Anda di halaman 1dari 47

SULIT 1249/1

1249/1
Sejarah
Kertas 1
September
1 Jam
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALASIA
!A"ANGAN MELAKA
____________________________________________________

PEPE#IKSAAN PE#!U$AAN
TINGKATAN LIMA
2%11
MATA PELAJA#AN
SEJA#AH
Kertas 1
Sat& jam
JANGAN $UKA KE#TAS SOALAN INI SEHINGGA 'I$E#ITAHU
Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak
1249/1
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
1 Apakah tujuan pendidikan dalam kerajaan Mesir Purba?

A Memajukan ekonomi negara
B Melahirkan pegawai kerajaan
C Memantapkan institusi agama
D Memperkukuh pertahanan awam
2 Bagaimanakah raja-raja Dinasti Chan mengawal kuasa golongan pembesar tempatan di setiap
wilayah?

A Memberi hadiah
B Membayar gaji tetap
C Melantik ketua tentera
D Melaksanakan angkat sumpah
Apakah kesan peristiwa berikut terhadap tamadun !ndia?
Peristiwa Tahun
Perang "alinga 2#1 $%M%
A Pemberontakan puak Aryan
B Pengukuhan angkatan tentera
C Penguasaan golongan pendeta
D Perluasan agama Buddha

& Mengapakah $ukan 'limpik dianjurkan dalam tamadun (unani?
A Memantapkan pengaruh pembesar
B Menentukan kekuatan negara
C Menghormati )uhan *eus
D Menyatukan masyarakat Athens
+ "erajaan "edah )ua berperanan sebagai pelabuhan entrepot sebelum Melaka
Apakah buktinya?
A )inggalan ,andi
B -umpaan syiling emas
C Penemuan ar,a logam
D Penemuan tembikar
# "emasukan pengaruh .indu-Buddha turut membawa kepada kewujudan Bahasa $anskrit
Apakah kepentingan penggunaan bahasa berikut bagi masyarakat Asia )enggara?

A Memajukan perdagangan
B Menyatukan penduduk
C Meningkatkan daya intelek
D Mengukuhkan kuasa pembesar

2
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
/ Antara berikut0 yang manakah merupakan ,iri-,iri masyarakat Arab -ahiliyah?
! "egiatan riba dibenarkan
!! 1konomi sara diri dijalankan
!!! 2anita mewarisi harta pusaka
!3 $emangat assabiyah diamalkan
A ! dan !!
B ! dan !3
C !! dan !!!
D !!! dan !3
4 Mengapakah peperangan berikut berlarutan selama &5 tahun pada 6aman -ahiliyah?
Peperangan al-Basus
A $emangat kesukuan melampau
B Perebutan kawasan sempadan
C Campur tangan kuasa asing
D Penglibatan banyak puak
7 Cara 8abi Muhammad s%a%w% membentuk sebuah kerajaan berbe6a daripada ,ara yang digunakan
oleh pemimpin lain di dunia
Apakah perbe6aan yang dimaksudkan?
A Mengadakan musyawarah dengan ketua kaum
B Menyusun perlembagaan terlebih dahulu
C Membentuk pasukan tentera yang kuat
D Melantik pegawai yang berwibawa
15 $enarai berikut merupakan beberapa siri peperangan yang berlaku antara orang !slam Madinah
dengan 9uraisy Makkah
Perang Badar
Perang :hud
Perang "handak
Mengapakah orang !slam terlibat dalam peperangan tersebut?
A Menyebarkan agama
B Meluaskan empayar
C Mempertahan maruah
D Mempertingkat ekonomi

www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
11 )okoh berikut merupakan khali;ah pada 6aman "hula;a al-<asyidin%
Mengapakah beliau diberi gelaran tersebut?
A Mendamaikan suku Aus dan "ha6raj
B Membanteras gerakan al-<iddah
C Membentuk sistem ketenteraan !slam
D Mengembangkan pengajaran al-9uran
12 "erajaan :thmaniyah mengamalkan dasar diplomasi dan toleransi di kawasan jajahan takluknya
di 1ropah%
Apakah buktinya?
A Menubuhkan majlis syura
B Melaksanakan sistem hijabah
C Menyokong gerakan <e;ormation
D Mengiktira; kedudukan gereja 'rtodok
1 $enarai berikut merupakan kawasan-kawasan baru yang berjaya dikuasai oleh )un Perak pada
abad ke-1+
$iak
<okan
"ampar
Apakah kesan daripada penguasaan kawasan-kawasan tersebut?
A Perluasan syiar !slam
B Penyebaran adat istiadat Melaka
C 2arisan kesultanan diperkukuh
D "epesatan ilmu pengetahuan
1& :lama berikut memainkan peranan penting semasa kegemilangan !slam di A,heh
.am6ah al- =ansuri
$yamsudin al- $umaterani
Apakah sumbangan mereka?
A Menguruskan majlis pertabalan
B Mengetuai protokol istana
C Menjadi penasihat raja
D Melantik pembesar

KHALIFAH GELARAN
Abu Bakar al -$iddi> Penyelamat umat !slam
&
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
1+ "onsep daulat diamalkan dalam pemerintahan "esultanan Melayu Melaka?
Apakah kepentingan konsep tersebut?
! Memperkukuh kedudukan raja
!! Memupuk perpaduan masyarakat
!!! Menjamin kelangsungan ekonomi
!3 Mendapat penghormatan rakyat
A ! dan !!
B ! dan !3
C !! dan !!!
D !!! dan !3
1# ?ambar di bawah merupakan mata wang timah "edah berbentuk seekor ayam jantan yang
hinggap di atas beberapa ,in,in%
Apakah keistimewaan mata wang tersebut?
A )ertulis nama sultan yang memerintah
B Boleh digunakan se,ara berasingan
C 8ilai berdasarkan timbangan
D )er,atat tarikh dikeluarkan
1/ Maklumat berikut berkaitan penyelewengan golongan penguasa gereja sejak abad ke 15%
Penjualan sijil !ndulgen,es
Mengamalkan gaya hidup pemerintah
Apakah tindakan yang diambil oleh Martin @uther untuk mengatasi situasi tersebut?
A Menguasai ?ereja "atolik
B Menyebar idea pembaharuan
C Memperkenal Ma6hab Protestan
D Mempengaruhi pemikiran ,endekiawan

+
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
14 Maklumat berikut merupakan gerakan golongan buruh yang berlaku di Britain pada abad ke 17%
Pergerakan @uddite
Mengapakah peristiwa di atas berlaku?
A Menuntut kenaikan gaji
B Melindungi buruh wanita
C Mewujudkan kesatuan sekerja
D Mempertahan kaedah tradisional
17 -adual berikut menunjukkan jumlah eksport getah di )anah Melayu mengalami kemerosotan
antara tahun 1727 hingga tahun 172
Tahun Nilai (pound sterling)
1727 +5 /4+ 555
171 1 45# 555
172 7 5// 555
Mengapakah berlakunya keadaan tersebut?
A "emelesetan ekonomi dunia
B Musim kemarau melampau
C "ekurangan tenaga kerja
D $erangan penyakit
25 -adual berikut merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan di )anah Melayu pada abad
ke 25
Tahun Malu!at
1725 "ewujudan sekolah China mendorong kerajaan British mewartakan
1nakmen Penda;taran $ekolah di )anah Melayu
Mengapakah British mewartakan enakmen tersebut ?
A Mengatasi masalah kekurangan guru
B Menghapuskan kadar buta huru;
C Melahirkan golongan pro;esional
D Menyekat pengaruh komunis
21 Akta berikut dilaksanakan sewaktu penjajahan British di Burma%

#
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
Akta "ampung :lu Buma
Akta Perkampungan Burma
Apakah kesan pengenalan akta tersebut?
A ?olongan bawahan tertindas
B <aja mengukuhkan kedudukan
C =ungsi institusi agama mantap
D Pentadbiran tradisional terhapus
22 Apakah peranan <aden Adjeng "artini dalam gerakan nasionalisme di !ndonesia pada
awal abad ke-17?
A Mengukuhkan pentadbiran daerah
B Mengetuai kebangkitan penduduk
C Memajukan pendidikan golongan wanita
D Menggalakkan perpaduan dalam kalangan rakyat
2 <ajah berikut menerangkan ;aktor kebangkitan di 8aning terhadap British%

Apakah A?
A Paksaan bayaran u;ti
B Pembinaan balai polis
C Pen,abulan adat tradisi
D Pengenalan pelbagai ,ukai
2& $enarai berikut merupakan noBel yang terdapat di )anah Melayu pada awal abad ke-25%
Putera ?unung )ahan
Anak Mat @ela ?ila
Mengapakan noBel tersebut penting dalam perkembangan nasionalisme di )anah
Melayu?
A Mendesak pemulihan agama
B Mempertahan maruah bangsa
C Melindungi kepentingan wanita
D Mempelopori penubuhan parti politik
2+ Bagaimanakah tokoh berikut menyatukan negara -erman pada abad ke-17?

/
"ebangkitan Dol $aid
8aning sebagai
wilayah takluk
A
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
'tto 1duard Bon Bismar,k
A Mempraktikkan real politik
B Menggantung kuasa parlimen
C Menghapuskan institusi beraja
D Mengadakan pungutan suara
2# ?olongan 8ik dan 2an telah membantu dalam mengukuhkan kewibawaan
$ultan Muhammad !! C 14#-144# D di "elantan ?
Apakah sumbangan mereka?
A Menjadi pembesar di peringkat jajahan
B Memegang jawatan penting dalam kerajaan
C Menjadi penasihat dalam pentadbiran negeri
D Memberikan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi
2/ $enarai berikut merupakan organisasi yang menyokong pelaksanaan Malayan
:nion di )anah Melayu%
Angkatan Pemuda !nsa;
Angkatan 2anita $edar
Parti "ebangsaan Melayu Malaya
Mengapakah mereka bertindak demikian?
A Membendung ;ahaman berhaluan kiri
B Melindungi kepentingan peribumi
C Menghapuskan sistem beraja
D Meli,inkan pentadbiran

4
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
24 Apakah reaksi kakitangan awam di $arawak terhadap tindakan British mengeluarkan
pekeliling di bawah?
$urat Pekelilng 8o 7
A Menganjurkan kongres
B Meletakkan jawatan
C Melan,arkan mogok
D Mengadakan demonstrasi
27 Apakah tujuan DatoE 'nn -aaE;ar menubuhkan parti politik berikut?
Parti "emerdekaan Malaya
A Mewujudkan kerjasama kaum
B Menuntut kebebasan bersuara
C Membentuk kerajaan pusat
D Menentang penjajah luar
5 -adual di bawah menunjukkan keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 17++%
Apakah meni;esto Parti Perikatan sehingga membawa kepada kemenangan tersebut?
A Pengukuhan institusi beraja
B Peningkatan tara; hidup rakyat
C Pengawalan kemasukan imgran
D Perjuangan memerdekakan negara

