Anda di halaman 1dari 2

SURAT KEBENARAN IBU / BAPA /

PENJAGA
SK.SUNGAI UDANG ,MELAKA
Guru besar
SK Sungai Udang
Batu 11 Sungai Udang
76300 Melaka
Adalah saya :
N! K"# : $bu " ba%a " %en&aga 'urid berna'a
:
yang bela&ar di seklah ini di kelas : dengan ini
'e'beri kebenaran ke%ada anak &agaan saya untuk turut serta dala' akti(iti
:
berte'%at di :
%ada tarikh dan hari berikut :
Saya )aha' baha*a %ihak seklah akan 'enga'bil langkah+langkah
kesela'atan yang se*a&arnya! ,engan ini saya 'e'beri %engakuan baha*a
saya tidak akan 'e'buat a%a+a%a tuntutan atau 'enga'bil a%a+a%a
tindakan undang+undang " 'ahka'ah terhada% %ihak seklah atau%un
sesia%a yang ada kaitan dengan %rgra' " akti(iti ini atas a%a+a%a
ke'alangan- ke.a.atan- ke'atian dan sebarang ke.ederaan terhada% anak
&agaan saya se'asa dan se%an&ang %rgra' ini ber&alan!
Saya dengan ini 'e'beri kebenaran ke%ada %ihak seklah atau *akilnya
'e'beri a%a+a%a ra*atan atau %ertlngan .e'as ke%ada anak &agaan saya
&ika dida%ati %erlu!
/andatangan ibu " ba%a " %en&aga ,isahkan leh
Na'a:
KELAB TUNAS BUDAYA JKKN MELAKA
PENTAS KANTIN SKSU
SETIAP HARI KHAMIS TAHUN 2014
/arikh:
N!/el : 0% 1as'i Seklah
: