Anda di halaman 1dari 7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR

TUGASAN PROJEK
TAJUK PROGRAM :

NAMA PELAJAR :

PROGRAM PENDIDIKAN GURU


TAJUK KURSUS : SAINS, TEKNOLOGI
DAN MASYARAKAT

SEMESTER : 8
AMBILAN: 2011

KOD KURSUS: SCE3143

TARIKH MULA

14 FEBRUARI 2015

TARIKH HANTAR

28 MAC 2015

Hasil Pembelajaran:
1. Membincangkan secara kritis isu-isu dan pembelajaran berasaskan projek
yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat.
2. Menguasai kemahiran berkomunikasi untuk membentangkan isu-isu sains,
teknologi dan masyarakat
3. Melaksanakan tanggungjawab, etika dan moral profesional untuk kelestarian
4. Mempamerkan kemahiran kerja berpasukan dan kemahiran kepimpinan
dalam pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat yang berkaitan
dengan projek-projek sains, teknologi dan masyarakat.
Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3 dan 4

Objektif Tugasan:
Pelajar akan melaksanakan pembelajaran berasaskan projek untuk memahami,
menjelaskan dan menghayati enam isu berikut:
1. Reka bentuk, inovasi dan reka cipta struktur bangunan
2. Pemuliharaan alam sekitar
3. Tenaga dalam biosfera
4. Kemampanan sumber tenaga
5. Bahan tambah dalam makanan
6. Pencemaran dan kesannya terhadap bumi
Tugasan (100%)
Tugasan ini menekankan konsep Sains yang diaplikasikan dalam teknologi untuk
pembangunan masyarakat. Adalah diharapkan pelajar dapat memahami konsep
teknologi dengan menjelaskan aplikasi Sains dalam teknologi untuk kesesuaian dan
keselesaan kehidupan manusia.
1

Ia juga akan meningkatkan kompetensi pelajar dalam amalan penyiasatan


dan penyelesaian masalah dalam kehidupan harian.
Tugasan ini melibatkan tiga komponen sahaja, iaitu:
1.

Penghasilan produk (50%)


Merujuk kepada senarai isu di objektif projek, setiap pelajar dikehendaki
memilih satu isu sahaja mengikut Unit/Kelas masing-masing seperti berikut:
(a)

Unit Sains 1:

(b)

(i)

Reka bentuk, inovasi dan reka cipta struktur bangunan

(ii)

Pemuliharaan alam sekitar

Unit Sains 2:

(c)

(i)

Tenaga dalam biosfera

(ii)

Kemampanan sumber tenaga

Unit Sains 3:
(i)

Bahan tambah dalam makanan

(ii)

Pencemaran dan kesannya terhadap bumi

Bagi tajuk isu yang dipilih itu, hasilkan satu persoalan atau masalah untuk
dibuat kajian projek. Kajian ini boleh berdasarkan pembinaan satu model,
eksperimen atau kajian perpustakaan untuk menyelesaikan isu soalan secara
inovatif dan kreatif tetapi mestilah berasaskan konsep Sains.
Format kajian seharusnya seperti berikut:
(a) Pengenalan kajian
- Penyataan isu atau masalah
(b) Pelaksanaan kajian (atau pembinaan model)
- Nyatakan prosedur atau langkah-langkah kajian
- Jika perlu tunjukkan rajah atau gambar foto
(c) Pemerhatian dan perbincangan
- Paparkan sebarang data atau maklumat yang dikumpul
- Perbincangan analisis ke atas maklumat/data yang dikumpul
- Perbincangan perkaitan Sains, Teknologi dan Masyarakat
(d) Cadangan penyelesaian isu
2.

Bincangkan sebarang cadangan yang inovatif, kreatif dan logik.

Pembentangan (20%):
Hasil kajian dalam tugasan 1 dibentangkan secara individu mengikut format
kajian seperti di atas. Pembentangan hendaklah menggunakan paparan slaid.

3.

Ulasan jurnal (20%):


Pelajar dikehendaki memilih beberapa penulisan jurnal (minimum tiga) yang
telah dibincangkan dalam objektif tugasan . Ulasan tidak lebih daripada 2000
perkataan. Jurnal yang telah dipilih hendaklah ditulis Rujukan/Bibliografi.
2

4.

Ujian bertulis (10%):


Satu kuiz akan dikemukakan yang meliputi mana-mana enam isu Sains,
Teknologi dan Masyarakat.