Parti "ilangan Kerusi #ang $i!enangi
Perikatan +1
PA$ 1
7
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
1 ?ambar di bawah menunjukkan)unku Abdul <ahman sedang diarak di Bandar .ilir0
Melaka pada 2# =ebruari 17+#%
Apakah kepentingan peristiwa tersebut?
A Pengisytiharan tarikh kemerdekaan
B Pertemuan pemimpin negara
C Perhimpunan kempen pilihan raya
D Persidangan tahunan parti politik
2 Pernyataan berikut berkaitan dengan pembentukan Malaysia%
Tooh )uanku Abdul <ahman
Tarih 2/ Mei 17#1
Idea Penggabungan )anah Melayu0
$ingapura0 $abah0 $arawak dan Brunei
Mengapakah tokoh di atas mengemukakan idea penggabungan tersebut?
! Mengembangkan ekonomi
!! Mengukuhkan institusi beraja
!!! Menyediakan kemudahan sosial
!3 Menamatkan era penjajahan
A ! dan !!
B ! dan !3
C !! dan !!!
D !!! dan !3

15
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
-adual berikut merujuk kepada peristiwa penting perkembangan sejarah negara%
Tarih 1# $eptember 17#
Peristiwa Pembentukan Malaysia
Mengapakah =ilipina menentang usaha penggabungan tersebut?
A Mempertikai keputusan $uruhanjaya Cobbold
B Melindungi kepentingan ekonomi
C Menuntut hak terhadap $abah
D Memenuhi desakan rakyat
& Perkara 2+ Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa seseorang warganegara boleh
dilu,utkan kerakyatannya%
Apakah perkara yang membolehkan keadaan tersebut berlaku?
A Melanggar undang-undang
B Menjadi pemimpin pembangkang
C Mempertikai keistimewaan peribumi
D Menunjukkan ketidaksetiaan kepada negara
+ $enarai berikut merupakan lambang-lambang negara bagi Malaysia%
-ata 8egara
@agu 8egaraku
Bendera -alur ?emilang
Mengapakah lambang tersebut amat penting kepada rakyat Malaysia?
! Meningkatkan tara; hidup
!! Menyuburkan si;at taat setia
!!! Menerapkan semangat patriotisme
!3 Menghadapi ,abaran globalisasi
A ! dan !!
B ! dan !3
C !! dan !!!
D !!! dan !3
# Program pembangunan in-situ diran,ang di bawah Dasar Pertanian 8egara yang dilan,arkan
pada 21 -anuari 174&%
Apakah tujuan program tersebut dilaksanakan?
A Meningkatkan sektor penternakan
B Memperluas aktiBiti perniagaan
C Menyediakan modal kepada industri ke,il
D Memulihkan kawasan berproduktiBiti rendah

11
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
/ )okoh berikut merupakan pemimpin yang bertanggungjawab memperkenalkan Dasar
Penswastaan di Malaysia pada tahun 174%
)un Mahathir bin Mohamad
Apakah tujuan dasar tersebut dilaksanakan?
A Menggalakkan penyelidikan
B Meningkatkan mutu perkhidmatan
C Menambah pemilikan kerajaan
D Memperluas industri desa
4 Apakah pun,a yang menyebabkan dunia terpaksa berdepan dengan kon;lik berikut?
A Perebutan tanah jajahan
B Perbe6aan ideologi politik
C Persaingan menguasai bahan mentah
D Perlumbaan penggunaan senjata nuklear
7 <ajah berikut menunjukkan perubahan dalam pendekatan dasar luar Malaysia%
Mengapakah perubahan tersebut berlaku?
A Peralihan pu,uk pimpinan
B "epentingan ekonomi
C Pergolakan di 3ietnam
D Permintaan negara "omanwel

%anga!asa $elepas Perang Dunia "edua hingga 1747
Peristiwa Perang Dingin
&e'elu! ()*( &elepas ()*(
Dasar Pro- Barat Dasar Berke,uali
12
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
&5 Perkara berikut merujuk kepada pengisytiharan yang dibuat dalam Mesyuarat C.'?M
yang berlangsung di Malaysia pada tahun 1747%
Apakah tanggungjawab negara-negara anggota seperti yang telah dipersetujui melalui
deklarasi tersebut?
A Mengatasi masalah pen,emaran
B Menangani an,aman nuklear
C Melindungi kepentingan pelarian
D Memastikan kedamaian dunia
KERTA& &+ALAN TAMAT

Deklarasi @angkawi
1
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
1249/2 NAMA
SEJARAH
Kertas 2 TINGKATAN
September
2012
2 jam
MAJLIS PENGETA SEK!LAH MALA"SIA #MPSM$
%A&ANGAN MELAKA
PEPERIKSAAN PER%'AAN TINGKATAN LIMA
TAHN 2012
SEJARAH
Kertas 2
Dua jam tiga puluh minit

JANGAN 'KA KERTAS S!ALAN INI SEHINGGA (I'ERITAH
1. Tulis )*mb*r +a, pe)-e)a.a) dan a)-+a -/./ra)
anda pada petak yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:
'a0a-/a) A dan 'a0a-/a) '.
3. Jawab sem1a soalan dalam 'a0a-/a) A dan
t/-a soalan daripada 'a0a-/a) '.
4. Jawapan 'a0a-/a) A hendaklah ditulis pada
ruang yang disediakan dalam kertas soalan.
5. Jawapan bagi 'a0a-/a) ' hendaklah ditulis
dalam buku jawapan yang dibekalkan oleh
engawas eperiksaan. !ekiranya buku jawapan
tidak men"ukupi# sila dapatkan helaian
tambahan daripada engawas eperiksaan.
$. %eraikan bahagian & daripada kertas soalan ini.
'kat buku jawapan bersama(sama kertas soalan
ini dan serahkan kepada engawas eperiksaan
pada akhir peperiksaan.
). *arkah yang diperuntukkan bagi setiap soalan
atau "eraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.
1249/2
2L/0at 0a.ama) sebe.a0
+ntuk Kegunaan emeriksa
Bahagian oalan
Markah
!enuh
Markah
Diperoleh
A
" "#
$ "#
% "#
& "#
B
' $#
( $#
) $#
8 $#
* $#
+umlah
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
SEJARAH
Kertas 2
September
2012
2 jam
MAJLIS PENGETA SEK!LAH MALA"SIA #MPSM$
%A&ANGAN MELAKA
PEPERIKSAAN PER%'AAN
SIJIL PELAJARAN MALA"SIA 2012
MATA PELAJARAN
SEJARAH
Kertas 2
PERATRAN PEMARKAHAN
Kertas JA&APAN /)/ me)-a),1)-/ 24 0a.ama) ber3eta+4
2L/0at 0a.ama) sebe.a0
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
Tamadun Hwang Ho memberikan sumbangan penting kepada
peradaban dunia terutamanya dalam bidang pertanian.
2
Bahagian A
[40 markah]
Jawab semua soalan
1 Pernyataan berikut menerangkan tentang Tamadun Hwang Ho.
(a) Senaraikan dua bua dinasti yang perna memerinta Tamadun Hwang Ho.
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(b) "yatakan sumbangan tamadun tersebut kepada peradaban manusia.
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(c) #paka kema$uan yang tela di%apai ole tamadun tersebut dalam bidang pertanian&
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(d) Pada pendapat anda' mengapaka sektor pertanian penting kepada kema$uan sesebua
tamadun&
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(e) "egara (alaysia tela membangunkan sektor pertanian se$ak merdeka ingga kini.
)erdasarkan pemeratian anda' apaka usaa*usaa yang tela dilakukan untuk
membangunkan sektor pertanian di negara kita&
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
[Lihat halaman sebelah
1249/2
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
+
2 ,a$a di bawa meru$uk kepada kesan yang berlaku di #sia Tenggara akibat daripada
pengaru -slam.
(a) #paka pengaru -slam dalam aspek perdagangan di #sia Tenggara&
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(b) "yatakan %iri*%iri -slam yang terdapat pada mata wang di #sia Tenggara.
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(c) .elaskan peraturan*peraturan %ukai yang dikenakan kepada pedagang dan orang asing
di (elaka.
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(d) )erdasarkan pengetauan se$ara anda' apaka yang akan ter$adi sekiranya urusan
perdagangan di$alankan tanpa menggunakan mata wang&
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(e) (alaysia merupakan sebua kuasa perdagangan yang penting di #sia Tenggara.
Pada pendapat anda' apaka langka*langka yang bole diambil bagi men$adikan
negara kita terus unggul sebagai kuasa perdagangan terpenting di #sia Tenggara&
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
[Lihat halaman sebelah
1249/2
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
/erakan -sla
0isokong 1aum (uda 0itentang 1aum Tua
4
3 )erikut adala sebua pergerakan yang ada di Tana (elayu.
(a) "amakan dua toko gerakan di atas.
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(b) )erikan dua akbar dan ma$ala yang menyebarkan idea gerakan tersebut.
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(c) #paka idea*idea yang diper$uangkan ole gerakan itu&
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(d) "yatakan alangan*alangan yang diadapi ole 1aum (uda dalam per$uangan
mereka&
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(e) (alaysia ber%ita*%ita akan men$adi sebua negara ma$u pada taun 2020.
Pada pendapat anda' apaka %abaran*%abaran yang mesti ditempo bagi men$adikan
(alaysia sebua negara ma$u&
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
[Lihat halaman sebelah
1249/2
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
2
4 ,a$a berikut berkaitan 3aktor penggubalan dasar luar (alaysia.
(a) #paka X dan Y&
X : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[4 markah]
Y : ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[4 markah]
(b) (engapaka 3aktor ekonomi diambil kira dalam penggubalan dasar luar (alaysia&
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(c) )erdasarkan 3aktor se$ara' senaraikan dua negara yang men$alin ubungan
diplomatik dengan negara kita se$ak 5aman 1esultanan (elayu (elaka.
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(d) Pada pendapat anda' mengapaka (alaysia perlu men$alin ubungan dengan negara
luar&
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
(e) .ika anda seorang ketua kera$aan' %adangkan %ara untuk meningkatkan lagi ime$
negara di mata dunia&
(i) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2 markah]
[Lihat halaman sebelah
1249/2
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
6
Bahagian B
[60 markah]
Jawab tiga soalan sahaja
5 Peristiwa i$ra orang -slam (akka ke (adina berlaku pada 4 ,abiulawal bersamaan 42
September 622 (asii.
(a) #paka yang anda 3aam dengan maksud i$ra&
[4 markah]
(b) Terangkan sebab*sebab berlakunya i$ra.
[7 markah]
(c) )erdasarkan pengetauan se$ara anda' terangkan iktibar yang bole diperole
daripada peristiwa i$ra&
[7 markah]
6 8aman Pertengaan berlangsung di 9ropa dari taun 4:6 ( ingga taun4420 (.
(a) #paka %iri*%iri 8aman Pertengaan #wal (8aman /elap).
[ 7 markah]
(b) .elaskan perubaan*perubaan yang berlaku di 9ropa semasa 8aman 1emun%ak
Pertengaan.
[6 markah]
(c) Sebagai rakyat (alaysia yang priatin' %adangkan usaa*usaa yang bole dilakukan
bagi mengelakkan negara kita mengalami 8aman /elap sebagai mana yang berlaku di
9ropa pada 8aman Pertengaan.
[6 markah]
[Lihat halaman sebelah
1249/2
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
:
7 Pekembangan nasionalisme di #sia Tenggara pada umumnya dapat dibaagikan kepada dua
taap.
(a) "yatakan %iri*%iri nasionalisme taap pertama dan kedua di #sia Tenggara.
[6 markah]
(b) .elaskan perkembangan nasionalisme di negara berikut;
(i) <ilipina
[4 markah]
(ii) -ndonesia
[4 markah]
(c) #ndaikan anda adala sala seorang pemimpin nasionalis di #sia Tenggara ketika itu'
apaka tindakan yang akan anda lakukan bagi menangani pen$a$aan kuasa )arat&
[6 markah]
8 /ambar berikut menun$ukkan perundingan untuk memulikan ubungan (alaysia*
-ndonesia mengenai pembentukan (alaysia.
(a) Terangkan 3aktor*3aktor pembentukan (alaysia.
[6 markah]
(b) )erdasarkan pengetauan se$ara anda' terangkan pelbagai reaksi teradap
pembentukan (alaysia.
[7 markah]
(c) Pada pandangan anda' apaka iktibar yang dapat diteladani daripada usaa pemimpin
negara dalam men$ayakan pembentukan (alaysia&
[6 markah]
[Lihat halaman sebelah
1249/2
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
7
9 ,a$a dibawa berkaitan perkembangan sistem pendidikan di (alaysia.
(a) Terangkan perkembangan sistem pendidikan =ernakular di Tana (elayu semasa
pen$a$aan )ritis.
[6 markah]
(b) Terangkan langka*langka ke ara pembentukan dasar pendidikan kebangsaan.
[7 markah]
(c) Pada pendapat anda' bagaimanaka perpaduan dapat di%apai melalui sistem
pendidikan&
[6 markah]
!"#A$ $%ALA& #A'A#
[Lihat halaman sebelah
1249/2
Perkembangan sistem
pendidikan negara
Pendidikan >ernakular Pendidikan 1ebangsaan
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
SULIT 1249/1
1249/1
Sejarah
Kertas 1
September
1 Jam
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALASIA
!A"ANGAN MELAKA
__________________________________________________

