Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN 1 PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI GURU

NAMA: NORIZAN BINTI MOHAMMAD ROHI


NO. KP: 810108035606
NO.FAIL: JP(SB!06811
JA"ATAN: PPPS DG#1
BI
L
PROGRAM!AKTI$ITI PETUNJUK PRESTASI TARIKH
PELAKSANAA
N
PEN%APAIAN
SEBENAR
%ATAT
AN
KUALITI KUANTITI MASA KO
S
SETENG
AH
TAHN
AKHIR
TAHUN
1 GURU MATA PELAJARAN
1.1 KEHADIRAN KE
SEKOLAH
AP 1996/SPI 192 HARI 6 JAM 15
MINIT
JAN - NOV TERCAP
AI
1.2 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) AP 1996/SPI 1 KALI
SETAHUN
JAN TERCAP
AI
1.3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) AP 1996/SPI 6
MINGGU
1 JAM JAN - NOV TERCAP
AI
1. MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN
PEM!ELAJARAN (P"P)
SPI 2 KALI
SEMINGG
U
#$ MINIT JAN - NOV TERCAP
AI
1.6 MEN%EMAK NOTA/LATIHAN PELAJAR SPI AKHIR
SETIAP
!ULAN
1 JAM JAN - NOV TERCAP
AI
1.& MEN%EDIAKAN SOLAN UJIAN' PEPERIKSAAN
SEMESTER 1 DAN 2' PERCU!AAN SPM DAN AKHIR
TAHUN
SPI 5 KALI
SETAHUN
1 JAM MAC' MEI'
JULAI' OGOS'
OKTO!ER
TERCAP
AI
1.# MEN%EMAK KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN
PELAJAR
SPI 5 KALI
SETAHUN
1 HARI MAC' MEI'
JULAI' OGOS'
OKTO!ER
TERCAP
AI
1.9 MELAKSANAKAN PROGRAM PRO !INTANG SPI 1 KALI
SETAHUN
3 !ULAN MAC - NOV TERCAP
AI
1.1$ PENTAKSIRAN KERJA KURSUS TINGKATAN 5 SPI 5$
PELAJAR
1 KALI
SETAHUN
MAC - JULAI TERCAP
AI
& GURU KELAS
2.1 !UKU KEHADIRAN PELAJAR SPI 2&
PELAJAR
5 KALI
SETIAP
MINGGU
JAN ( NOV TERCAP
AI
2.2 !UKU REKOD PRESTASI PELAJAR SPI 2&
PELAJAR
2 KALI
SETAHUN
JAN ( NOV TERCAP
AI
2.3 KAD $$1 M/R SPI 2&
PELAJAR
2 KALI
SETAHUN
JAN ( NOV TERCAP
AI
2. %URAN PELAJAR SPI 2& 1 KALI JAN ( )E! TERCAP
PELAJAR SETAHUN AI
2.5 KECERIAAN DAN KE!ERSIHAN KELAS SPI 2&
PELAJAR
SEPANJAN
G TAHUN
JAN ( NOV TERCAP
AI
2.6 SURAT AMARAN PELAJAR (MASALAH
KETIDAKHADIRAN DAN SALAH LAKU)
SPI 2&
PELAJAR
SEPANJAN
G TAHUN
JAN ( NOV TERCAP
AI
2.& SP!T SPI 2&
PELAJAR
2 KALI
SETAHUN
JAN' NOV TERCAP
AI
3 TUGAS KHAS (GURU UNIT 3K
.1 PEN%AMPAIAN HADIAH !AGI KELAS TER!ERSIH SPI 3 KELAS
TER!ERSI
H
SEPANJAN
G TAHUN
MAC ( NOV TERCAP
AI
.2 MENGUMPUL MARKAH AKHIR KE!ERSIHAN
SETIAP KELAS
SPI 1& KELAS SEPANJAN
G TAHUN
MAC ( NOV TERCAP
AI
# TUGAS KHAS (GURU KOKURIKULUM
.1 KELA! PENCINTA ALAM PKPA2/1991/
SPI
MIN
12KALI
SETIAP
!ULAN
JAN ( SEP TERCAP
AI
.2 UNIT !ERUNI)ORM PENGAKAP PKPA2/1991/
SPI
MIN 1#
KALI
SETIAP
!ULAN
JAN ( SEP TERCAP
AI
.3 SUKAN !OLA !ALING PKPA2/1991/
SPI
MIN 12
KALI
SETIAP
!ULAN
JAN - MEI TERCAP
AI
5 TUGAS KHAS (SETIAUSAHA PANITIA MATEMATIK
5.1 MENCATAT MINIT MES%UARAT SPI KALI SEPANJANG
TAHUN
TERCAP
AI
6 TUGAS KHAS (GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
6.1 MENGISI SECARA ATAS TALIAN PROGRAM I-
NILAM
SPI 2 KALI MEI' OKTO!ER TERCAP
AI
6.2 MEN%ELIA DAN MENGURUS !AHAN-!AHAN SPI SETIAP
!ULAN
SEPANJAN
G TAHUN
JAN - NOV TERCAP
AI
6.3 MEN%EDIA DAN MENGEDAR MINIT MES%UARAT
JK INDUK / KERJA
SPI 2 KALI SEPANJAN
G TAHUN
JAN - NOV TERCAP
AI
6. MEMANTAU DAN MENGA*AL SELIA
