalui perbincangan kumpulan
B) "earna reka bentuk rumah yang terdapat di negara lain
6kti#iti PFP =
7) Perbincangan
,) Perbincangan kumpulan
B) "earna
Isi Pelajaran =
7) @ 1on iklim dunia
,) %enis rumah dan reka bentuk rumah di empat 1on iklim
dunia
Pengisian Kurikulum= Kemahiran nilai tambahC
7) Kecergasan pelbagai= Eerbal linguistik, kinestetik,
interpersonal, #isual ruang
,) Strategi pengajaran= berpusatkan murid dan bahan
B) Pendekatan mengajar= induktif
Penerapan 9ilai "urni = "enghargai, menghormati, menghayati, bekerjasama
53
2nsur/unsur Patriotisme = *erbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang
terdapat di negara kita
Sumber PFP = 6ir batu, gambar lukisan rumah
Pengetahuan Sedia 6da = "urid telah belajar tentang jenis/jenis rumah pada
pengajaranyang lalu
54
Pr;sed&r Pelaksanaan
Elemen Peng&r&san<
Pembelajaran -es+ari<
ema%iran 1enerik
,a+a+an 5Penera$an
Nilai /&rni< Nilai Alam
!eki+ar< Uns&r
Pa+ri;+isme< !&mber
P=P< #si Pelajaran7
Set Induksi ("asa : "init)
7. 3ua buah gelas yang dilabel
6 dan * yang berisi air
diletakkan di hadapan kelas.
,. 0elas 6 mengandungi ais dan
gelas * mengandungi air
biasa.
B. *eberapa orang murid
dipanggil untuk merasa dan
menyentuh kedua/dua bekas
tadi.
@. "urid ditanya tentang rasa air
yang terdapat dalam kedua/
dua gelas.
:. 0uru mengaitkan keadaan itu
dengan isi pelajaran pada
hari ini iaitu ('umah di
9egara 5ain).
K*KK=
/"enyatakan
/"enjana idea
Kemahiran 0enerik=
/Kolaboratif
Kecergasan Pelbagai=
/Interpersonal
/Eerbal linguistik
9ilai=
/*ersyukur
/*erbangga
**"=
/0elas, ais, air
Isi Pelajaran=
/Pengenalan kepada tajuk
'umah di Don 5ain
5angkah 7 ("asa ,- minit)
7. Sebuah peta dunia
dipamerkan di hadapan kelas.
,. *eberapa orang murid
dipanggil untuk menunjukkan
1on iklim dunia dengan
arahan daripada guru.
B. "urid dan guru sama/sama
membincangkan jaapan
yang diberikan.
@. "urid menerangkan ciri/ciri
iklim 1on di kaasan yang
ditunjukkan.
K*KK=
/"enyatakan
/"enjana idea
Kemahiran 0enerik=
/KolaboratifKecergasan
Pelbagai=
9ilai=
/*ersyukur
/*erbangga
**"=
/Peta 3unia
55
:. 0uru memantau akti#iti murid.
/Interpersonal
/Eerbal linguistik
Isi Pelajaran=
('ujuk lampiran 7)
5angkah , ("asa 7: "init)
7. "urid dibahagikan kepada
empat kumpulan.
,. Setiap kumpulan diberi tajuk
yang berlainan.
B. Setiap kumpulan dikehendaki
memberi ciri/ciri rumah yang
terdapat dalam 1on iklim yang
ada.
@. Ketua kumpulan
membentangkan hasil
perbincangan.
:. "urid dan guru sama/sama
membincangkan hasil
jaapan setiap kumpulan.
K*KK=
/"engenalpasti
Kemahiran 0enerik=
/Koperatif
Kecergasan Pelbagai=
/Inkuiri penemuan
/Eerbal linguistik
9ilai=
/"enghormati
/"enghargai
/*ekerjasama
**"=
/ Kertas "ahjung
/ marker pen
Isi Pelajaran=
/ 'umah di Don Sejuk
/ 'umah di Don
Sedarhana Sejuk
/ 'umah di Don Panas
/ 'umah di Don
Secerhana Panas
(lihat lampiran ,)
56
5angkah B ("asa 7: "init)
7. Setiap murid diedarkan
dengan sehelai kertas
5ukisan rumah/rumah di luar
negara.
