Anda di halaman 1dari 12

KERTAS KERJA

PROGRAM PERMATA LINUS LITERASI DAN


NUMERASI TAHUN 2014
PEJABAT PELAJARAN DAERAH
BATANG PADANG
PERAK
PROGRAM LINUS 2E
PEJABAT PELAJARAN DAERAH
BATANG PADANG
PERAK
1.0 TUJUAN
1.1 Tujuan program ini adalah untuk membimbing dan membantu murid-
murid Tahun 2 yang Tidak Menguasai K1-K2 pada Saringan 1 2014
di daerah Batang Padang yang masih belum menguasai asas literasi
B!S "#$$%&"S disamping memberi pendedahan kepada guru
tentang kaedah pengajaran dan bimbingan yang sesuai '#T'K
mereka laksanakan di sekolah(
2.0 LATAR BELAKANG
2(1 Program Saringan )iterasi dan #umerasi atau dikenali sebagai )"#'S
ialah salah satu sub Bidang Keberhasilan 'tama #egara * #K&+
Pendidikan yang mula diperkenalkan pada tahun 2010( Tujuan )"#'S
dilaksanakan adalah untuk mengenalpasti murid-murid yang tidak
menguasai asas literasi dan numerasi sea,al mungkin supaya
program-program pemulihan yang bersesuaian dapat disediakan(
2(2 Sasaran )"#'S supaya semua murid-murid ke-uali yang mempunyai
masalah pembelajaran atau murid dari golongan orang kurang upaya
*.K'+ dapat menguasai asas literasi dan numerasi selepas / tahun
mengikuti pendidikan rendah( Sebanyak 2 saringan akan dijalankan
setiap tahun mulai Tahun 1 sehingga murid tersebut berada pada
Tahun /(
2(/ Selepas Saringan 2 dijalankan ke atas murid Tahun 2 pada tahun 201/0
didapati murid yang belum menguasai literasi dan numerasi adalah
masih tinggi( Bagi mengatasi masalah ini0 pihak 1a,atankuasa Kerja
)"#'S PP2 Batang Padang ber-adang untuk menganjurkan satu
program bagi membantu murid-murid tersebut(
2(4 Sehubungan dengan itu0 Mesyuarat 1a,atankuasa Kerja )"#'S0
memutuskan sekolah yang masih mempunyai bilangan murid Tahun 2
yang belum menguasai asas literasi B!S "#$$%&"S selepas
Saringan 2 T!'# 1 menjalankan program khusus atau dipanggil
)"#'S 2% untuk membantu murid-murid ini(
3.0 TAKRIFAN PROGRAM LINUS 2E
/(1 Program )"#'S 2% ditakri3kan sebagai satu program inter4ensi
khas kepada murid-murid Tahun / yang masih belum menguasai asas
literasi bahasa inggeris yang dijalankan di peringkat daerah dengan
kaedah berpusat selama 2 hari(
4.0 OBJEKTIF DAN SASARAN LINUS 2E
4(1 .bjekti3 pelaksanaan program ini adalah untuk memastikan setiap
murid yang masih belum menguasai asas literasi B!S "#$$%&"S
*konstruk 1 dan 2+ khusus dalam kumpulan Tidak Menguasai K1 dan K2
dapat menunjukkan peningkatan kepada satu tahap yang lebih tinggi pada
akhir perlaksanaan program ini( 2engan harapan selepas program ini murid
dapat menguasai sekurang-kurangnya M%#$%#) !'&'5 2#
M%MB'#6"K# !'&'5 M%#$"K'T S"ST%M 5.#%T"K ST#2&2
B!S "#$$%&"S(
5.0 KAEDAH PELAKSANAAN
7(1 Kumpulan Sasaran
Setiap murid yang masih belum menguasai asas literasi dan numerasi
khusus dalam kumpulan Tidak Menguasai K1 dan K2 dengan keutamaan
murid Tahun 2( ( Lampiran 1)
7(2 Tarikh dan 1adual Perlaksanaan yang di-adangkan
Berikut adalah tarikh program yang diran-ang(
Bil Tari! T"#$a% K&#$&la' Bil. M&ri( Bil.G&r&
1(
20-21 Mei
*)iterasi+
"#ST"T'T
)T"!#
STT"ST"K
S'#$K"
Tidak
Menguasai K1
dan K2
)iterasi
77 org 8TM
K1 dan K2
14 orang
1adual pelaksanaan program tersebut adalah seperti dalam lampiran 2(
7(/ Pengoperasian Program )"#'S 2%
Pengoperasian program akan dilaksanakan mengikut pusat yang
ditetapkan selama 2 hari( Semua murid terlibat dikumpulkan di
"#ST"T'T )T"!# STT"ST"K S'#$K"(
Setiap sekolah terlibat perlu menghantar seorang guru pengiring(
Kemudahan T%MPT0 makan dan minum akan disediakan oleh pihak
PP2 kepada semua yang terlibat(
7(4 Penilaian Tahap Pen-apaian(
Murid yang terlibat akan diberi soalan praujian bagi mengesan tahap
pen-apaian murid bagi konstruk 1 dan 2 literasi B!S "#$$%&"S(
Pada akhir program ini murid akan diberi soalan yang sama sebagai
pas-a ujian bagi mengesan peningkatan murid selepas mengikuti
program ini(
7(7 Peruntukan Ke,angan dan Prosedur Pembayaran
( seperti Lampiran 3 )
).0 Ja*a%a' K&a+a Pr,-ra# LINUS 2E
( seperti Lampiran 4)
..0 P"'&%&$
9(1 Pelaksanaan Program )"#'S 2% merupakan satu langkah inter4ensi
yang diharap dapat meningkatkan penguasaan murid 8 murid dalam
literasi B!S "#$$%&"S khususnya murid-murid tidak menguasai
K1 dan K2 ( !arapan PP2 Batang Padang0 Program )"#'S 2% ini
akan berjaya meningkatkan peratus murid menguasai asas )iterasi
B!S "#$$%&"S bagi men-apai sasaran yang ditetapkan
menjelang saringan 2 tahun 2014(

