Anda di halaman 1dari 72

Pusat Perkembangan Kurikulum

Kementerian Pendidikan Malaysia

1. OBJEKTIF MODUL
Menjelaskan konsep BCB.
Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran.
Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran.
Membantu guru mengaplikasi BCB dalam p & p
Membantu guru melatih guru lain BCB
Menyediakan contoh rancangan p & p

2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR

Masa dan pengetahuan yang diterima di kelas


terhad
Murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran.
Mempertingkatkan keupayaan murid untuk
mempelajari sesuatu.
Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat
pendidikan untuk belajar seumur hidup.

3. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR


Menyediakan murid berupaya belajar sendiri
tanpa guru.
Membolehkan murid menggunakan pengetahuan
sedia ada, rakan dan bahan lain sebagai sumber
pembelajaran.
Membolehkan murid membuat refleksi danmenilai
tahap pembelajaran sendiri.
Membolehkan murid mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran ke situasi lain.

4. APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR

Belajar Cara Belajar adalah proses teknik


pembelajaran sama ada bersama guru atau tidak

KEMAHIRAN BELAJAR

Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap


murid untuk meraih kecemerlangan dalam
peperiksaan dan kehidupan.
Kemahiran belajar melibatkan beberapa
kemahiran seperti:
Kemahiran Mendengar
Kemahiran Membaca
Kemahiran Menulis
Kemahiran Mengambil Nota
Kemahiran Mengingat

a. Kemahiran Mendengar
Apa yang didengar ..........pelbagai teks
seperti:
Arahan
Lakonan
Puisi
Berita
Ucapan
Syarahan
Lagu
Taklimat
Pengumuman
Penerangan

b. Kemahiran Membaca
Skimming
Untuk maklumat ringkas dan pantas
Baca tajuk, pendahuluan dan rumusan
Scanning/ Imbasan
Untuk maklumat lebih dalam dari skimming
Baca pendahuluan, rumusan dan bab
Perhatikan kata kunci, konsep, rajah, grafik,
data

Bacaan Intensif
Untuk mendapat maklumat terperinci
Untuk Maklumat Terperinci
strategi : SQ3R
Survey - pendahuluan, tajuk, ringkasan
Question tajuk jadi soalan jawab
Read baca perenggan untuk maklumat
Recite ringkaskan, refrasakan perenggan
Record catatan- bentuk yang diolah
Review lihat nota semula, pastikan ingat isi

Baca Laju
Boleh baca laju dan faham kandungan
Tumpuan sepenuhnya masa membaca
Kesan isi penting melalui tanda:
tulisan condong/ bergaris/tebal
graf/gambar rajah/peta minda
Membuat catatan nota

c. Mencatat Nota
Mencatat nota adalah aktiviti merekod
fakta,maklumat dan isi penting daripada
bahan yang dibaca, dilihat atau
didengar.
Mencatat nota berlaku dalam semua
situasi belajar seperti semasa kuliah,
ceramah, penerangan, temuduga,
membaca buku atau bahan lain.

d. Kemahiran Menulis
i.
ii.

Menulis Laporan
Menulis Cepat

Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran


menulis dengan kepantasan yang tinggi dan
tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Oleh
itu, menulis cepat memerlukan unsur:
Kelajuan menulis
Tulisan yang boleh dibaca
Kandungannya difahami

e. Mengingat
Mengingat ialah proses pembelajaran yang
berkaitan dengan kefahaman dan
penggunaan deria dengar dan deria dengar
dan deria lihat yang baik.
Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk
mengingat kembali dengan menyebut atau
menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku
selepas beberapa jam.

KEMAHIRAN MAKLUMAT

Definisi Maklumat
Maklumat ialah pengetahuan, data, butiran, fakta,
keterangan, maklumat atau cerita tentang sesuatu
perkara atau seseorang.

Definisi Kemahiran Maklumat


Keupayaan seseorang mengenal pasti
keperluan maklumat mencari dan
mengumpulkan, mengurus dan mengolah
maklumat dan membekalkan maklumat bagi
memenuhi keperluan tertentu.

Kemahiran maklumat terdiri daripada:


Kemahiran perpustakaan
Kemahiran belajar
Kemahiran penyelidikan
Kemahiran komunikasi dan penyampaian

SUMBER MAKLUMAT
Sumber berasaskan manusia
Contohnya ibu bapa, guru,
pakar bidang, tokoh dan
sebagainya.

Bahan audiovisual
Contohnya filem, video, aset, cakera laser,
mirofilem, mikrofis, pita magnetik

SUMBER
MAKLUMAT

Sumber berasaskan komputer


Contohnya dalam talian dan luar
talian, cakera padat, dan internet.

Bahan bercetak
Contohnya buku, majalah, monograf, surat
khabar, jurnal dan laporan.