,. "urid dikehendaki mearna
lukisan rumah mengikut
kreati#iti masing/masing.
B. Selepas itu, murid akan
menulis ciri/ciri yang terdapat
pada rumah berkenaan.
@. *eberapa orang murid
diminta ke hadapan untuk
menerangkan tentang lukisan
yang telah dihasilkan.
K*KK=
/"enjana idea
Kemahiran 0enerik=
/Eisual/spatial
Kecergasan Pelbagai=
/Eisual ruang
/Kinestetik
9ilai=
/"enghargai
/ berbangga
**"=
/ 5ukisan rumah 1on
sejuk dan sederhana
sejuk
Isi Pelajaran=
/ "elukis dan menulis
ciri/ciri rumah luar negara
(5ampiran B)
Penutup ("asa : "init)
7. "urid diminta menyebutkan
semula jenis/jenis 1on iklim
dan bentuk rumah yang
terdapat di dunia.
2# "urid dan guru sama/sama
merumus isi pembelajaran
pada hari ini.
K*KK=
/"enjana idea
Kemahiran 0enerik=
/Kolaboratif
Kecergasan Pelbagai=
/Interpersonal
/Eisual linguistik
9ilai=
/"enghargai
/*erbangga
Isi Pelajaran=
/ setiap 1on iklim
mempamerkan reka
bentuk rumah yang
berbe1a
57
Refleksi3
58
56"PI'69 <
RANCANGAN PENGAJARAN
HARIAN
(PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
MENGNA!AN TE!NI! SEBAB
DAN A!IBAT)
TAJ! " !EPENTINGAN RMAH
TARI!H " 4 OGOS 2011
59
"ata Pelajaran = Kajian >empatan
Kelas = @ +ekal
*ilangan "urid = ,. J ,. orang
"asa = 77.B: H 7,.B: (8- minit)
>arikh = @ ;gos ,-77
>ema = 'umah Sebagai Keperluan 6sas "anusia
2nit = 2nit @ (Kepentingan 'umah)
>ajuk = Kepentingan 'umah
Aasil Pembelajaran = Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapatC
@) "enyenaraikan kepentingan rumah kepada manusia
:) "enghuraikan kesan jika rumah tidak selesa
8) "enulis ciri/ciri rumah idaman masing/masing
6kti#iti PFP =
@) Sumbangsaran
:) Perbincangan kumpulan
8) "enulis ciri/ciri rumah idaman
Isi Pelajaran = Kepentingan 'umah
B) "empelajari tentang kepentingan rumah kepada manusia
@) "empelajari kesan jika rumah tidak selesa
:) "enulis ciri/ciri rumah idaman masing
Pengisian Kurikulum = Kemahiran nilai tambahC
60
@) Kecergasan pelbagai= Eerbal linguistik, kinestetik, interpersonal,
#isual ruang, simulasi
:) Strategi pengajaran= berpusatkan murid dan bahan
8) Pendekatan mengajar= induktif
Penerapan 9ilai "urni = *ertanggungjaab, menghargai, menghormati, menghayati,
bekerjasama
2nsur/unsur Patriotisme = *erterima kasih kepada keluarga kerana menyediakan rumah
yang selesa
Sumber PFP = Kertas sebak, gambar, lembaran pengurusan grafik,
persembahan poer point, tayangan #edio
Pengetahuan Sedia 6da = "urid tinggal di rumah bersama keluarga masing/masing
61
Pr;sed&r Pelaksanaan
Elemen Peng&r&san<
Pembelajaran -es+ari<
ema%iran 1enerik
,a+a+an 5Penera$an Nilai
/&rni< Nilai Alam !eki+ar<
Uns&r Pa+ri;+isme< !&mber
P=P< #si Pelajaran7
Set Induksi ("asa B "init)
7. "urid ditayangkan
dengan tayangan
sebuah #ideo tsunami di
%epun.