(Lampiran 1)
SENARAI NAMA MURID YANG TIDAK MENGUASAI( K1 -K2)
SEKOLAH NAMA MURID LIT
NU
M
1.SK. BIDOR ENERGEI A/L ALFADZIR 1 1
MOHAMMAD NAZARI B. NOR NAZROL 1 1
2.SK PERLOK
MUHAMMAD FARIS HAKIMI B.
MOHD.SABRI
1 1

PUTERI FARAH WAHIDA BT MOHD.
SAFARIN
1 1
3.SK AMINUDDIN
BAKI
MUHAMMAD KHUSAIRI BIN MOHD
JURAIMY
1 1
.SK ULU SLIM NUR SYAKIRA BT SHAHRUL NIZAM 1 1
!.SK KUALA SLIM NUR ASLIZA BT MOHD. ROSLI 1 1
".SK TANJONG
MALIM
NURIN SYA#INA BT SUJAK 1 1
$.SK.HAJI HASSAN
NURUL SHARIFAH SHAWANI BT
MOHD.ANUAR
1 1
%.SK BEHRANG
BAH DANEY A/L YEOK LAPEL 1 1
NI&HOLAS A/L SAMSUL 1 1

NUR FATIN A#ILAH BT YAS 1 1
RAMDAN A/L SEMAN 1 1
ROSMARINI A/P KAMARUL ZAMAN 1 1
SARAWATI 1 1
MOHD. HAKIMI ABD. RAHMAN 1 1
'.SK SLIM (ILAGE
AISHA A/P SHARIF 1 1
LEE KAH SENG 1 1
1).SK SG BEHRANG MASTINI A/P DIPRANAN 1 1
11.SK TROLAK TIMUR
BAH REN A/L YOK NUAR 1 1
YOK AMEN A/L HALAI 1 1
12.SK BANDAR
BEHRANG
2)2)
MUHAMMAD FARISH MU#RISH BIN
SAZALI
1 1
13.SK POS BERSIH BAH EFESUS A/L &ERESUN 1 1
BAH &RISTOPER A/L HUSIN 1 1
DAREY A/L ZAIDI 1 1

JONY A/L YOK JAMAH
1 1
ROSLAN A/L YOK ALIT 1 1
1.SK JERNANG HAFIZ A/L BAH SILANG 1 1
RUDY A/L ORAT 1 1
1!.SK SATU DANUSRI A/P SUSAINDRAN 1 1
1".SJK(&) HWA MIN ZAFIK A/L ZAMRI 1 1
1$.SJK(&) BUKIT
PAGAR
&HONG KAH LI 1 1
1%.SK BEHRANG
2)2)
NUR NATASYA DIANA LIYANA BT FISAUL 1 1
1'.SJKT LADANG
&LUNY
ASZERUL A/L BAH DEWI 1 1
2).SK KG SENTA AWUAN A/L ISA 1 1

JUMLAH
35
35
(Lampiran 3a)
PELAKSANAAN KEM LINUS DIAMOND
#$$&# P%&B%)#1# P&.$&M )"#'S 2"M.#2
BIL PERKARA PENGIRAAN KOS OS2/000 OS21000
1 Makan: Minum Murid 77 murid ; &M 17 < 2 hari= &M 10>70(00
2 Makan : Minum
$uru:Pen-eramah:
'rusetia
14 sekolah ; &M17 ; 2 hari=
14 urusetia:pen-eramah ; &M17 ; 2

&M 420(00
&M 420(00
/ Khidmat Pakar / orang ; &M /70 ; 1 jam &M 10070(00
4 BM:BBM 77 murid ; &M 7 &M 297(00
7 Tuntutan perjalanan 14 guru ; ?0 km ; 90 sen ; 2 &M107>?(00
1'M)! &M /0?17(00 &M107>?(00
JUMLAH KESELURUHAN RM 50313.00