JENIS SUMBER/BAHAN
1. Jurnal
2. Laporan /Statistik
3. Kertas Kerja
4. Paten
5. Standard/Piawaian
6. Tesis/Disertasi
7. Katalog Perdagangan
8. Ensiklopedia
9. Kamus
10. Tesaurus
11. Atlas/Peta
12. Gazetiar
13. Brosur/risalah
14. Akhbar
15. Majalah/Buletin
16. Buku teks/rujukan

17. Buku Tahunan


18. Monograf
19. Buku log/diari
20. Kitab suci/Hadith
21. Almanak
22. Indeks
23. Abstrak
24. Bibliografi
25. Ulasan/Resensi
26. Direktori
27. Biografi
28. Buku Panduan/Manual
29. Pangkalan Data Dalam
Talian
30. Internet
31. CD-ROM

Kemahiran Menemu Ramah


Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah
individu tertentu seperti tokoh, pakar dalam
bidang berkenaan, orang kenamaan atau orang
yang terlibat secara langsung dalam sesuatu
peristiwa.

KEMAHIRAN MEMBUAT RUJUKAN


Dalam era ledakan maklumat, terlalu banyak
maklumat yang perlu diingati. Oleh itu, kita
perlu mengetahui cara mengesan maklumat
dengan cekap tanpa perlu mengingat
semuanya.

KAEDAH MENGESAN MAKLUMAT DAN


MERUJUK KEPADA BAHAN DI PSS

menggunakan

dengan

kad katalog

pembaca
mikrofis

dengan
komputer
OPAC

Pada amnya, pusat sumber sekolah menggunakan


Sistem Perpuluhan Dewey. Berdasarkan sistem ini,
terdapat sepuluh kelas maklumat iaitu:
000-099
100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999

Karya Am
Falsafah
Agama
Sains Kemasyarakatan
Bahasa
Sains Tulen
Teknologi
Kesenian dan Hiburan
Kesusasteraan
Geografi, Sejarah dan Biografi

Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku


Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan, kulit
belakang, halaman judul, halaman kandungan,
indeks, bibliografi dan daftar kata/glosari
menawarkan maklumat yang tertentu .

KEMAHIRAN MERUJUK KEPADA ENSIKLOPEDIA


Ensiklopedia ialah bahan (berbentuk buku atau
CD ROM) yang mengandungi maklumat bagi
semua bidang ilmu pengetahuan.
Pilih jilid yang mengandungi perkataan
atau huruf yang pertama yang dicap
dengan huruf besar yang berkaitan
dengan maklumat yang hendak dikesan
seperti SUNGAI, TOKOH, TEMPAT,
dan KEJADIAN.

KEMAHIRAN MERUJUK KEPADA KAMUS


Kamus ialah bahan koleksi perkataan dan
maklumat tentang perkataan dalam satu atau
lebih daripada satu bahasa seperti definisi atau
makna, asal usul, ejaan, sebutan, silabikasi,
penggunaan dan kedudukan semasa yang
disusun mengikut urutan abjad.
Terdapat dua jenis kamus:
kamus umum
kamus khas atau kamus istilah.

Buka terus halaman yang bermula dengan


huruf pertama kata yang ingin dicari
maknanya. Setelah dapat halaman, cari
perkataannya.

Fabulous

entri
frasa
ayat

fabulous wonderful
a fabulous day
It was a fabulous week.
Everything went well

Keterangan

makna

KEMAHIRAN MENCARI MAKLUMAT MELALUI INTERNET

Senarai enjin pencarian:

Infoseek (http://www.go.com)
Alta Vista (http://www.altavista.com)
Yahoo (http://www.yahoo.com)
Google (http://www.google.com)
Lycos (http://www.lycos.com)
Cari (http://www.cari.com.my)

CONTOH ENJIN PENCARIAN

STRATEGI
METAKOGNITIF

STRATEGI METAKOGNISI
Metakognisi ialah kebolehan mengetahui apa yang
kita ketahui dan yang tidak kita ketahui.
Costa, A.L.:1981)

Metakognisi ialah kesedaran tentang hal


yang diketahui dan apa yang tidak
diketahui. Strategi metakognisi merujuk
kepada cara untuk meningkatkan
kesedaran mengenai proses berfikir dan
pembelajaran yang berlaku. Apabila
kesedaran ini wujud, seseorang dapat
mengawal fikirannya dengan merancang,
memantau dan menilai apa yang dipelajari.

STRATEGI METAKOGNISI
Pelajar mengawal pembelajarannya
dengan:
I. Merancang apa yang ingin
dipelajari.
Ii. Memantau kemajuan
pembelajaran diri.
Iii Menilai apa yang
dipelajari.

i.