PEPE#IKSAAN PE#!U$AAN
TINGKATAN LIMA
2%11
MATA PELAJA#AN
SEJA#AH & Set 2 '
Kertas 1
PE#ATU#AN PEMA#KAHAN
Kertas JA"APAN ()( me)*a)+,)*( 2 ha-ama) ber.eta/
1249/1
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
SEJARAH KERTAS 1 (SPM)
N0 S0a-a) Ja1apa) T()*/ata) $ab He-a(a) $,/, Te/s
1 $ 4 1 MS 22
2 A 4 1 MS 21
2 3 4 2 MS 44
4 ! 4 2 MS 54
4 3 4 2 MS 61
5 ! 4 2 MS 92
7 $ 4 4 MS 1%1
6 A 4 4 MS 1%2
9 $ 4 4 MS 126
1% ! 4 4 MS 12%
11 $ 4 5 MS 145
12 3 4 5 MS 152
12 A 4 7 MS 161
14 ! 4 7 MS 164
14 $ 4 6 MS 197
15 $ 4 6 MS 21%
17 ! 4 9 MS 221
16 3 4 9 MS 225
19 A 4 1% MS 24%
2% 3 4 1% MS 254
21 3 4 1 MS 11
22 ! 4 1 MS 19
22 A 4 2 MS 2%
24 $ 4 2 MS 42
24 A 4 2 MS 59
25 3 4 2 MS 62
27 ! 4 4 MS 1%%
26 $ 4 4 MS 111
29 A 4 4 MS 121
2% 3 4 4 MS 122
21 A 4 4 MS 124
22 $ 4 5 MS 126
22 ! 4 5 MS 146
24 3 4 7 MS154
24 ! 4 7 MS 167
25 3 4 6 MS 2%5
27 $ 4 6 MS 2%7
26 $ 4 9 MS 224
29 ! 4 9 MS 241
4% A 4 9 MS 244
1249/1
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
2
Soalan Butiran Markah
1 (a) F1
F2
F3
Dinasti Hsia
Dinasti Shang
Dinasti Chou
1
1
1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
1 (b) F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
F1%
F11
F12
F13
F14
Sist&m '&m&rintahan (&ra)a
*&nggunaan tulang ora+l& untuk m&ramal
,&-u)u.an tulisan i.&ogram
*&m(inaan sist&m '&ngairan/t&rusan
,&ma)uan .alam t&knologi '&m(a)akan
*&n+i'taan +angkul
*&n+i'taan sa(it
*&nggunaan (atas
M&nukar alat '&rtanian .ari'a.a ka0u k&'a.a (&si
*&mu)aan roh n&n&k mo0ang
,ons&' 1in .an 1ang
*&ranan F&ng Hsui
,al&n.ar China 0ang m&ngan.ungi 3% hari .alam s&(ulan .an 3!% hari
.alam s&tahun
*&ngamalan 2alsa2ah '&rang Sun 34u/'&n+i'taan kar0a The Art of War
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
1 (c) F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
F1%
F11
*&m(inaan sist&m '&ngairan/t&rusan
,&ma)uan .alam t&knologi '&m(a)akan
*&n+i'taan +angkul
*&n+i'taan sa(it
*&nggunaan (atas
M&nukar alat '&rtanian .ari'a.a ka0u k&'a.a (&si
*&nggunaan t&nggala untuk m&m(uat (atas
*&n+i'taan kolar ku.a untuk m&m(ol&hkan ku.a m&narik t&nggala ka0u
Sist&m '&nanaman s&+ara (&rgilir
,a-asan (ukit .it&r&s untuk k&giatan '&rtanian
*&m(inaan t&rusan untuk m&nga-al (an)ir
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
3
Soalan Butiran Markah
1 (d) F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
F1%
M&n0&.iakan (&kalan makanan
M&n)a.i (ahan untuk tu)uan '&r.agangan
M&m(ol&hkan ti.ak (&rgantung k&'a.a (&kalan .ari'a.a n&gara luar
M&n)a.i sum(&r '&k&r)aan '&n.u.uk
M&n)a.i lam(ang k&m&gahan s&s&(uah tama.un
M&m(ol&hkan rak0at m&n)ana '&n.a'atan / hasil n&gara
M&m(ol&hkan '&ngkhususan '&k&r)aan (&rlaku
M&m(ol&hkan tanah .i(angunkan s&+ara o'timum
M&ningkatkan k&ma)uan sains .an t&knologi .alam mas0arakat
M&lahirkan mas0arakat 0ang ino5ati2 .an kr&ati2
(Mana-mana )a-a'an munasa(ah)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
1 (e) F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
F1%
F11
F12
F13
F14
F1
F1!
F1"
F1#
F1$
F2%
F21
F22
F23
*&nu(uhan 6an+angan-ran+angan *&m(angunan 7ima 3ahun
Dasar 8konomi Baru
Dasar *&m(angunan 9asional
*&m(ukaan tanah (aru untuk '&rtanian
*&nu(uhan 7&m(aga *&m(angunan :n.ustri D&sa/6:D;
*&nu(uhan F87D;
M&m'&l(agaikan hasil '&rtanian s&'&rti g&tah .an k&la'a sa-it
*&nu(uhan ,&m&nt&rian *&m(angunan 9&gara .an 7uar Ban.ar
*&nu(uhan F;M;
*&nu(uhan F87C6;
*&nu(uhan M;6;
*&nu(uhan M;6D:
*&nu(uhan ,&m&nt&rian 3anah .an ,&ma)uan <ila0ah
*&nu(uhan 7&m(aga *a.i .an B&ras 9&gara
*&nu(uhan 7&m(aga ,&ma)uan :kan Mala0sia
*&nu(uhan 6:SD;
*&nu(uhan ,8=>6;/,8389?;H/D;6;/,8S8D;6
*&nu(uhan ,&m&nt&rian *&rtanian .an :n.ustri ;sas 3ani
*&nu(uhan @ni5&rsiti *&rtanian Mala0sia
*&nu(uhan 'asar tani
*&laksanaan hari '&la.ang
*&nu(uhan Bank *&rtanian
M&nggalakkan 6AD .alam '&rtanian
(Mana-mana )a-a'an munasa(ah)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
4
Soalan Butiran Markah
2 (a) F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
F1%
F11
F12
F13
F14
F1
F1!
F1"
,&-u)u.an k&ra)aan-k&ra)aan :slam 0ang m&n)alankan '&r.agangan
s&'&rti ;+h&h/M&laka /Brun&i/Sulu/=ohor/,&lantan/,&.ah/3&r&ngganu
M&m(ol&hkan '&.agang-'&.agang M&la0u m&m(a(itkan .iri s&+ara
akti2 .alam rangkaian '&r.agangan 3imur .an Barat
*&r.agangan m&m&satkan 'ros&s '&ngislaman .i ;lam M&la0u
M&-u)u.kan sist&m tim(angan/sukatan/ukur 0ang a.il
*&laksanaan sist&m '&rtukaran (arang .an ka&.ah )ual (&li 0ang a.il
;malan ri(a ti.ak .i(&narkan
?olongan +&ti 0ang m&m(&rikan 'in)aman -ang .i(&narkan
m&n)alankan akti5iti
?olongan ka0a .an (&rk&mam'uan .i-a)i(kan m&m(a0ar 4akat harta
*&nu(uhan Baitulmal untuk m&n0&l&nggara harta k&ra)aan/
'&r(&n.aharaan n&gara
*&n0&.iaan k&mu.ahan '&r.agangan k&'a.a '&.agang asing
M&-u)u.kan sist&m '&nta.(iran 0ang li+in untuk k&mu.ahan
'&r.agangan
M&-u)u.kan )a-atan 7aksamana untuk m&n)aga urusan k&lautan
M&-u)u.kan )a-atan S0ah(an.ar s&(agai k&tua '&la(uhan :slam
M&ngamalkan unsur halal s&masa (&rurus niaga
;malan '&nin.asan .an '&ni'uan .ilarang
9ilai-nilai murni s&'&rti (&r)imat +&rmat .an (&rsungguh-sungguh
.igalakkan
;malan (&rs&.&kah ol&h '&.agang 0ang ka0a .igalakkan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
2 (b) F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
F1%
F11
F12
F13
F14
Mata -ang .i'&r(uat .ari'a.a timah
Di M&laka mata -angn0a (&r(&ntuk (ulat
B&rat mata -ang .i M&laka satu kati la'an tahil
9ama sultan 0ang m&m&rintah .i+atat 'a.a mata -ang
3arikh :slam .i+atat 'a.a mata -ang
Mata -ang .ari n&gara-n&gara :slam s&'&rti *arsi/Hormu4/Cam(a0
.igunakan .i M&laka
Mata -ang t&rs&(ut (ol&h .itukarkan .&ngan mata -ang t&m'atan
Di =ohor mata -ang timah .ik&nali s&(agai katun
B&r(&ntuk (ulat atau s&gi &nam
Mata -ang ti.ak m&m'un0ai tarikh
M&m'un0ai tulisan )a-i/;ra( s&'&rti Malik atau Sultan al-;.il
Mata -ang timah .i n&g&ri ,&.ah (&r(&ntuk s&&kor a0am )antan 0ang
hingga' .i atas (&(&ra'a +in+in
Mata -ang ini (ol&h .i'atahkan .an .igunakan s&+ara (&rasingan
Mata -ang 0ang .i'&r(uat .ari'a.a &mas .i =ohor .ik&nali s&(agai
ku'ang
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com

Soalan Butiran Markah


F1
F1!
F1"
F1#
F1$
Mata -ang &mas .i =ohor 0ang t&rtua (&rtarikh 12"/'a.a 4aman
Sultan ;lau.in 6ia0at S0ah
M&ngan.ungi &mas s&(&rat 1% grains (%B! gram) .an 4% grains (2B!
gram)
Di ,&lantanC mata -ang &mas .ik&nali s&(agai ki)ang
S&tia' mata -ang &mas t&rt&ra nama .an 'angkat sultan 0ang
m&m&rintah .an 0ang m&ng&luarkan -ang t&rs&(ut
Di (ahagian (&lakang mata -ang t&rtulis g&laran :slam sultan
(&rk&naan s&'&rti ,hali2atul Muslimin
1
1
1
1
1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
2 (c) F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
*&.agang .i-a)i(kan m&m(a0ar +ukai t&rha.a' (arang .agangan
Cukai t&ta' (+ukai im'ort) .it&ta'kan ol&h '&m&rintah
*&.agang .ari :n.ia/C&0lon/3anah ;ra(/Siam/*&gu .ik&nakan +ukai
s&(an0ak &nam '&ratus
*&.agang .ari =&'un .an China .ik&h&n.aki m&m(a0ar +ukai
s&(an0ak lima '&ratus
B&ras .an makanan ti.ak .ik&nakan +ukai
>rang asing 0ang m&n&ta' .i M&laka .ik&nakan +ukai
>rang asing 0ang .atang .ari ,&'ulauan M&la0u .ik&nakan +ukai
.ira)a s&(an0ak tiga '&ratus
>rang asing lain .ik&nakan +ukai .ira)a s&(an0ak &nam '&ratus
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
2 (d) F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
Sist&m (art&r/tukar (arang .igunakan .&ngan m&luas
8konomi sukar (&rk&m(ang
*&r.agangan antara(angsa m&n)a.i t&rha.
*ros&s '&r+ukaian m&n)a.i sukar
*&r(&lan)aan m&nguruskan '&r.agangan (&rtam(ah
8konomi sara .iri m&n)a.i k&utamaan
>rang ramai l&(ih (an0ak m&n)a.i '&tani
*&r(&n.aharaan n&gara (&rkurangan
:m&) n&gara .i'an.ang r&n.ah
(Mana-mana )a-a'an munasa(ah)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
!
Soalan Butiran Markah
2 (e) F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
F1%
F11
F12
F13
M&n0&.iakan rak0at 0ang (&r'&n.i.ikan
M&marta(atkan k&r)a0a .alam (i.ang '&r.agangan
M&m(ina 'rasarana 0ang l&ngka' untuk tu)uan '&r.agangan
M&ngurangkan kar&nah (irokrasi .alam (i.ang '&r.agangan
M&m(angunkan '&rtahanan n&gara
M&mastikan rak0at (ol&h m&nguasai '&l(agai (ahasa
M&n)alin hu(ungan '&r.agangan .&ngan '&l(agai n&gara
M&mu'uk '&r'a.uan kaum .alam kalangan rak0at
M&ma)ukan t&knologi maklumat
M&m&ntingkan 6AD
M&n0&mai s&mangat Mala0sia Bol&h
M&ngutamakan ino5asi
M&ng&nakan +ukai 0ang (&r'atutan
(Mana-mana )a-a'an munasa(ah)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
3 (a) F1 Sh&ikh 3ahir =alalu.in 1
F2 S0&. Sh&ikh al-Ha.i 1
F3 DrB Burhanu..in al-H&lm0 1
F4 Moh. 1unus ;(.ul Hami. 1
F Ha)i ;((as (B Moh. 3aha 1
F! Sh&ikh Moh. Salim al-,alili 1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
3 (b) F1 ;l-:mam 1
F2 9&ra+ha 1
F3 :.aran Daman 1
F4 *&ngasuh 1
F ;l-:kh-an 1
F! Sau.ara 1
F" S&mangat :slam 1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
3 (c) F1 M&n)ana a)aran :slam .ari su.ut k&ma)uan .unia/k&m(ali k&'a.a
a)aran :slam s&(&nar
1
F2 ?&saan m&ma)ukan '&n.i.ikan/&konomi/'olitik/.an sosial orang
M&la0u
1
F3 M&n0&mai sika' m&ngkritik '&n)a)ah k& .alam 2ikiran orang M&la0u 1
F4 M&ngkritik ra)a .an '&m(&sar M&la0u 0ang ti.ak m&ma)ukan orang
M&la0u
1
F M&n+&tuskan i.&a '&nu(uhan ma.rasah 1
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
"
Soalan Butiran Markah
F! M&n+a.angkan '&n.i.ikan untuk -anita 1
F" M&ngg&sa '&n.i.ikan :slam m&li'uti '&n.i.ikan .unia .an akhirat 1
F# M&nitik(&ratkan '&ng&tahuan s&)arah k&rana (an0ak ikti(ar (ol&h
.i'&la)ari
1
F$ M&ng&t&'ikan a.at r&sam .an k&'&r+a0aan karut 0ang (ol&h
m&nghalang k&ma)uan
1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
3 (d) F1 3&ntangan ol&h ,aum 3ua 1
F2 @n.ang-un.ang 0ang .ik&luarkan ol&h 9&g&ri-9&g&ri M&la0u (agi
m&nghalang '&ngaruh ,aum Mu.a
1
F3 3i.ak m&m(&narkan s&(arang k&giatan .ak-ah :slam .ilakukan tan'a
k&(&naran sultan
1
F4 M&nghalang risalah .an (uku ,aum Mu.a .i (a-a masuk k& 9&g&ri-
9&g&ri M&la0u
1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
3 (e) F1 3&kanan .ari'a.a n&gara ma)u 1
F2 *&rsaingan &konomi .unia 1
F3 ,&naikan harga (arangan 1
F4 ,&kurangan t&naga mahir 1
F Masalah '&r'a.uan kaum 1
F! ,a.ar '&ngangguran tinggi 1
F" Masalah k&miskinan 1
F# 3&knologi r&n.ah 1
F$ *&n+&maran 1
F1% ?&)ala sosial 1
F11 ?lo(alisasi 1
(Mana-mana )a-a'an munasa(ah)
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
#
Soalan Butiran Markah
4 (a) F1 Faktor 'olitik 1
F2 Faktor g&ogra2i 1
F3 Faktor .&mogra2i/'&n.u.uk 1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
4 (b) F1 Mala0sia m&ngamalkan 'asaran (&(as 1
F2 Mala0sia '&ng&luar utama (i)ih timah .an g&tah 1
F3 Mala0sia m&nghara'kan 'asaran n&gara ma)u 1
F4 Mala0sia m&nghara'kan mo.al n&gara ma)u 1
F M&nggalakkan '&la(uran asing .ari n&gara ma)u s&'&rti Britain .an
;m&rika S0arikat
1
F! M&n0&.iakan '&luang '&k&r)aan 1
F" M&ningkatkan 'asaran (arangan k&luaran Mala0sia .ari n&gara
m&m(angun .an n&gara-n&gara :slam
1
F# M&nggalakkan '&la(uran asing .ari =&'un .an ,or&a m&lalui Dasar
*an.ang k& 3imur
1
(Mana-mana )a-a'an munasa(ah)
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
4 (c) F1 China 1
F2 ;ra( 1
F3 Siam 1
F4 :n.on&sia 1
F Brun&i 1
F! Singa'ura 1
F" Britain 1
F# ;ustralia 1
F$ 9&- D&alan. 1
(Mana-mana )a-a'an munasa(ah)
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
4 (d) F1 M&n)alankan k&giatan '&r.agangan 1
F2 M&nga.akan hu(ungan .i'lomatik/'&rsaha(atan 1
F3 M&n)amin k&s&lamatan n&gara .ari'a.a an+aman komunis 1
F4 M&minta (antuan '&rtahanan .ari'a.a an+aman luar 1
F M&n+ari 'asaran (agi (arangan k&luaran t&m'atan 1
F! M&ma)ukan &konomi n&gara 1
F" M&n.a'atkan mo.al asing/'&la(uran asing 1
F# M&m&lihara k&.aulatan n&gara 1
F$ M&n&rima 'akai nilai murni/k&sungguhan (&k&r)a/&tika '&ngurusan
0ang (aik .ari n&gara luar
1
(Mana-mana )a-a'an munasa(ah)
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
$
Soalan Butiran Markah
4 (e) F1 M&n)amin .an m&nghormati k&.aulatan n&gara lain 1
F2 M&ningkatkan &konomi n&gara m&n)a.i n&gara '&rin.ustrian 1
F3 M&n)a.ikan n&gara (&r'&n.a'atan tinggi 1
F4 S&mangat '&r'a.uan m&lalui kons&' 1Mala0sia 1
F M&n)amin hak asasi manusia .i'atuhi 1
F! M&ma)ukan (i.ang '&lan+ongan n&gara 1
F" M&n)amin k&amanan/k&sta(ilan/k&s&lamatan n&gara 1
F# 3i.ak m&n+am'uri urusan .alam n&gara lain 1
F$ M&n)a.ikan Mala0sia hu( '&n.i.ikan antara(angsa 1
(Mana-mana )a-a'an munasa(ah)
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
(a) F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
B&rasal .ari'a.a '&rkataan ;ra(
B&rmakna (&r'in.ah
@mumn0a '&r'in.ahan .ari satu t&m'at k& satu t&m'at 0ang lain
*&r'in.ahan orang :slam .ari kota Makkah k& Ma.inah
*&r)uangan untuk m&n&gakkan k&(&naran .an m&ninggalkan
k&(urukan/k&)ahatan
S&mangat ingin (&ru(ah
*&ru(ahan (&rlaku .alam '&l(agai k&a.aan s&'&rti '&ru(ahan .ari s&gi
sika'/+ara (&r2ikir/tingkah laku
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 4 x 1 m] [4m]
(b) F1
H1a
H1(
F2
H2a
H2(
F3
H3a
F4
H4a
F
Ha
Perintah Allah
m&n&rusi Surah al-;n2al
;llah m&n0atakan t&ntang niat .an 'akatan orang Eurais0 untuk
m&m(unuh (agin.a
Untuk meneruskan penyebaran Islam
.i Makkah '&n0&(aran :slam m&ngha.a'i an+aman kuat
an+aman .alam (&ntuk '&n0&ksaan/'&mulauan/+&r+a
Sebagai satu strategi baru penyebaran Islam/meneruskan ak!ah
Islamiah
suasana aman .i t&m'at 0ang (aru m&mu.ahkan '&n0&(aran :slam