,. "urid ditanya tentang
apa yang telah dilihat.
B. "urid ditanya tentang
apakah yang terjadi
kepada mangsa yang
telah kehilangan rumah
mereka.
@. murid ditanya tentang
tajuk pengajaran pada
hari ini.
:. 0uru mengaitkan #ideo
yang dilihat dengan tajuk
pengajaran pada hari ini
iaitu kepentingan rumah.
K*KK=
/"engaitkan
/"menjana idea
Kemahiran 0enerik=
/Kolaboratif
Kecergasan Pelbagai=
/Interpersonal
/Eerbal linguistik
9ilai=
/"enghayati
/*ekerjasama
/ *ertanggungjaab
**"=
/ 0ambar
Isi Pelajaran=
/ 'umah sebagai tempat
berlindung
>ajuk=
/ Kepentingan 'umah
5angkah 7 ("asa ,- "init)
7. "urid ditayangkan
dengan tayangan poer
point.
,. "urid ditanya tentang
K*KK=
/"encirikan
/"embanding be1a
9ilai=
/*ertanggungjaab
/"enghormati
62
gambar yang dilihat
dalam persembahan
poer point.
B. "urid diminta
membacakan petikan
buku teks muka surat .
@. *eberapa orang murid
ditanya tentang fungsi
rumah dan kepentingan
rumah terhadap
manusia.
:. "urid menulis jaapan
di papan hitam.
Kemahiran 0enerik=
/Koperatif
Kecergasan Pelbagai=
/Inkuiri penemuan
/Eerbal linguistik
/"enghargai
/*ekerjasama
**"=
/*uku teks
/5embaran pengurusan
grafik
Isi Pelajaran=
/(lampiran 6)
5angkah , ("asa ,- "init)
7. "urid dibahagikan
kepada : kumpulan.
,. Setiap kumpulan
diedarkan dengan
sehelai soalan tugasan.
B. Setiap kumpulan
berbincang tentang
tugasan yang diperoleh
iaitu menyenaraikan
kesan jika rumah tidak
selesa dengan
menggunakan teknik
>;+.
@. ?akil kumpulan
membentangkan hasil
perbincangan kumpulan
masing/masing.
K*KK=
/"enjana idea
Kemahiran 0enerik=
/Inkuiri penemuan
/>eknik >heori of +onstrains
(>;+)
Kecergasan Pelbagai=
/Eerbal linguistik
/Interpersonal
9ilai=
/*ertanggungjaab
/"enghormati
**"=
/Soalan tugasan
/Kertas "ahjung
/"aker
Isi Pelajaran=
/Soalan tugasan mengikut
63
kumpulan
(5ampiran *)
5angkah B ("asa 7- "init)
7. "urid diedarkan dengan
sekeping kertas 6@.
,. "urid diminta menulis
ciri/ciri rumah idaman
yang diidamkan dalam
kertas tersebut.
B. *eberapa orang murid
diminta membacakan
hasil kerja mereka.
@. 0uru memberi ulasan
terhadap hasil kerja
murid.
K*KK=
/"encirikan
/"embanding be1a
Kemahiran 0enerik=
/Koperatif
Kecergasan Pelbagai=
/Inkuiri penemuan
/Eerbal linguistik
9ilai=
/*ertanggungjaab
/"enghormati
/"enghargai
/*ekerjasama
**"=
/6@ (lampiran +)
Isi Pelajaran=
/"enulis ciri/ciri rumah
idaman masing/masing
Penutup ("asa B "init)
7. *eberapa tempat
kosong digariskan di
hadapan kelas.
,. "urid diminta
memberikan satu huruf
dan menyelesaikan
perkataan yang bergaris.
B. murid ditanya tentang
perkataan yang bergaris.
@. "urid merumuskan
pengajaran pada hari ini.