PELAKSANAAN PROGRAM
SPI SEPANJAN
G TAHUN
JAN - NOV TERCAP
AI
6.5 MELAKSANAKAN TUGAS SEMAKAN STOK DAN
INVENTORI PERALATAN
SPI 2 KALI SEPANJAN
G TAHUN
JAN - NOV TERCAP
AI
' TUGAS KHAS (KETUA PANITIA PENDIDIKAN SI$IK DAN KE"ARGANEGARAAN
&.1 MEMPENGERUSIKAN MES%UARAT PANITIA DAN
MENGEMASKINIKAN )AIL
SPI KALI SEPANJAN
G TAHUN
JAN - NOV TERCAP
AI
&.2 MENENTUKAN ANGGARAN PER!ELANJAAN
TAHUNAN
SPI 2 KALI SEPANJAN
G TAHUN
JAN - NOV TERCAP
AI
&.3 MENGESAHKAN SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN
DAN UJIAN !ULANAN SE!ELUM DIHANTAR KE !ILIK
CETAK
SPI 2 KALI SEPANJAN
G TAHUN
JAN - NOV TERCAP
AI
&. PEN%ELARAS MEN%EDIAKAN SOALAN (SOALAN SPI 1 KALI A*AL JAN TERCAP
PEPERIKSAAN/ UJIAN DAN PEMERIKSAAN KERTAS
JA*APAN
TAHUN AI
8 TUGAS KHAS (PEGA"AI ASET
#.1 MEN%ELARASKAN SEMUA URUSAN !ERKAITAN
DENGAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN IAITU
DARI SEGI PENERIMAAN' PENDA)TARAN'
PEN%IMPANAN' PENGGUNAAN' PEMERIKSAAN'
PELUPUSAN' HAPUS KIRA DAN KES KEHILANGAN
ASET ALIH KERAJAAN
SPI SEPANJAN
G TAHUN
JAN - NOV TERCAP
AI
#.2 MENGISI DATA ATAS TALIAN M%SPATA SPI SEPANJAN
G TAHUN
JAN - NOV TERCAP
AI
( TUGAS KHAS (SETIAUSAHA BIDANG KEMANUSIAAN
9.1 MENCATAT MINIT MES%UARAT' MENGEDAR
MINIT MES%UARAT' MEN%IMPAN SALINAN MINIT
DALAM )AIL
SPI SEPANJAN
G TAHUN
JAN - NOV TERCAP
AI
1
0
PROGRAM MAJLIS DOA RESTU MURID PMR
1$.1 AJK MAKANAN DAN MINUMAN SPI 1 KALI OKTO!ER TERCAP
AI
1$.2 AJK DISIPLIN DAN KE!ERSIHAN SPI 1 KALI OKTO!ER TERCAP
AI
1
1
SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN
11.1 !ENDAHARI SPI 1 KALI SPETEM!ER TERCAP
AI
11.2 AKTIVITI KECERIAAN DAN KE!ERSIHAN SPI 1 KALI SPETEM!ER TERCAP
AI
1
&
PERSEKUTUAN PELAJAR KRISTIAN
12.1 AJK JAMUAN SPI 1 KALI JULAI TERCAP
AI
1
3
KARNI$AL KURIKULUM
13.1 AKTIVITI DI !A*AH PANITIA PENDIDIKAN SIVIK
DAN KE*ARGANEGARAAN
SPI 1 MINGGU TERCAP
AI
1
#
KEJOHANAN OLAHRAGA PERINGKAT SEKOLAH
1.1 AJK PERSIAPAN TEMPAT TETAMU DAN HIASAN SPI 1 HARI JUN TERCAP
AI
1.2 HAKIM PENAMAT DAN PENCATAT MASA SPI 1 HARI JUN TERCAP
AI
1.3 PEGA*AI KEJOHANAN LOMPAT TINGGI SPI 1 HARI JUN TERCAP
AI
1
5
BI%ARA BERIRAMA DAN JAZZ %HANT
15.1 HAKIM JA++ CHANT SPI 1 HARI JULAI TERCAP
AI
1
6
PROGRAM SEKOLAH PEN)A)ANG &013
16.1 GURU !ERTUGAS SPI 2 MINGGU JUN'
SEPTEM!ER
TERCAP
AI
1
6
PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM
16.1 AJK HADIAH DAN CENDERAHATI SPI 3 HARI APRIL TERCAP
AI
1
'
MERENTAS DESA
1&.1 MEREKOD KEHADIRAN PELAJAR 5C SPI 1 HARI JANUARI TERCAP
AI
1
8
PEN)ERAHAN BANTUAN A"AL PERSEKOLAHAN
1#.1 !ENDAHARI SPI 1 HARI JANUARI TERCAP
AI
1#.1 PEN%ERAHAN *ANG !ANTUAN KEPADA
TINGKATAN 5C
SPI 1 HARI JANUARI TERCAP
AI
1
(
PROGRAM PAS%A PMR
19.1 LA*ATAN SAM!IL !ELAJAR KE RUMAH *ARGA
TUA SRI PRITCHARD DAN JA!ATAN PEN%IARAN
SA!AH
SPI 2#
PELAJAR
GURU
1 HARI OKTO!ER TERCAP
AI
TA!NDATANGAN PEGA*AI %ANG DINILAI TANDATANGAN PEGA*AI PENILAI PERTAMA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
NAMA PPD- LAU HUE% CH%I NAMA PPP-
TARIKH- TARIKH-