Untuk me!u"ukan sebuah masyarakat Islam yang bersatu pau
an sempurna
m&m(ol&hkan :slam .i)a.ikan 'an.uan .alam '&m(&ntukan n&gara
#emputan aripaa masyarakat Arab $ainah
Salah satu s0arat .alam *&r)an)ian ;Fa(ah ::
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
1%
Soalan Butiran Markah
F!
H!a
H!(
F"
H"a
F#
H#a
H#(
Untuk menyelesaikan k%n&lik masyarakat Arab $ainah
suku ;us .an ,ha4ra) s&ring (&rt&lagah s&sama s&n.iri
&konomi m&r&ka .ikuasai ol&h orang 1ahu.i
'rang Arab $ainah memerlukan pemimpin yang berkaliber
9a(i .i'&rlukan untuk m&n.amaikan mas0arakat Ma.inah 0ang
s&ntiasa (&rmusuhan
#aminan keselamatan iberi kepaa %rang Islam $akkah yang
berhi"rah
m&n0&.iakan t&m'at tinggal
m&n0atakan k&s&.iaan untuk m&m'&rtahankan :slam
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana # x 1 m] [(m]
(c) F1
H1a
F2
H2a
F3
H3a
F4
H4a
F
Ha
F!
H!a
F"
H"a
F#
H#a
)ita mesti sanggup berk%rban emi men*apai ke"ayaan
S&(agai +ontohC 6asulullah m&ninggalkan kam'ung halaman
)ita mesti berani berkata benar
S&(agai +ontohC 6asulullah m&n0&(arkan agama :slam -alau'un
.it&ntang .an .ian+am
)ita mesti bertinak bi"ak
S&(agai +ontohC (agin.a m&nggunakan )alan k& s&latan untuk k&
Ma.inah
)ita mesti mempunyai keb%lehan meran*ang
S&(agai +ontohC (agin.a ti.ak t&rus k& Ma.inahC s&(alikn0a
(&rs&m(un0i .ahulu .i ?ua 3hur
)ita tiak b%leh berputus asa
S&(agai +ontohC (agin.a ti.ak (&r'utus asa m&ngu(ah tingkah laku
mas0arakat Eurais0 Makkah
)ita mesti memanang mulia peranan kaum !anita
S&(agai +ontohC ;smaG (inti ;(u Bakar m&nghantar makanan .an
m&n0am'aikan (&rita t&ntang g&rakan orang Eurais0
)ita mesti seia berbakti emi negara
S&(agai +ontohC ;(.ul 6ahman (in ;u2 m&n0um(angkan hartan0a
untuk umat :slam
)ita mesti mengamalkan sikap berkasih sayang sesama insan
S&(agai +ontohC ;li (in ;(u 3ali( sanggu' m&ngam(il t&m'at ti.ur
9a(i Muhamma. k&rana kasih .an sa0angn0a t&rha.a' 9a(i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
11
Soalan Butiran Markah
F$
H$a
F1%
H1%a
F11
H11a
)ita mesti mengamalkan nilai bersatu pau alam masyarakat
S&(agai +ontohC kaum ;us .an ,ha4ra) .isatukan ol&h 6asulullah
m&n)a.i ;nsar
)ita mesti menyemai hubungan persauaraan yang se"ati
S&(agai +ontohC golongan ;nsar (&rs&.ia m&na-arkan hartaC t&m'at
tinggalC .an ist&ri k&'a.a golongan Muha)irin
)ita mesti mengamalkan semangat beker"asama
S&(agai +ontoh m&lalui s&mangat ini Mas)i. 9a(a-i (&r)a0a .i.irikan
(Mana-mana )a-a'an munasa(ah)
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana # x 1 m] [(m]
! (a) F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
F1%
F11
F12
F13
F14
F1
F1!
F1"
F1#
F1$
F2%
F21
F22
F23
F24
F2
F2!
,&m&rosotan .alam (i.ang ilmu '&ng&tahuan
,&m&rosotan .alam '&r.agangan
,&m&rosotan .alam k&hi.u'an '&r(an.aran
3i.ak t&r.a'at '&nta.(iran 'usat 0ang (&rk&san
B&rlaku sist&m 2&u.al
,&mun+ulan golongan tuan tanah/(aron
3uan tanah m&m(&ri '&rlin.ungan k&'a.a '&tani
S&(agai tukaran '&tani t&r'aksa m&m(a0ar +ukai 0ang tinggi k&'a.a
tuan tanah
*&tani 0ang ti.ak mam'u m&m(a0ar +ukai t&r'aksa m&n0&rahkan
tanah m&r&ka k&'a.a tuan tanah
M&r&ka m&n)a.i ham(a
3uan tanah m&n.a'atkan '&rlin.ungan .ari'a.a ra)a
3uan tanah t&r'aksa m&m(a0ar +ukai atau (&rkhi.mat k&'a.a ra)a
?&r&)a ,atolik m&ru'akan institusi 0ang amat (&rkuasa
M&miliki hartanah 0an (an0ak
?&r&)a m&ngongkong k&hi.u'an mas0arakat 8ro'ah
?&r&)a m&m(&ri 2okus k&'a.a k&giatan agama .an '&m(&la)aran ilmu
k&akhiratan saha)a
,&giatan '&r.agangan ti.ak (&rk&m(ang m&luas
Di '&rairan 'antai utara .an (arat .iganggu ol&h s&rangan orang
Hiking .an Mag0ar
Di ka-asan M&.it&rran&an t&lah .ikuasai ol&h '&.agang-'&.agang
:slam
>rang 8ro'ah ti.ak (&ru'a0a m&n0aingi '&.agang-'&.agang :slam
8konomi .itum'ukan k&'a.a (i.ang '&rtanian
*&rniagaan (arangan '&rtanian .i)alankan s&+ara tukar (arang
*&nggunaan mata -ang sangat t&rha.
*usat '&m&rintahan 0ang l&mah
,&giatan &konomi t&rha.
,&l&m(a'an '&rk&m(angan ilmu '&ng&tahuan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana # x 1 m] [(m]
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
12
Soalan Butiran Markah
! (b) F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
F1%
F11
F12
F13
?&r&)a m&mainkan '&ranan s&(agai institusi 0ang uni5&rsal
?&r&)a m&n)a.i ag&n '&n0atuan
B&rlaku '&ru(ahan &konomi 0ang k&tara
B&rlaku '&rtam(ahan '&n.u.uk
B&rlaku '&ningkatan akti5iti '&rtanian
,&mun+ulan akti5ii '&r.agangan
,&mun+ulan (an.ar-(an.ar s&'&rti H&ni+&C MilanC .an Flor&n+&
7ahirn0a k&las '&rt&ngahan 0ang t&r.iri .ari'a.a artisanC '&.agang
.an ahli '&r(ankan
Status sosial s&orang (&rgantung k&'a.a k&ka0aan (ukann0a
'&milikan tanah
6ak0at mula t&rli(at .alam urusan 'olitik
*&ngli(atan rak0at m&n&rusi institusi 'arlim&n
M&m(&rikan hak (&r'olitik k&'a.a rak0at
B&rlaku )alinan hu(ungan antara rak0at .&ngan '&m&rintah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana ! x 1 m] [+m]
! (c) F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
F1%
F11
F12
F13
F14
F1
M&nggalakkan rak0at (&rilmu '&ng&tahuan
M&mastikan rak0at m&n.alami :C3
M&m&ntingkan su()&k Sains .an Mat&matik
M&nu(uhkan (an0ak uni5&rsiti a-am .an s-asta
M&n)amin k&amanan/k&sta(ilan n&gara
M&mu'uk s&mangat +inta akan n&gara .alam kalangan rak0at
M&ngha0ati s&mangat 1Mala0sia
B&li (arangan (uatan t&m'atan
*atuh k&'a.a un.ang-un.ang n&gara
M&ngha0ati s&mangat 6ukun&gara
3i.ak m&lakukan )&na0ah
M&nggalakkan kons&' '&m(&la)aran s&'an)ang ha0at
6ak0at 'atuh k&'a.a agama
3i.ak (&rs&ngk&ta .&ngan n&gara t&tangga
M&n)alin hu(ungan .i'lomatik .&ngan n&gara luar
(Mana-mana )a-a'an munasa(ah)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana ! x 1 m] [+m]
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
13
Soalan Butiran Markah
" (a)
F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
F1%
F11
F12
F13
,asi%nalisme tahap pertama
*&n&ntangan t&rha.a' '&n)a)ah s&+ara t&r(uka
B&rsi2at s&t&m'at
3i.ak (&rorganisasi
:su k&(u.a0aan/agama/hak '&ri(umi m&n)a.i 2aktor 0ang
m&n+&tuskan g&rakan nasionalism&
Di'im'in ol&h golongan '&rt&ngahan 0ang (&r'&n.i.ikan Barat .an
;sia Barat
7&(ih m&n&kankan k&s&.aran 'olitik .ari'a.a tin.akan 'olitik
M&nuntut hak-hak '&ri(umi .an tara2 hi.u' '&ri(umi .i'&r(aiki
3i.ak m&nuntut k&m&r.&kaan .&ngan s&g&ra
,asi%nalisme tahap keua
?&rakan nasionalism& l&(ih ra.ikal
?&rakan (&rorganisasi
Di'im'in ol&h golongan (&r'&n.i.ikan/(&r'&ng&tahuan luas .alam
(i.ang k&(u.a0aan .an ilmu '&ng&tahuan Barat
Matlamat '&r)uangan m&nuntut k&m&r.&kaan
Mahu m&m(&ntuk s&(uah k&ra)aan s&n.iri 0ang (&r.aulat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana ! x 1 m] [+m]
" (b)
F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
F1%
F11
F12
F13
F14
F1
F1!
F1"
F1#
-ilipina
3aha' '&rtama m&ru'akan ?&rakan Dak0ah
?&rakan ini .ik&tuai ol&h =os& 6i4al
M&r&ka m&nuntut Fili'ina .i)a.ikan -ila0ah S&'an0ol
M&r&ka m&nuntut (angsa Fili'ina .i(&rikan hak 0ang sama s&'&rti
0ang .i'&rol&h (angsa S&'an0ol
M&r&ka m&nuntut (angsa Fili'ina .i(&rikan k&(&(asan (&rsuara
=os& 6i4al m&nu(uhkan 7iga Fili'ina
Dis&(a(kan tuntutan-tuntutann0a ti.ak .ila0an
B&rtu)uan m&n.&sak k&ra)aan Fili'ina m&lakukan '&m(aharuan
'olitik/&konomi/sosial
=os& 6i4al .itangka'
=os& 6i4al .i(uang n&g&ri k& Da'itan