Panduan Pelaksanaan Projek


1.

Tugasan ini adalah tugasan secara individu dan kumpulan..

2.

Muka surat hadapan ditaip dengan butiran berikut:


(a) Logo IPGKRM
(b) Nama program
(c) Tajuk tugasan
(d) Nama pelajar
(e) Kumpulan/Unit
(f) Angka giliran
(g) Nombor kad pengenalan
(h) Nama kursus dan kod
(i) Nama pensyarah kursus
(j) Tarikh serahan

3. Laporan bertaip menggunakan format berikut:


(a) Font Arial
(b) Saiz huruf - 11
(c) Langkau baris 1.5
4. Rujukan mengikut format APA ( American Psychological Association)
5. Amalan plagiat tidak dibenarkan
6. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 50%
7. Tarikh muktamad mesti dipatuhi. Penalti pengurangan markah akan
dikenakan jika laporan lambat dihantar.
Format Laporan Projek
Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria berikut:
1. Dalam pembentangan, setiap pelajar dalam kumpulan harus menunjukkan
kefahaman yang betul dan tepat tentang konsep Sains dan aplikasi konsep
Sains dalam Teknologi.
2. Dalam penulisan laporan harus menunjukkan kajian yang bertepatan dan
sesuai yang berkaitan dengan isu. Setiap pelajar dalam kumpulan dapat
menjelaskan konsep Sains dan teknologi serta dapat menghuraikan
kegunaan dan kesan kepada masyarakat.
3. Penulisan laporan yang menunjukkan perbincangan dan cadangan ke atas
isu yang dipilih yang melibatkan kefahaman konsep Sains, aplikasi Sains
dalam teknologi dan kesan kepada masyarakat.

Kriteria Pentaksiran
Tugasan ini akan disemak berdasarkan rubrik yang disediakan.
Tugasan disediakan oleh

Disemak oleh:

Disahkan oleh

__________________
(Che Azmi Bin Harun)
Penyelaras Kursus SCE3114
Jabatan Sains
IPGK Raja Melewar

______________________
(Hjh Rugayah bt Tambi)
Pakar bidang (SME)
Jabatan Sains
IPGK Raja Melewar

________________________
(Dr. Zainol Badli Bin Budiman)
Ketua Jabatan Sains
Jabatan Sains
IPGK Raja Melewar

PERATURAN MEMBERI MARKAH


KURSUS: SCE 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT
Cemerlang
(30 - 25)

1. Pembentangan (30%)

Pembentangan
berkumpulan.
.

Cemerlang
(30 - 25)

2. Penulisan (30%)

Penulisan esei tidak


melebihi 2,500 patah
perkataan

Bertepatan
dengan persoalan
dan mengikut
format.
Maklumat meluas
dengan sokongan
rujukan.
Menguasai
pengetahuan
Sains untuk
menjelaskan
teknologi.
Terdapat
cadangan yang
inovatif dan kreatif

Baik
(24 - 19)

Analisis konsep
Sains dan
Teknologi tepat
dan menyeluruh.

Perbincangan

sepenuhnya
aplikasi dan
kesan Sains &
Teknologi kepada
masyarakat.

Memuaskan
(18 - 13)

Bertepatan
dengan persoalan
dan mengikut
format.
Maklumat meluas
dengan rujukan
Kurang
pengetahuan
Sains untuk
jelaskan teknologi
Tiada cadangan
inovatf dan lkreatif

Baik
(24 - 19)

Bertepatan
dengan persoalan
tetapi kurang
mengikut format.
Maklumat kurang
meluas
Kurang
pengetahuan
Sains untuk
jelaskan
teknbologi
Tiada cadangan
inovatf dan lkreatif

Tidak Memuaskan
(12 - 7)

Memuaskan
(18 - 13)

Analisis konsep

Sains dan
Teknologi kurang
menyeluruh.

Analisis konsep
Sains dan
Teknologi secara
umum.

Perbincangan

kurang penuh
aplikasi dan
kesan Sains &
Teknologi kepada

Perbincangan
umum aplikasi
dan kesan Sains
& Teknologi
kepada

Kurang

bertepatan dengan
persoalan.

Maklumat kurang
meluas.
Kurang

pengetahuan
Sains untuk
jelaskan
teknbologi

Tiada cadangan
inovatf dan lkreatif

Tidak Memuaskan
(12 - 7)

Kurang analisis

konsep Sains dan


Teknologi.

