Anda di halaman 1dari 3

EDU 5811

Kepemimpinan Pendidikan
Soalan 1
Hubungan Kepemimpinan Dengan Iklim Sekolah

Definisi Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai
dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka (Stoner,
Freeman, dan Gilbert, 1995). Kepemimpinan difokuskan sebagai proses kepada apa
yang dilakukan oleh para pemimpin, iaitu proses di mana

para pemimpin

menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai,


bawahan, atau yang dipimpinnya, memotivasikan mereka untuk mencapai tujuan
tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi.
Oleh kerana itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan,
sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai seseorang yang
layak memimpin mereka. Selain itu banyak juga pendapat dari para tokoh mengenai
maksud kepemimpinan iaitu:
1. Kepemimpinan adalah pengaruh antara peribadi yang dijalankan dalam suatu
situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, kearah pencapaian satu
atau beberapa tujuan tertentu. (Tannenbaum, Weschler, & Massarik, 1961)
2. Kepemimpinan adalah pembentukkan awal serta pemeliharaan struktur dalam
harapan dan interaksi (Stogdill, 1974).
3. Kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan
berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan rutin organisasi ( Katz &
Kahn, 1978).

4. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktiviti organisasi sebuah kelompok


yang ke arah pencapaian tujuan ( Rauch & Behling, 1984).
5. Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arahan terhadap usaha kolektif
dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan dalam
mencapai sasaran ( Jacob&Jacques, 1990).
6. Para pemimpin adalah mereka yang secara konsisten memberi sumbangan yang
efektif terhadap sisial dan yang diharapkan dan dipersepsikan untuk melakukannya
(Hosking, 1988).
7. Kepemimpinan sebagai sebuah proses pengaruh sosial

yang dijalankan oleh

seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktiviti-aktiviti serta hubunganhubungan sebuah kelompok organisasi (Yukl, 1994).

Definisi Iklim Sekolah


Iklim sekolah ialah sifat dan suasana yang ada di sekolah yang membezakannya
dengan sekolah yang lain. Sifat dan suasana yang ada di sekolah adalah
hasil interaksi antara guru dan pelajar serta masyarakat yang terdapat di
dalam sekolah tersebut secara keseluruhannya.
Mengikut Moss (1979), beliau mendefinisikan iklim sekolah sebagai
suatu

sistem

sosial

yang

membentuk

persekitaran

pembelajaran.

Fenomena ini berlaku adalah kerana pelajar dari pelbagai latar dan
pengalaman yang berbeza berada di dalam satu kumpulan di mana tingkah
lakunya banyak bergantung kepada bentuk protokol yang diwujudkan oleh
pentadbir dan guru-guru.
I k l i m s e k o l a h s a n g a t m e m p e n g a r u h i p e r k e m b a n g a n p e l a j a r,
t e r u t a m a n ya
keupayaan

melalui

pengenalan

konsep

bekerja dan kemampuan membina

kendiri,

keberkesanan

hubungan

yang

baik

dengan orang lain.


Oleh

yang demikian , peranan

iklim sekolah amat bersangkut paut dengan personalit

d a n p e r k e m b a n g a n kecemerlangan
aakademik pelajar serta keberkesanan

sesebuah organisasi

sekolah itusendiri.
Ringkasnya iklim

sekolah

adalah suasana yang menggambarkan

sekolah
yang teratur,t e r k a w a l , t e n a n g , d a n t e r t i b y a n g m e m u n g k i n k a n a t a u m
e n ye d i a k a n s a t u s u a s a n a yang kondusif kepada proses pengajaran dan
pembelajaran

berkesan

dan

positif,

bukan

suasana sebaliknya seperti riuh-rendah ikut suka, kelam-kabut,


h i n g a r - b i n g a r d a n seumpamanya.Sekolah yang berkesan perlu mempunyai
budaya

dan

iklim

pengurusan

yang

baik.

Setiap

sekolah perlu membina budaya dan iklim yang bersesuaian dengan


m a t l a m a t d a n persekitaran sekolah tersebut.

Iklim Terbuka

Iklim Tertutup