=os& 6i4al .ik&nakan hukuman (unuh atas tu.uhan t&rli(at .alam
g&rakan '&m(&rontakan
?&rakan nasionalism& taha' k&.ua (&rmula .&ngan '&nu(uhan
,ati'unan
Ditu(uhkan ol&h ;n.r&s Boni2a+io
M&mulakan '&n&ntangan s&+ara ra.ikal
Matlamatn0a untuk m&n0atukan (angsa Fili'ina
Matlamatn0a untuk m&n+a'ai k&m&r.&kaan m&lalui r&5olusi
M&nggunakan m&.ia +&tak untuk m&n0&(arkan 2ahaman r&5olusi
k&'a.a rak0at
;kh(ar rasmin0a ,ala0an
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
14
Soalan Butiran Markah
F1$
F2%
F21
F22
F23
F24
F2
F2!
F2"
F2#
F2$
F3%
F31
M&lan+arkan r&5olusi (&rs&n)ata untuk m&nggulingkan '&m&rintahan
S&'an0ol
3&ta'i gagal
,ati'unan l&mah s&l&'as Boni2a+io .ihukum mati ol&h ;guinal.o
;guinal.o m&nga.akan k&r)asama .&ngan ;m&rika S0arikat
B&r)a0a m&ngusir S&'an0ol 'a.a tahun 1#$#
;m&rika S0arikat 'ula m&nguasai Fili'ina m&nggantikan S&'an0ol
*&ris0tiharan ,&m&r.&kaan Fili'ina ol&h ;guinal.o ti.ak .iiktira2
ol&h ;m&rika S0arikat
6&5olusi .it&ruskan s&hingga ;guinal.o .itangka' 'a.a tahun 1$%1
,&ra)aan ;m&rika S0arikat m&m(&narkan '&nu(uhan 'arti-'arti
'olitik 0ang s&.&rhana
*a.a tahun 1$%" *arti 9asional m&m&nangi 'ilihan ra0a
S&rgio >sm&na .ilantik m&ng&tuai D&-an *&rhim'unan
*a.a tahun-tahun 1$3%-an nasionalis Fili'ina m&nuntut
s&mula k&m&r.&kaan m&lalui '&rl&m(agaan
Dis&(a(kan k&'im'inan .i ;m&rika S0arikat (&rtukar k&'a.a
k&ra)aan 0ang l&(ih li(&ral
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 4 x 1 m] [4m]
F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
F1%
F11
F12
F13
F14
F1
F1!
F1"
i) In%nesia
*a.a taha' '&rtama m&m(&rikan tum'uan t&rha.a' isu-isu '&n.i.ikan
6a.&n ;.)&ng ,artini (&rusaha m&ma)ukan '&n.i.ikan .alam
kalangan -anita
B&liau m&nghasilkan (uku Ha(is ?&la' 3&r(itlah 3&rang
.an *&nulisan S&orang *ut&ri =a-a
Bukun0a m&n.&.ahkan k&mun.uran rak0at :n.on&sia
Bukun0a m&n+&ritakan '&nin.asan '&n)a)ah B&lan.a
*&r)uangan ,artini m&m(&rikan ins'irasi k&'a.a '&)uang-'&)uang
s&l&'asn0a
Muhamma.i0ah m&ru'akan g&rakan t&r'&nting 'a.a taha' '&rtama
Matlamatn0a ingin m&n0&(arkan a)aran :slam 0ang s&(&nar
Matlamat lain ingin m&nghin.ari an+aman s&kularism& Barat .an
agama ,ristian
Muhamma.i0ah (an0ak m&n.irikan s&kolah/klinik/mas)i.
3aha' k&.ua m&m'&rlihatkan '&r)uangan 'arti-'arti 'olitik 0ang
ra.ikal
Contohn0a Sar&kat :slam/*arti ,omunis :n.on&sia/*arti 9asional
:n.on&sia
M&nuntut k&m&r.&kaan .&ngan lantang
Sanggu' m&nggunakan k&k&rasan (agi m&n+a'ai k&m&r.&kaan
*arti 9asional :n.on&sia .i (a-ah 'im'inan So&karno 'aling
(&r'&ngaruh
*ihak B&lan.a m&nangka' '&mim'in-'&mim'in ra.ikal
*arti 9asional :n.on&sia .iharamkan ol&h B&lan.a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 4 x 1 m] [4m]
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
1
Soalan Butiran Markah
" (c) F1
F2
F3
F4
F
F!
F"
F#
F$
F1%
F11
F12
F13
F14
F1
F1!
F1"
F1#
F1$
F2%
F21
F22
F23
M&nulis .alam akh(ar m&n0atakan rasa ti.ak 'uas hati
M&n0atukan '&n.u.uk t&m'atan/'&ri(umi
M&nulis no5&l/+&r'&n/'uisi m&n+&ritakan k&s&ngsaraan rak0at
'&ri(umi
M&minta s&+ara (aik su'a0a '&n)a)ah m&la0an rak0at t&m'atan
.&ngan (&rh&mah
B&run.ing .&ngan '&n)a)ah
M&minta '&n)a)ah m&m(&rikan s&.ikit k&(&(asan k&'a.a rak0at
M&ma)ukan '&n.i.ikan .alam kalangan rak0at t&m'atan
M&nulis surat k&'a.a *arlim&n '&n)a)ah su'a0a .ila0an .&ngan (aik
M&nghantar t&l&gram k&'a.a '&n)a)ah Barat m&minta tara2 hi.u'
.i'&r(aiki
M&mulaukan k&ra)aan '&n)a)ah
3i.ak (&k&r)asama .&ngan '&n)a)ah
3i.ak m&n)a.i kakitangan k&ra)aan '&n)a)ah
M&nsa(ota) &konomi k&ra)aan '&n)a)ah
B&r.&monstrasi m&n&ntang '&n)a)ah
M&ngangkat s&n)ata m&la-an '&n)a)ah
Sanggu' m&n&rima hukuman (unuh k&rana m&la-an '&n)a)ah
B&k&r)asama .&ngan n&gara lain m&n&ntang '&n)a)ah
M&nghantar rom(ongan m&minta k&m&r.&kaan .ari'a.a '&n)a)ah
M&lakukan '&n&ntangan s&+ara 'asi2
B&rka(ung m&n&ntang '&n)a)ah
M&lakukan tin.akan hartal
8nggan m&n0an0ikan lagu k&(angsaan '&n)a)ah
M&nu(uhkan organisasi/'arti untuk m&n&ntang '&n)a)ah
(Mana-mana )a-a'an munasa(ah)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana ! x 1 m] [+m]
# (a) F1 -akt%r p%litik 1
F2 7&& ,uan 1&- (im(ang '&ngaruh Barisan Sosialis 0ang m&m&nangi
'ilihan ra0a Hong 7im .i Singa'ura
1
H2a *&ngaruh Barisan sosialis m&l&mahkan *arti 3in.akan 6ak0at (*;*)
'im'inan 7&& ,uan 1&-
1
H2( ,&m&nangan Barisan Sosialis m&nggugat ran+angan British untuk
m&m(&rikan k&m&r.&kaan k&'a.a Singa'ura
1
F3 ;n+aman komunis )uga m&ru'akan 2aktor '&m(&ntukan Mala0sia 1
H3a 7&& ,uan 1&- m&n.&sak British m&ngga(ungkan Singa'ura .&ngan
*&rs&kutuan 3anah M&la0u (*3M)
1
H3( *3M (&r'&ngalaman m&m(ant&ras an+aman *arti ,omunis Mala0a
(*,M) s&masa 4aman .arurat
1
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
1!
Soalan Butiran Markah
H3+ ;n+aman komunis .i Sara-ak .i'&r)uangkan ol&h Clandestine
Communist Organization (CC>) m&n)a.ikan Sara-ak n&gara
komunis
1
H3. *&n0&rtaan Singa'uraC Sara-akC .an Sa(ah k& .alam Mala0sia
m&n)a.i (&nt&ng m&ngha.a'i an+aman komunis
1
F4 M&m'&r+&'at k&m&r.&kaan Sara-akC Sa(ahC Singa'uraC .an Brun&i
0ang (&lum mam'u (&rk&ra)aan s&n.iri
1
H4a M&n)amin '&m(angunan sosialC &konomiC .an 'olitik 1
H4( *ros&s .&kolonisasi British t&rha.a' n&gara k&+il 0ang (&lum
m&m(angun
1
H4+ *&rhim'unan ;gung *BB m&ngusulkan tanah )a)ahan .i(&rikan
k&m&r.&kaan
1
H4. M&n)amin k&sta(ilan 'olitik .i rantau ;sia 3&nggara 1
H4& British ingin m&nghalang '&n0&(aran '&ngaruh komunis .i Singa'ura
.an -ila0ah--ila0ah Born&o
1
H42 British ingin m&n)aga k&'&ntingan m&r&ka t&rus t&rka-al t&rutama
'angkalann0a .i Singa'ura
1
F -akt%r ek%n%mi 1
Ha M&-u)u.kan 'asaran 0ang luas 1
H( M&nggalakkan '&la(uran 1
H+ M&nggalakkan '&rk&m(angan in.ustri '&rtanian 1
H. ,&r)asama s&rantau .a'at m&man2aatkan k&istim&-aan .an sum(&r
0ang a.a .i n&g&ri-n&g&ri t&rli(at
1
H& 3anah M&la0u ka0a .&ngan g&tah .an (i)ih timah 1
H2 Sara-ak .an Sa(ah ka0a .&ngan sum(&r (alak 1
Hg Brun&i ka0a .&ngan sum(&r min0ak 1
F! -akt%r s%sial 1
H!a M&ngim(angi )umlah .an ka.ar '&rtum(uhan kaum .alam kalangan
n&gara anggota .&ngan m&masukkan Sara-akC Sa(ahC .an Brun&i k&
.alam '&m(&ntukan Mala0sia
1
[Mana-mana ! x 1 m] [+m]
.eaksi alam negeri
# (b) F1 Persekutuan /anah $elayu (P/$) 1
H1a 6ak0at m&lihat *&rs&kutuan Mala0sia .a'at m&m(antu .an m&mim'in
n&g&ri-n&g&ri anggota
1
H1( ,&(an0akan 'arti 'olitik *3M m&n0okong i.&a ini t&ta'i (&r(&4a
'&n.a'at t&ntang '&laksanaann0a
1
H1+ *arti :slam S&-3anah M&la0u (*;S) .an Barisan Sosialis m&minta
i.&a ini .irun.ingkan .alam kalangan '&n.u.uk *3M
1
H1. @M9> m&n0&tu)ui '&ngga(ungan .&ngan Sara-akC Sa(ahC Brun&i
tan'a Singa'ura
1
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
1"
Soalan Butiran Markah
F2 Singapura 1
H2a 7&& ,uan 1&- .an 'artin0a *;* m&n0okong '&ngga(ungan k&rana
(im(ang .&ngan '&ngaruh 'arti (&rhaluan kiri
1
H2( B&liau ingin m&m'&rtahankan k&.u.ukann0a
H2+ Dis&m(&r 1$!1C Ma)lis @n.angan 9&g&ri Singa'ura m&luluskan usul
'&ngga(ungan
1
H2. *arti Barisan Sosialis m&n&ntang .an m&ngangga' '&m(&ntukan
Mala0sia '&n)a)ahan (&ntuk (aru
1
H2& M&minta 'an.angan rak0at Singa'ura s&(&lum m&n0&rtai ga(ungan 1
H22 *&mim'in *arti BuruhC Da5i. Marshall .an '&mim'in *arti 6ak0at
B&rsatuC >ng 8ng ?uan sokong .a'atkan 'an.angan rak0at
1