K*KK=
/"enjana idea
/Kajian masa depan
Kemahiran 0enerik=
/Kolaboratif
9ilai=
/"enghargai
/*ekerjasama
/"enghormati
64
Kecergasan Pelbagai=
/Interpersonal
/Eisual linguistik
**"= M M M M M M M M M M
M M M M M
K&P&9>I9069 '2"6A
Isi Pelajaran=
/"enyatakan kepentingan
rumah
Refleksi3
65
LA/P#RAN A
FUN1!# RU/AH3
"emberi perlindungan
"elindungi keluarga daripada hujan dan panas
"elindungi harta benda da juga ancaman bahaya
"enyediakan keselesaan
'uang tamu berfungsi sebagai tempat berhimpuan ahli keluarga
3apat berintaksi sesama ahli keluarga
"eujudkan kemesraan keluarga
"akan bersama
"eraikan hari jadi, merayakan perayaan bersama
3apat mengeratkan hubungan kekeluargaan
"enghasilkan keluarga bahagia
56"PI'69 *
66
!OALAN *U1A!AN UN*U !E*#AP U/PULAN
&m$&lan 1
6hmad mempunyai 8 orang adik beradik yang terdiri daripada B orang lelaki
dan B orang perempuan. "ereka tinggal bersama ibu bapa mereka.
Keadaan rumah yang sempit yang hanya mempunyai , buah bilik tidur
menyebabkan 6hmad dan adik beradik terpaksa hidup dalam keadaan yang
tidak selesa dan ditambah pula dengan ayahnya yang mempunyai masalah
dengan ibunya.
6pakah yang akan berlaku terhadap 6hmad dan adik beradiknya jika ibu
bapa mereka sering bergaduh ketika berada di rumahL
&m$&lan 2
6hmad mempunyai 8 orang adik beradik yang terdiri daripada B orang lelaki
dan B orang perempuan. "ereka tinggal bersama ibu bapa mereka.
Keadaan rumah yang sempit, bilangan adik beradik yang ramai dan ibu
bapa yang sering bergaduh menyebabkan 6hmad tertekan dan sering
keluar rumah untuk menghilangkan tekanannya.
6pakah yang akan terjadi kepada tingkah laku 6hmad jika 6hmad sering
bergaul dengan rakan/rakan yang tinggal sekitar rumahnyaL
67
&m$&lan 3
6hmad mempunyai 8 orang adik beradik yang terdiri daripada B orang lelaki
dan B orang perempuan. "ereka tinggal bersama ibu bapa mereka.
Keadaan rumah yang sempit, masalah keangan dan bilangan adik
beradik yang ramai menyebabkan kemudahan asas dalam rumahnya tiada.
6pakah yang akan berlaku terhadap 6hmad jika kemudahan asas dalam
rumahnya tiadaL
&m$&lan .
6hmad mempunyai 8 orang adik beradik yang terdiri daripada B orang lelaki
dan B orang perempuan. "ereka tinggal bersama ibu bapa mereka.
Keadaan rumah yang sempit, bilangan adik beradik yang ramai dan ibu
bapa yang sering bergaduh menyebabkan 6hmad tertekan dan sering
keluar rumah untuk menghilangkan tekanannya.
6pakah yang akan terjadi kepada tingkah laku 6hmad jika 6hmad sering
bergaul dengan rakan/rakan yang tinggal sekitar rumahnya.
&m$&lan 0
6hmad mempunyai 8 orang adik beradik yang terdiri daripada B orang lelaki
dan B orang perempuan. "ereka tinggal bersama ibu bapa mereka.
Keadaan rumah yang sempit yang hanya mempunyai , buah bilik tidur
menyebabkan 6hmad dan adik beradik terpaksa hidup dalam keadaan yang
68
tidak selesa dan ditambah pula dengan ayahnya yang mempunyai masalah
dengan ibunya.
6pakah yang akan berlaku terhadap 6hmad dan adik beradiknya jika ibu
bapa mereka sering bergaduh ketika berada di rumahL
69
70
56"PI'69 .
"urid/murid sedang menjaab 2jian ,
71
"urid menjaab 2jian ,
72