PROSES METAKOGNITIF
PROSES MERANCANG

Meramal
Menyediakan diri
Membuat perancangan

PROSES MEMANTAU
Kemahiran ini memerlukan murid bertanya
soalan seperti:
Adakah ini membawa makna kepada saya?
Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan?
Apakah soalan yang harus saya tanyakan?

PROSES MENILAI

Murid perlu membuat refleksi:


Bagaimana kemahiran, nilai dan
pengetahuan dapat dikuasai ?
Mengapa saya mudah/sukar
menguasainya?
Apakah tindakan/pengubahsuaian
yang harus saya ambil?

CARA MENGAJAR METAKOGNISI


Metakognisi tidak perlu diajar sebagai
satu mata pelajaran.
Metakognisi perlu disisipkan dalam
kaedah mengajar, perkembangan staf
dan proses penyeliaan.

STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN


METAKOGNISI
a. Merancang
Sebelum
aktiviti
pembelajaran
dimulakan,
guru
mengajarkan peraturan yang patut dipatuhi , strategi untuk
menanangi masalah dan hala tuju yang harus diikuti.
Semasa aktiviti itu dilaksanakan, guru perlu
memberi peluang kepada murid untuk
berkongsi kemajuan, proses pemikiran dan
pandangan tingkah laku mereka.
Selepas aktiviti pembelajaran, guru perlu
meminta murid menilai sejauh mana
peraturan itu dipatuhi .

b.

Menyoal Pada Semua Peringkat

Menyoal ialah satu teknik penting untuk


menjelaskan fikiran.
Galakkan murid menimbulkan soalan
kepada diri mereka sendiri sebelum, semasa
dan selepas membaca, mendengar, melihat
dan menonton sesuatu.

c.

Memilih

Bincang dengan murid tentang pemilihan


yang dibuat oleh murid dari segi kesan baik
dan buruk sebelum keputusan dibuat.

d.

Menilai Dengan Pelbagai Kriteria

Guru harus memberikan peluang kepada


murid untuk membuat refleksi dan
mengkategorikan tindakan mereka mengikut
dua atau lebih kriteria penilaian sama ada
- membantu atau menghalang;
- yang disukai dan tidak disukai; atau
- baik dan buruk sesuatu aktiviti.

e.

Mengambil Kredit
Guru harus meminta pelajar
mendapatkan maklum balas daripada
rakan dengan mengajukan soalan seperti:
Bagaimanakah
tindakan itu
harus diberikan
pengiktirafan?

Apakah tindakan ini


membanggakan diri
anda?

Melalui cara ini, murid akan menyedari tingkah


laku yang baik dan akan menerapkan tingkah
laku tersebut dalam situasi yang berlainan

f.

Mengelak Daripada Menyatakan


Saya Tidak Boleh

Pelajar harus menanyakan beberapa soalan:


Apakah informasi yang diperlukan?
Apakah alatan yang diperlukan?
Apakah kemahiran yang diperlukan untuk
melakukan tingkah laku berkenaan?
Soalan ini akan memberikan kesedaran dan
pengetahuan kepada pelajar tentang batasan yang
diketahui dan apa yang perlu diketahui. Justeru,
keyakinan murid dapat dipertingkatkan.

g.

Menggalakkan Idea Daripada Murid

Guru boleh membantu murid dalam metakognisi


dengan mengemukakan frasa-frasa tertentu atau
memparafrasa pernyataan pelajar untuk menggalakkan
mereka berfikir dengan lebih mendalam. Contohnya:

GURU: Apa yang ingin anda nyatakan saya ialah


GURU: Saya rasa anda ingin memberitahu saya
bahawa
Melalui cara ini, mereka dibimbing agar menjelaskan,
memikirkan semula atau memikirkan idea mereka
dengan lebih mendalam.

h.

Memberikan Label Bagi Sesuatu Tindakan


Guru boleh menyedarkan pelajar tentang
tingkah laku kognitif mereka dengan
memberikan label bagi tindakan itu dengan
memuji dan memberi kan pengiktirafan seperti:
Bagus, kamu sedang membuat satu rangka
tindakan yang baik bagi
Apa yang kamu semua buat adalah satu
eksperimen yang baik.
Kamu sangat memberi kerjasama dan bantuan
kepada rakan dan itu adalah satu sifat yang
baik.

i.

Menerangkan Maksud Perkataan


Biasanya murid mengeluarkan
perkataan seperti tidak adil,
tidak baik, sangat tegas.

Guru perlu bertanya dan menjelaskan


apakah yang dimaksudkan tidak adil,
tidak baik atau sangat tegas
kepada murid

j.

Main Peranan Dan Simulasi

Dengan kaedah main peranan murid dapat


membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak
dan membuat modifikasi secara metakognitif
tingkah laku dan sifat peranan tersebut.
Simulasi memberi mereka peluang untuk
memikirkan bagaimana seseorang itu akan
bertindak dalam situasi berlainan.

k.