H2g Satu r&2&r&n.um m&ng&nai '&rsoalan .an s0arat '&ngga(ungan
.ia.akan 'a.a 1 S&'t&m(&r 1$!2
1
H2h Hasiln0a rak0at Singa'ura m&milih (&rga(ung .&ngan *3M 1
F3 Sara!ak 1
H3a ;-aln0a '&n.u.uk Sara-ak .an Sa(ah m&nolak '&ngga(ungan
k&rana su.ah lama (&ra.a .i (a-ah '&m&rintahan British
1
H3( B&lum a.a k&0akinan untuk m&m(&ntuk '&m&rintahan s&n.iri 1
H3+ *&luang m&r&ka .alam 'olitik s&(&lum ini t&rha.
H3. *arti 9&gara Sara-ak (*;9;S) 'im'inan DatoG Ban.ar ;(ang Ha)i
Musta'ha 'arti '&rtama .i Born&o m&n0okong '&nu(uhan Mala0sia
1
H3& *arti ,&(angsaan Sara-ak (S9;*) 'im'inan St&'h&n ,along
9ingkanC Barisan 6ak0at =ati Sara-ak (B86=;S;) 'im'inan ;(.ul
6ahman 1aaku( .an ;(.ul 3ai( Mahmu.C *arti *&saka ;nak
Sara-ak (*8S;,;) 'im'inan 3&m&nggung =ugah ;nak Bari&ngC .an
Sarawak Chinese Association (SC;) akhirn0a m&n0okong Sara-ak
m&n0&rtai Mala0sia
1
H32 *arti B&rsatu 6ak0at Sara-ak (S@**) 'im'inan >ng ,&& Hui
m&n&ntang '&m(&ntukan Mala0sia
1
H3g *;9;SC S9;*C B86=;S;C SC;C .an *8S;,; (&rga(ung
m&m(&ntuk *arti *&rikatan Sara-ak
1
H3h *arti *&rikatan Sara-ak m&n0okong gagasan Mala0sia .an m&n0&kat
'&ngaruh S@**
1
F4 Sabah 1
H4a *&rtu(uhan ,&(angsaan ,a.a4an B&rsatu (@9,>) 'im'inan Donal.
St&'h&nsC *&rtu(uhan ,&(angsaan Sa(ah B&rsatu (@S9>) 'im'inan
Datu Musta'ha Datu HarunC *arti *asok Momugun 'im'inan ?BSB
Sun.angC *arti B&rsatu 'im'inan ,hoo Siak Ch&-C .an *arti
D&mokratik (&rga(ung m&m(&ntuk *arti *&rikatan Sa(ah
1
H4( ,&s&mua 'arti .i Sa(ah m&n0okong '&m(&ntukan Mala0sia 1
H4+ *arti *&rikatan Sa(ah m&ng&mukakan tuntutan .alam *&rkara 2% 1
H4. 3untutan ini )uga .it&rima ol&h Sara-ak
H4& 3untutan Sara-ak .an Sa(ah .imasukkan k& .alam *&rl&m(agaan
Mala0sia 0ang (aru ol&h =a-atankuasa ;ntara ,&ra)aan (=;,)
1
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
1#
Soalan Butiran Markah
H42 3untutan m&lin.ungi hak .an k&'&ntingan '&n.u.uk Sara-ak .an
Sa(ah
1
H4g *&r(&4aan '&m(ahagian kuasa (agi Sara-ak .an Sa(ah .&ngan
S&m&nan)ung 3anah M&la0u .ik&nali s&(agai hak -ila0ah asingan
1
H4h *&rkara '&nting .alam hak -ila0ah asingan t&rmasuk k&tua
n&g&ri/(ahasa k&(angsaan/agama :slam/k&.u.ukan istim&-a
'&n.u.uk asal n&g&ri .an hal &h-al imigr&s&n/k&rak0atan/'&runtukan
k&-angan/ '&la)aran
1
F 0runei 1
Ha ;-aln0a Sultan Brun&iC Sultan >mar ;li Sai2u..in m&n0okong
gagasan Mala0sia
1
H( B&liau t&lah m&m(&ntuk s&(uah suruhan)a0a (agi m&nin)au '&n.a'at
rak0at
1
H+ *arti 6ak0at Brun&i (*6B) 'im'inan ;BMB ;4ahari m&n&ntang k&rana
ingin m&nu(uhkan *&rs&kutuan Born&o iaitu k&ra)aan ,alimantan
@tara
1
H. 3&r.iri .ari'a.a Sara-akC Sa(ahC .an Brun&i 1
H& *6B m&ngangga' gagasan Mala0sia s&(agai n&okolonialism&
H2 ;BMB ;4ahari m&lan+arkan '&m(&rontakan .i (a-ah 'asukan 3&nt&ra
9asional ,alimantan @tara (39,@)
1
Hg ;BMB ;4ahari m&n.a'at (antuan .an sokongan .ari'a.a :n.on&sia
.an Fili'ina
1
Hh *&m(&rontakan ;BMB ;4ahari .i'atahkan ol&h t&nt&ra British 1
.eaksi negara luar
F! In%nesia 1
H!a ;-aln0a :n.on&sia ti.ak m&nun)ukkan s&(arang r&aksi t&rha.a'
'&m(&ntukan Mala0sia
1
H!( ;khir tahun 1$!2C :n.on&sia m&ngangga' '&m(&ntukan Mala0sia
s&(agai n&okolonialism& 0ang m&ngan+am :n.on&sia
1
H!+ *arti ,omunis :n.on&sia (*,:) m&m'&ngaruhi *r&si.&n So&karno
untuk m&ngis0tiharkan Dasar ,on2rontasi
1
H!. ,ons&' ?an0ang Mala0sia/.asar m&musnahkan '&m(&ntukan
Mala0sia .iumumkan 'a.a 2% =anuari 1$!3
1
H!& :n.on&sia m&nghantar '&nginti'
H!2 S&rangan t&rha.a' ka'al-ka'al n&la0an 3anah M&la0u 1
H!g M&n+&ro(oh ruang u.ara .i =ohorC Sara-akC .an Sa(ah 1
H!h M&n0&rang Mala0sia m&lalui =ohorC Sara-akC .an Sa(ah
H!i M&m(urukkan nama Mala0sia .i n&gara ;2ro-;sia .an n&gara Dunia
,&tiga
1
H!) Mala0sia (&rtin.ak (alas .&ngan m&minta (antuan t&nt&ra ,oman-&l
t&rmasuk .ari BritainC ;ustraliaC 9&- D&alan.C .an ,ana.a
1
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
1$
Soalan Butiran Markah
H"2 3unku ;(.ul 6ahman m&nghantar (antahan rasmi k&'a.a S&tiausaha
;gung *BB (&rhu(ung '&n+&ro(ohan :n.on&sia
1
H"g 3un ;(.ul 6a4ak m&la-at n&gara ;2rika (agi m&n)&laskan hu(ungan
antara Mala0sia-:n.on&sia
1
H"h S&'t&m(&r 1$!C =&n&ral So&harto t&lah m&nggulingkan *r&si.&n
So&karno m&lalui '&m(&rontakan (&rs&n)ata .i :n.on&sia
1
H"i *r&si.&n So&harto m&nghantar M&nt&ri 7uar :n.on&siaC ;.am Malik
m&mulihkan hu(ungan .i'lomatik Mala0sia-:n.on&sia
1
F# -ilipina 1
H#a =un 1$!2C *r&si.&n Ma+a'agal m&nuntut hak t&rha.a' Sa(ah
H#( Sa(ah m&n.ak-a Fili'ina s&(ahagian .ari'a.a milik ,&sultanan Sulu 1
H#+ 3untutan (&r.asarkan '&r)an)ian antara Sultan =amalul ;lam .&ngan
Baron Hon >5&r(&+k 'a.a 22 =anuari 1#"#
1
H#. >5&r(&+k k&mu.ian m&n)ual hakn0a k&'a.a ;l2r&. D&nt m&lalui
s0arikat '&r.agangan 0ang m&m'&rol&h *iagam Dira)a .ari'a.a
British
1
H#& 3ahun 1##1C s0arikat ini .ik&nali s&(agai S0arikat British @tara
Born&o (SB@B) 0ang m&m&rintah Sa(ah s&hingga k&.atangan =&'un
1
H#2 3ahun 1$4!C SB@B m&n0&rahkan '&m&rintahan Sa(ah k&'a.a British 1
H#g <aris Sultan Sulu t&rakhirC Sultan 8smail ,iram m&ngis0tiharkan
'a)akan Sa(ah tamat 'a.a 22 =anuari 1$#
1
H#h =un 1$!!C Fili'ina m&ngiktira2 '&nu(uhan Mala0sia 1
H#i *&ngiktira2an .i(uat m&n&rusi M;*H:7:9D> (Mala0siaC Fili'inaC
.an :n.on&sia)
1
[Mana-mana # x 1 m] [(m]
# (c) F1 Sanggu' (&k&r)asama .&mi m&n+a'ai k&s&)aht&raan n&gara 1
F2 B&rtolak ansur antara '&mim'in untuk m&mastikan k&.aulatan n&gara 1
F3 M&ng&kalkan k&s&)aht&raan tan'a m&ngam(il hak orang lain 1
F4 M&n)amin '&r'a.uan antara satu sama lain 1
F M&n0&l&saikan s&(arang masalah m&n&rusi .i'lomasi 1
F! Mus0a-arah/mua2akat/(&r(in+ang s&(&lum m&ngam(il s&suatu
k&'utusan
1
F" ,&(i)aksanaan '&mim'in-'&mim'in n&gara 'atut .it&la.ani 1
F# S&.ia (&rkor(an .an (&rkongsi nikmat k&makmuran 1
F$ M&ngukuhkan i.&ntiti n&gara .an (angsa Mala0sia 1
(Mana-mana )a-a'an munasa(ah)
[Mana-mana ! x 1 m] [+m]
Soalan Butiran Markah
$ (a) F1 Sek%lah 1ernakular $elayu 1
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
2%
H1a S&kolah M&la0u '&rtama .i(ina 3&luk B&langaC Singa'ura (1#!)C .i
S&(&rang *rai (1#"1)C .i ,uala ,angsar .an Batu ?a)ahC *&rak (1##4)
1
H1( S&kolah M&la0u untuk muri. '&r&m'uan .i(ina .i 9&g&ri-9&g&ri
S&lat (1##)
1
H1+ S&kolah M&la0u han0a .i'&ringkat s&kolah r&n.ah 1
H1. ,urikulum 0ang .is&.iakan t&r(atas (&rs&suaian .&ngan +ita-+ita
British m&n)a.ikan anak M&la0u s&(agai '&tani 0ang l&(ih (aik
.ari'a.a (a'an0a
1
F2 $aktab Perguruan Sultan Iris ($PSI) 1
H2a B&rtu)uan m&latih guru s&kolah M&la0u .i(ina .i 3an)ung MalimC
*&rak (1$22)
1
H2( M&n)a.i institusi lan)utan s&kolah r&n.ah (agi anak-anak M&la0u 1
F3 )%le" $elayu )uala )angsar .itu(uhkan tahun 1$% 1
H3a S&kolah khusus untuk golongan &lit 1
F4 Sek%lah 1ernakular /amil 1
H4a *&n.i.ikan 3amil .is&.iakan British untuk mas0arakat :n.ia .i
ka-asan (an.ar
1
H4( *ihak '&ngurusan la.ang m&m(ia0ai s&kolah 3amil .i ka-asan la.ang 1
H4+ S&kolah 3amil Hi5&kanan.a .itu(uhkan .i S&r&m(an tahun 1$12 1
H4. B&rori&ntasikan s&kolah .i n&gara :n.iaC m&nggunakan sukatan
'&la)aranC (ukuC .an t&naga '&nga)ar .ari :n.ia
1
H4. M&nggunakan (ahasa 3amil s&(agai (ahasa '&ngantar 1
F Sek%lah 1ernakular 2ina 1
Ha Di(ia0ai ol&h sau.agar .ari China 1
H( ContohI S&kolah Chung H-a (1$14) .an S&kolah Cina 1uk Chai
(1$2!) .i ,uala *ilah
1
H+ M&nggunakan .ial&k masing-masing s&(agai (ahasa '&ngantar 1