1umlah keseluruhan perbelanjaan @ RM 50313.00
= bergantung kepada kaedah perlaksanaan *berpusat atau berkelompok+
== bergantung kepada pekeliling yang sedang berkuatkuasa
( Lampiran 4)
JA2ATANKUASA PROGRAM LINUS DIAMOND
Pengerusi @ Tn( !aji AaBir bin Musta33a
Pega,ai Pelajaran 2aerah Batang Padang
Timbalan Pengerusi @ %n( Bshar bin &amli
Penolong PP2 Kurikulum Bahasa
Penyelaras @ %n( Bahari Bin 6ahaya
Pega,ai 5asi)"#'S

Setiausaha @ %n( hmad )iaBril Bin
Pega,ai 5asi)"#'S
Bendahari @ %n( hmad MuaB Bin Mohammad &edBuan
Pega,ai 5asi)"#'S
hli 1a,atankuasa @
1( %n( Khairul nuar Bin bdul &ajab - Pega,ai 5asi)"#'S
2. %n("mran bin !ashim - Pega,ai 5asi)"#'S
3. %n( Khairi Bhar bin yub - Pega,ai 5asi)"#'S
4( Pn( #oraBian binti osman - Pega,ai 5asi)"#'S
Anggaran Perbelanjaan Makan Program LINUS !amon
"5#$%#"$1&
S*+*,*- %" .+*-/ 0 RM3.)) 1 RM 2!%.))
M2-34 ,*/2 %" .+*-/ 0 RM3.)) 1 RM
2!%.))
M*5*- T6-/*7 7*+2 %" .+*-/ 0 RM ".)) 1 RM
!1".))
M2-34 P68*-/ %" .+*-/ 0 RM 3.)) 1 RM 2!%.))
JUMLAH ' RM 1(")$#$$
"%#$5# "$1&
S*+*,*- %" .+*-/ 0 RM3.)) 1 RM 2!%.))
M2-34 ,*/2 %" .+*-/ 0 RM3.)) 1 RM
2!%.))
M*5*- T6-/*7 7*+2 %" .+*-/ 0 RM ".)) 1 RM
!1".))
M2-34 P68*-/ %" .+*-/ 0 RM 3.)) 1 RM 2!%.))
JUMLAH ' RM 1(")$#$$
JUMLAH *ESAR ' RM "5+$#$$
(Lampiran 2a)
PRO,RAM PERMATA LINUS -
LITERASI
TARIKH - "$."1 Me! "$1&
TEMPAT - INSTITUT LATIHAN STATISTIK SUN,KAI
/DAERAH *ATAN, PADAN,0
MASA /
TARIKH
$.3)PG-
%.))PG
%.)) PAGI 91).))
PG.
1).)) PG-
1).3)PG
1).3) PG.9
12.3) TGH.
12.3)
-
2.))
PTG
2.)) PTG 9 .3) PTG
2) M62
2)1
(SELASA)
SARAPAN
PAGI
PENDAFTAR
AN PESERTA
(IMRAN/KHA
IRUL)
AZAHARI/
LIAZRIL
I&E BREAKING REHAT TAKLIMAT
URUSETIA/PRE
TEST
(AZAHARI/MUA
Z)
GURU
PENGIRING
R
E
H
A
T
LDK 1
K1-K2
GURU/ PENUTUR JATI
21 MEI
2)1
(SELASA)
SENAMAN
PAGI/SARAP
AN
KHAIRUL/
MUAZ
LDK 3
K3-K
PENUTUR JATI DAN
GURU PENGIRING
REHAT
LDK
POST TEST
PENUTUR JATI
DAN GURU
PENGIRING
BENGKEL :SOBI;
PENUTUP
EN. AZSHAR BIN
RAMLI
(Lampir
an 2b)
PRO,RAM PERMATA LINUS -
NUMERASI
TARIKH - "3."& SEPTEM*ER "$1&
TEMPAT - PUSAT KE1EMERLAN,AN SUKAN TAPAH
/DAERAH *ATAN, PADAN,0
MASA /
TARIKH
$.3)PG-
%.))PG
%.)) PAGI 91).))
PG.
1).)) PG-
1).3)PG
1).3) PG.9
12.3) TGH.
12.3)
-
2.))
PTG
2.)) PTG 9
.3) PTG
.3) -".3)
PTG
%.3) - 1).3)
MLM
23 SEPT
2)1
(SELASA)
PERJALANAN
KE TEMPAT KURSUS
PENDAFTARA
N PESERTA
(AZAH/ZAKAR
IA)
TAKLIMAT
URUSETIA/PRE
TEST
(IMRAN/NORIA
H)
R
E
H
A
T
LDK 1
K1-K2
PELAJAR UPSI
GURU
REHAT
PELAJAR
UPSI
LDK 2
TAYANGAN
(IDEO
(KHAIRI)
2 SEPT
2)1
(RABU)
SENAMAN
PAGI/SARAP
AN
(HAFIFI)
LDK 3
K3-K
PELAJAR UPSI
DAN GURU
R
E
H
A
T
LDK
POST TEST
PELAJAR UPSI
DAN GURU
&ERAMAH
MOTI(ASI/
PENUTUP
PERJALAN
AN
PULANG