Menyimpan Jurnal

Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu


pengalaman dalam buku log/ harian sepanjang pengalaman itu. Ini
membantu murid:
- Mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan
mereka dalam bentuk simbolik / grafik.
- Melihat kembali persepsi asal mereka dan membandingkan
persepsi asal dengan keputusan baru.
- Mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut dan cara
membuat keputusan.
- Mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil dan
mengingat kembali kejayaan dan kesulitan yang dialami.

l.

Memberikan Teladan

Contoh teladan oleh guru dan menjadi


ikutan oleh murid adalah proses sangat
berkesan.

Untuk tujuan ini, guru hendaklah


menunjukkan dengan jelas bagaimana guru
merancang, mengenal pasti dan menilai
sesuatu tingkah lakunya supaya murid dapat
mencontohinya.

Pengurusan Masa
dan
Gaya Pembelajaran

PENGURUSAN MASA
Murid yang berjaya biasanya mempunyai:
1. Jadual waktu
2. Perancangan yang tersusun dan
sistematik.

Apakah jadual waktu dan


Perancangan ?
Jadual Waktu
Pembahagian masa hari ke hari yang terperinci
dan merangkumi:
1. Sesi pembelajaran
2. Aktiviti-aktiviti lain.
Perancangan
Pandangan menyeluruh tentang sesi
pembelajaran dan aktiviti-aktiviti lain.

Bagaimana menghasilkan jadual waktu


persendirian?
Tentukan masa untuk sesuatu
mata pelajaran.
Pilih keutamaan.
Tumpuan kepada topik sukar.
Pembahagian sama rata hari ke
hari.
Pilih masa yang paling sesuai.
Peruntukan masa untuk aktivitiaktiviti lain.

Selain belajar, masa harus


diperuntukkan untuk :

Berehat.
Membuat kerja rumah.
Bersukan.
Membantu ibu bapa
Aktiviti yang diminati
Kelas tambahan

Apakah kelebihan mempunyai


jadual waktu?

Mengurangkan pembaziran waktu.


Fokus pada pelajaran.
Teratur.
Mengambil kira semua mata pelajaran.
Keutamaan.
Melatih diri supaya tidak
menangguhkan kerja.

GAYA PEMBELAJARAN
Mengapa perlu mengenal pasti gaya
pembelajaran?
Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran
yang berbeza.
Fokus terhadap apa yang dipelajari.
Memaksimumkan hasil pembelajaran.

Apakah Gaya Pembelajaran?


Gaya pembelajaran adalah cara mempelajari
sesuatu mengikut kecenderungan individu.
Murid perlu mengetahui kepelbagaian gaya
pembelajaran supaya mereka dapat
mengenal pasti gaya pembelajaran yang
sesuai untuk diri mereka

1. Gaya pembelajaran VAK


VISUAL
AUDITORI

KINESTETIK

2. Gaya Dunn & Dunn


Berasaskan beberapa aspek :

Alam Sekitar
Emosi
Sosiologi
Fizikal
Psikologi

Alam Sekitar

Bunyi
Cahaya
Suhu
Pola

Emosi

Motivasi
Ketabahan
Tanggung jawab
Struktur

Sosiologi

Sendiri
Pasangan
Rakan Sebaya
Pasukan
Guru
Pelbagai cara

Fizikal

Persepsi
Makan
Waktu
Gerakan

Psikologi
Global atau Analitik
Otak Kiri atau Otak
Kanan
Impulsive atau
Refleksif

PERSEDIAAN MENGHADAPI
PEPERIKSAAN
Peperiksaan memberikan
pelbagai pengalaman
RISAU, SUKA, DUKA
KECEWA dan sebagainya.

GURU PERLU:
Memotivasikan murid supaya tekun
belajar.
Membantu murid untuk memberi
tumpuan kepada pelajaran.
Menggalakkan murid agar berminat
dengan kerja sekolah.
Mengajar murid teknik belajar yang
betul
Mengajar murid cara mengulang kaji
dan mengambil nota yang betul

SEBELUM PEPERIKSAAN

Murid perlu:
Bersedia dan membuat ulang kaji untuk
mengekalkan ingatan jangka panjang
Tidur secukupnya pada malam sebelum hari
peperiksaan
Hadapi peperiksaan dengan perasaan yakin
Elakkan menduduki peperiksaan dengan perut yang
kosong
Datang awal dengan persiapan secukupnya
Berdoa dan tenangkan diri
Jangan mengulang kaji pada
saat-saat akhir

SEMASA PEPERIKSAAN
Baca arahan dengan
teliti
Anggarkan masa
Teruskan kepada
soalan yang lebih
mudah
Jangan panik
Relaks

http://www.ucc.vt.edu/stdysk/TM
Interactive.html