Anda di halaman 1dari 10

BANDING BEZA PRINSIP

PEMBELAJARAN EWELL
DAN GAGNE
PERBEZAAN

PERKARA YANG DIPENTINGKAN


EWELL
Ewell telah membentuk satu

GAGNE
Pembelajaran berlaku secara

model yang menggambarkan

berperingkat iaitu bergerak

prinsip-prinsip pembelajaran

daripada peringkat paling

dan ini mempengaruhi

mudah kepada peringkat paling

penguasaan pengetahuan,

kompleks

perkembangan kemahiran dan

Beliau telah mengenal pasti 8

kompetensi apabila diaplikasi di

peringkat dalam proses

dalam bilik darjah.

mengubah maklumat kepada


pengetahuan yang dipelajari.

MATLAMAT
EWELL

GAGNE

Sebagai panduan kepada murid Sebagai panduan kepada guru


bagi meningkatkan pencapaian

untuk melahirkan suasana

dalam bidang akademik dan

pembelajaran yang berkesan

sukan

dan murid dapat meningkatkan


pencapaian akademik dan
sukan.

FAKTA YANG DITEKANKAN


EWELL

GAGNE

Penglibatan yang aktif

Motivasi

Perkaitan dan corak /

Memberikan perhatian :

konstruktivisme

Memastikan perhatian pelajar

Pembelajaran informal

Perolehan dan ingatan

Pengalaman langsung

Ingat kembali dan Retrieval

Situasi mendesak

Generalisasi

Maklum balas berterusan

Prestasi

Suasana yang menyeronokkan

Maklum Balas dan Peneguhan

Refleksi

SIKAP PELAJAR SEMASA BELAJAR


EWELL
Melibatkan diri secara aktif

GAGNE
Motivasi dan peneguhan perlu
diberi untuk mendorong

Memberi maklum balas dalam

pembelajaran pelajar.

proses pembelajaran
Pelajar belajar dan menguasai
Membuat refleksi untuk imbas

sesuatuu pengetahuan melalui

kembali tentang apa yang telah

pengalaman sedia ada dan

dipelajari

pemerhatian.

CARA UNTUK MENGINGAT


EWELL
Melalui refleksi.

GAGNE
Melalui peringkat ingat kembali
/ strategi kognitif

Refleksi ialah proses memikir


atau merenung kembali

Strategi kognitif merupakan

pengalaman dan implikasinya

kemahiran-kemahiran di mana

terhadap diri kita.

pelajar dapat mengawal sendiri


proses -proses dalaman seperti
mengingat dan memikir
sesuatu.

CARA UNTUK MENGINGAT


EWELL

GAGNE

Melalui refleksi.

Melalui strategi kognitif

Refleksi ialah proses memikir

Strategi kognitif merupakan

atau merenung kembali

kemahiran-kemahiran di mana

pengalaman dan implikasinya

pelajar dapat mengawal sendiri

terhadap diri kita.

proses -proses dalaman seperti


mengingat dan memikir
sesuatu.

PENILAIAN
EWELL

GAGNE

Melalui refleksi.

Melalui prestasi

Diperlukan untuk mencapai

Pembelajaran diakhiri dengan

pembelajaran mendalam bagi

memberikan ujian (peringkan

kegunaan dalam situasi lain

penilaian sumatif) untuk menilai


penguasaan, pengetahuan dan

Contoh : pelajar membuat

kemahiran yang diajar

refleksi terhadap topik yang


diajarkan oleh guru.

Dijalankan tanpa bimbingan


tambahan

JENIS PEMBELAJARAN
EWELL

Pembelajaran informal

GAGNE

Pembelajaran formal

Bimbingan diberikan semasa

- pembelajaran implisit, iaitu


memperoleh pengetahuan

akibat interaksi secara

menyampai kandungan untuk

langsng / melalui pelbagai

membantu pelajar merekod

cara daripada rakan sebaya

maklumat dalam ingatan jangka

dan fasilitator

panjang

Contoh : lawatan sambil belajar /

Antara strategi yang boleh

guru mewujudkan kawasan untuk

dilakukan ialah penggunaan

permainan tradisional

contoh, kes kajian, perwakilan,


mnemonik dan sebagainya.

CARA PEMBELAJARAN
EWELL

GAGNE

Melalui pengalaman langsung

Guru mengemukakan kandungan

Merujuk kepada learning-by-

Kandungan perlu dikelompok dan

doing, iaitu pelajar menguasai

diorganisasi secara sistematik dan

pengetahuan dan kemahiran

bermakna sebelum diterang dan

dengan memerhatikan secara

didemonstrasi

langsung objek yang ingin dikaji.

Guru perlu menggunakan pelbagai

Contoh : pelajar diberi peluang

cara dalam pengajaran seperti

untuk menanam bunga mengikut

teks, audio, grafik, jadual, rajah

langkah yang diajar dalam buku.

atau video