Anda di halaman 1dari 3

UNDANGAN

Selamatan / Silaturrahmi
Berangkat Haji
kepada Yth.
Bapak /
Ibu / saudara (i

Banjarmasin! N"#ember $%%&
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum 'arahmatullahi 'abar"katuh
Dengan h"rmat
Dengan mem"h"n rahmat dan ridh" Allah S'(! perkenankan kami mengundang
Bapak/Ibu/saudara (i
Untuk menghadiri selamatan / silaturrahmi sehubungan dengan ren)ana keberangkaran
kami
Untuk menunaikan ibadah Haji ke (anah Su)i *ekkah +ang Ins+aallah akan
diselanggarakan pada ,
H a r i , - a m i s
(anggal , $. N"#ember $%%& * / $$ S+a/al 0.$1 H
2ukul , %3.%% 'ita s/d selesai
Bertempat di , 4l. Sultan Adam -"mp. H.Andir Bl"k b
5(.06 b N". -el. Sungai
4ingah Banjarmasin
2ada kesempatan ini perkenankan pula kami menghaturkan perm"h"nan ampun maa#
+ang sedalam7dalamn+a
4ika dalam selama pergaulan kami ada kesalahan / kekhila#an terhadap
Bapak/Ibu/saudara (i! sekaligus pula
-ami mem"h"n d"a restu dari bapak/Ibu/saudara (i! sem"ga selama kami meninggalkan
kampung halaman
(er)inta!selalu dalam keadaan sehat /al8a9at dan mendapat lindungan!tau9k!hida+ah
dan berkah
Dari Allah S'(..Dan begitu pula hendakn+a untuk keluarga +ang kami tinggalkan.serta
Sem"ga Allah S'( menjadikan kami haji +ang mabrur.Amin +a 5abbal Alamin
-ami sangat berterima kasih dan menghaturkan h"rmat setinggi7tinggin+a sekiran+a
Bapak/Ibu/Sdr (i
Berkenaan mend"a8kan kami dan keluarga serta berkesempatan berhadir pada
undangan ini.
'assalamu8alaikum 'arahmatullahi
'abarakatuh
H"rmat kami +ang
mengundang.

4unaidi
Ida 'ati