H. ?uruC (ukuC .an sukatan '&la)aran .ari n&g&ri China 1
H& 3ahun 1$2% British m&-artakan 8nakm&n *&n.a2taran S&kolah untuk
m&n0&kat '&ngaruh komunis .i s&kolah Cina
1
H2 S&gala akti5iti .an '&rtum(uhan s&kolah Cina .ika-al British 1
F! Sek%lah 1ernakular Inggeris 1
H!a *&m(inaann0a .iusahakan ol&h mu(aligh ,ristian .an (a.an sukar&la 1
Soalan Butiran Markah
H!( S&kolah :ngg&ris .iangga' s&(agai s&kolah &lit k&rana t&rl&tak .i
(an.ar
1
H!+ *&la)arn0a t&r.iri .ari'a.a golongan orang atasan 1
H!. ,urikulum s&kolah :ngg&ris .isusun (&rasaskan sist&m '&n.i.ikan .i 1
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
21
8nglan.
H!& ContohI *&nang Fr&& S+hool (1#1!)C Mala++a Fr&& S+hool (1#2!)C
,ing 8.-ar. H:: S+hool .i 3ai'ing (1##3)C .an Hi+toria :nstitution .i
,uala 7um'ur (1#$4)
1
[Mana-mana ! x 1 m] [+m]
$ (b) F1 Lap%ran 0arnes 1934 1
H1a M&n+a.angkan s&mua s&kolah 5&rnakular M&la0uC CinaC .an 3amil
.i(u(arkan
1
H1( Digantikan .&ngan satu )&nis s&kolah saha)a iaitu s&kolah k&(angsaan 1
H1+ Bahasa M&la0u akan .i)a.ikan (ahasa '&ngantar .i s&kolah r&n.ah 1
H1. Bahasa :ngg&ris (ahasa '&ngantar .i s&kolah m&n&ngah .an '&ringkat
l&(ih tinggi
1
H1& Ca.angan ini .it&ntang mas0arakat Cina k&rana m&ngangga' (ahasa
i(un.a m&r&ka akan t&rgugat
1
F2 Lap%ran -enn56u 1931 1
H2a M&-akili mas0arakat Cina .&ngan m&n+a.angkan s&kolah 5&rnakular
Cina .ik&kalkan
1
F3 'rinan Pela"aran 1932 1
H3a M&ngam(il kira 7a'oran Barn&s .an 7a'oran F&nn-<u 1
H3( M&n+a.angkan .ua sist&m '&rs&kolahan 0ang m&nggunakan .ua
(ahasa '&ngantar iaitu (ahasa :ngg&ris .an (ahasa M&la0u
1
H3+ *&nga)aran (ahasa Cina .an 3amil .is&.iakan s&kiran0a a.a
'&rmintaan .ari'a.a i(u (a'a
1
H3. Bahasa M&la0u -a)i( .ia)ar .i s&kolah :ngg&ris 1
H3& S&(alikn0a (ahasa :ngg&ris -a)i( .i a)ar .i s&kolah M&la0u 1
H32 >r.inan ini ti.ak .a'at .i)alankan k&rana t&ntangan mas0arakat Cina
.an :n.ia
1
H3g ,&kurangan k&-angan 1
H3h ;n+aman '&ngganas komunis 1
F4 Penyata .a7ak 193+ 1
H4a Di'&ng&rusikan ol&h DatoG ;(.ul 6a4ak Huss&in s&laku M&nt&ri
*&la)aran
1
H4( Dua &l&m&n '&nting untuk m&n0u(urkan s&mangat '&r'a.uan iaitu
sist&m '&rs&kolahan 0ang sama (agi s&mua '&n.u.uk
1
H4+ *&n0&ragaman kurikulum 0ang (&r+orak k&(angsaan 1
Soalan Butiran Markah
H4. Ca.angan *&n0ata 6a4ak ialah '&nu(uhan s&kolah umum (r&n.ah)
0ang m&nggunakan (ahasa M&la0u s&(agai (ahasa '&ngantar
1
H4& S&kolah )&nis umum (r&n.ah) 0ang m&nggunakan (ahasa :ngg&risC
CinaC .an 3amil s&(agai (ahasa '&ngantar
1
H42 S&kolah m&n&ngah M&la0u m&nggunakan (ahasa M&la0u s&(agai 1
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
22
(ahasa '&ngantar
H4g S&kolah m&n&ngah :ngg&ris m&nggunakan (ahasa :ngg&ris s&(agai
(ahasa '&ngantar
1
H4h Bahasa M&la0u .an (ahasa :ngg&ris -a)i( .ia)ar .i s&mua s&kolah 1
H4i *&n0ata 6a4ak k&mu.iann0a .i)a.ikan >r.inan *&la)aran 1$" 1
F Lap%ran .ahman /alib 19+4 1
Ha Di'&ng&rusikan ;(.ul 6ahman 3ali(C M&nt&ri *&la)aran untuk
m&ngka)i >r.inan *&la)aran 1$!%
1
H( S0or 7a'oran 6ahman 3ali( ialah m&mu'uk s&mangat '&r'a.uan
kaum
1
H+ S&kolah umum .i)a.ikan s&kolah k&(angsaan 1
H. S&kolah )&nis umum .i)a.ikan s&kolah )&nis k&(angsaan 1
H& *&la)aran '&r+uma k&'a.a s&mua '&la)ar s&kolah r&n.ah k&ra)aan
tan'a m&ngira k&turunan .an agama
1
H2 *&nggunaan (ahasa M&la0u s&(agai (ahasa k&(angsaan )&las 1
Hg S&kolah r&n.ah 0ang m&nggunakan (ahasa :ngg&ris s&(agai (ahasa
'&ngantar .itukar k&'a.a (ahasa M&la0u
1
Hh Bahasa M&la0u .i)a.ikan (ahasa '&ngantar .i s&mua s&kolah
m&n&ngah
1
Hi *&la)aran agama :slam .ia)ar .i s&mua s&kolah (antuan k&ra)aan 0ang
m&m'un0ai ti.ak kurang 1 '&la)ar :slam
1
H) Bahasa Cina .an (ahasa 3amil .ia)ar .i s&kolah k&(angsaan s&kiran0a
t&r.a'at s&kurang-kurangn0a 1 orang '&la)ar
1
Hk S&mua '&'&riksaan a-am .ia.akan .alam (ahasa k&(angsaan 1
Hl S0or .alam 7a'oran 6ahman 3ali( .it&rima .an .igu(al m&n)a.i ;kta
*&la)aran 1$!1
1
F! )a"ian Aminuin 0aki 1
H!a M&m'&rk&nalkan sist&m '&rs&kolahan an&ka )urusan tahun 1$! 1
H!( @ntuk m&nam'ung '&la)ar-'&la)ar 0ang gagal m&masuki s&kolah
m&n&ngah aka.&mik
1
H!+ M&n0&.iakan '&la)aran '&ringkat m&n&ngah r&n.ah s&hingga (&rumur
1 tahun
1
H!. M&m(&rikan '&l(agai kursus k&mahiran untuk m&lahirkan t&naga
k&r)a mahir
1
H!& S&(agai '&rs&.iaan untuk 'asaran k&r)a 1
H!2 ,ursus k&mahiran 'ilihan 0ang .ia)ar ialah '&r.aganganC sains rumah
tanggaC s&ni '&rusahaanC .an sains '&rtanian
1
H!g Mata '&la)aran -a)i( s&'&rti 0ang .ia)arkan .i s&kolah m&n&ngah
(iasa
1
Soalan Butiran Markah
F" #a!atankuasa )abinet 1984 1
H"a M&ngka)i '&laksanaan sist&m '&la)aran k&(angsaan 1
H"( M&nilai '&laksanaan .asar '&la)aran k&(angsaan s&.ia a.a .a'at
m&lahirkan sum(&r t&naga manusia 0ang .i'&rlukan n&gara
1
H"+ M&ng&nal 'asti s&)auh mana .asar '&la)aran k&(angsaan .a'at 1
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
23
m&lahirkan mas0arakat (&rsatu 'a.uC (&r.isi'linC .an t&rlatih
F# ,an.ungan la'oran =a-atankuasa ,a(in&t ialah '&nguasaan
k&mahiran m&m(a+aC m&nulisC .an m&ngira (3M)
1
H#a ,&naikan .ar)ah s&+ara automatik 1
H#( *&n&kanan t&rha.a' s&kolah 5okasional 1
H#+ Sukatan '&la)aran s&kolah s-asta 1
H#. Bahasa M&la0u s&(agai mata '&la)aran -a)i( .alam '&'&riksaan 1
H#& *&n&kanan t&rha.a' kokurikulum 1
H#h .an .isi'lin s&(agai asas '&r'a.uan 1
F$ B&r.asarkan 7a'oran =a-atankuasa ,a(in&t 1$"$C ,&m&nt&rian
*&n.i.ikan m&laksanakan ,urikulum B&rs&'a.u S&kolah 6&n.ah
(,BS6) tahun 1$#2
1
F1% ,urikulum B&rs&'a.u S&kolah M&n&ngah (,BSM) .i'&rk&nalkan
tahun 1$##
1
F11 ,urikulum (aru ini m&n&kankan '&rk&m(angan .iri '&la)ar .ari s&gi
)asmaniC &mosiC rohaniC .an &nt&l&k
1
F12 ,&-u)u.an Falsa2ah *&n.i.ikan ,&(angsaan s&(agai '&l&ngka'
k&'a.a Dasar *&n.i.ikan ,&(angsaan
1
F13 Falsa2ah *&n.i.ikan ,&(angsaan m&ng&m(angkan 'ot&nsi in.i5i.u
s&+ara m&n0&luruh .an (&rs&'a.u
1
H13a M&lahirkan insan 0ang s&im(ang .an harmonis .ari s&gi )asmaniC
&mosiC rohaniC .an &nt&l&k
1
H13( B&r.asarkan k&'&r+a0aan .an k&'atuhan k&'a.a 3uhan 1
H13+ M&lahirkan -argan&gara Mala0sia 0ang (&rilmu '&ng&tahuanC
(&rk&t&ram'ilanC (&rakhlak muliaC (&rtanggung)a-a(C .an
(&rk&u'a0aan m&n+a'ai k&s&)aht&raan .iri
1
H13. S&rta m&m(&rikan sum(angan t&rha.a' k&harmonian .an
k&makmuran k&luargaC mas0arakatC .an n&gara
1
F14 Falsa2ah *&n.i.ikan ,&(angsaan )&las m&nun)ukkan hala tu)u sist&m
'&n.i.ikan n&gara
1
F1 Falsa2ah *&n.i.ikan ,&(angsaan m&mu'uk '&r'a.uan kaum .an
int&rgrasi nasional
1
H1a Dari'a.a '&l(agai k&turunanC a.at r&samC .an agama 1
[Mana-mana # x 1 m] [(m]
Soalan Butiran Markah
$ (c) F1 M&nggunakan sukatan '&la)aran 0ang sama
F2 M&nggunakan kurikulum 0ang sama
F3 M&laksanakan akti5iti kokurikulum (&rsama
F4 M&nggunakan (ahasa '&ngantar 0ang sama
F M&nggunakan k&mu.ahan .i s&kolah/kantin/'a.ang 0ang sama
F! M&nga)arkan k&'&ntingan .isi'lin '&rlu .ari s&kolah hinggalah k&
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com
24
alam '&k&r)aan
F" *&ranan *:B? 0ang m&n)a.i '&rantara antara s&kolah .an i(u (a'a
F# *&ranan 9?> 0ang m&m(antu '&m(inaan n&gara (angsa
F$ ;kti5iti *=, .ilakukan (&rsama tan'a m&ngira kaum
(Mana-mana )a-a'an munasa(ah)
[Mana-mana ! x 1 m] [+m]
P9.A/U.A, P9$A.)A:A, /A$A/
[Lihat halaman sebelah
1249/2 (PP)
www.banksoalanspm.blogspot.com
www.banksoalanspm.blogspot.com