Kurang
perbincangan

aplikasi dan
kesan Sains &
Teknologi kepada
masyarakat

Lemah
(6 1)
Tidak bertepatan
dengan persoalan
Maklumat yang
dibentangkan
kurang meluas.
Kurang
pengetahuan
Sains untuk
jelaskan teknbologi
Tiada cadangan
inovatf dan lkreatif

Lemah
(6 1)
Tiada analisis
konsep Sains dan
tidak dikaitkan
dengan
Teknologi.
Tidak
membincangkan
aplikasi dan
kesan Sains &
Teknologi kepada

3. Penghasilan produk
(20%)

Kandungan
laporan

berdasarkan
maklumat yang
tepat, relevan dan
menyeluruh yang
merujuk kepada
berbagai sumber.
Cadangan
penyelesaian
yang kreatif dan
inovatif
menunjukkan

penghayatan
kemahiran berfikir
beraras tinggi
(KBAT)
Cemerlang
(20 17)

Rumusan hasil

penerokaan dalam
bentuk grafik i-think yang
sesuai

Grafik i-think lebih


daripada 5 jenis.
Grafik yang
digunakan
bersesuaian,
bertepatan dan
menyeluruh
dengan
kandungan
Menjelaskan
sepenuhnya
aplikasi konsep
Sains dalam
Teknologi.

masyarakat

masyarakat

Kandungan
relevan dan
menyeluruh.

Kandungan

laporan
berdasarkan
maklumat yang
relevan merujuk
kepada beberapa
sumber.
Cadangan
penyelesaian
yang kreatif dan
inovatif yang
sedia ada

Baik
(16 13)

Kandungan
relevan secara
umum.
Kandungan

laporan
berdasarkan
maklumat relevan
yang merujuk
kepada satu atau
dua sumber
sahaja.

Kurang cadangan
penyelesaian
yang kreatif dan
inovatif
Memuaskan
(12 9)

Grafik i-think lebih


daripada 5 jenis.
Grafik yang
digunakan

bersesuaian dan
relevan dengan
kandungan.
Menjelaskan
apliukasi konsep

Sains dalam
Teknologi.
Ada rujukan
kepada sumber
maklumat.
6

Grafik i-think
dikemukakan 5
jenis sahaja.

Kandungan
laporan
mempunyai
maklumat yang
kurang rujukan
sumber.
Cadangan
penyelesaian
yang umum
sahaja

masyarakat

Kandungan
laporan
mempunyai
maklumat yang
tidak relevan

Kandungan
laporan
mempunyai
maklumat yang
kebanyakan tidak
ada rujukan
sumber.

Tiada cadangan
penyelesaian

Tidak memuaskan
(8 5)

Grafik yang

digunakan sesuai
dan relevan
dengan
kandungan.
Kurang
penjelasan
tentang aplikasi
Sains

Kandungan
laporan
mempunyai
maklumat yang
kurang relevan

Grafik i-think
dikemukakan
kurang daripada 5
jenis..
Grafik yang
digunakan kurang
sesuai tetapi
masih relevan
dengan
kandungan.
Tiada penjelasan
tentang aplikasi
Sains
dalamTeknologi.

Lemah
(4 1)

Grafik i-think
dikemukakan
kurang daripada 5
jenis..
Grafik yang
digunakan tidak
sesuai dan tidak
relevan dengan
kandungan.
Tiada penjelasan
aplikasi Sains
dalamTeknologi.
Tiada rujukan
sumber

4. Ujian bertulis (20%)


Soalan kuiz beraras
tinggi.

dalamTeknologi.

Kandungan
merujuk kepada
berbagai sumber
maklumat.

Kurang rujukan
sumber
maklumat.

Tiada rujukan
sumber
maklumat.

maklumat.

Cemerlang
(20 - 17)

Baik
(16 - 13)

Memuaskan
(12 - 9)

Tidak Memuaskan
(8 - 5)

Lemah
(4 1)

Berdasarkan skema
ujian bertulis

Berdasarkan skema
ujian bertulis

Berdasarkan skema
ujian bertulis

Berdasarkan skema
ujian bertulis

Berdasarkan skema
ujian bertulis

Jumlah Markah Projek ini = 100 markah


Wajaran Sebenar Projek = 50%